ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
กิจกรรมการประกวดผู้สูงอายุต้นแบบ “สุขภาพดี อายุยืน” ประจำปี 2559
วันที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 09.45 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นางกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดผู้สูงอายุต้นแบบ “สุขภาพดี อายุยืน” ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ทั้งนี้ในปี 2559 รัฐบาลได้มุ่งเน้นการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ ป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุที่แข็งแรงมีการเจ็บป่วยจนต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิง และให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ซึ่งเป้าหมายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข คือ ประชาชนสุขภาพดี มีอายุยืน โดยมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดไม่น้อยกว่า 87 ปี อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเมื่อแรกเกิดไม่น้อยกว่า 75 ปี ภายในปี พ.ศ. 2579 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้เล็งเห็นความสำคัญการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของผู้สูงอายุ จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประกวดผู้สูงอายุต้นแบบ “สุขภาพดี อายุยืน” ประจำปี 2559 เพื่อค้นหาบุคคลต้นแบบ (อายุยืน) ให้เป็นตัวอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพ เน้นการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแลจากทีมสหวิชาชีพ จากหน่วยบริการปฐมภูมิอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อจัดระบบการดูแลสุขภาพเชิงรุกให้บริการถึงบ้าน รวมทั้งจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครประจำครอบครัว ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุเบื้องต้น การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และการใช้ยาในผู้สูงอายุ เป็นต้น ซึ่งแกนนำจิตอาสาด้านสุขภาพจะเป็นกำลังสำคัญในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ได้อย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง
432 view