ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประชุมแลกเปลี่ยนกรณีศึกษาการกระทำความรุนแรงในเด็ก สตรี หรือครอบครัว ตามโครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์พึ่งได้ ปีงบประมาณ 2559
วันนี้ (17 สิงหาคม 2559) เวลา 09.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนกรณีศึกษาการกระทำความรุนแรงในเด็ก สตรี หรือครอบครัว ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร โดยมีคุณมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมด้วย และแพทย์หญิงอังคณา อุปพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลกำแพงเพชร กล่าวรายงาน ปัจจุบันปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวได้กลายเป็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนที่ทุกคนในสังคมจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร จึงได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนกรณีศึกษาการกระทำความรุนแรงในเด็ก สตรี หรือครอบครัว ตามโครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์พึ่งได้ ปีงบประมาณ 2559 เพื่อเป็นการพัฒนารูปแบบงานป้องกันและเยียวยาบุคคลและครอบครัวผู้ประสบเหตุการณ์กระทำความรุนแรงแบบบูรณาการในสหวิชาชีพ โดยได้รับเกียรติวิทยากร นายณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมาย มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ดำเนินการอภิปรายกรณีศึกษาร่วมกับทีมคณะทำงานจากอำเภอลานกระบือ บ้านพักเด็ก และครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร และโรงพยาบาลกำแพงเพชร
475 view