ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านสอนเพศวิถีศึกษา ระดับจังหวัดปี 2559
วันนี้ (18 สิงหาคม 2559) เวลา 10.00 น. นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านสอนเพศวิถีศึกษา ระดับจังหวัดปี 2559 ณ เวทีกลางหน้าลานหอประชุม ทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ในการนี้ นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นางกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) กล่าวรายงาน และประกาศรายนามสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษารอบด้าน ดังนี้ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 โรงเรียนบ้านวังชะโอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 และวิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี จังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินงานโครงการจัดการสอนเพศวิถีศึกษารอบด้านในสถานศึกษา ตั้งแต่ปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนในจังหวัดกำแพงเพชร มีทักษะชีวิต ครบ 6 ด้าน คือด้านพัฒนาการของมนุษย์ ด้านสัมพันธภาพ ด้านทักษะส่วนบุคคล ด้านพฤติกรรมทางเพศที่พัฒนาไปตามช่วงชีวิต ด้านสุขภาพทางเพศ ด้านสังคมวัฒนธรรม และจัดการสอนเพศวิถีศึกษารอบด้านครบ 16 คาบต่อปีการศึกษา เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเยาวชน และลดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
477 view