ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ปฐมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ ประจำปี 2559
นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรมปฐมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ ประจำปี 2559 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2559 ณ วนาลีรีสอร์ท อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ในการนี้คุณมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร และนายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้ลงพื้นที่เพื่อพบปะ และให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับอบรมด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติราชการใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ ให้ทราบนโยบายสาธารณสุข ได้มีความรู้ ความเข้าใจองค์กร สร้างสัมพันธภาพอันดีต่อเพื่อนร่วมงาน โดยการปฐมนิเทศได้ให้ผู้เข้าอบรมพบกับบุคลากรสาธารณสุขรุ่นพี่ ผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทำงานเป็นอย่างสูง เพื่อนำประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้กับความรู้ วิทยาการใหม่ๆ ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในงานสาธารณสุข สำหรับผู้เข้ารับการปฐมนิเทศประกอบด้วยกลุ่มบุคลากรสาธารณสุขที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2558 และ ปี 2559 ซึ่งกำลังปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จากสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 5 อำเภอ 11 คน จากโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน 12 แห่ง 98 คน รวมทั้งสิ้น 109 คน ดังนี้ 1)พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 81 คน 2)นักวิชาการสาธารณสุข 12 คน 3)แพทย์แผนไทย 3 คน 4)เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 8 คน 5)เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 คน และ 6)เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 4 คน
633 view