ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.เปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส
วันนี้ (2 กันยายน 2559) เวลา 09.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง โดยมีนายแพทย์วินัย ลีสมิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองขลุง กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้เห็นความสำคัญของการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก จึงร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี จัดกิจกรรมคัดกรอองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงการตรวจมะเร็งเต้านมตนเองอย่างถูกต้อง สามารถค้นหามะเร็งเต้านมในระยะแรกเริ่มได้ ลดความรุนแรงและลดอัตราตายด้วยโรคมะเร็งเต้านม สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยข้าราชการหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป
567 view