ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับจังหวัด
วันนี้ (12 กันยายน 2559) เวลา 09.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร การจัดประชุมครั้งนี้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร และคงสภาพโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร สมัยที่ 2 และ 3 โดยการส่งเสริมพลังความรู้สู่สุขภาวะของเด็กวัยเรียน ทั้งด้านสุขภาพ และการศึกษา พร้อมทั้งการสนับสนุนของทุกฝ่ายที่เดี่ยวข้อง สู่เป้าหมาย คือเด็กวัยเรียนและเยาวชน ภายใต้ความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นับตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน ท้องถิ่น ภาครัฐและเอกชน สำหรับการจัดประชุมวันนี้ ได้มอบเกียรติบัตร โรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น ระดับจังหวัด ดังนี้ ประเภทประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองหลวง อำเภอลานกระบือ รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่โรงเรียนอนุบาลไทรงาม อำเภอไทรงาม รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียนบ้านดงซ่อม อำเภอโกสัมพีนคร และรางวัลชนะเลิศอันดับสามโรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย ประเภทมัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม อำเภอพรานกระต่าย นอกจากนี้ ได้มอบรางวัลให้กับโรงเรียนที่ดำเนินโครงการโรงเรียนอนุบาลปลอดโรคอาหารเป็นพิษ และโรคมือเท้า ปาก ต้นแบบ ปี 2559 โดยคัดเลือกจากเขตพื้นที่การประถมศึกษา เขตละ 1 โรงเรียน ดังนี้ เขตพื้นที่การประถมศึกษาเขต 1 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลไทรงาม อำเภอไทรงาม เขตพื้นที่การประถมศึกษาเขต 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี อำเภอคลองลาน
627 view