ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร จัดประชุมจัดทำแผนทางการเงิน ประจำปี 2559 (Plan Fin)
22 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. นายเพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบ นายบัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม การจัดทำแผนทางการเงิน (Plan Fin) สำหรับหน่วยบริการ ประจำปี 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีการจัดทำแผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ แผนงบประมาณรายได้-ค่าใช้จ่าย แผนการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ แผนการจัดซื้อวัสดุ แผนบริหารจัดการเจ้าหนี้ ลูกหนี้ แผนการลงทุนของหน่วยบริการและแผนการสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีกลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่งานประกันสุขภาพ เภสัชสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่พัสดุ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมวชิรปราการ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
787 view