ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.เปิดประชุมความเข้าใจโปรแกรมสินไหมอัตโนมัติ ประจำปี 2559
วันนี้ (28 กันยายน 2559) เวลา 09.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุม ซักซ้อมความเข้าใจโปรแกรมสินไหมอัตโนมัติ ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมเยาวมาลย์ โรงแรมชากังราว จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อชี้แจงในการทำงานร่วมกัน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประสบภัยจากการใช้รถในการใช้บริการของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และโรงพยาบาลในจังหวัด ปัจจุบันโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเข้ามาใช้ระบบ E-Claim system มีจำนวนทั้งสิ้น 14 แห่ง ประกอบด้วยโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลศูนย์จำนวน 12 แห่ง โรงพยาบาลเอกชนจำนวน 2 แห่งคิดเป็น 100% ในปี 2559 นี้
459 view