ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำเดือนกันยายน 2559
วันนี้ (5 กันยายน 2559) เวลา 13.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำเดือนกันยายน 2559 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมมอบโล่การนำเสนอผลงานด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559 จำนวน 6 รายการ มอบเกียรติบัตรผลการประกวดตำบลการดูแลสุขภาพระยะยาว (Long Term Care: LTC) ชมรมผู้สูงอายุ และตำบลผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 6 องค์ประกอบ จำนวน 20 รายการ รางวัลผลการดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการแต่ละระดับ จำนวน 4 รายการ รางวัลการประเมินผลการดำเนินสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ จำนวน 19 รายการ รางวัลประกวดและประเมินงานทันตสาธารณสุข จำนวน 10 รายการ หลังจากนั้น คุณมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบสวัสดิการสำหรับสมาชิกแม่บ้านสาธารณสุขที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 คน ในการนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร คุณสมสิริ ศัลยพงษ์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) และนายแพทย์วีระศักดิ์ ดำรงพงษ์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล
585 view