ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เน้นย้ำนโยบายเร่งด่วนกระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อน ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2560
วันที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อชี้แจงเป้าหมายการดำเนินงานของเขตสุขภาพที่ 3 พร้อมทั้งเน้นย้ำนโยบายเร่งด่วนของท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องขับเคลื่อน ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2560 จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ การบริหารจัดการงบลงทุน การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ การใช้จ่ายงบประมาณ การเตรียมพร้อมรองรับผู้เสพยาเสพติดในฐานะผู้ป่วย และการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
631 view