ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.อบรมระบบข้อมูลการบำบัดและฟื้นฟูยาเสพติดของประเทศ (บสต.) จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2560
วันนี้ (20 ตุลาคม 2559) เวลา 09.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมระบบข้อมูลการบำบัดและฟื้นฟูยาเสพติดของประเทศ (บสต.) จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยนางสมศิริ ศัลยพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) พร้อมด้วยนายศุภโชค ภูสมตา หัวหน้าศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมด้วย การจัดประชุมครั้งนี้เพื่อสนองต่อนโยบายและเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมการบำบัดรักษาฟื้นฟูในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแนวทางใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร (ศอ.ปส.จ.กพ.) จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบข้อมูล มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบข้อมูล บสต.ใหม่ และเพื่อวางระบบ กำกับดูแลฐานข้อมูล บสต. ในระดับจังหวัด/อำเภอ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดจากโรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด เรือนจำกลางและศอ.ปส.จ.กำแพงเพชร รวมทั้งสิ้น 170 คน โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมาย อบรมเป็น 2 รุ่นๆละ 1 วัน ระหว่างวันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2559 จำนวน 85 คนต่อ 1 รุ่น ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้เชิญชวนให้ผู้เข้ารับการอบรมยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
479 view