ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.กำแพงเพชร ร่วมรับฟังการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) เขตสุขภาพที่ 3
วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 3 และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมติดตามการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 จังหวัดอุทัยธานี โดยกระทรวงสาธารณสุข เร่งรัดการนำยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านสาธารณสุขสู่การปฏิบัติ โดยให้ทุกเขตสุขภาพจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ และแปลงไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับบริบท ปัญหาสุขภาพของแต่ละพื้นที่ มีแผนและผลสำเร็จของการดำเนินงานเป็นระยะ 1 ปี 5 ปี และ 20 ปี ในการนี้ นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคุณมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร และคณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมรับฟังการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) เขตสุขภาพที่ 3 ณ ห้องประชุมภิยโยทัย โรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมติดตามเยี่ยมคลินิกหมอครอบครัว เมืองอุทัยใหม่
610 view