ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ทีมรักษ์ไต"
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 นายแพทย์ชาตรี บานชื่น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทีมรักษ์ไต” ณ ห้องประชุมอู่ทอง โรงพยาบาลกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้พัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังตามแนวทางคลองขลุงโมเดลให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 และได้มีการติดตามเยี่ยมเครือข่ายการดำเนินงานร่วมกับสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงจากโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และอาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งได้จัดการอบรมแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 อำเภอเมืองกำแพงเพชร และอำเภอโกสัมพีนคร ส่วนรุ่นที่ 2 ผู้เข้าร่วมอบรมจากอำเภอขาณุวรลักษบุรี อำเภอไทรงาม อำเภอบึงสามัคคี และอำเภอปางศิลาทอง จัดโดยอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี อำเภอขาณุวรลักษบุรี รวมผู้อบรมทั้ง 2 รุ่น 336 คน ทั้งนี้ ในการอบรมได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลกำแพงเพชร เครือข่ายโรงพยาบาลคลองขลุง โรงพยาบาลพรานกระต่าย และโรงพยาบาลคลองลาน
453 view