ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประชุมคณะกรรมการโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2559) นายแพทย์ชาตรี บานชื่น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประชุมคณะกรรมการโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ในการนี้ นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเยาวมาลย์ 1 ชั้น 7 โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อพัฒนารูปแบบระบบการจัดการโรคไตเรื้อรัง
336 view