ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร อบรม "ทีมรักษ์ไต" รุ่นที่ 2
วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 นายแพทย์ชาตรี บานชื่น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทีมรักษ์ไต” รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี อำเภอขาณุวรลักษบุรี โดยนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทีมรักษ์ไต” แบ่งออกเป็น 2 รุ่น ซึ่งรุ่นที่ 1 ได้อบรมแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมอู่ทอง โรงพยาบาลกำแพงเพชร สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมรุ่นที่ 2 ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงจากโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอขาณุวรลักษบุรี อำเภอไทรงาม อำเภอบึงสามัคคี และอำเภอปางศิลาทอง ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลกำแพงเพชร เครือข่ายโรงพยาบาลคลองขลุง โรงพยาบาลพรานกระต่าย และโรงพยาบาลคลองลาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้เล็งเห็นความสำคัญในการดูแล ป้องกัน และรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง นอกจากทีมบุคลากรในคลินิกชะลอไตเสื่อมแล้ว การดูแลในชุมชนก็มีความสำคัญเท่าเทียมกัน ซึ่งต้องอาศัยทีมรักษ์ไต ที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ และอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพของภาคประชาชนถึงในระดับครัวเรือน หน่วยที่เล็กที่สุดในสังคม ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้ระบบการสาธารณสุขมีความเข้มแข็งและประสบผลสำเร็จในที่สุด
393 view