ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.เปิดประชุมชี้แจงแนวทางจัดสรรงบกองทุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2560
วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2559) นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางจัดสรรงบกองทุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร ในการนี้ ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมรับฟังด้วยสำหรับการประชุมวันนี้เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดสรรงบกองทุนให้หน่วยบริการมีความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำเนินงาน การบริหารจัดการกองทุนฯ ปี 2560 และเงื่อนไขการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ รวมทั้งประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
519 view