ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.รับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (VDO Conference) เรื่อง แนวทางการบริหารกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และคณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (VDO Conference) จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง แนวทางการบริหารกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับเงินจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นต่อการสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข และค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. 2559
476 view