ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.จัดประชุมชี้แจงถ่ายทอดแผน นโยบาย และตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560
วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2559) เวลา 09.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงถ่ายทอดแผน นโยบาย และตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยนางสมสิริ ศัลยพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) กล่าวรายงานการจัดประชุม ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สำหรับการประชุมวันนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พื้นที่รับทราบนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับประเทศ กระทรวง และปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ภายใต้ 16 แผนงาน 48 โครงการ 96 ตัวชี้วัด เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ ด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ด้านการบริการ ด้านบุคลากร ด้านการบริหาร และแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารระดับจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง จำนวน 250 คน
531 view