ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชรจัดประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานเปิดการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยได้รับเกียรติคณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย นางมรกต สมพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด นางฉัตรชนก การเที่ยง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นายรชานนท์ ฉัตรเงิน ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม นายคุณานันท์ ทองงิ้ว สถาบันสอนการเต้น และการแสดงแดนซ์เธียร์เตอร์ กำแพงเพชร (องค์กรอิสระ) นางสาวอักษราภัค เปรมัษเฐียร นักเต้น DANCERCISE มืออาชีพ (องค์กรอิสระ) สำหรับการประกวดในครั้งนี้ได้ให้ทีมที่ร่วมการประกวดส่งคลิปวีดีโอ (Clip VDO) ให้คณะกรรมการตัดสิน เนื่องด้วยอยู่ในช่วงการแสดงความอาลัย ต่อการเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ พร้อมทั้งให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพเชิงบวก กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ซึ่งผลการประกวด รุ่น Junior โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ อำเภอลานกระบือ มีรับคะแนนการประกวดผ่านเกณฑ์เป็น อันดับที่ 2 รุ่น Pre – teen โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ อำเภอลานกระบือ ได้รับคะแนนการประกวดผ่านเกณฑ์เป็น อันดับที่ 2 ส่วนรุ่น Teenage รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนวัชรปราการวิทยาคม อำเภอเมืองกำแพงเพชร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม อำเภอพรานกระต่าย รางวัลชมเชย ได้แก่โรงเรียนไทรงามพิทยาคม อำเภอไทรงาม ในการนี้ ทีม DANCERCISE มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร จะเป็นตัวแทนของจังหวัดในการเข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
719 view