ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร ประชุมพัฒนาเครือข่ายชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ระดับอำเภอ ในจังหวัดกำแพงเพชร
วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2559) เวลา 09.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นายอาริยะ บุญเกตุ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาเครือข่ายชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ระดับอำเภอ ในจังหวัดกำแพงเพชร โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.และภาคีเครือข่ายสุขภาพ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อชี้แจงแนวทาง และหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ทบทวนรูปแบบการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน พร้อมกับการจัดสรรเงินค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ.2553 ให้สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ระดับจังหวัด และอำเภอ และผู้รับผิดชอบงาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของสำนักงานสาธารณสุขทุกอำเภอ
521 view