ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชรร่วมกับศูนย์อนามัย ที่ 3 นครสวรรค์ จัดอบรมครู ก ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดการอบรมครู ก. ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีนายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดการอบรมขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล พร้อมทั้งบุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้ ทักษะในด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม การประชุมในครั้งได้รับเกียรติจากวิทยากรจากศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พร้อมทั้งบุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ตำบล Long Term Care จำนวน 14 ตำบล รวมทั้งสิ้น 60 คน
459 view