ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยโครงการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีคุณวรีรัตน์ สุนทรสุข หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับอำเภอและตำบล พร้อมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล ให้มีความรู้ ทักษะ สามารถให้คำปรึกษาแนะนำวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยแก่ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้รับผิดชอบงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยระดับอำเภอและตำบลทุกแห่ง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล จำนวนทั้งสิ้น 160 คน นอกจากนี้ ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมดีเด่นประจำปี 2559 จากชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยและโล่เชิดชูเกียรตินักวิชาการต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 จากกรมอนามัย ให้แก่ นายชูเกียรติ ฟักนาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้ำขุ่น อำเภอคลองลาน
538 view