สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

เลือกหมวดข่าวที่สนใจ
โพสต์เมื่อ หัวข้อเรื่อง View
2013-11-07 เชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (ลลิดา แจ่มจำรัส)
308
2013-11-07 เชิญฟังธรรมในโครงการพบพระธรรมในวันธรรมสวนะ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (ลลิดา แจ่มจำรัส)
309
2013-11-07 เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดเปรมศรัทธา 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (ลลิดา แจ่มจำรัส)
323
2013-11-07 เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินมหากุศล 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (ลลิดา แจ่มจำรัส)
303
2013-11-07 เชิญร่วมอนุโมทนากุศลถวายผ้ากระกฐินพระราชทาน 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (ลลิดา แจ่มจำรัส)
305
2013-11-07 เชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า โครงการ 86 พรรษา ผ้าป่ามหากุศล 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (ลลิดา แจ่มจำรัส)
307
2013-11-07 สร้างรูปหล่อหลวงปู่ทวด 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (ลลิดา แจ่มจำรัส)
298
2013-11-06 การอบรมการเพิ่มทักษะการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุธารักษ์ จริยาสิริสุข)
314
2013-11-06 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนและอนามัยสิ่งแวดล้อมในดรงเรียนในถิ่นทุรกันดารสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โพสต์โดย งานส่งเสริมสุขภาพ (รัตติกาล เงาเพชร)
297
2013-11-06 คู่มือการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มในโรงเรียนสำหรับนักเรียนแกนนำ 
โพสต์โดย งานส่งเสริมสุขภาพ (รัตติกาล เงาเพชร)
319
2013-11-06 การจัดการน้ำบริโภคในโรงเรียน 
โพสต์โดย งานส่งเสริมสุขภาพ (รัตติกาล เงาเพชร)
309
2013-11-06 คู่มือการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ น้ำดื่มสะอาดปลอดภัย 
โพสต์โดย งานส่งเสริมสุขภาพ (รัตติกาล เงาเพชร)
317
2013-11-06 คู่มือการจัดทำค่ายเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
โพสต์โดย งานส่งเสริมสุขภาพ (รัตติกาล เงาเพชร)
323
2013-11-06 คู่มือการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2556 
โพสต์โดย งานส่งเสริมสุขภาพ (รัตติกาล เงาเพชร)
347
2013-11-06 คู่มือการประเมินดรงเรียนนส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2556 
โพสต์โดย งานส่งเสริมสุขภาพ (รัตติกาล เงาเพชร)
317
2013-11-06 คู่มือการทำโครงงานสุขภาพสำหรับชมรมเด็กไทยทำได้ 
โพสต์โดย งานส่งเสริมสุขภาพ (รัตติกาล เงาเพชร)
323
2013-11-04 ข่าวการป้องกันโรคฤดูหนาว
โพสต์โดย (วันดี ป่าทอง)
160
2013-11-04 ข่าวการป้องกันโรคฤดูหนาว 
โพสต์โดย งานสุขศึกษา (วันดี ป่าทอง)
327
2013-11-06 คู่มือการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 
โพสต์โดย งานส่งเสริมสุขภาพ (รัตติกาล เงาเพชร)
314
2013-10-31 สรุปผลการจัดมหกรรมสุขภาพดี ปรับพฤติกรรมเปลี่ยนสุขภาพคนกำแพงเพชร 
โพสต์โดย งานสุขศึกษา (หยาดพิรุณ สีกล่อม)
334
2013-10-29 แผนปฏิบัติงานรายการเพื่อสุขภาพทางสถานีวิทยุประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
โพสต์โดย งานสุขศึกษา (หยาดพิรุณ สีกล่อม)
318
2013-10-29 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิขาการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
329
2013-10-29 ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
413
2013-10-28 เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
332
2013-10-29 ประกาศรับสมัครการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
325
2013-10-28 ประกาศรับสมัครผู้ฝึกอบรมเป็นพยานชั้นสูงระดับวุฒิบัตร 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
325
2014-01-14 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
249
2013-10-22 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินมหากุศลสามัคคี ปี 2556 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
317
2013-10-25 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
342
2013-10-22 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมควบคุมโรค ประจำปี 2556 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
320
2013-10-22 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้้าภาพมหากฐินสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
322
2013-10-22 ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
317
2013-10-18 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ การเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
328
2013-10-18 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เอกสารการรับสมัครนักศึกษาระดับยัณฑิตศีกษา ประจำปีการศึกษา 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
325
2013-10-18 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 5 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
317
2013-10-18 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและโปรดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวการอบรม 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
328
2013-10-18 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และ/หรือ เสนอชื่อนิสิตดีเด่น คณระเกษตร 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
303
2013-10-18 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ 2557-2561 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
315
2013-10-18 โครงการสนับสนุนและกระจายถุงยางอนามัย และสารหล่อลื่น สำนักโรคเอดส์ วัณโรค  
โพสต์โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิรัตน์ ยอดเทศ)
330
2013-10-17 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2556 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
294
2013-10-17 ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
305
2013-10-16 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี  
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
327
2013-10-16 ขอเชิญชวนเข้าอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
314
2013-10-16 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายทุนการศึกษาอุปถัมภ์พระนิสิตอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน 7 เดือน 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
309
2013-10-16 ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี กรมอนามัย ประจำปี 2556 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
340
2013-10-15 มอบหมายอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและมอบอำนาจการบังคับบัญชา 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (ลลิดา แจ่มจำรัส)
316
2013-10-14 รายงานผลการจัดซื้อจ้าง ปี 56-57 
โพสต์โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิรัตน์ ยอดเทศ)
332
2013-10-11 แผนการจัดรายการวิทยุเดือนตุลาคม 2556 
โพสต์โดย งานสุขศึกษา (วันดี ป่าทอง)
322
2013-10-10 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2556 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
326
2013-10-10 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัีคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
309
2013-10-10 ขอเชิญร่วมพิธีและร่วมบริจาคปัจจัยสมทบถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำ ปี 2556 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
323
2013-10-10 ขอเชิญชวนเข้าอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติ"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
310
2013-10-10 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
322
2013-10-10 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าศึกษษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
307
2013-10-09 การรับสมัครบุคคลากรช่วยปฏิบัติราชการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
317
2013-10-09 คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
345
2014-07-17 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(แพทย์แผนไทย) 
โพสต์โดย ปางศิลาทอง ,รพช. (สุนีย์ แสนยาเจริญกุล)
135
2013-10-09 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (ลลิดา แจ่มจำรัส)
320
2013-10-09 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี โรงพยาบาลหนองคาย ประจำปี 2556 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
307
2013-10-09 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการงานประชุมวิชาการพยาบาลจักษุประจำปี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
306
2013-10-09 ประกาศศอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
339
2013-10-09 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโท 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
309
2013-10-09 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัั์ัูั้มพันธ์การอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง ดวงตา 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
328
2013-10-09 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
314
2013-10-09 ประกาศศอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
318
2013-10-09 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุม พร้อมนำเสนอผลงานทางวิชาการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
313
2013-10-09 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องกระตุกหัวใจ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
304
2013-10-09 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
309
2013-10-08 ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2556 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
308
2013-10-08 ขอเชิญร่วมอนุโมทนากฐินพระราชทานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปี 2556 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
320
2013-10-08 ขอเชิญร่วมงานและร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี 2556 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
309
2013-10-07 รายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำปี 2556-2557 
โพสต์โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิรัตน์ ยอดเทศ)
313
2013-10-08 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
309
2013-10-07 แผนการประเมินผลและสาธิตระบบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
โพสต์โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิรัตน์ ยอดเทศ)
315
2013-10-07 ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปี 2556 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
377
2013-10-07 การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2556 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
345
2013-10-07 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐิน 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
307
2013-10-07 ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลและร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
308
2013-10-07 โครงการส่งเสริมปฏิบัติธรรม สังฆราชบูชา ตลอดพรรษากาล 2556 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
303
2013-10-07 รายงานผลการจัดซื้อจ้าง ปี 56-57 
โพสต์โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิรัตน์ ยอดเทศ)
341
2013-10-07 ขอเชิญชวนทำบุญทอดกฐินสามัคคีสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2556 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
308
2013-10-01 แผนการจัดรายการวิทยุเดือนตุลาคม 2556 
โพสต์โดย งานสุขศึกษา (วันดี ป่าทอง)
331
2013-10-02 ขอเชิญรับฟังความรู้เรื่อง ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ผ่านระบบ Web Conference 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อมรรัตน์ กัลปพฤกษ์)
343
2013-10-01 กำหนดการมหกรรม ปรับพฤติกรรมเปลี่ยนสุขภาพคนกำแพง ในงานประเพรีสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง 4 - 13 ตุลาคม 56 ณ บริเวณสนามหน้าเมืองกำแพงเพชร 
โพสต์โดย งานสุขศึกษา (วันดี ป่าทอง)
524
2013-10-01 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสาธารณสุขสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
308
2013-10-01 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2556 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
317
2013-10-01 พระกฐินวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
327
2013-10-01 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคซ่อมบูรณะสะพานอุตตมานุสรณ์ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
309
2013-09-30 มหกรรมสุขภาพดี"มหกรรมปรับพฤติกรรมเปลี่ยนสุขภาพคนกำแพงเพชร" ระหว่างวันที่ 4 - 13 ตค.56
โพสต์โดย ( )
168
2013-09-30 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าช่วยเหลือการศึกษาเด็กพิการรุนแรง 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
317
2013-09-30 กำหนดการ มหกรรมปรับพฤติกรรมเปลี่ยนสุขภาพคนกำแพง ระหว่างวันที่ 4 - 13 ต.ค 56
โพสต์โดย (วันดี ป่าทอง)
166
2013-09-30 ขอเชิญชวนบริจาคเงินร่วมสมทบในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2556 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
308
2013-09-30 มหกรรมสุขภาพดี ปรับพฤติกรรมเปลี่ยนสุขภาพคนกำแพงเพชร งานสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง
โพสต์โดย ( )
151
2013-09-30 มหกรรมสุขภาพดี ปรับพฤติกรรมเปลี่ยนสุขภาพคนกำแพงเพชร งานสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง
โพสต์โดย (วันดี ป่าทอง)
161
2013-09-30 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมการสาธิตการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส์ e-GP ระยะที่ 2 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
315
2013-09-30 เอกสารงานยาเสพติดประกอบการประชุม คปสจ.วันที่ 27 ก.ย 56 
โพสต์โดย ปางศิลาทอง ,รพช. (วิมลมาศ ใจชุ่ม)
314
2013-09-27 สสจ.กพ. แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการรายบุคคลรอบที่ 1 ปี 2556
โพสต์โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (อภิชาติ กนกสิงห์)
460
2013-09-26 ส่งคำประกาศวาระการขับเคลื่อนงานองค์กรสมาคม อสม.ภาคเหนือปี2556-2558 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
334
2013-09-26 ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระประธานและทอดกฐินสามัคคีวัดโคกสำเริง จังหวัดลพบุรี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
328
2013-09-26 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และรับจองเช่าบูชาพระรอดลำพูนวัดมหาวัน 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
339
2013-09-26 ขอความสนับสนุนสร้างซุ้มประตูและห้องน้ำห้องสุขา 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
320
2013-09-26 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
319
2013-09-24 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2556 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
328
2013-09-24 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์สำนักงาน 
โพสต์โดย ปางศิลาทอง ,รพช. (สุนีย์ แสนยาเจริญกุล)
330
2013-09-24 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมประชาสัมพันธ์ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
324
2013-09-24 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
โพสต์โดย ปางศิลาทอง ,รพช. (สุนีย์ แสนยาเจริญกุล)
319
2013-09-23 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนสร้างพระพุทธชินราชจำลอง 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
318
2013-09-23 ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
318
2013-09-23 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ งานแนะนำหลักสูค สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
325
2013-09-23 การปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
325
2013-09-18 ขอเสนอโครงการฝึกอบรมธรรมะสร้างสุข ประจำปีงบประมาณ 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
336
2013-09-23 การพิจารณเสนอชื่อนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
311
2013-09-17 ขอเชิญรับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
334
2013-09-17 ขอเชิญร่วมทำบุญและเข้าร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
329
2013-09-17 ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบปัจจัยถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2556 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
326
2013-09-17 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
323
2013-09-13 ขอเสนอโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษบุคลากรภาครัฐฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
352
2013-09-13 ประชาสัมพันธ์หลักสูตนฝึกอบรมประจำเดือนตุลาคม 56 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
362
2013-09-13 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
364
2013-09-13 ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเวชระเบียน 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
352
2013-09-12 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
338
2013-09-12 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2556 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
353
2013-09-12 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนสร้างพระพุทธชินราชจำลอง 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
325
2013-09-12 ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โรคความดันโลหิตสูง 
โพสต์โดย งานสุขศึกษา (วันดี ป่าทอง)
339
2013-09-12 ขอเชิญชวนร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
333
2013-09-12 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
341
2013-09-12 แผนการจัดรายการวิทยุเดือนกันยายน 2556 
โพสต์โดย งานสุขศึกษา (วันดี ป่าทอง)
332
2013-09-12 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2556 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
323
2013-09-12 ข่าวเปิดโรงพยาบาลโกสัมพีนคร 
โพสต์โดย งานสุขศึกษา (วันดี ป่าทอง)
340
2013-09-11 ขอความสนับสนุนสร้างซุ้มประตูและห้องน้ำห้องสุขา 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
322
2013-09-11 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
344
2013-09-11 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุม 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
350
2013-09-09 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
360
2013-09-09 ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมววิชาการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
347
2013-09-09 โครงการประชุมเชิงปฏิบุติการครั้งที่ 2 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
326
2013-09-09 โครงการถวายกฐินแก่วัดที่ไม่มีเจ้าภาพทั่วประเทศ ประจำปี 2556 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
324
2013-09-09 ขอเชิญสั่งจองพระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
324
2013-09-05 ขอเชิญร่วมเป็นคณะที่ปรึกษาการทอดผ้าป่าสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
347
2013-09-05 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
346
2013-09-05 ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างองค์หลวงปู่ทวด 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
330
2013-09-05 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
332
2013-09-04 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2556 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
334
2013-09-04 แบบรายงาน ก.1 ปี56 (ใหม่) 
โพสต์โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิรัตน์ ยอดเทศ)
339
2013-09-04 ขอความอนุเคราะห์และการสนับสนุนให้ตู้ยาพระราชทานพร้อมเวชภัณฑ์ฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
330
2013-09-03 ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำห้องสุขา 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
336
2013-09-03 การอบรมหลักสูตรแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 14 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
328
2013-09-03 ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๖ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
329
2013-09-03 ขอเชิญร่วมทำบุญบูรณะศาลาการเปรียญ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
334
2013-09-03 ขอรับความอนุเคราะห์ทุนจัดทำระบบน้ำรักษาป่าไม้ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
325
2013-08-30 (ร่าง)เกณฑ์การให้คะแนนการนำเสนอโครงการ District Health System (DHS) ปีงบประมาณ 2556 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
364
2013-08-30 ขอเชิญร่วมบริจาคทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายผ้าป่าสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
318
2013-08-29 ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทอดถวายมหากฐินสามัคคี 2556 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
368
2013-08-29 ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระคำภีร์ฉบับภูมิพโลภิกขุ ประจำปี พ.ศ. 2556 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
351
2013-08-29 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
331
2013-08-28 TO BE NUMBER ONE DANCECERISE 2014 
โพสต์โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (saichon raedee)
434
2013-08-28 เชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2556 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (ลลิดา แจ่มจำรัส)
331
2013-09-05 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
369
2013-08-28 ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อแพทย์ที่มีผลงานดีเด่นในชนบท 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
323
2013-08-27 ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
345
2013-08-27 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
352
2013-08-27 การเสนอหลักสูตรถาษาาอังกฤษเพื่ิการสื่อสารเชิงวิชาการสำหรับบุคลากรสาธารณสุข 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
351
2013-08-27 การสรรหาอายุรแพทย์ดีเด่นและอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
322
2013-08-23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ และไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
405
2013-08-22 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ  
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
359
2013-08-23 การจัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
332
2013-08-22 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ประจำปี ๒๕๕๖ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
331
2013-08-22 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นคณะกรรมการทอดผ้าป่าสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
340
2013-08-22 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
356
2013-08-22 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
336
2013-08-22 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
341
2013-08-21 ขอพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
342
2013-08-20 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
359
2013-08-20 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
342
2013-08-20 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
353
2013-08-19 อบรมโครงการเสริมทักษะชีวิตของวัยรุ่น ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมก่อนวัยอันควร ปี 2556
โพสต์โดย ลานกระบือ ,สสอ. (สุพรรณ มีศิริ)
176
2013-08-19 ขอเชิญร่วมบริจาคทำบุญฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
333
2013-08-19 การบำเพ็ญกุศลครบรอบ 33 ปี มูลนิธิ และปาฐกถาศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
341
2013-08-19 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
343
2013-08-16 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
360
2013-08-09 แจ้งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
358
2013-08-08 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
177
2013-08-08 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
179
2013-08-08 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้าวการประชุมแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
401
2013-08-08 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
175
2013-08-08 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สำเร็จปริญญาตรีฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
427
2013-08-08 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
355
2013-08-08 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
169
2013-08-08 การปรับปรุงหลักสูตร 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
354
2013-08-08 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
342
2013-08-07 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือนักธรรมฯ-กองทุนบรรพชา-อุปสมบทไถ่ชีวิตโคกระบือ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
354
2013-08-08 การประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการจัดกิจกรรมฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
340
2013-08-02 การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2556 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
420
2013-08-02 ขอเชิญประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (พรพรรณ จันโสดา)
375
2013-07-30 แผนจัดรายการประจำเดือนสิงหาคม 2556 
โพสต์โดย งานสุขศึกษา (วันดี ป่าทอง)
384
2013-07-29 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 
โพสต์โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิรัตน์ ยอดเทศ)
392
2013-07-29 คู่มือการใช้DTX 
โพสต์โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิรัตน์ ยอดเทศ)
419
2013-07-29 คู่มือวิทยากร 
โพสต์โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิรัตน์ ยอดเทศ)
405
2013-07-28 โปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
391
2013-07-26 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
365
2013-07-28 ประชาสัมพันธ์หลักำสูตรฝึกอบรมประจำเดือน สิงหาคม 2556 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
356
2013-07-28 ขอการสนับสนุนประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าชมงาน THAILAND LAB 2013 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
354
2013-07-28 ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 78 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
361
2013-07-28 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
360
2013-07-25 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
352
2013-07-24 โครงกสรศิษย์เก่าดีเด่นเนื่องใน วันมหิดล ประจำปี 2556 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
354
2013-07-24 ชอมอบหนังสือประวัติและผลงานแพทย์ดีเด่นในชลบท 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
348
2013-07-25 โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
354
2013-07-17 ขอเชิญทดสอบระบบ Web Conference
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อมรรัตน์ กัลปพฤกษ์)
239
2013-07-25 การทอดผ้าป่าสมทบหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชร 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
347
2013-07-24 ขอข้อมูลอัตรากำลัง รพ.สต. ทุกแห่ง เพิ่มเติม  
โพสต์โดย ( )
378
2013-07-16 การบริจาคบูชาพระผงทรงเครื่องจักรพรรดิ ภปร. 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
456
2013-07-16 ขอเชิญฟังธรรมในโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
374
2013-07-16 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 61 พรรษา 28 กรกฏาคม 2556 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
365
2013-07-08 ขอเชิญฟังการบรรยายวิชาการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
354
2013-07-08 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
368
2013-07-09 ขอเชิญเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
360
2013-07-12 กฐินพระราชทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2556 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
348
2013-07-08 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
377
2013-07-08 ขอเรียนเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
333
2013-07-08 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
364
2013-07-08 ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวเขาและพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูป 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
340
2013-07-08 การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2556 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
339
2013-07-08 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
355
2013-07-05 รายชื่อผู้รับผิดชอบงานป้องกันความรุนแรงใน รพ.สต. 
โพสต์โดย งานส่งเสริมสุขภาพ (มรกต สมพันธุ์)
402
2013-07-05 ขอความร่วมมือลงทะเบียนโปรแกรม OSCC Application 
โพสต์โดย ( )
420
2013-07-05 ประชุมวิชาการ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (พรพรรณ จันโสดา)
372
2013-07-02 ขอเชิญร่วมพิธีผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิตอุโบสถวัดสังฆานุภาพ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
376
2013-07-01 ส่งแบบสำรวจข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ของ อสม. 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
386
2013-06-28 ขอความอนุเคราหืประชาสัมพันธ์ข่าวสาธารณสุขทางหนังสือพิมพ์และสถานีวิทยุกระจายเสียง
โพสต์โดย งานสุขศึกษา (วันดี ป่าทอง)
213
2013-06-27 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
526
2013-06-27 รับสมัครข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2556 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (ปวรินทร์ สุ่มมาตย์)
380
2013-06-27 -ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม 
โพสต์โดย งานพัฒนายุทธศาสตร์ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
385
2013-06-27 ขอความ อนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ 
โพสต์โดย งานพัฒนายุทธศาสตร์ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
382
2013-06-27 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษบุคลากร 
โพสต์โดย งานพัฒนายุทธศาสตร์ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
390
2013-06-27 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
353
2013-06-27 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
โพสต์โดย งานพัฒนายุทธศาสตร์ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
342
2013-06-27 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
350
2013-06-26 ขอให้ส่งบัญชีรายการครุภัณฑ์สำหรับการพัฒนาศูนย์บริการฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมชน 
โพสต์โดย ( )
371
2013-06-26 ส่งบัญชีรายการครุภัณฑ์สำหรับการพัฒนาศูนย์บริการฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมชน 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
563
2013-06-24 โรคอาหารเป็นพิษ 
โพสต์โดย งานสุขศึกษา (วันดี ป่าทอง)
381
2013-06-25 แผนปฏิบัติรายการวิทยุเดือนกรกฏาคม 2556 
โพสต์โดย งานสุขศึกษา (วันดี ป่าทอง)
354
2013-06-20 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี และงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 10 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (ปวรินทร์ สุ่มมาตย์)
448
2013-06-19 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์วันเทคนิคการแพทย์ไทย 
โพสต์โดย งานพัฒนายุทธศาสตร์ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
367
2013-06-19 ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ 
โพสต์โดย งานพัฒนายุทธศาสตร์ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
389
2013-06-19 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
โพสต์โดย งานอนามัยสิ่งแวดล้อม (สุรพล เปรมัษเฐียร)
417
2013-06-19 ขอความอนุเคราะห์ประฃาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
โพสต์โดย งานพัฒนายุทธศาสตร์ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
208
2013-06-19 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
โพสต์โดย งานอนามัยสิ่งแวดล้อม (สุรพล เปรมัษเฐียร)
407
2013-06-19 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
โพสต์โดย งานอนามัยสิ่งแวดล้อม (สุรพล เปรมัษเฐียร)
378
2013-06-14 ศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2556 
โพสต์โดย งานพัฒนายุทธศาสตร์ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
382
2013-06-13 เชิญร่วมสมทบทุนสร้างทานบารมีมหากุศล 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
408
2013-06-13 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
394
2013-06-12 ขอเรียนเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
411
2013-06-10 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวกฎหมายประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2555 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (ลลิดา แจ่มจำรัส)
412
2013-06-11 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจรและสัมมนาผู้แทนสภาการพยาบาล ประจำปี 2556 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
443
2013-06-06 ขอเชิญร่วมทำบุญในการทอดผ้าป่า 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
373
2013-06-07 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวโรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม 
โพสต์โดย งานสุขศึกษา (วันดี ป่าทอง)
397
2013-06-05 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการวิพากษ์ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
388
2013-06-06 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
381
2013-06-04 สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เตือนภัยโรคตาแดง 
โพสต์โดย งานสุขศึกษา (วันดี ป่าทอง)
410
2013-06-05 ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (บุญธรรม มลเดช)
411
2013-05-30 ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชนและสถานีวิทยุเดือนพฤษภาคม 2556 
โพสต์โดย งานสุขศึกษา (วันดี ป่าทอง)
406
2013-05-30 แผนการจัดรายการวิทยุประจำเดือนมิถุนายน 2556 
โพสต์โดย งานสุขศึกษา (วันดี ป่าทอง)
406
2013-05-29 ขอเชิญชวนสมัครเป็นสามชิกชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (พรพรรณ จันโสดา)
382
2013-05-23 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
413
2013-05-27 ขอเชิญร่วมทำบุญในการทอดผ้าป่า 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
417
2013-05-20 แจ้งตารางการออกประเมินรพ.สส.พท.ปีงบประมาณ 2556 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (ปวรินทร์ สุ่มมาตย์)
466
2013-05-21 แจ้งกำหนดการสรรสุดยอดส้วมแห่งปี 2556 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (พรพรรณ จันโสดา)
457
2013-05-17 ร่างแผนความต้องการกำลังคน ปี 2557-2560
โพสต์โดย ( )
331
2013-05-16 การพิจารณาพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2556 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
471
2013-05-17 ขอส่งจุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 1/2556 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
533
2013-05-16 การเสนอผลงานเพื่อรับรางวัล DMSc award 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
422
2013-05-10 เชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานเพื่อเตรียมประชุม ครม.สัญจร ณ จังหวัดกำแพงเพชร 
โพสต์โดย งานพัฒนายุทธศาสตร์ (อาทิตย์ บุญโพ)
540
2013-05-03 ขอส่งจุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 2/2556 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
454
2013-05-03 เชิญร่วมทำบุญเทปูนหล่อพระประธานประจำวัด 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
398
2013-05-01 ๑๐-๑๗ พ.ค.๕๖ สัปดาห์รณรงค์ไข้เลือดออก (Big cleaning) ๕ป.๑ข. โดย คุณนะทำ
โพสต์โดย งานควบคุมโรค (มนัส สุขสกุล)
262
2013-05-01 การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
395
2013-05-01 ขอเชิญประชุมวิชาการเครือข่ายนักสันติวิธีสาธารณสุข ประจำปี 2556 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
428
2013-04-30 ขอความร่วมมือและให้การสนับสนุนโครงการอุปสมบทหมู่ สวดมนต์และปฏิบัติธรรมฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
419
2013-04-29 ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
382
2013-04-30 เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ ปี 2556 จังหวัดพิษณุโลก 
โพสต์โดย งานพัฒนายุทธศาสตร์ (อาทิตย์ บุญโพ)
423
2013-04-26 ขอให้ส่งรายชื่อผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ System Manager และ Data Admin ของหน่วยงาน 
โพสต์โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิรัตน์ ยอดเทศ)
432
2013-04-26 ขอร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีและยกช่อฟ้าอุโบสถ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
376
2013-04-25 คู่มือหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ  
โพสต์โดย งานสุขศึกษา (วันดี ป่าทอง)
543
2013-04-18 ๒๐-๒๗ เม.ย.๕๖ สัปดาห์รณรงค์ไข้เลือดออกพร้อมกันทั่วประเทศ 
โพสต์โดย งานควบคุมโรค (มนัส สุขสกุล)
471
2013-04-11 ประกาศ......สสจ.กพ.แจ้งรายละเอียดเลื่อนเงินเดือน รอบที่ 2 ปี 2555 แล้ว 
โพสต์โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (อภิชาติ กนกสิงห์)
888
2013-04-05 สป.ขอข้อมูลหัวหน้างานในกลุ่มการพยาบาล รพช.ด่วน 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สัมพันธ์ อภัยราช)
516
2013-04-04 ขอรับทุนสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
407
2013-04-04 ขอความอุปถัมภ์โครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
416
2013-04-04 ขอเชิญร่วมทำบุญฉลองพระพุทธเจ้าเปิดโลก
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
208
2013-04-04 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมศาสนกุศลและสาธารณประโยชน์ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
404
2012-01-04 เชิญโหลดวารสารการส่งออกข้อมูล 21 แฟ้ม ปี 2555 จาก HosXP-PCU โดย BMS 
โพสต์โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (อภิชาติ กนกสิงห์)
873
2012-01-06 การจัดทำค่ากลาง จังหวัดกำแพงเพชร 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
701
2012-01-06 กำหนดการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขต/ภาค 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
719
2012-01-06 แผนปฏิบัติการหน่วย Mobile Unit 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (นฤมล มากสุวรรณ)
622
2012-01-06 ประกาศจาก สปสช. เรื่องการลงข้อมูลบริการแพทย์แผนไทยในโปรแกรมของ สปสช.
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (นฤมล มากสุวรรณ)
380
2012-01-09 ย้ายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปี 2555 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สัมพันธ์ อภัยราช)
777
2012-01-11 แบบรายงาน 
โพสต์โดย งานควบคุมโรคเอดส์ (วิมานรดี รัตนประภา)
635
2012-01-16 ส่งข่าวสาร ประชุมอบรมสัมมนาศึกษาต่อ ประจำปี 2555 มาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
675
2012-01-18 แจ้งข้าราชการในสังกัดสามารถดูเงินเดือนรอบ 2/2554 ได้แล้ว ศึกษาวิธีเข้าดูได้ที่นี่ 
โพสต์โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (อภิชาติ กนกสิงห์)
2041
2012-03-28 การรับสมัครและคัดเลือก อสม.เข้าศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2555 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (นาฏยา ดีลิ่ว)
910
2012-01-20 การคัดเลือกอาจารย์/พยาบาลดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรงสาธารณสุข
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (มลุลี แก้วหิรัญ)
310
2012-01-20 ขอเชิญร่วมงานและประชาสัมพันธ์ "งานคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าศิริราช" 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (มลุลี แก้วหิรัญ)
663
2012-01-31 ครม.มิมติให้วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2555 เป็นวันหยุดราชการ
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สัมพันธ์ อภัยราช)
424
2012-02-13 ขอความร่วมมือส่งประกวดชื่อธีม ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2555 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
634
2012-02-13 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมการพัฒนาบุคลากรการแพทย์ระยะสั้น หลักสูตร "ทันตกรรมเด็ก" 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
569
2012-02-15 สามารถดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอผู้ตรวจเมื่อ 15 ก.พ. 55 ได้ที่เมนู Download&Information
โพสต์โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (อภิชาติ กนกสิงห์)
354
2012-02-22 ขอเชิญประชุม 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
558
2012-02-22 ขอสนับสนุนอาจารย์พยาบาลจากหน่วยบริการกระทรวงสาธารณสุข 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
546
2012-02-23 ขอข้อมูลอัตรากำลังพยาบาลที่ปฏิบัติงานในสถานบริการของรัฐและความต้องการพยาบาลฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รักษิณา พิลึก)
653
2012-02-28 ตรวจมะเร็งปากมดลูก 
โพสต์โดย ชายเคือง ,สอ. (ศุภเมธี เกษวิริยะการ)
633
2012-02-28 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ คอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
543
2012-02-28 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
556
2012-03-05 การดำเนินการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)และศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง(ศสม.)คุณภาพแม่แบบ ประจำปีงบประมาณ 2555 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
567
2012-03-05 ขอเชิญประชุม 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
704
2012-03-19 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าโครงการเตรียมความพร้อมฯ ODOD ปีการศึกษา2556 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (มลุลี แก้วหิรัญ)
769
2012-03-20 ขอเชิญประชุม 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (นาฏยา ดีลิ่ว)
635
2012-03-23 ประกษสรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการพัฒนาความพร้อมฯ แพทย์(ODOD) ปีการศึกษา 2556 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
884
2012-03-27 วันหยุดชดเชยวันหยุดราชการประจำปี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สัมพันธ์ อภัยราช)
959
2012-03-21 กำหนดการสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
708
2012-04-03 เอกสารประกอบการบรรจุของแพทย์,ทันตแพทย์,เภสัชกร 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รักษิณา พิลึก)
729
2012-04-03 ข่าวเรื่องวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ปี 2555
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สัมพันธ์ อภัยราช)
582
2012-04-04 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาประกาศนยีบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
743
2012-04-19 แนวทางการจัดสรรงบค่าบริการแพทย์แผนไทย ปี 2555 ของสปสช. 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (นฤมล มากสุวรรณ)
615
2012-04-19 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (นฤมล มากสุวรรณ)
381
2012-04-23 แบบสำรวจการให้บริการด้านการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการสุขภาพ ปี 2555
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (นฤมล มากสุวรรณ)
340
2012-04-24 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
818
2012-04-25 การฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล กีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ ๓๓ 
โพสต์โดย งานควบคุมโรค (Natthapong Vimansarn)
632
2012-04-25 การสอบข้อเขียนหลักสูตรทันตาภิบาล 2555
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อรัญญา ศรีโพธิ์)
866
2012-04-26 การรายงานผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (นาฏยา ดีลิ่ว)
524
2012-04-27 กำหนดการแข่งขันฟุตบอลและฟุตซอลรอบคัดเลือก กีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ ๓๓
โพสต์โดย งานควบคุมโรค (Natthapong Vimansarn)
328
2012-04-30 การคัดเลือกนักกรีฑา ตัวแทนเขตสาธารณสุข ที่๑๘ 
โพสต์โดย งานควบคุมโรค (Natthapong Vimansarn)
566
2012-04-30 กำหนดการแข่งขันฟุตบอลคัดเลือกตัวแทน ๑๘ ที่จังหวัดนครสวรรค์
โพสต์โดย งานควบคุมโรค (Natthapong Vimansarn)
324
2012-04-30 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์(ทันตสาธารณสุข) 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
1009
2012-05-01 ใบสมัครสมาชิกชมรมแพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้านจังหวัดกำแพงเพชร 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (นฤมล มากสุวรรณ)
557
2012-05-03 รายการยาสมุนไพรแยกตามรายหน่วยบริการ 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (นฤมล มากสุวรรณ)
553
2012-05-04 ขอทราบยอดรายงานคะ
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (นฤมล มากสุวรรณ)
314
2012-05-10 คำชี้แจงค่ากลาง :แนวทางการประเมินศักยภาพแผนงานโครงการฯ ประจำปี 2555 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
590
2012-05-18 มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ 2556) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (ภารดี วงศ์ราษฎร์)
693
2012-05-24 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
768
2012-05-24 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักประชาสัมพันธ์ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (บุญธรรม มลเดช)
551
2012-05-24 ข่าวประกันสังคม 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (บุญธรรม มลเดช)
576
2012-05-24 การแต่งกายของลูกจ้างประจำของผู้รับบำเหน็จรายเดือน 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (บุญธรรม มลเดช)
535
2012-05-31 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการจัดกิจกรรม "วันเทคนิคการแพทย์ไทย" 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
535
2012-06-01 เร่งรัดการสำรวจแรงจูงใจ ขวัญกำลังใจ และความพึงพอใจ ของบุคลากรฯ
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (มลุลี แก้วหิรัญ)
311
2012-06-06 ประกาศขายครุภัณฑ์พาหนะ โดยวิธีขายทอดตลาด สสอ.บึงสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สมพงษ์ ภูมิจารณ์)
489
2012-06-06 ประกาศขายครุภัณฑ์ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด สสอ.ลานกระบือ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สมพงษ์ ภูมิจารณ์)
615
2012-06-06 ขอเชิญส่งผลงานประกวดแข่งขันโครงการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2555 (MoPH..-MoAC. Rabies Awards 2012) 
โพสต์โดย งานควบคุมโรค (ณัฐนิช ชาตรีวัชระ)
531
2012-09-03 ประกวดหมู่บ้านโครงการเฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษามหาวชิราลงกรณ:หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯประจำปี 2555
โพสต์โดย งานสุขศึกษา (วันดี ป่าทอง)
405
2012-06-07 แบบบันทึก การเฝ้าระวังการสำรวจss. งานเอดส์ 
โพสต์โดย งานควบคุมโรคเอดส์ (ชัยทัต ปัททุม)
490
2012-06-07 ขอเลื่อนการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
592
2012-06-13 แจ้งผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ความพึงพอใจของประชาชนต่อการทำงา่นของ 19 กระทรวง" 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
489
2012-06-13 โครงการ e - learning 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
605
2012-06-19 ขอเลื่อนการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน) และรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน/นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) เพิ่มเติม 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
649
2012-06-21 ประชาสัมพันธฺเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จำกัด
โพสต์โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (อภิชาติ กนกสิงห์)
475
2012-06-21 ประชุม International Qualitative Research Conference in Nursing and Health 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (พรพรรณ จันโสดา)
480
2012-06-22 การคัดเลือก อสม.ปี 2556 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (Poom Sanyawichai)
572
2012-06-22 ประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (พรพรรณ จันโสดา)
502
2012-06-26 การแก้ไขวันที่ออกใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
487
2012-06-26 สำรวจข้อมูลจำนวนลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงและลูกจ้างประจำที่สำเร็จการศึกษาในสายงานขาดแคลนที่กระทรวงสาธารณสุขผลิต 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
576
2012-07-02 สถานการณเอดส์  
โพสต์โดย งานควบคุมโรคเอดส์ (วิมานรดี รัตนประภา)
513
2012-07-03 ถึงผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทยทุกระดับคะ 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (นฤมล มากสุวรรณ)
529
2012-07-04 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งแพทย์แผนไทย 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (บุญธรรม มลเดช)
525
2013-04-09 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routin to Research (R2R) 
โพสต์โดย งานพัฒนายุทธศาสตร์ (อาทิตย์ บุญโพ)
560
2013-04-10 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
431
2012-07-13 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
650
2012-07-13 ก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 1 กิโลวัตต์ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สมพงษ์ ภูมิจารณ์)
493
2012-07-13 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ,เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) สถานีอนามัยต่าง ๆ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
742
2012-07-17 การเตรียมฐานข้อมูล อสม.เพื่อขอรับค่าป่วยการเพิ่ม ปี 2556 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (นาฏยา ดีลิ่ว)
678
2012-07-19 ขอเสนอชื่อศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลฯนครสวรรค์ 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
534
2012-07-23 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
493
2012-07-20 ข่าวมติชน ผช.รมต.นพ.วิชัย เทียนถาวร  
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อรัญญา ศรีโพธิ์)
543
2012-07-23 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีกุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชืนี 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
536
2012-07-23 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
905
2012-07-25 ขอให้เร่งรัดการจ่ายค่าป่วยการ อสม. 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (นาฏยา ดีลิ่ว)
654
2012-07-26 ดาวน์โหลดเอกสารสรุปผลงานและ Powerpoint ผู้ตรวจฯ รอบ 2 ปี 2555
โพสต์โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (อภิชาติ กนกสิงห์)
411
2012-07-27 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน/นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) สถานีอนามัยต่าง ๆ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
885
2012-08-14 การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2555 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
533
2012-08-17 แจ้งอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (นฤมล มากสุวรรณ)
604
2012-08-21 ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ งานแพทย์แผนไทย สสจ.กำแพงเพชร
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (ปวรินทร์ สุ่มมาตย์)
325
2012-08-21 ประชาสัมพันธ์ www งานทันตสาธาณสุข
โพสต์โดย งานทันตสาธารณสุข (นภา วารี)
323
2012-08-27 แจ้งผลการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขฯ(อสม.)ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2556-2557 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
711
2012-08-29 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการทั่วไป 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
699
2012-09-03 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคลังและการบริหารหลักประกันสุขภาพ(หลักสูตรนานาชาติ)ประจำปีการศึกษา 2555 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
723
2012-09-11 ประกาศ..!! เงินเดือนข้าราชการ สสจ.กพ.ปี 2555 รอบที่ 1 สามารถดูรายละเอียดได้แล้ว 
โพสต์โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (อภิชาติ กนกสิงห์)
1403
2012-09-24 ขอข้อมูลยอดหนี้สินองค์การเภสัชกรรม
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (ปวรินทร์ สุ่มมาตย์)
256
2012-09-27 กิจกรรม TO BE NUMBER ONE DANCERCISE ประจำปี 2553 จังหวัดกำแพงเพชร 
โพสต์โดย งานส่งเสริมสุขภาพ (รัตติกาล เงาเพชร)
549
2012-10-02 ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
619
2012-10-11 ขอเชิญอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)ดีเด่น ประจำปี 2556 และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
521
2012-10-20 ขอให้ตรวจสอบรายชื่อ อสม.ที่จะได้รับค่าป่วยการ ปี 2556 จาก website : thaiphc.net ด่วน !!
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (นาฏยา ดีลิ่ว)
450
2012-10-22 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
651
2012-10-24 แนวทางช่วยเหลือ มูลนิธิ อสม. 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
470
2012-10-25 การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งนักการแพทย์แผนไทยเป็นแพทย์แผนไทย‏ 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (นฤมล มากสุวรรณ)
604
2012-10-30 แจ้งเลื่อนการประชุมและการประกวดโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ
โพสต์โดย งานสุขศึกษา (วันดี ป่าทอง)
240
2012-10-30 รับรางวัลอาหารเฉพาะโรค และเมนูชูสุขภาพ 
โพสต์โดย งานสุขศึกษา (วันดี ป่าทอง)
518
2012-10-31 ขอข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว ปี 54 - 55 (ด่วน) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (ธิดารัตน์ แก้วบัวดี)
571
2012-11-01 การสืบหาผู้คิดค้นหรือผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (ปวรินทร์ สุ่มมาตย์)
257
2012-11-13 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในงาน "มหกรรมวิชาการงานสาธารณสุข เขต 18"ปี 2556 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
494
2012-11-06 กิจกรรม TO BE NUMBER ONE IDOL 
โพสต์โดย งานส่งเสริมสุขภาพ (รัตติกาล เงาเพชร)
452
2012-11-06 ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลฉุกเฉินและสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
576
2012-11-09 ขอสำรวจข้อมูลชุดอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของอสม. 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
533
2012-11-09 การสรรหาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
โพสต์โดย งานพัฒนายุทธศาสตร์ (กัญณภัส ศรีทิพย์)
522
2012-11-12 ขอสำรวจข้อมูลชุดอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของอสม. 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
510
2012-11-13 ผลการประกวดโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ จังหวัดกำแพงเพชร
โพสต์โดย งานสุขศึกษา (วันดี ป่าทอง)
293
2012-11-19 การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (มลุลี แก้วหิรัญ)
478
2012-11-20 ขอให้ไปรับเครื่องวัดความดันโลหิตสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (นาฏยา ดีลิ่ว)
552
2012-11-21 รับสมัครแพทย์ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมโครงการเพิ่มการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2556 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
487
2012-11-21 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (บุญธรรม มลเดช)
513
2012-11-21 เลื่อนกำหนดส่งผลงานและปชส.แนวทางการส่งผลงานดีเด่น 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อรัญญา ศรีโพธิ์)
516
2012-11-30 นโยบายหมอครอบครัวกับงานPP กระทรวงสาธารณสุข 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อรัญญา ศรีโพธิ์)
627
2012-12-02 การรายงานผลการเฝ้าระวังการระบาดของโรคคอตีบโดย อสม. 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (นาฏยา ดีลิ่ว)
552
2012-12-04 ผลการคัดเลือกผลงานดีเด่นส่งประกวดระดับเขต ปี2556 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อรัญญา ศรีโพธิ์)
610
2012-12-18 ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลการเฝ้าระวังโรคคอตีบโดย อสม.ทางเว็ปไซต์ 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (นาฏยา ดีลิ่ว)
420
2012-12-19 สป.คัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สัมพันธ์ อภัยราช)
483
2012-12-19 ขอเชิญประชุมเสวนาตามโครงการ "เส้นทางเดินของนักสาธารณสุข(Roadmap)ก้าวสู่ผู้ประกอบวิชาชีพ" 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
457
2012-12-19 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 7 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
499
2012-12-19 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ 4 ทศวรรษแห่งความภาคภูมิใจ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
498
2012-12-21 ตารางลำดับกรนำเสนอผลงานทางวาจา"มหกรรมวิชาการงานสาธารณสุข เขตตรวจราชการที่ 18 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
458
2012-12-24 สป.สธ.ขอหลักฐานด่วน เกี่ยวกับการจัดสรรตำแหน่งข้าราชการ
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สัมพันธ์ อภัยราช)
316
2012-12-24 ขอเชิญแพทย์ พยาบาลและบุคลากรผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
492
2012-12-24 ขอเชิญร่วมอบรมระยะสั้นอายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ โครงการสถาบันฝึกอบรมร่วม ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
443
2012-12-26 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องให้ยา(Syring pump ) 
โพสต์โดย พรานกระต่าย ,รพช. (เนาวรัตน์ โพธิบัลลังค์)
423
2012-12-26 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด 
โพสต์โดย พรานกระต่าย ,รพช. (เนาวรัตน์ โพธิบัลลังค์)
422
2012-12-27 เชิญชวนลงชื่อถวายสัตย์ปฏิญาณฯออนไลน์ เนื่องในโอกาสมหามลคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (ลลิดา แจ่มจำรัส)
430
2013-01-02 สปสช. เปิดให้ดาวน์โหลดข้อมูลคนตาย ของแฟ้ม Chronic ได้แล้ว
โพสต์โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (อภิชาติ กนกสิงห์)
356
2013-01-03 การตั้งกลุ่มงานนิติเวช 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (ลลิดา แจ่มจำรัส)
516
2013-01-07 การขับเลื่อน(ร่าง)พระราชบัญญัติว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ... 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
474
2013-01-09 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
614
2013-01-10 ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในการกระทำละเมิด 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (ลลิดา แจ่มจำรัส)
461
2013-01-14 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้อบเด็ก จำนวน 1 เครื่อง 
โพสต์โดย พรานกระต่าย ,รพช. (เนาวรัตน์ โพธิบัลลังค์)
423
2013-01-14 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG ) 
โพสต์โดย พรานกระต่าย ,รพช. (เนาวรัตน์ โพธิบัลลังค์)
477
2013-01-17 เอกสารโครงการแนบหนังสือ ที่ กพ0032.003.3/ว.71 เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการเครือข่ายพยาบาลชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนรายภาค ประจำปี 2556 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
540
2013-01-24 ส่งข่าวสาร การประชุมอบรมสัมมนาศึกษาต่อ ประจำปี 2556 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
557
2013-02-01 ส่งสำเนาประกาศ ก.ศป. 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (ลลิดา แจ่มจำรัส)
483
2013-02-05 รับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนประสบการณ์เวชปฏิบัติครอบครัว 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
453
2013-02-11 โครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ(DHS) 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
1358
2013-02-20 ส่งสำเนาหนังสือมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ลว 31 ม.ค.2556 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (ลลิดา แจ่มจำรัส)
428
2013-02-21 ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีประจำีสงฆ์อาพาธ รพ.สงขลา 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (ลลิดา แจ่มจำรัส)
430
2013-02-21 ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (ลลิดา แจ่มจำรัส)
427
2013-02-22 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2556 ระบบสอบกลาง(Admissions) 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
621
2013-02-26 กองสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาสาธารณสุข 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
430
2013-02-27 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนติดตามรับชมรายการของสถานีโทรทัศน์มหาดไทย (Mahadthai Channel) 
โพสต์โดย งานพัฒนายุทธศาสตร์ (อาทิตย์ บุญโพ)
459
2013-03-01 ขอเชิญข้าราชการร่วมงาน "GPF Wealth Expo 2013" 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (ภารดี วงศ์ราษฎร์)
473
2013-03-05 ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี มหากุศล 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (ลลิดา แจ่มจำรัส)
428
2013-03-05 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (ลลิดา แจ่มจำรัส)
437
2013-03-08 แจ้งข้อมูลที่ตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรม 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (ลลิดา แจ่มจำรัส)
398
2013-03-11 ขอความอนุเคราะห์ร่วมทำบุญ "ผ้าป่ามหากุศล"โีรงเรียนนันทบุรีวิทยา จังหวัดน่าน 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชรีพร บุญรอด)
406
2013-03-11 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชรีพร บุญรอด)
392
2013-03-11 ขอเชิญสมัครเข้าสัมมนาโครงการสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรด้านการพยาบาลเรื่อง"พยาบาลในดวงใจ"ปีงบประมาณ2556
โพสต์โดย (สุพรรณ ถมอินทร์)
203
2013-03-11 ขอเชิญสมัครเข้าสัมมนาโครงการสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรด้านการพยาบาลเรื่อง"พยาบาลในดวงใจ"ปีงบประมาณ2556 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
428
2013-05-09 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างตึกสงฆ์อาพาธ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
393
2013-03-14 การรับสมัครและคัดเลือก อสม.เข้าศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน ประจำปี 2556 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
493
2013-03-14 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2556 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
425
2013-03-14 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นเรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับแพทย์พยาบาลและนักเทคนิกการแพทย์ 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
430
2013-03-14 เชิญเข้าร่วมสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง  
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
411
2013-03-15 ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนของสถาบันประสาทวิทยา
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
200
2013-03-15 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
405
2013-03-18 สำรวจข้อมูลประกอบการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งในสายงานพยาบาลเป็นระดับชำนาญการพิเศษ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
574
2013-03-19 เอกสารแนบการขอส่งข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2556 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
434
2013-03-22 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
212
2013-03-22 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ 7 สาขา 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (บุญธรรม มลเดช)
440
2013-03-24 โรงพยาบาลและ สสอ.สามารถอัพโหลดรายงานการประชุม คปสอ.ได้แล้วครับ
โพสต์โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (อภิชาติ กนกสิงห์)
285
2013-03-28 เปลี่ยแปลงกำหนดรณรงค์ Big cleaning week ไข้เลือดออก ปี 2556 
โพสต์โดย งานควบคุมโรค (มนัส สุขสกุล)
785
2013-03-28 มาตรการเร่งรัดดำเนินงานไข้เลือดออก ปี 2556 
โพสต์โดย งานควบคุมโรค (มนัส สุขสกุล)
551
2013-03-28 แนวทางดำเนินงานไข้เลือดออก ปี 2556 
โพสต์โดย งานควบคุมโรค (มนัส สุขสกุล)
574
2013-03-30 การใช้ทรายกำจัดลูกน้ำ(ทีมีฟอส 1 %) 
โพสต์โดย งานควบคุมโรค (มนัส สุขสกุล)
526
2013-03-31 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องไข้เลือดออกประกาศกรมควบคุม 
โพสต์โดย งานควบคุมโรค (มนัส สุขสกุล)
561
2013-04-03 เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลเครือข่ายงานนิติเวช 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (ลลิดา แจ่มจำรัส)
400
2013-11-07 เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (ลลิดา แจ่มจำรัส)
289
2013-04-04 ขอเชิญร่วมโครงการการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัยทางการพยาบาลและสาธารณสุข 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
414
2013-11-07 ขอความอนุเคราะห์ในการสั่งจองวัตถุมงคลหลวงพ่อโสธร 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (ลลิดา แจ่มจำรัส)
296
2013-11-07 การสมัครคัดเลือในการศึกษาต่อ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
309
2013-11-07 เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า 86 พรรษา ผ้าป่ามหากุศล 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (ลลิดา แจ่มจำรัส)
289
2013-11-07 กำหนดวันหยุดราขการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
305
2013-11-07 กฐินพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (ลลิดา แจ่มจำรัส)
290
2013-11-07 ขอประชาสัมพันธ์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
287
2013-11-07 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
303
2013-11-07 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่ง นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อม 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
296
2013-11-07 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
295
2013-11-07 ขอความอนุเคราะห์ปร ะชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษา
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
155
2013-11-07 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เอกสารการับสมัครนักศึกษา 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
307
2013-11-07 ขอเชิญประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมประชุม 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
300
2013-11-07 ขออนุญาติประชาสัมพันธ์ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
292
2013-11-07 ขออนุญาติประชาสัมพันธ์ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
293
2013-11-07 ขอเลื่อนเวลาแจ้งลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
329
2013-11-11 ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชรีพร บุญรอด)
315
2013-11-12 ขอเชิฐเข้าร่วมประชุมวิชาการตลาดนัดความดีสู่การพัฒนาจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (ลลิดา แจ่มจำรัส)
307
2013-11-22 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการตลาดนัดความดีสู่การพัฒนาจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
266
2013-11-14 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
302
2013-11-14 เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือ "พุทธธรรมกับสังคม" 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (ลลิดา แจ่มจำรัส)
296
2013-11-20 กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (บุญธรรม มลเดช)
342
2013-11-22 การจัดโครงการส่งเสริมศีลธรรมและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
280
2013-11-22 เชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (ลลิดา แจ่มจำรัส)
287
2013-11-25 ประชาสัมพันหนังสือคู่มือการปฏิบัติงานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่(ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ.2556) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
268
2013-11-26 ขอเชิญชวนสมัครเข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
297
2013-11-26 ขอเสนอโครงการอบรมคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทด้วยทศพิธราชธรรม ประจำปีงบประมาณ 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
262
2013-11-28 ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
255
2013-11-28 ขอเชิญทอดผ้าป่ามหากุศล 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
263
2013-11-28 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี พ.ศ.2556 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
273
2013-11-28 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีกรมการแพทย์ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
258
2013-11-29 เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือ"พุทธธรรมกับสังคม" 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
258
2013-11-29 ขอเชิญฟังธรรมในโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
256
2013-11-29 ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ พระสยามเทวาธิราช 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
254
2013-11-29 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าโครงการ"86 พรรษา ผ้าป่ามหากุศลฯ" 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
268
2013-11-29 การดำเนินการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปี 2557 
โพสต์โดย งานโรคไม่ติดต่อ (ปุณณภา สวยแท้)
308
2013-12-04 คำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเกี่ยวกับคดีปราสาทพระวิหาร 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
274
2013-12-04 ซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
295
2013-12-06 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
โพสต์โดย งานพัฒนายุทธศาสตร์ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
300
2013-12-11 คู่มือปฏิบัติงานระบบการเฝ้าระวังควบคุม ป้องกันโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงในประเทศไทย 
โพสต์โดย งานโรคไม่ติดต่อ (ปุณณภา สวยแท้)
271
2013-12-13 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และแนะนำบุคคลเข้าศึกษา 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
288
2013-12-16 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลกระบี่ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
242
2013-12-18 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
253
2013-12-19 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข:การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
257
2013-12-19 ขอเรียนเชิญเข้าอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขด้านคุณธรรมจริยธรรม 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
258
2013-12-19 ขอเชิญชวนสมัครเข้าอบรมโครงการปฏิบัติธรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
276
2013-12-20 ขอตวามร่วมมือหน่วยงานส่งเสริมโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธและวิถีธรรม พ.ศ.2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
269
2013-12-24 ส่งสารสัมพันธ์ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
250
2013-12-25 ขอเชิญเข้าร่วมงาน"ตลาดนัดสุขภาพสมุนไพร" 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุธารักษ์ จริยาสิริสุข)
257
2013-12-26 การรายงานข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 
โพสต์โดย งานควบคุมโรค (Natthapong Vimansarn)
256
2013-12-26 หมายเลขโทรศัพท์ประสานผู้บริหารในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557  
โพสต์โดย งานควบคุมโรค (Natthapong Vimansarn)
251
2013-12-27 ขอรับผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
251
2013-12-27 โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธและวิถีธรรมปีงบประมาณ 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
242
2013-12-27 เชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
252
2013-12-27 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนางานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
246
2014-01-02 การประกาศจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
268
2014-01-02 การออกประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
246
2014-01-02 การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
260
2014-01-02 การประกาศกำหนดสถานที่สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
258
2014-01-02 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ 
โพสต์โดย ( )
252
2014-01-06 แผนการจัดรายการเดือนมกราคม 57 
โพสต์โดย งานสุขศึกษา (วันดี ป่าทอง)
258
2014-01-07 ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิกรรมฐานเพื่อปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
239
2014-01-07 โครงการอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับกฏหมายปกครองและหลักปฏิบัติราชการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
229
2014-01-14 โครงการอบรมหลักสูตรนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 150 ชั่วโมง 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (นรันต์ จันทวี)
244
2014-01-14 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสวนทางวิชาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
248
2014-01-20 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
238
2014-01-20 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2556 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
238
2014-01-20 การส่งบุคลากรเข้าอบรมในโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฏหมายมหาชน 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
222
2014-01-20 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
232
2014-01-20 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
220
2014-01-20 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเนื่องในวโรกาสครบรอบ 30 ปี ก่อตั้งโรงพยาบาลชานุมาน 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
232
2014-01-21 แก้ไขรายชื่อนักกีฬาฟุตบอลเทีมสาธารณสุขกำแพงเพชร 
โพสต์โดย งานควบคุมโรค (Natthapong Vimansarn)
268
2014-01-22 ประชาสัมพันธ์แผนวิทยุเดือน กพ 57 
โพสต์โดย งานสุขศึกษา (วันดี ป่าทอง)
232
2014-01-22 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
243
2014-01-22 ขอเชิญฟังการบรรยายวิชาการ การส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาค 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
234
2014-01-23 จุลสาร ENV - OCC (เชิญพยาบาลเข้าร่วมอบรม "ความรู้พื้นฐานพยาบาลอาชีวอนามัย" สมัคด่วน 50 ท่านแรก) 
โพสต์โดย งานอนามัยสิ่งแวดล้อม (สุรพล เปรมัษเฐียร)
238
2014-01-24 แนวทางการดำเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่มีภาพและเสียงของนายกรัฐมนตรี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
239
2014-01-27 การดำเนินงานพัฒนาระบบข้อมูลและสรุปการส่งรายงานให้ สสจ. 
โพสต์โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิรัตน์ ยอดเทศ)
229
2014-01-27 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
โพสต์โดย งานพัฒนายุทธศาสตร์ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
235
2014-01-27 ขอเชิญอบรม Practical Out Patient Insulin Therapy 
โพสต์โดย งานพัฒนายุทธศาสตร์ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
222
2014-01-27 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Domestic Familiarization Trip 
โพสต์โดย งานพัฒนายุทธศาสตร์ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
232
2014-01-27 ขอเชิญประชุมวิชาการ"100 ปี ก้าวสูวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน" 
โพสต์โดย งานพัฒนายุทธศาสตร์ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
276
2014-01-29 ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
236
2014-02-03 ขอความอุปถัมภ์โครงการพรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
216
2014-02-03 ขอความอุปถัมภ์โครงการพรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
225
2014-02-04 การจัดกิจกรรมนบพระภายในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเนื่องในงานประเพณี"นบพระ-เล่นเพลง"และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2557 
โพสต์โดย ( )
233
2014-02-05 สำนักงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดหลักสูตรการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  
โพสต์โดย ( )
249
2014-02-05 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจัดอบรมสัมนาวิชาการ 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (นรันต์ จันทวี)
232
2014-02-05 โครงการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลสำหรับพยาบาลวิชาชีพ
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
126
2014-02-07 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา "สร้างพลังความรัก สู่การพัฒนาคนพิการ"
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
113
2014-02-07 DVD การประชุมพัฒนาศักยผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน 2556 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
209
2014-02-07 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
222
2014-02-11 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
217
2014-02-11 ขอความอุปถัมภ์โครงการพรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
220
2014-02-11 ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
221
2014-02-12 รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 
โพสต์โดย ( )
254
2014-02-12 เปิดรับสมัคราอบ ระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
241
2014-02-12 เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
289
2014-02-12 โครงการฝึกอบรมผู้ช่วยทันตแพทย์ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
254
2014-02-17 การประชุมชี้แจง การพัฒนาคุณภาพสถานบริการ
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
129
2014-02-21 การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและในเขตเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไป 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
231
2014-02-21 เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
214
2014-02-25 ขอเรียนเชิญร่วมงานแสดงผลงานการสร้างเมืองศีล 5ฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
213
2014-02-25 ขอเชิญร่วมทอดผส้าป่าสามัคคีประจำปีสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสงขลา 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
217
2014-02-26 แผนปฏิบัติรายการวิทยุเดือนมีนาคม 2557 
โพสต์โดย งานสุขศึกษา (วันดี ป่าทอง)
236
2014-02-28 เปิดรับสมัครอบรมแพทย์แผนไทยเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพ (รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (นรันต์ จันทวี)
241
2014-03-03 การอบรมโครงการ"พัฒนากำลังใจ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้ข้าราชการ ถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
218
2014-03-03 ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปีสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสงขลา 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
209
2014-03-04 รายงานการประชุม Video conference การคัดกรองตาต้อกระจก 
โพสต์โดย งานโรคไม่ติดต่อ (ปุณณภา สวยแท้)
221
2014-03-05 ตัวอย่างการทำคลินิก NCD คุณภาพ 
โพสต์โดย งานโรคไม่ติดต่อ (ปุณณภา สวยแท้)
248
2014-03-05 ข้อมูลเชิงประจักษ์ NCD คุณภาพ 
โพสต์โดย งานโรคไม่ติดต่อ (ปุณณภา สวยแท้)
239
2014-03-06 ข่าวประชาสัมพันธ์/เชิญประชุม/อบรม/สัมมนา จำนวน 2 เรื่อง 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
215
2014-03-06 ม.ธรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรม ต่างๆ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
215
2014-03-07 ขอเชิญร่วมสักการะพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาและรับฟังการบรรยายธรรมโดยแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุด ณ โรงพยาบาลกำแพงเพชร
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
110
2014-03-11 ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมสร้างศาลาการเปรียญ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
212
2014-03-11 การจัดโครงการส่งเสริมศาสนกิจเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
199
2014-03-11 ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี มหากุศล 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
215
2014-03-11 การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไป 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
208
2014-03-12 ขอความอนุเคราะหืประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการวิสัญญี  
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
212
2014-03-12 หน่วยงานต่างๆส่งหนังสือเชิญประชุม อบรม สัมมนา จำนวน 3 เรื่อง 
โพสต์โดย ( )
209
2014-03-13 การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไป 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
213
2014-03-17 สรุปผลการจัดงานนิทรรศการมหกรรมสุขภาพดีวิถีธรรม วิถีไทย ปรับพฤติกรรมเปลี่ยนสุขภาพคนกำแพงเพชร งานนบพระเล่นเพลง ประจำปี ๒๕๕๗  
โพสต์โดย งานสุขศึกษา (วันดี ป่าทอง)
214
2014-03-17 ประชาสัมพันเลือกตั้งกรรมการ แพทย์แผนจีน 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (นรันต์ จันทวี)
202
2014-03-17 ผดุงครรภ์แผนไทยมีอะไรมากกว่าที่คิด 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (นรันต์ จันทวี)
210
2014-03-17 ผดุงครรภ์แผนไทยมีอะไรมากกว่าที่คิด
โพสต์โดย (นรันต์ จันทวี)
102
2014-03-17 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
207
2014-03-21 ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อผู้สมควรได้รับโล่เกียรติยศศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ดีเด่น 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
194
2014-03-21 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปริญญาโท ปริญญาเอก วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
210
2014-03-21 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต "โครงการส่งเสริมวิชาขีพเทคนิคการแพทย์" 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
205
2014-03-24 รับสมัครสอบความรู้สาขารังสีเทคนิค 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (นรันต์ จันทวี)
195
2014-03-24 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
202
2014-03-24 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือนักธรรมฯ-กองทุนบรรพชา-อุปสมบทไถ่ชีวิตโคกระบือ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
199
2014-03-26 ประชาสัมพันธ์การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
194
2014-03-26 การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2557 
โพสต์โดย ( )
231
2014-03-26 ขอเชิญประชุมผ่านweb conference 
โพสต์โดย งานควบคุมโรคเอดส์ (ชัยทัต ปัททุม)
211
2014-03-26 ข่าวประชาสัมพันธ์/เชิญประชุม/อบรม/สัมมนา จำนวน 5เรื่อง 
โพสต์โดย ( )
215
2014-03-26 การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
257
2014-03-26 แผนจัดรายการวิทยุเดือนเมษายน 2557 
โพสต์โดย งานสุขศึกษา (วันดี ป่าทอง)
222
2014-03-27 ขอส่งจุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 1/2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
209
2014-03-27 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
212
2014-03-28 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
201
2014-03-31 ข่าวประชาสัมพันธ์/เชิญประชุม/อบรม/สัมมนา จำนวน 5เรื่อง 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
242
2014-03-31 ขอควาอนุเคราะห์สำรวจความต้องการบรืการวิชาาการความรู้ทางวิสัญญีวิทยา 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
208
2014-03-31 สำรวจความต้องการจ้างแพทย์แผนไทย 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (นรันต์ จันทวี)
238
2014-04-02 เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัย รพ.เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 7 ปี 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
โพสต์โดย งานพัฒนายุทธศาสตร์ (อาทิตย์ บุญโพ)
216
2014-04-03 ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรัับเรื่องร้องเรียนของสถาบันประสาทวิทยา 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
208
2014-04-03 ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
252
2014-04-10 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
201
2014-04-11 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (ปวรินทร์ สุ่มมาตย์)
217
2014-04-11 แจ้งแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของทางราชการ ตามมาตรา 103/7 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
207
2014-04-18 ขอความรวมมือประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขัน 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
187
2014-04-18 ขอความอุปถัมภ์ร่วมโครงการครั้งหนึ่งในชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
178
2014-04-28 การถวายผ้ากฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
158
2014-04-28 ส่งสารสัมพันธ์ฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
155
2014-04-28 โครงการธรรมะสร้างสุข สัญจร ในปีงบประมาณ 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
161
2014-04-29 หน่วยงานต่างๆส่งหนังสือเชิญประชุม อบรม สัมมนา จำนวน 4 เรื่อง 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
163
2014-04-29 แผนจัดรายการวิทยุเดือนพฤษภาคม 2557 
โพสต์โดย งานสุขศึกษา (หยาดพิรุณ สีกล่อม)
156
2014-04-30 การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
168
2014-04-30 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคหัวใจ จ.กำแพงเพชร ปี 2557 
โพสต์โดย งานโรคไม่ติดต่อ (ปุณณภา สวยแท้)
188
2014-05-01 ผลการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขประจำจังหวัดกำแพงเพชร 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อมรรัตน์ กัลปพฤกษ์)
229
2014-05-07 ตัวอย่างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE  
โพสต์โดย งานส่งเสริมสุขภาพ (รัตติกาล เงาเพชร)
174
2014-05-07 ขอความร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลฯ ปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
165
2014-05-12 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชากาารระดับชาติ ครั้งที่ 10 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
157
2014-05-14 ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว อุปเสโณ) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
140
2014-05-14 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
160
2014-05-17 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
154
2014-05-17 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
146
2014-05-17 ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
155
2014-05-17 ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
154
2014-05-19 รพ.โกสัมพีนคร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (บุญธรรม มลเดช)
182
2014-05-19 ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาค้นคว้าคัมภีร์เต้าเต๋อจิงประยุกต์ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
141
2014-05-19 โครงการอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
155
2014-05-20 เชิญร่วมงานพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (นรันต์ จันทวี)
141
2014-05-20 รพ.ปางศิลาทอง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง 
โพสต์โดย ปางศิลาทอง ,รพช. (สุนีย์ แสนยาเจริญกุล)
180
2014-05-20 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว "นักกายภาพบำบัด" 
โพสต์โดย ปางศิลาทอง ,รพช. (สุนีย์ แสนยาเจริญกุล)
170
2014-05-20 การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
139
2014-05-20 เชิญเช่าบูชาวัตถุมงคลพระพุทธสิทธัตถศาสดา รุ่นกรมบัญชีกลาง 120 ปี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
145
2014-05-27 ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมสั่งจองวัตถุมงคล 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
137
2014-05-28 การรับรองหลักสูตร 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (นรันต์ จันทวี)
156
2014-05-28 ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (นรันต์ จันทวี)
150
2014-05-30 ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.หิดล 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
133
2014-05-30 รับสมัครคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
141
2014-05-30 ขอเชิญประชุมสัมนาวิชาการ "มหกรรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสู่สากล" ครั้งที่ 1 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (นรันต์ จันทวี)
145
2014-05-30 แจ้งเลื่อนงานสวดมนต์บำบัดแบบไทยสู่สุขภาพที่ยั่งยืน และพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (นรันต์ จันทวี)
135
2014-06-01 กำหนดจัดโครงการเสวนาทางวิชาการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
131
2014-06-01 ประชุมวิชการวิจัยระบบสุขภาพประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
130
2014-06-01 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศีกษา ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
137
2014-06-01 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่อบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรปฏิบัติงาน- 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
122
2014-06-01 ประชาสัมพันธ์การอบรม การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษา 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
128
2014-06-01 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
122
2014-06-01 ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาเปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
122
2014-06-01 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
132
2014-06-01 การสมัครข้าราชการเพื่อย้าย/โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
137
2014-06-01 รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกดำรงตำแหน่งฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
153
2014-06-01 เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ ภาคพิเศษ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
128
2014-06-01 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
139
2014-06-01 รับสม้ครคัเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งสาธารรสุขอำเภอเ นวก.วิชาการระดับชำนาญการพิเศษ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
163
2014-06-02 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(นักกายภาพบำบัด) 
โพสต์โดย ปางศิลาทอง ,รพช. (สุนีย์ แสนยาเจริญกุล)
163
2014-06-02 การแจ้งข้อมูลสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (ปวรินทร์ สุ่มมาตย์)
133
2014-06-02 ขอเชิญผู้สนใจเช่าบูชาวัตถุมงคล 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
145
2014-06-02 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
63
2014-06-02 แผนจัดรายการวิทยุเดือนมิถุนายน 2557 
โพสต์โดย งานสุขศึกษา (วันดี ป่าทอง)
149
2014-06-05 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(นักกายภาพบำบัด)รพ.ปางศิลาทอง 
โพสต์โดย ปางศิลาทอง ,รพช. (สุนีย์ แสนยาเจริญกุล)
138
2014-06-11 ขิเลื่อนวันประชุมและการรับสมัครส่งผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
108
2014-06-11 ขอเชิญศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
114
2014-06-11 ขอเชิยเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
117
2014-06-11 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกาา ระดับบัณฑิตศึกษา 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
118
2014-06-11 ประชาสัมพันธ์อบรม 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (นรันต์ จันทวี)
115
2014-06-11 แพทย์สมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (นรันต์ จันทวี)
130
2014-06-11 ขอเชิญประชุมวิชาการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
142
2014-06-12 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
144
2014-06-12 แจเลื่อนการประชุมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
122
2014-06-12 ประชาสัมพันธ์การจัดการข้อร้องเรียน 
โพสต์โดย งานนิติการ (ลลิดา แจ่มจำรัส)
125
2014-06-19 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสั่งจองวัตถุมงคล 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
109
2014-06-19 ขอความอนุเคราะห์งบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
112
2014-06-19 ขอเชิญร่วมทำบุญในการทอดผ้าป่า 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
110
2014-06-20 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรด้านสาธารณสุข ประเภทโควตาจังหวัดกำแพงเพชร 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
153
2014-06-20 การพิจารณาพยาบาลดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
114
2014-06-20 ขอความร่วมมือคัดเลือกทันตาภิบาลดีเด่น ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
115
2014-06-20 ขอเรียนเชิญใหห้เกี่ยรติรับเชิญเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
139
2014-06-20 ขอเชิญร่วมพิธีพบบพชาอุปสมบทหมู่ชาวเขาและพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธนูป 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
117
2014-06-25 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การบูชาพระพิฆเนศวร์ รุ่น 100 ปี กรมศิลปากร 
โพสต์โดย ( )
120
2014-06-25 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
127
2014-06-25 จัดโครงการอบรมหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
113
2014-06-26 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวัชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา เข้าร่วมการประชุม 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
124
2014-06-26 การอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
138
2014-06-26 การคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
127
2014-06-26 จัดประชุมวิชาการประจำปีวิสัญญีนเรศวร 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
121
2014-06-26 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (โท-เอก) รอบที่ 2 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
141
2014-06-26 แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน รอบที่ 2 ปี 2556 (ต.ค.56) ทางเว็บไซต์ สสจ.กำแพงเพชร
โพสต์โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (อภิชาติ กนกสิงห์)
217
2014-06-30 แผนวิทยุเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๗ 
โพสต์โดย งานสุขศึกษา (วันดี ป่าทอง)
128
2014-07-01 ขอเชิญร่วมทำบุญในการทอดผ้าป่า 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
116
2014-07-01 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "มหาดไทย รวมใจปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน" 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
114
2014-07-01 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
118
2014-07-02 เชิญเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๔ ภาค 
โพสต์โดย งานสุขศึกษา (วันดี ป่าทอง)
129
2014-07-07 ขอเชิญประชุมปฏิยัติการ เรื่อง การจัดบริการส่งเสริม ป้องกันโรคในช่องปากในกลุามผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
123
2014-07-10 กำหนดการดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนางานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชรีพร บุญรอด)
115
2014-07-15 ชอเชิญบุคลากรเข้าอบรมและขอควสมอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
117
2014-07-15 รับสมัครย้ายข้าราชการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
135
2014-07-10 การดำเนินงานการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติโดยใช้มิติทางศาสนาผ่านกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชรีพร บุญรอด)
118
2014-07-15 รับสมัครย้ายข้าราชการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
136
2014-07-15 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(พยาบาลวิชาชีพ) 
โพสต์โดย ปางศิลาทอง ,รพช. (สุนีย์ แสนยาเจริญกุล)
134
2014-07-16 การดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
105
2014-07-16 แจ้งข้อมูลที่ตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
107
2014-07-16 ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตร วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย รุ่นที่ 3 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
107
2014-07-16 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและปริญญาโท 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
104
2014-07-16 เรียนเชิญเสนอประวัติและผลงานบุคคลากรดีเด่นทางวัฒนธรรม 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
95
2014-07-16 เชิญเข้าร่วมฟังบรรยายกิจกรรมวิชาการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
100
2014-07-16 ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
101
2014-07-16 การคัดเลิอกแพทย์สตรีดีเด่นและมอบทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
104
2014-07-16 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ พร้อมส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
100
2014-07-16 ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมสัมนาวิชาการประจำปี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
101
2014-07-17 ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
93
2014-07-17 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
111
2014-07-17 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
98
2014-07-17 โครงการสัมมนาเรื่อง หลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
93
2014-07-17 ขอเชิญร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
97
2014-07-17 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
91
2014-07-17 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
90
2014-07-17 การจัดประชุมวิขาการระดับชาติประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
97
2014-07-17 ขอเชิญบุคลากรในสังกัfเข้ารับการอบรม 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
96
2014-07-17 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและชออนุญาตให้บุคลากรในสังกักเข้าร่วมประชุม 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
99
2014-07-17 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการการประชุมวิชาการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
96
2014-07-17 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขชุมชน 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
118
2014-07-17 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
115
2014-07-17 ขอความอนุเคราะห์ในการซื้อบัตรเดิน-วิ่ง ฟันดี สุขภาพดี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
115
2014-07-18 เชิญประชุมโครงการสืบสานรักษายาไทย วิถีไทย 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (ปวรินทร์ สุ่มมาตย์)
102
2014-07-18 การจัดทอดผ้าป่าสามัคคีของจังหวัดเชียงใหม่ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
97
2014-07-21 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
102
2014-07-24 ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมสวดมนต์บำบัด 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (ญาดา ชูกลิ่น)
100
2014-07-25 ประชาสัมพันธ์การจองที่พักสำหรับการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
119
2014-07-28 ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า"โครงการทอดผ้าป่ามหากุศลสามสายใย สายใจสู่สายตา" 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
93
2014-07-28 สร้างพระมหาธาตุเจดีย์จังหวัดพัทลุง 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
99
2014-07-25 ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์การเรียนภาษาอังกฤษ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
112
2014-07-25 ขอเรียนเชิญร่วมฟังธรรมในโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะและปฏิบัติธรรมฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
107
2014-07-29 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
93
2014-07-29 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคคลที่สนใจเสนอตัวเพื่อรับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นชั่วคราว จังหวัดกำแพงเพชร 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
105
2014-07-29 การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
100
2014-07-30 การจัดทอดผ้าป่าสามัคคีของจังหวัดเชียงใหม่ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
98
2014-08-01 แผนวิทยุประเดือนสิงหาคม 2557 
โพสต์โดย งานสุขศึกษา (หยาดพิรุณ สีกล่อม)
101
2014-08-01 ขอความอนุุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา (ภาคต้น) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
104
2014-08-01 ขอประชาสัมพันธ์งานชุมนุมทางความคิดและพัฒนาองค์ความรู้ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
108
2014-08-04 การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม 
โพสต์โดย งานนิติการ (ลลิดา แจ่มจำรัส)
97
2014-08-04 โครงการอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
108
2014-08-04 เชิญเสนอประวัติและผลงานบุคลากรดีเด่นทางวัฒนธรรม เพื่อพิจารณาเชิดชูเกียรติ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
100
2014-08-04 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว แพทย์แผนไทย
โพสต์โดย ปางศิลาทอง ,รพช. (สุนีย์ แสนยาเจริญกุล)
65
2014-08-05 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว แพทย์แผนไทย 
โพสต์โดย ปางศิลาทอง ,รพช. (สุนีย์ แสนยาเจริญกุล)
124
2014-08-05 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
97
2014-08-05 การดำเนินงานชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
122
2014-08-05 ขอเชิญร่วมเป็นกรรมการทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมควบคุมโรค ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
117
2014-08-06 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
123
2014-08-06 ะชุมวิชาการเรื่องการพัฒนากฎหมายการแพทย์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลทางการแพทย์ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
113
2014-08-06 ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
148
2014-08-13 อบรมการเพิ่มทักษะการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทย  
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (ปวรินทร์ สุ่มมาตย์)
101
2014-08-13 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงคมนาคม ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
100
2014-08-13 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสร้างพระหลวงปู่ทวด 100 ปี สนามบินดอนเมือง 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
108
2014-08-13 ข่าวสาธารณสุขยุคใหม่สร้างสังคมสุขภาพดีวิถีธรรมวิถีไทย 
โพสต์โดย งานสุขศึกษา (วันดี ป่าทอง)
109
2014-08-13 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิสัญญิวิทยา 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
105
2014-08-13 รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
108
2014-08-13 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
108
2014-08-13 รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
111
2014-08-13 การรับย้าย โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
141
2014-08-14 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
97
2014-08-14 ประชาสัมพันธ์การประกวด รางวัลไลอ้อนสุขภาพช่องปาก 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
99
2014-08-14 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
115
2014-08-14 รับย้ายข้าราชการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
166
2014-08-15 การรับย้าย รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
169
2014-08-15 ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
113
2014-08-15 ขอเรียนเชิญประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
141
2014-08-18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว "แพทย์แผนไทย" 
โพสต์โดย ปางศิลาทอง ,รพช. (สุนีย์ แสนยาเจริญกุล)
177
2014-08-18 การจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยกับเมืองกำแพงเพชร 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
123
2014-08-19 ขออนุญาตติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
127
2014-08-19 ขอเชิยประชุมและขอความร่วมมือแจ้งเวียนโรงพยาบาลชุมชน 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
142
2014-08-20 ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
107
2014-08-26 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว"แพทย์แผนไทย"
โพสต์โดย ปางศิลาทอง ,รพช. (สุนีย์ แสนยาเจริญกุล)
79
2014-08-26 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว"แพทย์แผนไทย" 
โพสต์โดย ปางศิลาทอง ,รพช. (สุนีย์ แสนยาเจริญกุล)
137
2014-08-26 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
93
2014-08-26 ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
93
2014-08-26 ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
96
2014-08-27 รับสมัครเลือกข้าราชการเพื่อย้าย/โอนฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
104
2014-08-27 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
92
2014-08-27 ขอความร่วมมือแจ้งให้หน่วยงาน สมาชิกในสังกัดเสนอชื่อบุคคลผูิมีผลงานดีเด่นฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
93
2014-08-27 ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
103
2014-08-27 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประรชุมวิชาการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
98
2014-08-27 ขอความอนุเคราะห์ช้วยประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในในหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขฯเข้าร่วมอบรม 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
103
2014-08-27 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
107
2014-08-27 ข่าวประชาสัมพันธ์ ห้องย่อยวิชาการ เรื่อง DRG กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
121
2014-08-27 ขอเรียนเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานโรงพยาบาลสุรินทร์ ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
115
2014-08-27 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินมหากุศล 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
111
2014-08-27 การจัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
122
2014-08-29 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ. 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
106
2014-08-30 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
108
2014-09-01 ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมควบคุมโรค ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
89
2014-09-01 ขออุปถัมภ์ทำบุญทอดผ้าป่ากองทุนการศึกษาสามเณร 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
96
2014-09-01 ประกาศสอบราคา 
โพสต์โดย โค้งวิไล ,สอ.ต. (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
89
2014-09-01 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลเพื่อคนพิการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
81
2014-09-01 ขออนุญาตโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ุ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
96
2014-09-01 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของทันตบุคลากร 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
88
2014-09-01 ประชาสัมพันธืการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
51
2014-09-01 ขออนุญาตโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ุ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
96
2014-09-01 ประชาสัมพันธืการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
100
2014-09-02 การจัดมหกรรมสร้างสังคมสุขภาพดีวิถีธรรมวิถีไทย งานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่จังหวัดกำแพงเพชร ปี ๒๕๕๗ 
โพสต์โดย งานสุขศึกษา (วันดี ป่าทอง)
111
2014-09-03 ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
96
2014-09-04 แผนวิทยุเดือนกันยายน 2557 
โพสต์โดย งานสุขศึกษา (วันดี ป่าทอง)
98
2014-09-05 กฐินพระราชทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
93
2014-09-05 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสาธารณสุขสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
100
2014-09-05 ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบปัจจัยถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
90
2014-09-05 ขอเรียนเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โรงพยาบาลสุรินทร์ ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
98
2014-09-05 ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
94
2014-09-05 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
113
2014-09-05 ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพสร้างซุ้มประตู้โขงวัดปัญจปุญญาวาสเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา 
โพสต์โดย ( )
98
2014-09-05 ขอเชิญร่วมงานและร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทาน กรมศิลปากร ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
104
2014-09-05 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการกุศล 
โพสต์โดย ( )
103
2014-09-05 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
102
2014-09-09 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 
โพสต์โดย ( )
117
2014-09-09 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
122
2014-09-09 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีและผ้าป่าบำรุงการศึกษา 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
106
2014-09-09 ขอเชิญร่วมบุญมหากุศลไถ่ชีวิตกระบือโค 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
117
2014-09-09 เรียนเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี กรมอนามัย ประจำปี 2557
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
64
2014-09-17 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
77
2014-09-17 ขออุปถัมภ์ทำบุญทอดผ้าป่ากองทุนการศึกษาสามเณร 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
74
2014-09-17 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
81
2014-09-17 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
77
2014-09-17 ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลและร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
72
2014-09-17 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
77
2014-09-17 ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
72
2014-09-17 ขอความสนับสนุนสร้างซุ้มประตู 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
78
2014-09-17 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
74
2014-09-17 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
76
2014-09-17 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
84
2014-09-17 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
84
2014-09-17 พระกฐินวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
99
2014-09-17 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
91
2014-09-17 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
101
2014-09-19 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
91
2014-09-19 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
91
2014-09-22 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
80
2014-09-22 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
93
2014-09-22 ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
99
2014-09-22 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล "บูชาพระคุณพ่อ 87 พรรษา มหาราชา" 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
100
2014-09-22 ขอเชิญร่วมพิธีและร่วมบริจาคปัจจัยสมทบถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
100
2014-09-23 การดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
โพสต์โดย งานสุขศึกษา (นงนวล พูลเกษร)
104
2014-09-26 รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย วาระ พ.ศ.2557-2560 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (ปวรินทร์ สุ่มมาตย์)
98
2014-09-29 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
72
2014-09-29 3ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
69
2014-09-29 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมแก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
32
2014-09-29 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมแก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
34
2014-09-29 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมแก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
37
2014-09-29 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมแก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
71
2014-09-29 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ 4 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
63
2014-09-29 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
32
2014-09-29 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
39
2014-09-29 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
33
2014-09-29 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
38
2014-09-29 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
31
2014-09-29 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
37
2014-09-29 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
38
2014-09-29 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
34
2014-09-29 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
30
2014-09-29 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
32
2014-09-29 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
32
2014-09-29 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
41
2014-09-29 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
34
2014-09-29 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
36
2014-09-29 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
45
2014-09-29 ขอเชขิญเข้าร่วมการอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ที่199
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
40
2014-09-29 ขอเชขิญเข้าร่วมการอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ที่199
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
41
2014-10-01 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบโดยเสด็จพระราชกุศลกฐินพระราชทานกรุงเทพฯ ปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
88
2014-10-01 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เขตบริการสุขภาพที่ 11 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
78
2014-10-01 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานองค์การเภสัชกรรม ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
90
2014-10-01 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
83
2014-10-03 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
41
2014-10-03 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
74
2014-10-03 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
41
2014-10-03 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
37
2014-10-03 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
39
2014-10-03 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
78
2014-10-03 ขอควาอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับปารอบรมและโปรดเผยแพร่ข่าวการอบรม 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
76
2014-10-03 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
36
2014-10-03 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
86
2014-10-06 แผนวิทยุเดือนตุลาคม 2557 
โพสต์โดย งานสุขศึกษา (วันดี ป่าทอง)
79
2014-10-06 ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์วิชาการกลางปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
81
2014-10-06 ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
87
2014-10-06 ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมร่มประชุมวิชาการนานาชาติ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
92
2014-10-06 ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมร่มประชุมวิชาการนานาชาติ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
89
2014-10-06 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Love MICE Love Thailand 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
89
2014-10-07 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศกร ครั้งที่ 12557. 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
62
2014-10-07 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมและความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
77
2014-10-08 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล"บูชาพระคุณพ่อ 87 พรรษา มหาราชา" 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
65
2014-10-08 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
64
2014-10-08 การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
65
2014-10-08 ขอเรียนเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
67
2014-10-08 ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมอนามัย ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
65
2014-10-08 ขอเชิญร่วมเป็นประธานสายบุญสนับสนุนพิธีทอดผ้าป่า พระสังฆราชานุสรณ์ ครั้งที่ 2 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
70
2014-10-09 ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
67
2014-10-09 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
59
2014-10-09 ขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
65
2014-10-09 ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี กรุงเทพฯ-สุพรรณบุรี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
62
2014-10-09 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
59
2014-10-09 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์. 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
66
2014-10-09 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
71
2014-10-09 ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
66
2014-10-09 ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี  
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
76
2014-10-09 ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมซ่อมแซมบูรณปฏิสังขรณ์หอประชุมพุทธมณฑล 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
60
2014-10-09 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีพุทธศักราช 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
67
2014-10-10 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจร่วมบูชารูปเหมือนหลวงปู่ทวดฐานกลีบบัว 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
61
2014-10-10 ขอเชิญชวนร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
86
2014-10-10 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมแท่นประดิษฐาน 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
82
2014-10-10 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศลฯปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
79
2014-10-10 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
82
2014-10-10 การสมทบทุนการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์ พระมหาธรรมราชาที่ 1(ลิไทย) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
81
2014-10-14 ขอเเชิญร่วมอนุโมทนากฐินพระราชทานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
81
2014-10-14 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายกฐินสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
75
2014-10-14 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
70
2014-10-14 การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2558 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
80
2014-10-15 รับย้ายข้าราชการ. 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
91
2014-10-15 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
85
2014-10-16 ขอเชิญร่วมทำบุญกฐินกรมการแพทย์ ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
77
2014-10-16 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีโรงพยาบาลหนองคาย ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
75
2014-10-16 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญและร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
73
2014-10-16 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
82
2014-10-20 แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบที่ 1/2557 (ต.ค.56-มี.ค.57)
โพสต์โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (อภิชาติ กนกสิงห์)
280
2014-10-21 การรับฟังความเห็นร่างกฎกระทรวง 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (ญาดา ชูกลิ่น)
70
2014-10-21 ขอเชิญร่วมพิธีพุทธาภิเษกชนวนมวลสารการจัดสร้างพระบูชาพิมพ์พระกริ่งมหาธรรมราชาลิไทยฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
63
2014-10-24 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ในโอกาส 100 ปีการศึกษาเกสัชศาสตร์และวิชาชีพเกสัชกรรมไทย 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
55
2014-10-24 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ในโอกาส 100 ปีการศึกษาเกสัชศาสตร์และวิชาชีพเกสัชกรรมไทย
โพสต์โดย (สุพรรณ ถมอินทร์)
29
2014-10-24 ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเด็กพิการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
54
2014-10-24 ปฏิทินรณรงค์"สาธารณสุขยุคใหม่ สร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย" 
โพสต์โดย งานสุขศึกษา (วันดี ป่าทอง)
57
2014-10-24 ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนำเสนอผลการวิจัยของแพทยสภา 
โพสต์โดย งานพัฒนายุทธศาสตร์ (อาทิตย์ บุญโพ)
53
2014-10-24 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
51
2014-10-24 เชิญร่วมทำบุญถวายกฐินสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
64
2014-10-24 ขอเชิญร่วมงานในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
67
2014-10-24 ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
69
2014-10-24 ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
82
2014-10-27 ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 ฉบับ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
84
2014-10-27 รายละเอียดการประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE 2015  
โพสต์โดย งานส่งเสริมสุขภาพ (รัตติกาล เงาเพชร)
94
2014-10-27 รายละเอียดการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2558 
โพสต์โดย งานส่งเสริมสุขภาพ (รัตติกาล เงาเพชร)
113
2014-10-29 ขอร่วมอนุโมทนาในการทอดกฐินที่พักสงฆ์ถ้ำแสงเพชร 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
86
2014-10-31 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ระดับเชี่ยวชาญ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
92
2014-10-31 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสร้าง"วิหาร ลานธรรม" 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
85
2014-11-03 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขชุมชน 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
85
2014-11-05 ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อวัตถุมงคลนำฤกษ์สร้างพระบูชาพิมพ์พระกริ่งมหาธรรมราชาลิไทยฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
55
2014-11-06 ขอเชิญเป็นเกียรติร่วมงานตักบาตรพระ 1,234 รูป และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
56
2014-11-06 รับย้ายข้าราชการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
95
2014-11-06 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
83
2014-11-06 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
90
2014-11-06 เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
70
2014-11-10 รับย้ายข้าราชการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
64
2014-11-11 การสมทบทุนการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์ พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
55
2014-11-11 ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
52
2014-11-11 ขอความอนุเคราะห์ร่วมทำบุญ "ปันใจเพื่อปากท้อง ช่วยการศึกษาน้อง บ่อเกลือ" 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
56
2014-11-11 ประชาสัมพันธ์การยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (ปวรินทร์ สุ่มมาตย์)
58
2014-11-13 ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
72
2014-11-13 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
94
2014-11-19 รายละเอียดกำหนดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ปี 2557  
โพสต์โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิรัตน์ ยอดเทศ)
190
2014-11-17 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาและเสนอผลงานทางวิชาการ (ครั้งที่4) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
69
2014-11-17 สนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น คณะเกษตร บุคคล และสถานบันดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
67
2014-11-19 ข่าวประชาสัมพันธ์งานโครงการโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฏราชกุมาร 
โพสต์โดย งานสุขศึกษา (วันดี ป่าทอง)
88
2014-11-20 การจัดโครงการส่งเสริมศีลธรรมและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
55
2014-11-20 รับย้ายข้าราชการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
87
2014-11-20 ลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
67
2014-11-20 ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
74
2014-11-20 าะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาล สาขาการพยาบาลฉุกเฉิน 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
74
2014-11-20 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมโครงการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
83
2014-11-20 ขอเชิญชวนสมัครเข้าอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์บุคลากรสาธารณสุข ด้วยหลักสูตรศีล สมาธิ ปัญญา(ไตรสิกขา) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
82
2014-11-21 ประชาสัมพันธ์มะเร็งด้วยวิธีVIA 
โพสต์โดย งานสุขศึกษา (วันดี ป่าทอง)
96
2014-11-24 การนิเทศติดตามการสอนเพศวิถีศึกษารอบด้าน 
โพสต์โดย โกสัมพีนคร ,สสอ. (ชัยทัต ปัททุม)
71
2014-11-26 ขอความอุปถัมภ์ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการพุทธศาสนิกชนชาวไทยร่วมใจสร้างวัดใหม่ประเทศลาวเพื่อน้อมถวายองค์ในหลวง 
โพสต์โดย ( )
62
2014-11-26 ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
56
2014-12-03 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมการทันตสาธารณสุข. 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
48
2014-12-03 ขอประชาสัมพันธ์ อบรม เรื่องการใช้สถิติการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสาธารณสุข 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
57
2014-12-03 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
73
2014-12-03 การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)วันที่ 9 ธันวาคม 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
76
2014-12-03 การจัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
72
2014-12-03 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าช่วยเหลือการศึกษาเด็กพิการรุนแรงฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
74
2014-12-04 แผนจัดรายการวิทยุเดือนธันวาคม 2557 
โพสต์โดย งานสุขศึกษา (วันดี ป่าทอง)
76
2014-12-09 ขอเชิญร่วมสดับเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 1000 พระคาถาฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
49
2014-12-12 เชิญเข้าร่วมฟังการอภิปรายวิชาการเรื่อง กฎหมายที่แพทย์และทีมแพทย์ควรรู้ 
โพสต์โดย งานนิติการ (ลลิดา แจ่มจำรัส)
34
2014-12-12 เชิญสมัครเข้ารับการอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์บุคลากรสาธารณสุขด้วยหลักสูตร ศิล สมาธิ ปัญญา 
โพสต์โดย งานนิติการ (ลลิดา แจ่มจำรัส)
38
2014-12-12 ขอเสนอหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
39
2014-12-12 ขอความอนุเคราะห์แระชาสัมพันธ์ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
55
2014-12-12 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนข้าราชการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
69
2014-12-12 ขออนุญาติโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
55
2014-12-12 อความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมวิชาการแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด. 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
85
2014-12-12 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
102
2014-12-18 ขอเรียนเชิญบุคลากรพยาบาลเข้าร่วมมอบระยะสั้น 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
65
2014-12-18 ขอเรียนเชิญบุคลากรพยาบาลเข้าร่วมอบรมระยะสั้น. 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
91
2014-12-18 รับสมัครย้ายข้าราชการโดยตัดโอนตำแหน่งหรือเพื่อไปช่วยปฏิบัติราชการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
113
2014-12-25 ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
67
2014-12-25 โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ปีงบประมาณ 2558 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
80
2014-12-26 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2558 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
56
2014-12-29 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
32
2014-12-29 ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรมในโครงการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
45
2014-12-29 ขอให้เสนอชื่อเพื่อคัดเลือกรับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำปี 2558 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
34
2014-12-29 เชิญชวนสมัครเป็นพยาบาลอาสาสาธารณภัย 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
38
2014-12-29 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ และขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
60
2014-12-29 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
64
2014-12-29 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมปฏิบัติการ ASEAN Disaster Medical Seminar 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
59
2014-12-29 สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
58
2014-12-29 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท-เอก 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
92
2015-01-07 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง"กฏหมายที่แพทย์และทีมการแพทย์ควรรู้" 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
86
2015-01-08 การกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญตามพรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการพ.ศ.2494 (UNDO) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อมรรัตน์ กัลปพฤกษ์)
102
2015-01-12 อความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมปฏิบัติการ ASEAN Disaster Medical Semanar 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
62
2015-01-13 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปริญญาโท ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
66
2015-01-13 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และบุคลากรเข้ารับการอบรม 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
62
2015-01-13 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา (ภาคปลาย) ปีการศึกษา 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
62
2015-01-15 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
78
2015-01-15 ทุนฝึกอบรมประจำปี 2558 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
72
2015-01-20 ขอเชิญชวนสมัครเข้าอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์บุคลากรสาธารณสุข ด้วยหลักสูตรศีล สมาธิ ปัญญา(ไตรสิกขา) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
60
2015-01-20 ขอเชิญชวนสมัครเข้าอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์บุคลากรสาธารณสุขด้วยหลักสูตรศีล สมาธิ ปัญญา (พุทธอุทยานหลวงปู่มั่น ภูริฑัตโต) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
62
2015-01-21 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
54
2015-01-23 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ การประชุมสามัญประจำปีและงานคืนสู่เหย้าชาวสีฟ้า 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
53
2015-01-26 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
39
2015-01-26 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดทางจักษุอาเซียน 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
32
2015-01-26 รับย้ายข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
43
2015-01-26 งานสัมมนาเรื่องทุนการศึกษาจารรัฐบาลออสเตรเลีย 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
36
2015-01-27 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (บุญธรรม มลเดช)
45
2015-01-27 ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลสากลและการนำมิติจิตใจ มาบูรณาการในงานคุณภาพ SHA 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
30
2015-01-27 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (บุญธรรม มลเดช)
39
2015-01-27 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (บุญธรรม มลเดช)
38
2015-01-27 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
37
2015-01-27 ขยายเวลา รับย้าย รับโอน ข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
70
2015-01-27 ขอเชิญรับฟังการแสดงปาฐกถาพิเศษ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
44
2015-01-29 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (บุญธรรม มลเดช)
42
2015-01-29 ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ รุ่นที่ 17 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
45
2015-01-30 การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่ากำแพงเพชร 
โพสต์โดย งานอนามัยสิ่งแวดล้อม (สุรพล เปรมัษเฐียร)
45
2015-02-03 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมประชุม. 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
51
2015-02-03 การรับสมัครสอบคัดเลือกยุคคลเข้าศึกษาแบบมีการเทียบโอนหน่วยกิตในระบบทวิภาคฯ. 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
66
2015-02-03 สป ส่งสำเนาฯ. 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
68
2015-02-05 รับย้าย รับโอนข้าราชการ. 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
71
2015-02-05 ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและข้าราชการ ลูกจ้าง ที่ใกล้เกษียณ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
56
2015-02-06 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (บุญธรรม มลเดช)
51
2015-02-06 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายและเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (บุญธรรม มลเดช)
71
2015-02-06 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (บุญธรรม มลเดช)
115
2015-02-10 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการประชุม 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
46
2015-02-10 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมำนธ์โครงการประชุมวิชาการ และขอเชิญส่งผลงานวิชาการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
45
2015-02-10 ขอส่งประกาศฯ กำหนดการรับสมัครเพื่อหนังสืออนุมัติแลแะวุฒิบัตร ประจำปี 2558 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
43
2015-02-11 รับย้ายข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
68
2015-02-12 รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย/โอน)ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งจพ.การเงินและบัญชี 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (บุญธรรม มลเดช)
40
2015-02-12 รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร(ด้านสาธารณสุข)ระดับชำนาญการพิเศษ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (บุญธรรม มลเดช)
37
2015-02-12 รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(นวก.สธ.)ระดับชำนาญการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (บุญธรรม มลเดช)
58
2015-02-12 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (บุญธรรม มลเดช)
40
2015-02-12 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย เลื่อนระดับ แล้วแต่กรณี)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (บุญธรรม มลเดช)
40
2015-02-12 การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
90
2015-02-13 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (บุญธรรม มลเดช)
64
2015-02-13 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (บุญธรรม มลเดช)
83
2015-02-16 ขอเรียนเชิญร่วมพิธีทำบุญและเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการกุศล 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
32
2015-02-16 ขอเชิญร่วมงาน OPEN HOUSE วันวิทยุกระจายเสียงและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อจัดสร้างพระอินทร์เป่าสังข์ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
33
2015-02-18 รับย้ายยข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
38
2015-02-18 รับผู้สมัครจบการศึกษาสาขาวิชา เภสัชศาสตร์ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
36
2015-02-18 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
30
2015-02-18 ประชาสัมพันธ์และขอเชิฐบุคลากรเข้าร่วมอบรมในโครงการจัดอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
33
2015-02-18 รับย้ายข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
34
2015-02-18 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี 2558 ครั้งที่55 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
49
2015-02-18 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
61
2015-02-18 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
64
2015-02-18 ขอความอนุเคราะห์ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
57
2015-02-18 ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการทำจิตบำบัดวัยรุ่น 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
60
2015-02-20 ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมในโครงการจัดอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
64
2015-02-23 รับสมัครย้ายข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
61
2015-02-23 เชิญชวนจัดพนมเบี้ยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในงานประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง"ประจำปี 2558 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
45
2015-02-24 การจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลพัทลุง 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
39
2015-02-24 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
34
2015-02-24 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตสาขาวิาการจัดการเวชสารสนเทศ(หลักสูตรภาคพิเศษ) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
48
2015-02-25 รับย้าย รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ. 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
71
2015-02-26 ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปีสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสงขลา 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
38
2015-02-26 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
38
2015-02-26 โครงการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
54
2015-02-27 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการทันตบุคลากร AEC 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
55
2015-02-27 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
62
2015-02-27 ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์การอบรมฟื้อฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสำหรับวิสัญญีพยาบาล 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
51
2015-02-27 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
73
2015-03-02 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
29
2015-03-03 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารทันตกรรม 
โพสต์โดย ( )
30
2015-03-03 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรเชี่ยวชาญ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (บุญธรรม มลเดช)
69
2015-03-03 มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
59
2015-03-03 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่เตรียมความพร้อมสู่การเป็นข้าราชการมืออาชีพ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
62
2015-03-03 ประกาศการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
69
2015-03-03 ประกาศฯ กำหนดการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ประจำปี 2558 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
76
2015-03-06 ขอความอนุเคราะห์ทุนทรัพย์สนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
54
2015-03-06 แจ้งงดการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมศาสนกิจเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
62
2015-03-09 ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี มหากุศล 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
48
2015-03-11 การยืนยันร่างกฎหมายที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วฯ 
โพสต์โดย งานนิติการ (ลลิดา แจ่มจำรัส)
50
2015-03-12 เชิญเข้าร่วมการประชุมและส่งผลงานวิจัยเพื่อร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558 จังหวัดเชียงราย 
โพสต์โดย งานพัฒนายุทธศาสตร์ (อาทิตย์ บุญโพ)
31
2015-03-12 กฎกระทรวงตามพระราชบัญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปี2542 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (กัญญมาศ อินจันทร์)
35
2015-03-16 ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปีสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสงขลา 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
43
2015-03-16 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
44
2015-03-16 พิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
50
2015-03-17 แจ้งแนวทางการขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 
โพสต์โดย งานพัฒนายุทธศาสตร์ (อาทิตย์ บุญโพ)
46
2015-03-17 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ระบบสอบกลาง(Admissions) ประจำปีการศึกษา 2558 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
72
2015-03-18 การับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
48
2015-03-18 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมวิขาการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
59
2015-03-18 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาๆ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
43
2015-03-18 ย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน กองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
55
2015-03-18 ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดสร้างพระพุทธรูปปางนาคปรก 5 องค์ 5 สมัย และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
44
2015-03-18 การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
78
2015-03-18 การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยการสาธารณสุข จังหวัดตรัง 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
57
2015-03-18 ขอเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการและคัดเลือกผลงานวิชาการยอดเยี่ยม 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
65
2015-03-19 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
134
2015-03-24 เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลเพื่อเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาาสตรบัณฑิต 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
111
2015-03-31 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กาารประชุมวิชาการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
52
2015-03-31 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์. 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
48
2015-03-31 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
44
2015-03-31 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมวิชาการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
42
2015-03-31 การรับสมัครศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
66
2015-04-03 ขอเชิญร่วมเช่าบูชา 
โพสต์โดย งานนิติการ (ลลิดา แจ่มจำรัส)
39
2015-04-03 เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดกทางน้ำ 
โพสต์โดย งานนิติการ (ลลิดา แจ่มจำรัส)
36
2015-04-03 ขอเชิญร่วมทำบุญขึ้นอาคารหลังใหม่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
โพสต์โดย งานนิติการ (ลลิดา แจ่มจำรัส)
56
2015-04-03 ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท 
โพสต์โดย งานนิติการ (ลลิดา แจ่มจำรัส)
55
2015-04-03 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีฯโรงพยาบาลสุรินทร์ 
โพสต์โดย งานนิติการ (พัชรีพร บุญรอด)
58
2015-04-03 ขอเชิญเช่าบูชาวัตถุมงคล  
โพสต์โดย งานนิติการ (พัชรีพร บุญรอด)
53
2015-04-03 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี 
โพสต์โดย งานนิติการ (พัชรีพร บุญรอด)
57
2015-04-07 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับพยาบาล 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
55
2015-04-07 มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
65
2015-04-07 มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเภสัชศาสตร์ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
71
2015-04-09 ขอเชิญส่งผลเข้าร่วมประกวด และเข้าร่วมประชุมวิชาการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2558 ครั้งที่ 12 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (กัญญมาศ อินจันทร์)
62
2015-04-09 แจ้งวิธีการปฏิบัติเพื่อดำเนินการรับรองการมอบตัวศิษย์สาขาการแพทย์แผนไทย 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (กัญญมาศ อินจันทร์)
52
2015-04-09 โครงการแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๕๘ 
โพสต์โดย งานอนามัยสิ่งแวดล้อม (สุรพล เปรมัษเฐียร)
50
2015-04-16 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
83
2015-04-16 ขอประชาสัมพันธ์เพื่อส่งผลงานประกวดรางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ครั้งที่ 8 และสมัครเข้าร่วมประชุม 
โพสต์โดย งานพัฒนายุทธศาสตร์ (อาทิตย์ บุญโพ)
41
2015-04-16 สนับสนนุทุนในการนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุม ACOHPSC 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
32
2015-04-20 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ครั้งที่ 13 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
30
2015-04-20 รับย้าย รับโอน 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
58
2015-04-21 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.)จากผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 
โพสต์โดย งานพัฒนายุทธศาสตร์ (อาทิตย์ บุญโพ)
39
2015-04-23 ประกาศรับสมัครข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
45
2015-04-23 การจัดสร้างพระรุ่นพิเศษ 150 ปี มหาสารคาม 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
28
2015-04-23 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการธรรมะสร้างสุขเฉลิมพระเกียรติ สัญจร ปีงบประมาณ2558 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
26
2015-04-23 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ ปี 2558 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
30
2015-04-23 อประชาสัมพันธ์ หรือเสนอรายนามศิษย์เก่าฯ เพื่อรับการพิจารณษคัดเลือกเป็นศิษย์เกก่าดีเด่น 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
42
2015-04-23 ขอประชาสัมพันธ์โครงกการพัฒนาทักษะวิชาชีพการผลิตสื่อมัลติมีเดีย Info Graphic 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
40
2015-04-23 รับย้าย รับโอน 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
67
2015-04-23 รับย้ายข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
74
2015-04-24 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ อปท.เข้าร่วมประกวด "ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน" 
โพสต์โดย งานควบคุมโรคเอดส์ (ชัยทัต ปัททุม)
44
2015-04-29 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มหกรรมพลังสร้างสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (กัญญมาศ อินจันทร์)
41
2015-04-29 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี 2558 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
44
2015-04-30 ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพบูรณะเปลี่ยนศาลาการเปรียญที่มีสภาพรั่วโทรมตามกาลเวลาให้มั่นคง 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
59
2015-04-30 การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2558 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
48
2015-05-01 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
131
2015-05-14 วัดพุทธปัญญา 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
16
2015-05-15 ขอให้เสนอชื่อแพทย์ดีเด่นแพทยสภา 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
13
2015-05-15 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
8
2015-05-15 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประญญาโท 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
33
2015-05-15 ขอเรียนเชิญร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
27
2015-05-15 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติฯ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
25
2015-05-15 รับย้าย รับโอนข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
70
2015-05-15 รับย้ายข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
71
2015-05-25 ทบทวนระเบียนกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรักษาพยาบาล 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
35
2015-05-26 การคัดเลือกพยาบาลดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
20
2015-05-28 ขอประชาสัมพันธุ์การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ คั้งที่14 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
13
2015-05-28 ประชาสัมพันธ์การประชุมFDI 2015 Bangko 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
14
2015-05-28 ส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
22

Untitled Document