สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Untitled Document

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

เลือกหมวดข่าวที่สนใจ
โพสต์เมื่อ หัวข้อเรื่อง View
2016-05-30 รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งโยกย้าย โอน ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
3
2016-05-30 รับย้ายข้าราชการ
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
1
2016-05-30 รับย้ายข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
3
2016-05-30 รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งโยกย้าย โอน ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
2
2016-05-30 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรสมัครเข้าร่วมประกวดและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R ครั้งที่ 9 
โพสต์โดย งานพัฒนายุทธศาสตร์ (อาทิตย์ บุญโพ)
10
2016-05-29 ขอความอนุเคระาห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี 2559 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
12
2016-05-27 อบรมเชิงปฏิบัติการรายงานผลตัวชี้วัด ตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
โพสต์โดย งานธุรการ (กนก แจ่มใส)
21
2016-05-26 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
86
2016-05-25 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
22
2016-05-25 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
51
2016-05-25 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
6
2016-05-25 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
16
2016-05-25 ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุม 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
4
2016-05-25 ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุม
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
2
2016-05-16 ขอส่งจุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 6 ปีงบประมาณ 2559 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
18
2016-05-16 ส่งเรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
23
2016-05-16 ประชาสัมพันธ์โครงการ การบัญชีเพื่อผู้บริหาร รุ่นที่ 16 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
30
2016-05-16 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย รับโอนให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
40
2016-05-16 ชอเชิญเข้ารับการอบรม 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
14
2016-05-16 ประกาศรับสมัครการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 41 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
20
2016-05-16 ชอเชิญเข้ารับการอบรม (3) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
10
2016-05-16 จอความอนุเคราะห์ประขาสัมพันธ์และเขิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
9
2016-05-16 ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
9
2016-05-17 สสจ.กำแพงเพชร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
44
2016-05-18 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 
โพสต์โดย งานพัฒนายุทธศาสตร์ (อาทิตย์ บุญโพ)
26
2016-05-18 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13 / 2559 
โพสต์โดย งานพัฒนายุทธศาสตร์ (อาทิตย์ บุญโพ)
85
2016-05-21 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรฯ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
19
2016-05-21 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเรียนเชิญบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ_ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
30
2016-05-16 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
16
2016-05-16 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรม 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
13
2016-05-16 การับย้าย โอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
19
2016-05-04 แผนปฏิบัติการออกอากาศรายการเพื่อสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 
โพสต์โดย งานธุรการ (กนก แจ่มใส)
68
2016-05-03 ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ 
โพสต์โดย งานพัฒนายุทธศาสตร์ (อาทิตย์ บุญโพ)
53
2016-05-03 ขอเชิญสมัครร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R ครั้งที่ 9  
โพสต์โดย งานพัฒนายุทธศาสตร์ (อาทิตย์ บุญโพ)
56
2016-05-02 รับย้ายข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
64
2016-05-02 รับย้ายรับโอนข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
70
2016-05-02 ขอความอนุประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
40
2016-05-02 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั่น 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
29
2016-05-02 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัฯฑิต 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
24
2016-05-02 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม ธรรมมนามัย 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
15
2016-05-02 การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฏหมายฯ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
15
2016-05-02 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรระยะสั้น โครงการพัฒนาวิชาชีพรังสีเทคนิค 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
12
2016-04-29 รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
41
2016-04-28 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
39
2016-04-25 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
66
2016-04-25 ขอประชาสัมพันธ์และขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
75
2016-04-25 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
51
2016-04-25 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
61
2016-04-25 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
47
2016-04-22 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา ปีการศึกษา 2559076 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
29
2016-04-22 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการการพัฒนาศักยภาพและติดตามสนับสนุนการดำเนินโครงการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 
โพสต์โดย ( )
39
2016-04-22 เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559 
โพสต์โดย งานพัฒนายุทธศาสตร์ (อาทิตย์ บุญโพ)
42
2016-05-17 แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนสำหรับข้าราชการ ณ 1 ตุลาคม 2558 (รอบ 2/2558)
โพสต์โดย ( )
134
2016-04-21 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย โอน  
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
56
2016-04-21 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
28
2016-04-21 รับย้ายรับโอนข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
61
2016-04-21 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร พย ม ฯ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
25
2016-04-21 ขอควาอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
34
2016-04-21 ขจอประชาสัมพันธ์การเปิดอบรมหลักสูตร ผ่าเทคนิค PR 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
18
2016-04-21 ขอส่งจุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
16
2016-04-20 การสมัครเข้ารับคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 7 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
34
2016-04-20 ขอเชิญส่งโครงการดีเด่นด้านการพลิกฟื้นระบบสุขภาพไทยเข้าประกวด 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
29
2016-04-11 คู่มือ กรอบแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (วันดี ป่าทอง)
54
2016-04-05 รับสมัครเพื่อคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
90
2016-04-04 รับย้าย รับโอนข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
99
2016-04-05 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
99
2016-04-04 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ พัฒนาศักยภาพ ทันตบุคลากร 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
72
2016-03-30 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
77
2016-03-30 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
81
2016-03-30 อความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
45
2016-03-30 ชอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
69
2016-03-30 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
33
2016-03-30 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
18
2016-03-30 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
18
2016-03-30 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
15
2016-03-30 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
14
2016-03-30 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
19
2016-03-30 ผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 
โพสต์โดย งานพัฒนายุทธศาสตร์ (อาทิตย์ บุญโพ)
29
2016-03-30 ประกาศ ปปช.
โพสต์โดย ทุ่งโพธิ์ทะเล ,รพช. (ไพรแก้ว ประเสริฐอุดมศักดิ์)
15
2016-03-30 ประกาศ ปปช.01 และราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเเหล็ก (คสล) โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 
โพสต์โดย ทุ่งโพธิ์ทะเล ,รพช. (ไพรแก้ว ประเสริฐอุดมศักดิ์)
21
2016-03-30 ประกาศ ปปช.01 และราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถ 16 คัน
โพสต์โดย ทุ่งโพธิ์ทะเล ,รพช. (ไพรแก้ว ประเสริฐอุดมศักดิ์)
14
2016-03-30 ประกาศ ปปช.01 และราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถ 16 คัน โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 
โพสต์โดย ทุ่งโพธิ์ทะเล ,รพช. (ไพรแก้ว ประเสริฐอุดมศักดิ์)
27
2016-03-28 iับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
65
2016-03-28 iับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
51
2016-03-28 iับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
68
2016-03-24 ขายทอดตลาด 
โพสต์โดย งานพัสดุ (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
126
2016-03-22 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ระบบสอบกลาง 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
95
2016-03-22 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
61
2016-03-22 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
78
2016-03-22 ขอเรียนเชิญร่วมประชุมวิชาการ และประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
48
2016-03-22 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาธนาคารไอซีบีซี 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
53
2016-03-21 ประกาศอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเพื่อจัดทำห้องแยกโรค (ครั้งที่ 2) 
โพสต์โดย ทุ่งโพธิ์ทะเล ,รพช. (ไพรแก้ว ประเสริฐอุดมศักดิ์)
32
2016-03-21 รับย้าย รับโอนข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
49
2016-03-21 ขอส่งประกาศฯ กำหนดการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ประจำปี2559 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
32
2016-03-21 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
31
2016-03-21 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการระบาดฯ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
26
2016-03-20 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา รัดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 5920032559
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
33
2016-03-20 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา รัดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 5920032559
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
22
2016-03-20 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา รัดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 5920032559
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
14
2016-03-20 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา รัดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 5920032559 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
54
2016-03-20 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา รัดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 5920032559
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
11
2016-03-21 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
13
2016-03-21 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันวิทยาการจัดการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
23
2016-03-20 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา รัดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 5920032559
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
12
2016-03-20 ขอความอนุคราะห์ประชาสัมพันธ์ฯ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
28
2016-03-20 ขอความอนุคราะห์ประชาสัมพันธ์ฯ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
22
2016-03-20 ขอความอนเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
25
2016-03-20 ขอความอนุคราะห์ประชาสัมพันธ์ฯ
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
13
2016-03-20 การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
17
2016-03-20 การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
13
2016-03-20 การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
26
2016-03-20 การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
27
2016-03-20 การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
10
2016-03-21 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
23
2016-03-21 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
14
2016-03-20 การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
12
2016-03-20 การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
14
2016-03-20 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา รัดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 5920032559
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
14
2016-03-20 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา รัดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 5920032559
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
22
2016-03-16 จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
54
2016-03-15 รับย้ายและ โอน 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
84
2016-03-16 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
71
2016-03-15 รับย้าย รับโอนข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
72
2016-03-15 รับย้ายและ โอน 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
24
2016-03-15 รับย้าย รับโอนข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
49
2016-03-21 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
33
2016-03-15 รับย้าย รับโอนข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
28
2016-03-15 รับโอน รับย้าย
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
15
2016-03-15 รับโอน รับย้าย
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
19
2016-03-15 รับโอน รับย้าย 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
32
2016-03-15 รับย้าย รับโอนข้าราชการ
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
14
2016-03-15 รับย้าย รับโอนข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
30
2016-03-15 รับโอน รับย้าย
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
15
2016-03-15 รับโอน รับย้าย
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
12
2016-03-15 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ รับย้าย รับโอน 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
27
2016-03-15 รับโอน รับย้าย
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
15
2016-03-15 รับโอน รับย้าย
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
17
2016-03-15 รับย้าย รับโอนข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
29
2016-03-15 รับย้ายและ โอน
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
11
2016-03-15 รับย้ายและ โอน 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
25
2016-03-15 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
31
2016-03-15 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี 2559 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
27
2016-03-15 ขอเชิญส่งยุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
24
2016-03-20 การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
29
2016-03-15 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลาลากรเข้ารับการอบรม 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
23
2016-03-15 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
24
2016-03-15 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
26
2016-03-15 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝีกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
33
2016-03-15 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาแบบมีการเทียบโอนหน่วยกิจฯ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
23
2016-03-10 ศึกษาดูงานโครงการประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานของหน่วยงานภาครัฐ 
โพสต์โดย งานธุรการ (กนก แจ่มใส)
47
2016-03-09 รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแห น่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติกา 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
73
2016-03-09 รับสมัครคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
81
2016-03-08 โครงการเสริมสร้างข้าราชการที่ดีของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา (การฝึกปฏิบัติธรรมรุ่นที่ ๑) 
โพสต์โดย งานธุรการ (กนก แจ่มใส)
65
2016-03-03 ปรับปรุงอาคารเพื่อดำเนินการทำห้องแยกโรค 
โพสต์โดย ทุ่งโพธิ์ทะเล ,รพช. (ไพรแก้ว ประเสริฐอุดมศักดิ์)
82
2016-03-03 ปรับปรุงอาคารเพื่อดำเนินการทำห้องแยกโรค
โพสต์โดย ทุ่งโพธิ์ทะเล ,รพช. (ไพรแก้ว ประเสริฐอุดมศักดิ์)
34
2016-03-03 ปรับปรุงอาคารเพื่อดำเนินการทำห้องแยกโรค
โพสต์โดย ทุ่งโพธิ์ทะเล ,รพช. (ไพรแก้ว ประเสริฐอุดมศักดิ์)
33
2016-03-02 ประกาศการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางฯ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
69
2016-03-02 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าประชุมและส่งผลงานวิชาการในการประชุม 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
53
2016-03-02 ขอประชาสัมพัธ์การประชุมวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
35
2016-03-02 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
45
2016-03-02 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
42
2016-03-02 ขอความร่วมมือปรัชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลการแบิกจ่ายเงินบำนาญด้วยตัวเอง 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
30
2016-03-02 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อฯ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
28
2016-02-29 เอกสารรพ.คุณธรรม
โพสต์โดย ( )
42
2016-02-29 เอกสารองค์กรคุณธรรม
โพสต์โดย ( )
29
2016-02-29 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
66
2016-02-26 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
47
2016-02-26 รับย้ายข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
69
2016-02-26 รับย้ายรับโอนข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
68
2016-02-26 ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ 
โพสต์โดย งานพัฒนายุทธศาสตร์ (อาทิตย์ บุญโพ)
53
2016-02-26 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
33
2016-02-26 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในหย่วยงานเข้าร่วมโครงการอบรม 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
58
2016-02-26 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษสใหม่ระดับปริญญาโท 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
28
2016-02-26 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษสใหม่ระดับปริญญาโท 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
30
2016-02-26 ขอขยายเวลาการรับย้าย 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
27
2016-02-26 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่ง 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
31
2016-02-23 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหไน่งในระดับชำนาญการพิเศษ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
77
2016-02-23 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
56
2016-02-23 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
51
2016-02-23 รับย้ายข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
65
2016-02-23 ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าศึกษาต่อ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
53
2016-02-22 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
28
2016-02-22 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
31
2016-02-22 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
35
2016-02-22 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
29
2016-02-19 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ในคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำสำนักงานสาธารณสุข 
โพสต์โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิรัตน์ ยอดเทศ)
44
2016-02-19 ผลการเดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
โพสต์โดย งานพัฒนายุทธศาสตร์ (อาทิตย์ บุญโพ)
55
2016-02-18 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ระดับเชี่ยวชาญ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
52
2016-02-16 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
80
2016-02-16 รับโอนข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
55
2016-02-16 ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์การอบรมฟื้นฟูวิชาการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
54
2016-02-16 ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์การอบรมฟื้นฟูวิชาการ
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
16
2016-02-16 ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์การอบรมฟื้นฟูวิชาการ
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
19
2016-02-16 ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์การอบรมฟื้นฟูวิชาการ
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
18
2016-02-16 ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์การอบรมฟื้นฟูวิชาการ
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
20
2016-02-16 ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
31
2016-02-16 ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์การอบรมฟื้นฟูวิชาการ
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
16
2016-02-12 การสรรหาศัลยแพทย์ดีเด่น ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
39
2016-02-12 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการระบาด 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
38
2016-02-08 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่สอง 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
71
2016-02-08 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่สอง
โพสต์โดย (รัชกร อินพรหม)
36
2016-02-01 ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวภายใต้โครงการปฏิบัติงานฯ(track 3) ปี 2559 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
66
2016-01-26 รับสมัครคัดเลือก้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
125
2016-01-26 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อฯ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
96
2016-01-21 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาต่อเนื่อง 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
62
2016-01-21 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
61
2016-01-15 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
73
2016-01-15 โครงการพิเศษรับตรงเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(เทียบโอน)สำหรับบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
103
2016-01-11 ส่งจุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
63
2016-01-11 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
72
2016-01-10 รับย้าย ข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
84
2016-01-10 รับย้ายรับโอน 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
100
2016-01-10 ขอประชาสัมพันธ์หลัสูตรการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
58
2016-03-15 การรับย้าย โอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
22
2016-03-15 การรับย้าย โอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
32
2016-03-15 การรับย้าย โอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
18
2016-03-15 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์หรือเสนอรายนามศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยฯ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
22
2016-03-15 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
25
2016-01-10 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
40
2016-01-10 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกู้ชีวิตขั้นสูฯ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
35
2016-01-10 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดค่ายบัณฑิตศึกษา 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
27
2016-01-10 กำหนดคัดเลือกบุคคลากรศึกษาต่อ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
39
2016-01-07 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (กัญญมาศ อินจันทร์)
48
2016-01-06 สำนักงาน ป.ป.ช.ได้จัดทำแอปพลิเคชั่น "กฏหมาย ป.ป.ช.มาตร 100 และมาตรา 103" 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
50
2016-01-04 ประกาศผลการคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2558 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
61
2016-01-04 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ระบบสอบตรง-ระบบสอบกลาง ประจำปีการศึกษา 2559 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
71
2016-01-04 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ระบบสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2559 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
64
2016-01-04 การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อฯ ตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ 2559 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
66
2015-12-30 เตือนมิให้มีการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมาย การบังคับใช้แรงงานและการใช้แรงงานขัดหนี้ 
โพสต์โดย งานเลขานุการ (กัลยา ผลบุญ)
48
2015-12-30 ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างหยุดงานเป็นกรณีพิเศษ 
โพสต์โดย งานเลขานุการ (กัลยา ผลบุญ)
71
2015-12-30 ขอความร่วมมือดำเนินการตามมติคณะอนุกรรมการกำกับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี พุทธศักราช 2559 
โพสต์โดย งานเลขานุการ (กัลยา ผลบุญ)
52
2015-12-30 ขอความอนุเคราพะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมฝั่งเข็มและสมุนไพร ครั้งที่ 9 ปี 2559 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (กัญญมาศ อินจันทร์)
63
2015-12-25 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ระบาดวิทยาประยุกต์" ครั้งที่ 32 
โพสต์โดย งานพัฒนายุทธศาสตร์ (อาทิตย์ บุญโพ)
77
2015-12-25 ขอเชิญสมัครสมาชิกเว็ปไซด์ห้องสมุดงานวิจัยสาธารณะ (EXPLORE) 
โพสต์โดย งานพัฒนายุทธศาสตร์ (อาทิตย์ บุญโพ)
56
2015-12-23 รับย้ายรับ โอนข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
65
2015-12-23 รับย้ายรับโอน ข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
84
2015-12-23 รับย้ายรับโอนข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
92
2015-12-23 รับย้าย ข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
32
2015-12-23 รับย้าย รับโอนข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
40
2015-12-23 รับย้ายข้าราชการ (2) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
57
2015-12-23 รับย้ายข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
64
2015-12-23 ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมมนาการพัฒนาระบบสารสนเทศแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
32
2015-12-23 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
30
2015-12-23 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
31
2015-12-17 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อแนะนำแนวทางการพัฒนาองค์กรแบบองค์รวมระดับจังหวัด 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
65
2015-12-17 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
62
2015-12-17 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
โพสต์โดย ( )
61
2015-12-17 การเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกรับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
56
2015-12-17 มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสิ่งแวดล้อม 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
53
2015-12-17 สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2559 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
45
2015-12-15 การขับเคลื่อน คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท 
โพสต์โดย งานธุรการ (กนก แจ่มใส)
49
2015-12-15 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 
โพสต์โดย งานธุรการ (กนก แจ่มใส)
40
2015-12-15 การจัดพิธีถวายดอกไม่จันทร์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 
โพสต์โดย งานธุรการ (กนก แจ่มใส)
47
2015-12-15 เชิญชวนแต่งกายชุดสีดำในวันพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 
โพสต์โดย ( )
46
2015-12-14 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหิดล  
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
44
2015-12-04 ขอส่งสารสัมพันธ์ "แก้วกัลยาสิกขาลัย" 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
70
2015-12-04 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
โพสต์โดย งานธุรการ (กนก แจ่มใส)
65
2015-12-03 ขอเลื่อนการรับสมัครและเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้จัดการกรณีโรคเรื้อรังฯ รุ่นที่ 3 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
69
2015-12-03 ขอปรับเปลี่ยนสถานศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
70
2015-12-03 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
77
2015-12-03 รับย้าย รับโอนข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
52
2015-12-03 ระดมความคิดเห็นเส็นทางความก้าวหน้าและผลักดันสิทธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียญ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
41
2015-12-02 เปิดทำการแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองพิษณุโลก 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
46
2015-12-02 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพไถ่ชีวิตโคกระบือ มอบให้ธนาคารโคกระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริและทอดผ้าป่ามหากุศล สนับสนุนการดำเนินงานโครงการสาธารณะประโยชน์เพื่อผู้สูงอายุ 
โพสต์โดย งานธุรการ (กนก แจ่มใส)
58
2015-11-27 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
123
2015-11-27 รับย้าย รับโอนข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
96
2015-11-27 ประชาสัมพันธ์โครงการ "กบข" ฝึกอบรมอาชีพ จ.กรุงเทพ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
75
2015-11-25 ขอส่งจุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
61
2015-11-20 สคร ที่ 3 รับย้าย รับโอน 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
118
2015-11-20 ประชามันมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบีม สถาบันทันตกรรม 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
69
2015-11-20 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2559 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
76
2015-11-20 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการศึกษาต่อเนื่อง งานปริทันต์ ทำกันอย่างไร รุ่นที่ 11 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
82
2015-11-20 ขยายเวลาการรับย้ายรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
47
2015-11-20 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการนานาชาติ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
76
2015-11-18 ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (กัญญมาศ อินจันทร์)
43
2015-11-16 ประกาศสอบราคา 
โพสต์โดย โค้งวิไล ,สอ.ต. (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
64
2015-11-13 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2559 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
155
2015-11-12 รับย้าย โอนข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
88
2015-11-12 รับย้ายข้าราชการฯ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
90
2015-11-12 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้าย โอนฯ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
135
2015-11-12 ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานหลักสูตรนักสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติการ (นสช) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
64
2015-11-12 ขอประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการเขียนงานวิจัยทางรังสี 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
50
2015-11-12 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
42
2015-11-12 การรับสมัครสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
36
2015-11-11 การตรวจสอบประวัติฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
60
2015-11-04 รับย้าย รับโอนข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
145
2015-11-03 กระทรวงสาธารณสุข ส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 333 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558  
โพสต์โดย งานพัฒนายุทธศาสตร์ (อาทิตย์ บุญโพ)
117
2015-11-03 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 
โพสต์โดย งานพัฒนายุทธศาสตร์ (อาทิตย์ บุญโพ)
87
2015-10-30 ขอส่งจุลสารข่าววินัยและคุณธรรม 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
79
2015-10-29 รับย้ายข้าราชการ004 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
111
2015-10-29 รับย้ายข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
90
2015-10-27 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2)(ก) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (กัญญมาศ อินจันทร์)
123
2015-10-20 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
108
2015-10-20 แจ้งวันหยุดเพิ่มเติมประจำปี 2559 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (บุญธรรม มลเดช)
177
2015-10-19 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้าย โอน ฯ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
169
2015-10-19 รับย้าย รับโอน ข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
130
2015-10-19 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
93
2015-10-16 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามแนะนำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์  
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
86
2015-10-09 สมัครเข้ารับการฝึกอบบรม 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
119
2015-10-12 ขอประชาสัมพันธ์โครงการ 2 ทศวรรษแพทย์แผนไทย ก้าวไกลวิชาการ สานสายใยวทก. 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (กัญญมาศ อินจันทร์)
78
2015-10-09 รับย้ายข้าราขการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
94
2015-10-09 รับย้ายข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
93
2015-10-09 รับย้าย รับโอนข้าราขการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
82
2015-10-09 รับย้ายข้าราขการ 1 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
83
2015-10-09 ขอสนับสนุนการประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีฯ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
53
2015-10-07 ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
โพสต์โดย งานพัฒนายุทธศาสตร์ (อาทิตย์ บุญโพ)
76
2015-10-06 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 4 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
76
2015-10-06 การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
73
2015-10-06 จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 6/2558 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
74
2015-10-01 ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
85
2015-10-01 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับารฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
73
2015-10-01 การรับสมัครบุคคลเพื่อย้าย โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
79
2015-10-01 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
94
2015-09-30 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
59
2015-09-29 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
81
2015-09-29 รับย้ายข้าราชการฯ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
72
2015-09-29 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อยย้าย โอนฯ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
80
2015-09-29 ขออนญาตประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมตามฯ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
57
2015-09-29 รับย้าย โอนข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
61
2015-09-29 รับย้ายข้าราชการ จ ชลบุรี 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
72
2015-09-29 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา023 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
50
2015-09-18 ประชาสัมพันธ์หนังสือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
89
2015-09-29 ประชาสัมพันธ์รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์ รอบที่ 1 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
42
2015-09-16 แจ้งแนวทางปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี 
โพสต์โดย งานพัฒนายุทธศาสตร์ (อาทิตย์ บุญโพ)
100
2015-09-11 รับย้ายข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
139
2015-09-11 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานานชาติฯ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
94
2015-09-11 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
62
2015-09-11 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
85
2015-09-11 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธุ์การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
94
2015-09-11 การสรรหาอายุรแพทย์ดีเด่นและอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดเด่น ประจำปี 2559 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
55
2015-09-10 ขอส่งสารสัมพันธ์ "แก้วกัลยาสิกขาลัย"  
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
62
2015-09-09 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
69
2015-09-01 ส่งสำเนาประกาศการสรรหาอนุกรรมการประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (กัญญมาศ อินจันทร์)
95
2015-09-01 ประชาสัมพันธ์แลขอเชิญสมัครเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสังคมศาสตร์สุขภาพนานาชาติ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
89
2015-09-01 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย รับโอน 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
118
2015-09-01 ส่งสำเนาประกาศการสรรหาอนุกรรมการประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (กัญญมาศ อินจันทร์)
86
2015-09-01 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระกับนานาชาติ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
56
2015-08-30 ขอขยายเวลาการจัดส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (วันดี ป่าทอง)
121
2015-08-30 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (วันดี ป่าทอง)
80
2015-08-27 รับโอน รับย้ายข้ราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
97
2015-08-27 ประชาสัมพันธ์รางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2558 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
77
2015-08-27 รับย้ายข้าราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลชุมชนเปิดใหม่ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
118
2015-08-27 รับโอน รับย้ายข้ราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
79
2015-08-27 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้กับทันตแพทย์ในสังกัดที่สำเเเร็จการศึกษาในปี 2558 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
77
2015-08-26 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสรรหาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (วันดี ป่าทอง)
77
2015-08-26 ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อชื่อบุคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมป้องกันและสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๕๘ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (วันดี ป่าทอง)
74
2015-08-24 สสจ.(การเงิน) แจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนรายบุคคลสำหรับข้าราชการทางเว็บไซต์ 
โพสต์โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (อภิชาติ กนกสิงห์)
356
2015-08-24 โครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (วันดี ป่าทอง)
90
2015-08-24 โครงการ๘๓พรรษามหาราชาและ๘๒พรรษามหาราชินี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (วันดี ป่าทอง)
98
2015-08-22 ขอเชิญส่งบทคัดย่องานวิจัยเพื่อนำเสนอในการปประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 15147 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
77
2015-08-22 ขอความร่วมือประชาสัมพันธ์ และส่ง นวัตกรรมการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ151 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
83
2015-08-22 ขขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ154 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
82
2015-08-19 รับย้าย-ข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
132
2015-08-21 วิธีและขั้นตอนการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2559 ของแพทยสภาแบบใหม่ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
133
2015-08-19 รับย้าย รับโอน 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
113
2015-08-19 รับย้าย รับโอน-ข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
101
2015-08-19 รับย้าย136 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
112
2015-08-19 ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศัลยภาพหมออนามัย 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
56
2015-08-19 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น 4 หลักสูตร138 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
149
2015-08-19 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
66
2015-08-19 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันโครงการศึกษาต่เนื่องฯ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
58
2015-08-19 ขอความอนุเคระาห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
116
2015-08-15 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าประกวด  
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (วันดี ป่าทอง)
186
2015-08-07 วิธีและขั้นตอนในการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านของแพทยสภา ประจำปีการสึกษา 2559 แบบใหม่ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
135
2015-08-07 อนุมัติปรับเปลี่ยนวันรายงานตัวและปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคลเข้าศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
120
2015-08-07 ประชาสัมพันธ์การบูชาพระพิฆเนศวร์ รุ่น ๑๐๐ ปี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (วันดี ป่าทอง)
126
2015-08-07 ประชาสัมพันธ์คัดเลือกผลงานดีเด่นของชาติ ประจำปี 2558 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (วันดี ป่าทอง)
149
2015-08-07 โครงการเกษตรกรสุขภาพดี กับธ.ก.ส. 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (วันดี ป่าทอง)
101
2015-08-07 ครอบครัวเจ้าหน้าที่เสียชีวิต 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (วันดี ป่าทอง)
71
2015-08-06 การรับเสื้อและเข็มพระราชทานกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (วันดี ป่าทอง)
139
2015-08-06 ประชาสัมพันธ์มิวสิควีดีโอ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (วันดี ป่าทอง)
95
2015-08-03 รับสมัครย้ายข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
120
2015-08-06 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (กัญญมาศ อินจันทร์)
77
2015-08-03 ขอบรมพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
82
2015-07-27 การคัดเลือกองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2558 
โพสต์โดย งานพัฒนายุทธศาสตร์ (อาทิตย์ บุญโพ)
125
2015-07-26 ขออนุญาตติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
151
2015-07-26 ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
107
2015-07-26 รับย้าย รับโอนข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
130
2015-08-03 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
93
2015-07-26 รับย้ายข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
92
2015-07-26 รับย้ายข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
88
2015-07-26 รับย้ายข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
97
2015-07-26 รับย้ายรับโอนข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
90
2015-07-26 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
127
2015-07-26 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าอบรมวิชาการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
80
2015-07-26 ขอความอนุเคราะ์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาใหญ่สภาวิศวกร 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
79
2015-07-26 ขยายเวลารับย้ายข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
81
2015-07-26 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล(กระทรวงสาธารณสุขเพื่อศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศฯ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
92
2015-07-22 ประชาสัมพันธ์แนวทางในการพูดคุยชี้แจงชาวต่างชาติในโอกาสต่าง ๆ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (วันดี ป่าทอง)
114
2015-07-22 ประชาสัมพันธ์มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (วันดี ป่าทอง)
130
2015-07-22 ปรระกวดวีดิโอทันตะ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (วันดี ป่าทอง)
127
2015-07-22 ผู้ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อผู้หญิงเก่ง ปี 2559 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (วันดี ป่าทอง)
128
2015-07-22 ประชาสัมพันธ์การแต่งกายผ้าไทย 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (วันดี ป่าทอง)
93
2015-07-22 ดอกมะลิวันแม่ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (วันดี ป่าทอง)
87
2015-07-22 ประชาสัมพันธ์การท่อง 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (วันดี ป่าทอง)
90
2015-07-21 การเสนอชื่อกุมารแพทย์ดีเด่นของราชวิทยาลัยกุมารฯ สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
96
2015-07-21 เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านรับทุนต้นสังกัดจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2559 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
90
2015-07-21 เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านรับทุนต้นสังกัดจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2559 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
96
2015-07-21 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
96
2015-07-21 อนุมัติปรับเปลี่ยนปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกฯ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
79
2015-07-21 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่8 ประจำปี 2558 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
134
2015-07-17 ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
155
2015-07-16 ขอเชิญจองวัตถุมงคลรุ่น "อนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทน์" 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
132
2015-07-15 ขอความสนับสนุนบูรณปฏิสังขรณ์หอสวดมนต์และหอฉัน 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
122
2015-07-15 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล โรงพยาบาลตะกั่วป่า 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
106
2015-07-14 ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2559 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
120
2015-07-14 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดแห่งชาติ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
124
2015-07-14 รับย้าย1 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
147
2015-07-14 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาจีน สำหรับประชาชนทั่วไป 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
110
2015-07-14 รับย้าย 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
120
2015-07-14 โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
99
2015-07-14 ขอเรียนเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
88
2015-07-14 ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
97
2015-07-14 ขอเชิญเสนอชื่อศิษญืเก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นฯ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
81
2015-07-14 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
82
2015-07-14 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มสธ. 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
80
2015-07-14 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญลงทะเบียนร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
91
2015-07-14 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
90
2015-07-14 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานอบรมสัมมนาฯ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
83
2015-07-14 ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์การอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีฯ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
87
2015-07-14 แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบที่ 2/2557 (ณ 1 ต.ค.57)
โพสต์โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (อภิชาติ กนกสิงห์)
294
2014-10-01 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบโดยเสด็จพระราชกุศลกฐินพระราชทานกรุงเทพฯ ปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
167
2014-10-01 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เขตบริการสุขภาพที่ 11 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
152
2014-10-01 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานองค์การเภสัชกรรม ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
170
2014-10-01 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
153
2014-10-03 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
77
2014-10-03 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
147
2014-10-03 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
69
2014-10-03 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
65
2014-10-03 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
71
2014-10-03 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
142
2014-10-03 ขอควาอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับปารอบรมและโปรดเผยแพร่ข่าวการอบรม 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
140
2014-10-03 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
68
2014-10-03 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
158
2014-10-06 แผนวิทยุเดือนตุลาคม 2557 
โพสต์โดย งานสุขศึกษา (วันดี ป่าทอง)
171
2014-10-06 ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์วิชาการกลางปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
165
2014-10-06 ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
171
2014-10-06 ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมร่มประชุมวิชาการนานาชาติ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
164
2014-10-06 ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมร่มประชุมวิชาการนานาชาติ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
171
2014-10-06 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Love MICE Love Thailand 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
180
2014-10-07 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศกร ครั้งที่ 12557. 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
150
2014-10-07 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมและความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
149
2014-10-08 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล"บูชาพระคุณพ่อ 87 พรรษา มหาราชา" 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
144
2014-10-08 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
148
2014-10-08 การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
140
2014-10-08 ขอเรียนเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
138
2014-10-08 ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมอนามัย ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
146
2014-10-08 ขอเชิญร่วมเป็นประธานสายบุญสนับสนุนพิธีทอดผ้าป่า พระสังฆราชานุสรณ์ ครั้งที่ 2 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
153
2014-10-09 ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
153
2014-10-09 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
147
2014-10-09 ขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
144
2014-10-09 ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี กรุงเทพฯ-สุพรรณบุรี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
144
2014-10-09 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
149
2014-10-09 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์. 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
150
2014-10-09 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
161
2014-10-09 ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
142
2014-10-09 ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี  
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
152
2014-10-09 ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมซ่อมแซมบูรณปฏิสังขรณ์หอประชุมพุทธมณฑล 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
149
2014-10-09 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีพุทธศักราช 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
147
2014-10-10 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจร่วมบูชารูปเหมือนหลวงปู่ทวดฐานกลีบบัว 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
139
2014-10-10 ขอเชิญชวนร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
169
2014-10-10 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมแท่นประดิษฐาน 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
176
2014-10-10 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศลฯปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
169
2014-10-10 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
169
2014-10-10 การสมทบทุนการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์ พระมหาธรรมราชาที่ 1(ลิไทย) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
177
2014-10-14 ขอเเชิญร่วมอนุโมทนากฐินพระราชทานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
165
2014-10-14 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายกฐินสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
168
2014-10-14 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
170
2014-10-14 การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2558 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
185
2014-10-15 รับย้ายข้าราชการ. 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
168
2014-10-15 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
186
2014-10-16 ขอเชิญร่วมทำบุญกฐินกรมการแพทย์ ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
164
2014-10-16 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีโรงพยาบาลหนองคาย ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
149
2014-10-16 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญและร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
154
2014-10-16 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
151
2014-10-20 แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบที่ 1/2557 (ต.ค.56-มี.ค.57)
โพสต์โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (อภิชาติ กนกสิงห์)
343
2014-10-21 การรับฟังความเห็นร่างกฎกระทรวง 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (ญาดา ชูกลิ่น)
139
2014-10-21 ขอเชิญร่วมพิธีพุทธาภิเษกชนวนมวลสารการจัดสร้างพระบูชาพิมพ์พระกริ่งมหาธรรมราชาลิไทยฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
131
2014-10-24 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ในโอกาส 100 ปีการศึกษาเกสัชศาสตร์และวิชาชีพเกสัชกรรมไทย 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
141
2014-10-24 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ในโอกาส 100 ปีการศึกษาเกสัชศาสตร์และวิชาชีพเกสัชกรรมไทย
โพสต์โดย (สุพรรณ ถมอินทร์)
67
2014-10-24 ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเด็กพิการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
124
2014-10-24 ปฏิทินรณรงค์"สาธารณสุขยุคใหม่ สร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย" 
โพสต์โดย งานสุขศึกษา (วันดี ป่าทอง)
131
2014-10-24 ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนำเสนอผลการวิจัยของแพทยสภา 
โพสต์โดย งานพัฒนายุทธศาสตร์ (อาทิตย์ บุญโพ)
133
2014-10-24 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
132
2014-10-24 เชิญร่วมทำบุญถวายกฐินสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
140
2014-10-24 ขอเชิญร่วมงานในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
149
2014-10-24 ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
156
2014-10-24 ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
182
2014-10-27 ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 ฉบับ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
177
2014-10-27 รายละเอียดการประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE 2015  
โพสต์โดย งานส่งเสริมสุขภาพ (รัตติกาล เงาเพชร)
177
2014-10-27 รายละเอียดการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2558 
โพสต์โดย งานส่งเสริมสุขภาพ (รัตติกาล เงาเพชร)
203
2014-10-29 ขอร่วมอนุโมทนาในการทอดกฐินที่พักสงฆ์ถ้ำแสงเพชร 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
169
2014-10-31 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ระดับเชี่ยวชาญ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
182
2014-10-31 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสร้าง"วิหาร ลานธรรม" 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
167
2014-11-03 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขชุมชน 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
171
2014-11-05 ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อวัตถุมงคลนำฤกษ์สร้างพระบูชาพิมพ์พระกริ่งมหาธรรมราชาลิไทยฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
138
2014-11-06 ขอเชิญเป็นเกียรติร่วมงานตักบาตรพระ 1,234 รูป และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
134
2014-11-06 รับย้ายข้าราชการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
166
2014-11-06 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
163
2014-11-06 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
165
2014-11-06 เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
147
2014-11-10 รับย้ายข้าราชการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
137
2014-11-11 การสมทบทุนการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์ พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
131
2014-11-11 ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
124
2014-11-11 ขอความอนุเคราะห์ร่วมทำบุญ "ปันใจเพื่อปากท้อง ช่วยการศึกษาน้อง บ่อเกลือ" 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
126
2014-11-11 ประชาสัมพันธ์การยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (ปวรินทร์ สุ่มมาตย์)
136
2014-11-13 ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
141
2014-11-13 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
173
2014-11-19 รายละเอียดกำหนดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ปี 2557  
โพสต์โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิรัตน์ ยอดเทศ)
293
2014-11-17 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาและเสนอผลงานทางวิชาการ (ครั้งที่4) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
145
2014-11-17 สนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น คณะเกษตร บุคคล และสถานบันดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
142
2014-11-19 ข่าวประชาสัมพันธ์งานโครงการโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฏราชกุมาร 
โพสต์โดย งานสุขศึกษา (วันดี ป่าทอง)
168
2014-11-20 การจัดโครงการส่งเสริมศีลธรรมและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
147
2014-11-20 รับย้ายข้าราชการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
179
2014-11-20 ลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
156
2014-11-20 ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
139
2014-11-20 าะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาล สาขาการพยาบาลฉุกเฉิน 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
163
2014-11-20 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมโครงการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
171
2014-11-20 ขอเชิญชวนสมัครเข้าอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์บุคลากรสาธารณสุข ด้วยหลักสูตรศีล สมาธิ ปัญญา(ไตรสิกขา) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
158
2014-11-21 ประชาสัมพันธ์มะเร็งด้วยวิธีVIA 
โพสต์โดย งานสุขศึกษา (วันดี ป่าทอง)
181
2014-11-24 การนิเทศติดตามการสอนเพศวิถีศึกษารอบด้าน 
โพสต์โดย โกสัมพีนคร ,สสอ. (ชัยทัต ปัททุม)
161
2014-11-26 ขอความอุปถัมภ์ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการพุทธศาสนิกชนชาวไทยร่วมใจสร้างวัดใหม่ประเทศลาวเพื่อน้อมถวายองค์ในหลวง 
โพสต์โดย ( )
153
2014-11-26 ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
139
2014-12-03 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมการทันตสาธารณสุข. 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
122
2014-12-03 ขอประชาสัมพันธ์ อบรม เรื่องการใช้สถิติการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสาธารณสุข 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
131
2014-12-03 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
155
2014-12-03 การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)วันที่ 9 ธันวาคม 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
160
2014-12-03 การจัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
155
2014-12-03 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าช่วยเหลือการศึกษาเด็กพิการรุนแรงฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
156
2014-12-04 แผนจัดรายการวิทยุเดือนธันวาคม 2557 
โพสต์โดย งานสุขศึกษา (วันดี ป่าทอง)
153
2014-12-09 ขอเชิญร่วมสดับเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 1000 พระคาถาฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
133
2014-12-12 เชิญเข้าร่วมฟังการอภิปรายวิชาการเรื่อง กฎหมายที่แพทย์และทีมแพทย์ควรรู้ 
โพสต์โดย งานนิติการ (ลลิดา แจ่มจำรัส)
113
2014-12-12 เชิญสมัครเข้ารับการอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์บุคลากรสาธารณสุขด้วยหลักสูตร ศิล สมาธิ ปัญญา 
โพสต์โดย งานนิติการ (ลลิดา แจ่มจำรัส)
122
2014-12-12 ขอเสนอหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
121
2014-12-12 ขอความอนุเคราะห์แระชาสัมพันธ์ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
128
2014-12-12 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนข้าราชการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
141
2014-12-12 ขออนุญาติโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
118
2014-12-12 อความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมวิชาการแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด. 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
158
2014-12-12 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
191
2014-12-18 ขอเรียนเชิญบุคลากรพยาบาลเข้าร่วมมอบระยะสั้น 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
145
2014-12-18 ขอเรียนเชิญบุคลากรพยาบาลเข้าร่วมอบรมระยะสั้น. 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
178
2014-12-18 รับสมัครย้ายข้าราชการโดยตัดโอนตำแหน่งหรือเพื่อไปช่วยปฏิบัติราชการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
189
2014-12-25 ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
158
2014-12-25 โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ปีงบประมาณ 2558 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
172
2014-12-26 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2558 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
138
2014-12-29 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
124
2014-12-29 ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรมในโครงการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
114
2014-12-29 ขอให้เสนอชื่อเพื่อคัดเลือกรับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำปี 2558 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
114
2014-12-29 เชิญชวนสมัครเป็นพยาบาลอาสาสาธารณภัย 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
124
2014-12-29 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ และขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
162
2014-12-29 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
162
2014-12-29 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมปฏิบัติการ ASEAN Disaster Medical Seminar 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
152
2014-12-29 สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
161
2014-12-29 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท-เอก 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
179
2015-01-07 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง"กฏหมายที่แพทย์และทีมการแพทย์ควรรู้" 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
157
2015-01-08 การกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญตามพรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการพ.ศ.2494 (UNDO) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อมรรัตน์ กัลปพฤกษ์)
178
2015-01-12 อความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมปฏิบัติการ ASEAN Disaster Medical Semanar 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
140
2015-01-13 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปริญญาโท ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
135
2015-01-13 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และบุคลากรเข้ารับการอบรม 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
128
2015-01-13 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา (ภาคปลาย) ปีการศึกษา 2557 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
132
2015-01-15 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
143
2015-01-15 ทุนฝึกอบรมประจำปี 2558 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
132
2015-01-20 ขอเชิญชวนสมัครเข้าอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์บุคลากรสาธารณสุข ด้วยหลักสูตรศีล สมาธิ ปัญญา(ไตรสิกขา) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
126
2015-01-20 ขอเชิญชวนสมัครเข้าอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์บุคลากรสาธารณสุขด้วยหลักสูตรศีล สมาธิ ปัญญา (พุทธอุทยานหลวงปู่มั่น ภูริฑัตโต) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
135
2015-01-21 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
113
2015-01-23 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ การประชุมสามัญประจำปีและงานคืนสู่เหย้าชาวสีฟ้า 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
112
2015-01-26 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
112
2015-01-26 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดทางจักษุอาเซียน 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
102
2015-01-26 รับย้ายข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
120
2015-01-26 งานสัมมนาเรื่องทุนการศึกษาจารรัฐบาลออสเตรเลีย 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
102
2015-01-27 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (บุญธรรม มลเดช)
115
2015-01-27 ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลสากลและการนำมิติจิตใจ มาบูรณาการในงานคุณภาพ SHA 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
97
2015-01-27 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (บุญธรรม มลเดช)
105
2015-01-27 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (บุญธรรม มลเดช)
111
2015-01-27 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
106
2015-01-27 ขยายเวลา รับย้าย รับโอน ข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
153
2015-01-27 ขอเชิญรับฟังการแสดงปาฐกถาพิเศษ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
110
2015-01-29 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (บุญธรรม มลเดช)
111
2015-01-29 ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ รุ่นที่ 17 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
112
2015-01-30 การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่ากำแพงเพชร 
โพสต์โดย งานอนามัยสิ่งแวดล้อม (สุรพล เปรมัษเฐียร)
112
2015-02-03 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมประชุม. 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
126
2015-02-03 การรับสมัครสอบคัดเลือกยุคคลเข้าศึกษาแบบมีการเทียบโอนหน่วยกิตในระบบทวิภาคฯ. 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
142
2015-02-03 สป ส่งสำเนาฯ. 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
151
2015-02-05 รับย้าย รับโอนข้าราชการ. 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
151
2015-02-05 ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและข้าราชการ ลูกจ้าง ที่ใกล้เกษียณ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
130
2015-02-06 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (บุญธรรม มลเดช)
133
2015-02-06 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายและเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (บุญธรรม มลเดช)
165
2015-02-06 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (บุญธรรม มลเดช)
194
2015-02-10 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการประชุม 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
121
2015-02-10 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมำนธ์โครงการประชุมวิชาการ และขอเชิญส่งผลงานวิชาการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
125
2015-02-10 ขอส่งประกาศฯ กำหนดการรับสมัครเพื่อหนังสืออนุมัติแลแะวุฒิบัตร ประจำปี 2558 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
151
2015-02-11 รับย้ายข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
145
2015-02-12 รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย/โอน)ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งจพ.การเงินและบัญชี 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (บุญธรรม มลเดช)
118
2015-02-12 รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร(ด้านสาธารณสุข)ระดับชำนาญการพิเศษ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (บุญธรรม มลเดช)
112
2015-02-12 รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(นวก.สธ.)ระดับชำนาญการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (บุญธรรม มลเดช)
144
2015-02-12 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (บุญธรรม มลเดช)
122
2015-02-12 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย เลื่อนระดับ แล้วแต่กรณี)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (บุญธรรม มลเดช)
133
2015-02-12 การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
179
2015-02-13 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (บุญธรรม มลเดช)
152
2015-02-13 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (บุญธรรม มลเดช)
153
2015-02-16 ขอเรียนเชิญร่วมพิธีทำบุญและเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการกุศล 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
104
2015-02-16 ขอเชิญร่วมงาน OPEN HOUSE วันวิทยุกระจายเสียงและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อจัดสร้างพระอินทร์เป่าสังข์ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
110
2015-02-18 รับย้ายยข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
129
2015-02-18 รับผู้สมัครจบการศึกษาสาขาวิชา เภสัชศาสตร์ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
124
2015-02-18 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
110
2015-02-18 ประชาสัมพันธ์และขอเชิฐบุคลากรเข้าร่วมอบรมในโครงการจัดอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
108
2015-02-18 รับย้ายข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
106
2015-02-18 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี 2558 ครั้งที่55 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
124
2015-02-18 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
142
2015-02-18 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
138
2015-02-18 ขอความอนุเคราะห์ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
139
2015-02-18 ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการทำจิตบำบัดวัยรุ่น 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
139
2015-02-20 ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมในโครงการจัดอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
136
2015-02-23 รับสมัครย้ายข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
124
2015-02-23 เชิญชวนจัดพนมเบี้ยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในงานประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง"ประจำปี 2558 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
117
2015-02-24 การจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลพัทลุง 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
106
2015-02-24 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
102
2015-02-24 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตสาขาวิาการจัดการเวชสารสนเทศ(หลักสูตรภาคพิเศษ) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
117
2015-02-25 รับย้าย รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ. 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
145
2015-02-26 ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปีสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสงขลา 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
106
2015-02-26 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
100
2015-02-26 โครงการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
122
2015-02-27 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการทันตบุคลากร AEC 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
127
2015-02-27 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
132
2015-02-27 ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์การอบรมฟื้อฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสำหรับวิสัญญีพยาบาล 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
120
2015-02-27 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
152
2015-03-02 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
101
2015-03-03 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารทันตกรรม 
โพสต์โดย ( )
96
2015-03-03 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรเชี่ยวชาญ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (บุญธรรม มลเดช)
162
2015-03-03 มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
121
2015-03-03 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่เตรียมความพร้อมสู่การเป็นข้าราชการมืออาชีพ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
126
2015-03-03 ประกาศการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
133
2015-03-03 ประกาศฯ กำหนดการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ประจำปี 2558 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
144
2015-03-06 ขอความอนุเคราะห์ทุนทรัพย์สนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
130
2015-03-06 แจ้งงดการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมศาสนกิจเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
142
2015-03-09 ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี มหากุศล 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
131
2015-03-11 การยืนยันร่างกฎหมายที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วฯ 
โพสต์โดย งานนิติการ (ลลิดา แจ่มจำรัส)
139
2015-03-12 เชิญเข้าร่วมการประชุมและส่งผลงานวิจัยเพื่อร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558 จังหวัดเชียงราย 
โพสต์โดย งานพัฒนายุทธศาสตร์ (อาทิตย์ บุญโพ)
117
2015-03-12 กฎกระทรวงตามพระราชบัญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปี2542 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (กัญญมาศ อินจันทร์)
126
2015-03-16 ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปีสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสงขลา 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
128
2015-03-16 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
133
2015-03-16 พิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
149
2015-03-17 แจ้งแนวทางการขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 
โพสต์โดย งานพัฒนายุทธศาสตร์ (อาทิตย์ บุญโพ)
129
2015-03-17 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ระบบสอบกลาง(Admissions) ประจำปีการศึกษา 2558 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
157
2015-03-18 การับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
147
2015-03-18 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมวิขาการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
155
2015-03-18 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาๆ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
128
2015-03-18 ย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน กองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
169
2015-03-18 ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดสร้างพระพุทธรูปปางนาคปรก 5 องค์ 5 สมัย และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
126
2015-03-18 การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
170
2015-03-18 การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยการสาธารณสุข จังหวัดตรัง 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
128
2015-03-18 ขอเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการและคัดเลือกผลงานวิชาการยอดเยี่ยม 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
137
2015-03-19 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
228
2015-03-24 เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลเพื่อเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาาสตรบัณฑิต 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
202
2015-03-31 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กาารประชุมวิชาการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
153
2015-03-31 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์. 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
138
2015-03-31 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
129
2015-03-31 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมวิชาการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
125
2015-03-31 การรับสมัครศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
128
2015-04-03 ขอเชิญร่วมเช่าบูชา 
โพสต์โดย งานนิติการ (ลลิดา แจ่มจำรัส)
182
2015-04-03 เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดกทางน้ำ 
โพสต์โดย งานนิติการ (ลลิดา แจ่มจำรัส)
146
2015-04-03 ขอเชิญร่วมทำบุญขึ้นอาคารหลังใหม่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
โพสต์โดย งานนิติการ (ลลิดา แจ่มจำรัส)
147
2015-04-03 ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท 
โพสต์โดย งานนิติการ (ลลิดา แจ่มจำรัส)
162
2015-04-03 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีฯโรงพยาบาลสุรินทร์ 
โพสต์โดย งานนิติการ (พัชรีพร บุญรอด)
141
2015-04-03 ขอเชิญเช่าบูชาวัตถุมงคล  
โพสต์โดย งานนิติการ (พัชรีพร บุญรอด)
139
2015-04-03 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี 
โพสต์โดย งานนิติการ (พัชรีพร บุญรอด)
150
2015-04-07 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับพยาบาล 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
146
2015-04-07 มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
169
2015-04-07 มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเภสัชศาสตร์ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
196
2015-04-09 ขอเชิญส่งผลเข้าร่วมประกวด และเข้าร่วมประชุมวิชาการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2558 ครั้งที่ 12 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (กัญญมาศ อินจันทร์)
170
2015-04-09 แจ้งวิธีการปฏิบัติเพื่อดำเนินการรับรองการมอบตัวศิษย์สาขาการแพทย์แผนไทย 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (กัญญมาศ อินจันทร์)
161
2015-04-09 โครงการแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๕๘ 
โพสต์โดย งานอนามัยสิ่งแวดล้อม (สุรพล เปรมัษเฐียร)
146
2015-04-16 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
194
2015-04-16 ขอประชาสัมพันธ์เพื่อส่งผลงานประกวดรางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ครั้งที่ 8 และสมัครเข้าร่วมประชุม 
โพสต์โดย งานพัฒนายุทธศาสตร์ (อาทิตย์ บุญโพ)
136
2015-04-16 สนับสนนุทุนในการนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุม ACOHPSC 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
119
2015-04-20 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ครั้งที่ 13 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
124
2015-04-20 รับย้าย รับโอน 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
158
2015-04-21 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.)จากผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 
โพสต์โดย งานพัฒนายุทธศาสตร์ (อาทิตย์ บุญโพ)
122
2015-04-23 ประกาศรับสมัครข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
174
2015-04-23 การจัดสร้างพระรุ่นพิเศษ 150 ปี มหาสารคาม 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
146
2015-04-23 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการธรรมะสร้างสุขเฉลิมพระเกียรติ สัญจร ปีงบประมาณ2558 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
128
2015-04-23 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ ปี 2558 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
143
2015-04-23 อประชาสัมพันธ์ หรือเสนอรายนามศิษย์เก่าฯ เพื่อรับการพิจารณษคัดเลือกเป็นศิษย์เกก่าดีเด่น 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
173
2015-04-23 ขอประชาสัมพันธ์โครงกการพัฒนาทักษะวิชาชีพการผลิตสื่อมัลติมีเดีย Info Graphic 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
156
2015-04-23 รับย้าย รับโอน 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
196
2015-04-23 รับย้ายข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
202
2015-04-24 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ อปท.เข้าร่วมประกวด "ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน" 
โพสต์โดย งานควบคุมโรคเอดส์ (ชัยทัต ปัททุม)
169
2015-04-29 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มหกรรมพลังสร้างสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (กัญญมาศ อินจันทร์)
164
2015-04-29 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี 2558 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
174
2015-04-30 ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพบูรณะเปลี่ยนศาลาการเปรียญที่มีสภาพรั่วโทรมตามกาลเวลาให้มั่นคง 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
187
2015-04-30 การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2558 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
201
2015-05-01 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
259
2015-05-14 วัดพุทธปัญญา 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
141
2015-05-15 ขอให้เสนอชื่อแพทย์ดีเด่นแพทยสภา 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
128
2015-05-15 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
126
2015-05-15 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประญญาโท 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
124
2015-05-15 ขอเรียนเชิญร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
118
2015-05-15 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติฯ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
121
2015-05-15 รับย้าย รับโอนข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
165
2015-05-15 รับย้ายข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
183
2015-05-25 ทบทวนระเบียนกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรักษาพยาบาล 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
177
2015-05-26 การคัดเลือกพยาบาลดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
150
2015-05-28 ขอประชาสัมพันธุ์การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ คั้งที่14 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
126
2015-05-28 ประชาสัมพันธ์การประชุมFDI 2015 Bangko 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
130
2015-05-28 ส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
135
2015-05-31 การเบิกจด่ายค่าลงทะเบียน และสามารถเข้าอบรมได้โดยไม่ถื่อเป็นวันลาและเบิกได้ตามสิท 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
82
2015-05-31 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกหษ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
92
2015-05-31 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าว
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
55
2015-05-31 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าว 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
88
2015-05-31 ขอเชิญชวนส่งประวัติเพื่อเข้ารับการคัดเลือกนัดสถิติวิชาชีพดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
139
2015-06-01 ขอความร่วมมือในการสนับสนุนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม มหิดล 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
137
2015-06-01 ขอความอนุเตราะห์ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
138
2015-06-01 ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษาฯ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
155
2015-06-01 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
154
2015-06-05 แจ้งเวียนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของไทย 
โพสต์โดย โค้งวิไล ,สอ.ต. (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
138
2015-06-08 ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุแนวใหม่ฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
113
2015-06-08 เชิญประชุมกำหนดสเปค วัสดุการแพทย์  
โพสต์โดย โค้งวิไล ,สอ.ต. (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
94
2015-06-08 ประชุมกำหนดสเปควัสดุรังสีการแพทย์ จำนวน 6 รายการ 
โพสต์โดย โค้งวิไล ,สอ.ต. (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
109
2015-06-08 ขอเลื่อนการประชุมกำหนดสเปควัสดุการแพทย์ 19 รายการ และวัสดุรังสีการแพทย์ จำนวน 6 รายการ  
โพสต์โดย โค้งวิไล ,สอ.ต. (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
90
2015-06-10 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการปประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
105
2015-06-10 รับย้าย รับโอน 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
128
2015-06-10 แจ้งรายชื่อประชุม e-gp ระยะที่ 3 (ผอ.รชพ.)ทุกแห่ง 
โพสต์โดย โค้งวิไล ,สอ.ต. (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
103
2015-06-10 ขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
111
2015-06-11 ขอเชิญร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล โรงพยาบาลอุดรธานี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
98
2015-06-11 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างพระเจดีย์ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
90
2015-06-11 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล โรงพยาบาลปทุมธานี 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
108
2015-06-11 จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 4/2558 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
97
2015-06-11 ขอส่งจุลสารข่ายวินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 3/2558 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
113
2015-06-11 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญร่างแรก 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
115
2015-06-11 รับย้าย โอน ข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
148
2015-06-11 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดส่งผู้เข้าอบรม 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
128
2015-06-16 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดกลุ่ม AL-Qaida 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
106
2015-06-15 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีทำบุญตึกผู้ป่วย 10 ชั้น(หลังใหม่)และครบรอบการก่อตั้งโรงพยาบาล 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
110
2015-06-16 หนังสือคู่มือทีมหมอครอบครัว 
โพสต์โดย งานพัฒนาบุคลากร (อังศุมาลี ศรีวิใจ)
109
2015-06-16 การคัดเลือกทันตแพทย์ดีเด่นตามโครงการคัดเลือกทันตแพทยสภา วาระที่ 7 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
96
2015-06-16 รอบรมพื้นฐานเวชศาสตร์ครอบครัว งานวิจัยและโครงการด้านเวชศาสตร์ครอบครัว สำหรับแพทย์ฯ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
95
2015-06-16 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม การประกวดคลินิกโรคไตเรื้อรังดีเด่น ประจำปี2558 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
109
2015-06-16 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม การประกวดคลินิกโรคไตเรื้อรังดีเด่น ประจำปี2558 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
108
2015-06-16 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมแก่ข้าราชการบุคลากรในสังกัด 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
117
2015-06-16 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
143
2015-06-16 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดส่งผู้เข้าอบรม 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
165
2015-06-16 ขอเชิญส่งผลงานเพื่อรับรางวัลบุคคล องค์กรดีเด่น 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
142
2015-06-16 รับย้าย รับโอน ข้าราชการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
166
2015-06-16 รับย้าย รับโอน แพทย์สาขาสูตินรีเวชกรรม 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
171
2015-06-22 ขอเชิญอบรมหลักสูตรระยะสั้น ล้านนาไทยสปา 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (กัญญมาศ อินจันทร์)
110
2015-06-23 บันทึกข้อตกลง(MOU)การปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
118
2015-06-23 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการการฝึกอบรม/สัมมนา 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
133
2015-06-23 สำรวจความต้องการบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาและความคิดเห็นต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาสุขภาพจิต 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
139
2015-06-24 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และประชาสัมพันธ์งานเดิน-วิ่ง 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
170
2015-06-24 ขอเชิญทำบุญทอดผ้าป่า 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
164
2015-06-25 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
128
2015-06-25 ขอสนับสนุนการประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาอุปสมบท 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
111
2015-06-25 ขอความอุปถัมภ์ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาการเปรียญ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
116
2015-06-27 ขยายเวลารับย้ายรับโอน066 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
90
2015-06-27 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ และจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ060
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
47
2015-06-27 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ และจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ060
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
42
2015-06-27 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ และจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ060 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
89
2015-06-27 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาต่อเนื่อง Deaiing with the Atrophic Maxliie
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
45
2015-06-27 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาต่อเนื่อง Deaiing with the Atrophic Maxliie
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
42
2015-06-27 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาต่อเนื่อง Deaiing with the Atrophic Maxliie
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
61
2015-06-27 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาต่อเนื่อง Deaiing with the Atrophic Maxliie 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
112
2015-06-27 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
121
2015-06-27 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมำันธ์ประชุมวิชาการ 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
130
2015-06-27 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา2558 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
156
2015-07-03 โครงการปฏิบัติธรรม ถวายแด่แม่ของแผ่นดิน 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
117
2015-07-03 ขอเชิญร่วมทำบุญในการทอดผา้าป่า 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
111
2015-07-03 ขอเชิญร่วมทำบุญปล่อยปลามหากุศล เนื่องในวันอาสาฬหบูชา 30 กรกฏาคม 2558 ของชมรมลูกจ้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
111
2015-07-03 เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านรับทุนต้นสังกัดจังหวัดเลย ประจำปี 2559 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
109
2015-07-07 เปลี่ยนแปลงสถานที่ทำการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
85
2015-07-07 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
109
2015-07-07 ขอความสนับสนุนบูรณปฏิสังขรณ์หอสวดมนต์และหอฉัน 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
138
2015-07-07 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีฯ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
144
2015-07-07 การส่งบุคลากรเข้าอบรมในโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฏหมายมหาชน 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
199
2015-07-08 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
144
2015-07-09 ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ 
โพสต์โดย งานพัฒนายุทธศาสตร์ (อาทิตย์ บุญโพ)
137

Untitled Document