สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

00062 กำแพงเพชร ,สสจ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 166 คน
มีรูปประจำตัว 125 คน

สามารถแก้ไขข้อมูลฝ่ายของคุณ
ได้ที่เมนู "Your Profile"
งานสุขศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว 1 คน
มีรูปประจำตัว 0 คน
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ลงทะเบียนแล้ว 7 คน
มีรูปประจำตัว 5 คน
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ลงทะเบียนแล้ว 8 คน
มีรูปประจำตัว 5 คน
งานธุรการและการบริหารยานพาหนะ
ลงทะเบียนแล้ว 1 คน
มีรูปประจำตัว 0 คน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ลงทะเบียนแล้ว 14 คน
มีรูปประจำตัว 5 คน
งานควบคุมโรคเอดส์
ลงทะเบียนแล้ว 1 คน
มีรูปประจำตัว 1 คน
งานระบาดวิทยา
ลงทะเบียนแล้ว 0 คน
มีรูปประจำตัว 0 คน
งานการเงินและบัญชี
ลงทะเบียนแล้ว 5 คน
มีรูปประจำตัว 4 คน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลงทะเบียนแล้ว 4 คน
มีรูปประจำตัว 3 คน
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
ลงทะเบียนแล้ว 5 คน
มีรูปประจำตัว 3 คน
กลุ่มงานนิติการ
ลงทะเบียนแล้ว 5 คน
มีรูปประจำตัว 5 คน
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
ลงทะเบียนแล้ว 8 คน
มีรูปประจำตัว 8 คน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ลงทะเบียนแล้ว 7 คน
มีรูปประจำตัว 4 คน
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
ลงทะเบียนแล้ว 9 คน
มีรูปประจำตัว 6 คน
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ลงทะเบียนแล้ว 8 คน
มีรูปประจำตัว 5 คน
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ลงทะเบียนแล้ว 5 คน
มีรูปประจำตัว 2 คน
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ลงทะเบียนแล้ว 10 คน
มีรูปประจำตัว 10 คน
งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง
ลงทะเบียนแล้ว 6 คน
มีรูปประจำตัว 5 คน
สำนักเลขานุการและอำนวยการ
ลงทะเบียนแล้ว 4 คน
มีรูปประจำตัว 3 คน
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ลงทะเบียนแล้ว 4 คน
มีรูปประจำตัว 4 คน
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ลงทะเบียนแล้ว 9 คน
มีรูปประจำตัว 7 คน


Untitled Document