เอกสารประชุม คปสจ.กำแพงเพชร
ครั้งที่ 12/2557 วันที่ 30 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องวชิรปราการ สสจ.
    ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 12/2557
    รายงานการประชุมครั้งที่ 11/2557 เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2557
    เอกสารแนบประกอบการประชุม
  - เอกสารแนบหมายเลข 1 - เอกสารแนบหมายเลข 3 - เอกสารแนบหมายเลข 5
  - เอกสารแนบหมายเลข 2 - เอกสารแนบหมายเลข 4  
    สรุปรายงานสถานการณ์ NCD&CD ธันวาคม 2557 สำหรับผู้บริหาร
    สรุปรายงานสถานการณ์ NCD&CD ธันวาคม 2557 สำหรับนักวิชาการ
ครั้งที่ 11/2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องวชิรปราการ สสจ.
    ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 11/2557
    รายงานการประชุมครั้งที่ 10/2557 เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2557
    เอกสารแนบประกอบการประชุม
  - เอกสารแนบหมายเลข 1 - เอกสารแนบหมายเลข 4 - เอกสารแนบหมายเลข 7
  - เอกสารแนบหมายเลข 2 - เอกสารแนบหมายเลข 5  
  - เอกสารแนบหมายเลข 3 - เอกสารแนบหมายเลข 6  
    สรุปรายงานสถานการณ์ NCD&CD พฤศจิกายน 2557 สำหรับผู้บริหาร
    สรุปรายงานสถานการณ์ NCD&CD พฤศจิกายน 2557 สำหรับนักวิชาการ
ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องวชิรปราการ สสจ.
    ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 10/2557
    รายงานการประชุมครั้งที่ 9/2557 เมื่อ 30 กันยายน 2557
    เอกสารแนบประกอบการประชุม
  - เอกสารแนบหมายเลข 1 - เอกสารแนบหมายเลข 5 - เอกสารแนบหมายเลข 9
  - เอกสารแนบหมายเลข 2 - เอกสารแนบหมายเลข 6 - เอกสารแนบหมายเลข 10
  - เอกสารแนบหมายเลข 3 แก้ไข - เอกสารแนบหมายเลข 7 - เอกสารแนบหมายเลข 11
  - เอกสารแนบหมายเลข 4 - เอกสารแนบหมายเลข 8  
    สรุปรายงานสถานการณ์ NCD&CD ตุลาคม 2557 สำหรับผู้บริหาร
    สรุปรายงานสถานการณ์ NCD&CD ตุลาคม 2557 สำหรับนักวิชาการ
ครั้งที่ 9/2557 วันที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องวชิรปราการ สสจ.กพ.
    ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 9/2557
    รายงานการประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อ 1 กันยายน 2557
    เอกสารแนบประกอบการประชุม
  - เอกสารแนบหมายเลข 1 - เอกสารแนบหมายเลข 3 - เอกสารแนบหมายเลข 5
  - เอกสารแนบหมายเลข 2 แก้ไข - เอกสารแนบหมายเลข 4 - ยุทธศาสตร์กระทรวง ปี 2558
    สรุปรายงานสถานการณ์ NCD&CD กันยายน 2557 สำหรับผู้บริหาร
    สรุปรายงานสถานการณ์ NCD&CD กันยายน 2557 สำหรับนักวิชาการ
ครั้งที่ 8/2557 วันที่ 1 กันยายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องวชิรปราการ สสจ.กพ.
    ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 8/2557
    รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อ 31 กรกฎาคม 2557 แก้ไข
    เอกสารแนบประกอบการประชุม
  - เอกสารแนบหมายเลข 1 - เอกสารแนบหมายเลข 4 - เอกสารแนบหมายเลข 7
  - เอกสารแนบหมายเลข 2 - เอกสารแนบหมายเลข 5 - เอกสารแนบหมายเลข 8
  - เอกสารแนบหมายเลข 3 - เอกสารแนบหมายเลข 6 - เอกสารเพิ่มเติม Ebola
    สรุปรายงานสถานการณ์ NCD&CD สิงหาคม 2557 สำหรับผู้บริหาร
    สรุปรายงานสถานการณ์ NCD&CD สิงหาคม 2557 สำหรับนักวิชาการ new
ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องวชิรปราการ สสจ.กพ.
    ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 7/2557 new
    รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อ 30 มิถุนายน 2557
    เอกสารแนบประกอบการประชุม
  - เอกสารแนบหมายเลข 1 - เอกสารแนบหมายเลข 5 - เอกสารแนบหมายเลข 9
  - เอกสารแนบหมายเลข 2 - เอกสารแนบหมายเลข 6 - เอกสารแนบหมายเลข 10
  - เอกสารแนบหมายเลข 3 - เอกสารแนบหมายเลข 7 - เอกสารแนบหมายเลข 11
  - เอกสารแนบหมายเลข 4 - เอกสารแนบหมายเลข 8 - เอกสารแนบหมายเลข 12
    สรุปรายงานสถานการณ์ NCD&CD ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ รพ.ขาณุวรลักษบุรี
    ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 6/2557
    รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อ 30 พฤษภาคม 2557
    เอกสารแนบประกอบการประชุม
  - เอกสารแนบหมายเลข 1 - เอกสารแนบหมายเลข 4 - เอกสารแนบหมายเลข 7
  - เอกสารแนบหมายเลข 2 - เอกสารแนบหมายเลข 5  
  - เอกสารแนบหมายเลข 3 - เอกสารแนบหมายเลข 6  
    สรุปรายงานสถานการณ์ NCD&CD ประจำเดือนมิถุนายน 2557
ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 11.00 น. ณ ห้องถนอมฯ รพ.กพ.
    ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 5/2557
    รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อ 30 เมษายน 2557
    เอกสารแนบประกอบการประชุม
  - เอกสารแนบหมายเลข 1 - เอกสารแนบหมายเลข 5 - เอกสารแนบหมายเลข 9
  - เอกสารแนบหมายเลข 2 - เอกสารแนบหมายเลข 6  
  - เอกสารแนบหมายเลข 3 - เอกสารแนบหมายเลข 7  
  - เอกสารแนบหมายเลข 4 - เอกสารแนบหมายเลข 8  
    สรุปรายงานสถานการณ์ NCD & CD ประจำเดือนพฤษภาคม 2557
ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 11.00 น. ณ รพ.ปางศิลาทอง
    ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 4/2557 ประจำเดือนเมษายน 2557
    รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อ 31 มีนาคม 2557
    เอกสารแนบประกอบการประชุม
  - เอกสารแนบหมายเลข 1 - เอกสารแนบหมายเลข 3 - เอกสารแนบหมายเลข 5
  - เอกสารแนบหมายเลข 2 - เอกสารแนบหมายเลข 4  
    สรุปรายงานสถานการณ์ NCD & CD ประจำเดือนเมษายน 2557
  ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 31 มีนาคม 2557 เวลา 11.00 น. ณ รพ.คลองลาน
    ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 3/2557 ประจำเดือนมีนาคม 2557
    รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2557
    เอกสารแนบประกอบการประชุม
  - เอกสารแนบหมายเลข 1 - เอกสารแนบหมายเลข 5  
  - เอกสารแนบหมายเลข 2 - เอกสารแนบหมายเลข 6  
  - เอกสารแนบหมายเลข 4 - เอกสารแนบหมายเลข 7  
    ปฏิทินงานประจำเดือน เมษายน 2557
    สรุปรายงานสถานการณ์ NCD & CD ประจำเดือนมีนาคม 2557
ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 11.00 น. ณ รพ.ขาณุวรลักษบุรี
    ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 2/2557 ประจำเดือกุมภาพันธ์ 2557
    รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อ 31 มกราคม 2557
    เอกสารแนบประกอบการประชุม
  - เอกสารแนบหมายเลข 1 - เอกสารแนบหมายเลข 5 - เอกสารแนบหมายเลข 9
  - เอกสารแนบหมายเลข 2 - เอกสารแนบหมายเลข 6 - เอกสารแนบหมายเลข 10
  - เอกสารแนบหมายเลข 3 - เอกสารแนบหมายเลข 7 - เอกสารแนบหมายเลข 11
  - เอกสารแนบหมายเลข 4 - เอกสารแนบหมายเลข 8  
    ปฏิทินงานประจำเดือน มีนาคม 2557
    สรุปรายงานสถานการณ์ NCD & CD ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 31 มกราคม 2557 (ห้องประชุม โรงพยาบาลคลองขลุง)
    ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 1/2557 ประจำเดือมกราคม 2557
    รายงานการประชุมครั้งที่ 12/2556 เมื่อ 6 มกราคม 2557
    เอกสารแนบประกอบการประชุม
  - เอกสารแนบหมายเลข 1 - เอกสารแนบหมายเลข 3 - เอกสารแนบหมายเลข 5
  - เอกสารแนบหมายเลข 2 - เอกสารแนบหมายเลข 4 - เอกสารแนบหมายเลข 6
    ปฏิทินงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
    สรุปรายงานสถานการณ์ NCD & CD ประจำเดือนมกราคม 2557
 
  ครั้งที่ 12/2556 วันที่ 6 มกราคม 2557 (ห้องประชุมถนอมฯ ,รพ.กำแพงเพชร)
    ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 12/2556 ประจำเดือนธันวาคม 2556
    รายงานการประชุมครั้งที่ 11/2556 เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2556
    เอกสารแนบประกอบการประชุม
  - เอกสารแนบหมายเลข 1 - เอกสารแนบหมายเลข 4 - เอกสารแนบหมายเลข 7  
  - เอกสารแนบหมายเลข 2 - เอกสารแนบหมายเลข 5  
  - เอกสารแนบหมายเลข 3 - เอกสารแนบหมายเลข 6  
    ปฏิทินงานประจำเดือน มกราคม 2557
    สรุปรายงานสถานการณ์ NCD & CD ประจำเดือนธันวาคม 2556
 
  ครั้งที่ 11/2556 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ,13.00 น. (ห้องวชิรปราการ ,201)
    ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 11/2556 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
    รายงานการประชุมครั้งที่ 10/2556 เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2556
    เอกสารแนบประกอบการประชุม
  - เอกสารแนบหมายเลข 1 - เอกสารแนบหมายเลข 5  
  - เอกสารแนบหมายเลข 2 - เอกสารแนบหมายเลข 6  
  - เอกสารแนบหมายเลข 3 - เอกสารแนบหมายเลข 7  
  - เอกสารแนบหมายเลข 4 แก้ไข - เอกสารแนบหมายเลข 8  
    ปฏิทินงานประจำเดือนธันวาคม 2556
    สรุปรายงานสถานการณ์ NCD & CD ตาม Service Plan 10 สาขา
 
  ครั้งที่ 10/2556 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ,13.00 น. (ห้องวชิรปราการ ,201)
    ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 10/2556 ประจำเดือนตุลาคม 2556
    รายงานการประชุมครั้งที่ 9/2556 เมื่อ 27 กันยายน 2556
    เอกสารแนบประกอบการประชุม
  - เอกสารแนบหมายเลข 1 - เอกสารแนบหมายเลข 5 - เอกสารแนบหมายเลข 9  
  - เอกสารแนบหมายเลข 2 - เอกสารแนบหมายเลข 6 - เอกสารแนบหมายเลข 10
  - เอกสารแนบหมายเลข 3 - เอกสารแนบหมายเลข 7 - เอกสารแนบหมายเลข 11
  - เอกสารแนบหมายเลข 4 - เอกสารแนบหมายเลข 8