Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรมสาธารณสุข สสจ.กำแพงเพชร
27 เมษายน 2560
ประเพณีรดน้ำดำหัวประเพณีปีใหม่ไทย ประจำปี 2560
30 รูป, 1140 view ดูรูปทั้งหมด....
15 มีนาคม 2560
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 3 นำคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรออกกำลังกาย
21 รูป, 1237 view ดูรูปทั้งหมด....
15 มีนาคม 2560
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงาน/โครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2560
52 รูป, 1258 view ดูรูปทั้งหมด....
กุมภาพันธ์ 2560
กำลังคนด้านสุขภาพ ในยุคประเทศไทย 4.0
8 รูป, 1585 view ดูรูปทั้งหมด....
5 ตุลาคม 2559
ประชุม คปสจ. กันยายน 2559
26 รูป, 977 view ดูรูปทั้งหมด....
28 - 30 สิงหาคม 2559
ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลงานสาธารณสุขรอบ 9 เดือน
25 รูป, 875 view ดูรูปทั้งหมด....
9 สิงหาคม 2559
ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพบูรณาการจังหวัดกำแพงเพชร
18 รูป, 540 view ดูรูปทั้งหมด....
8 สิงหาคม 2559
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่มอบเกียรติบัตรอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) รพ.สต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย
58 รูป, 522 view ดูรูปทั้งหมด....
16 สิงหาคม 2559
บรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จากหน่วยเลือกตั้งต่างๆ จังหวัดกำแพงเพชร
23 รูป, 518 view ดูรูปทั้งหมด....
28 กรกฎาคม 2559
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ลงนามถวายพระพร และพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
39 รูป, 483 view ดูรูปทั้งหมด....
27 กรกฎาคม 2559
โครงการ “เฝ้าระวังและป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในแม่วัยรุ่น และ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของแม่วัยรุ่น “แม่อาสา” อำเภอโกสัมพีนคร
26 รูป, 463 view ดูรูปทั้งหมด....
25 กรกฎาคม 2559
พัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายบริการด้วยระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System) การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และระยะสุดท้าย ( Palliative Care)
18 รูป, 495 view ดูรูปทั้งหมด....
25 กรกฎาคม 2559
โครงการ “สืบสาน ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้าน โดยชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์พัฒนา”
21 รูป, 415 view ดูรูปทั้งหมด....
16 มิถุนายน 2559
กิจกรรมสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร
8 รูป, 441 view ดูรูปทั้งหมด....
7 มิถุนายน 2559
ประชุม คปสจ.ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
12 รูป, 550 view ดูรูปทั้งหมด....
10 มิถุนายน 2559
ปลูกต้นไม้พระราชทาน
4 รูป, 551 view ดูรูปทั้งหมด....
7 มิถุนายน 2559
ประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2559
8 รูป, 519 view ดูรูปทั้งหมด....
30 เมษายน 2559
กีฬาสานสัมพันธ์
37 รูป, 583 view ดูรูปทั้งหมด....
30 เมษายน 2559
ประกาศเจตนารมย์องค์กรไร้พุง
42 รูป, 281 view ดูรูปทั้งหมด....
29 เมษายน 2559
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2557
84 รูป, 697 view ดูรูปทั้งหมด....
22 เมษายน 2559
สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร ปลูกต้นเทียนกิ่ง พืชแห่งสมุนไพรไทย
20 รูป, 522 view ดูรูปทั้งหมด....
12 เมษายน 2559
รดน้ำขอพร..เนื่องในวันสงกรานต์ 2559
132 รูป, 789 view ดูรูปทั้งหมด....
7 เมษายน 2559
สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เดิน – วิ่ง สร้างสุขภาพ Bogie 99 Running Challenge
72 รูป, 692 view ดูรูปทั้งหมด....
7 เมษายน 2559
ซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุหมู่ทางถนนแบบบูรณาการของจังหวัดกำแพงเพชร
20 รูป, 469 view ดูรูปทั้งหมด....
6 เมษายน 2559
วันจักรี
10 รูป, 414 view ดูรูปทั้งหมด....
1 เมษายน 2559
รณรงค์ล้างส้วม
13 รูป, 431 view ดูรูปทั้งหมด....