Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรมสาธารณสุข สสจ.กำแพงเพชร
27 เมษายน 2560
ประเพณีรดน้ำดำหัวประเพณีปีใหม่ไทย ประจำปี 2560
30 รูป, 747 view ดูรูปทั้งหมด....
15 มีนาคม 2560
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 3 นำคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรออกกำลังกาย
21 รูป, 870 view ดูรูปทั้งหมด....
15 มีนาคม 2560
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงาน/โครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2560
52 รูป, 882 view ดูรูปทั้งหมด....
กุมภาพันธ์ 2560
กำลังคนด้านสุขภาพ ในยุคประเทศไทย 4.0
8 รูป, 1153 view ดูรูปทั้งหมด....
5 ตุลาคม 2559
ประชุม คปสจ. กันยายน 2559
26 รูป, 819 view ดูรูปทั้งหมด....
28 - 30 สิงหาคม 2559
ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลงานสาธารณสุขรอบ 9 เดือน
25 รูป, 675 view ดูรูปทั้งหมด....
9 สิงหาคม 2559
ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพบูรณาการจังหวัดกำแพงเพชร
18 รูป, 399 view ดูรูปทั้งหมด....
8 สิงหาคม 2559
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่มอบเกียรติบัตรอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) รพ.สต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย
58 รูป, 395 view ดูรูปทั้งหมด....
16 สิงหาคม 2559
บรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จากหน่วยเลือกตั้งต่างๆ จังหวัดกำแพงเพชร
23 รูป, 380 view ดูรูปทั้งหมด....
28 กรกฎาคม 2559
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ลงนามถวายพระพร และพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
39 รูป, 362 view ดูรูปทั้งหมด....
27 กรกฎาคม 2559
โครงการ “เฝ้าระวังและป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในแม่วัยรุ่น และ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของแม่วัยรุ่น “แม่อาสา” อำเภอโกสัมพีนคร
26 รูป, 341 view ดูรูปทั้งหมด....
25 กรกฎาคม 2559
พัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายบริการด้วยระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System) การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และระยะสุดท้าย ( Palliative Care)
18 รูป, 369 view ดูรูปทั้งหมด....
25 กรกฎาคม 2559
โครงการ “สืบสาน ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้าน โดยชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์พัฒนา”
21 รูป, 295 view ดูรูปทั้งหมด....
16 มิถุนายน 2559
กิจกรรมสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร
8 รูป, 300 view ดูรูปทั้งหมด....
7 มิถุนายน 2559
ประชุม คปสจ.ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
12 รูป, 395 view ดูรูปทั้งหมด....
10 มิถุนายน 2559
ปลูกต้นไม้พระราชทาน
4 รูป, 394 view ดูรูปทั้งหมด....
7 มิถุนายน 2559
ประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2559
8 รูป, 372 view ดูรูปทั้งหมด....
30 เมษายน 2559
กีฬาสานสัมพันธ์
37 รูป, 405 view ดูรูปทั้งหมด....
30 เมษายน 2559
ประกาศเจตนารมย์องค์กรไร้พุง
42 รูป, 167 view ดูรูปทั้งหมด....
29 เมษายน 2559
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2557
84 รูป, 561 view ดูรูปทั้งหมด....
22 เมษายน 2559
สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร ปลูกต้นเทียนกิ่ง พืชแห่งสมุนไพรไทย
20 รูป, 387 view ดูรูปทั้งหมด....
12 เมษายน 2559
รดน้ำขอพร..เนื่องในวันสงกรานต์ 2559
132 รูป, 630 view ดูรูปทั้งหมด....
7 เมษายน 2559
สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เดิน – วิ่ง สร้างสุขภาพ Bogie 99 Running Challenge
72 รูป, 519 view ดูรูปทั้งหมด....
7 เมษายน 2559
ซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุหมู่ทางถนนแบบบูรณาการของจังหวัดกำแพงเพชร
20 รูป, 336 view ดูรูปทั้งหมด....
6 เมษายน 2559
วันจักรี
10 รูป, 298 view ดูรูปทั้งหมด....
1 เมษายน 2559
รณรงค์ล้างส้วม
13 รูป, 302 view ดูรูปทั้งหมด....