Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรมสาธารณสุข สสจ.กำแพงเพชร
27 เมษายน 2560
ประเพณีรดน้ำดำหัวประเพณีปีใหม่ไทย ประจำปี 2560
30 รูป, 1059 view ดูรูปทั้งหมด....
15 มีนาคม 2560
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 3 นำคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรออกกำลังกาย
21 รูป, 1164 view ดูรูปทั้งหมด....
15 มีนาคม 2560
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงาน/โครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2560
52 รูป, 1189 view ดูรูปทั้งหมด....
กุมภาพันธ์ 2560
กำลังคนด้านสุขภาพ ในยุคประเทศไทย 4.0
8 รูป, 1471 view ดูรูปทั้งหมด....
5 ตุลาคม 2559
ประชุม คปสจ. กันยายน 2559
26 รูป, 931 view ดูรูปทั้งหมด....
28 - 30 สิงหาคม 2559
ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลงานสาธารณสุขรอบ 9 เดือน
25 รูป, 846 view ดูรูปทั้งหมด....
9 สิงหาคม 2559
ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพบูรณาการจังหวัดกำแพงเพชร
18 รูป, 507 view ดูรูปทั้งหมด....
8 สิงหาคม 2559
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่มอบเกียรติบัตรอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) รพ.สต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย
58 รูป, 492 view ดูรูปทั้งหมด....
16 สิงหาคม 2559
บรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จากหน่วยเลือกตั้งต่างๆ จังหวัดกำแพงเพชร
23 รูป, 486 view ดูรูปทั้งหมด....
28 กรกฎาคม 2559
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ลงนามถวายพระพร และพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
39 รูป, 455 view ดูรูปทั้งหมด....
27 กรกฎาคม 2559
โครงการ “เฝ้าระวังและป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในแม่วัยรุ่น และ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของแม่วัยรุ่น “แม่อาสา” อำเภอโกสัมพีนคร
26 รูป, 433 view ดูรูปทั้งหมด....
25 กรกฎาคม 2559
พัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายบริการด้วยระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System) การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และระยะสุดท้าย ( Palliative Care)
18 รูป, 467 view ดูรูปทั้งหมด....
25 กรกฎาคม 2559
โครงการ “สืบสาน ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้าน โดยชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์พัฒนา”
21 รูป, 392 view ดูรูปทั้งหมด....
16 มิถุนายน 2559
กิจกรรมสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร
8 รูป, 396 view ดูรูปทั้งหมด....
7 มิถุนายน 2559
ประชุม คปสจ.ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
12 รูป, 520 view ดูรูปทั้งหมด....
10 มิถุนายน 2559
ปลูกต้นไม้พระราชทาน
4 รูป, 519 view ดูรูปทั้งหมด....
7 มิถุนายน 2559
ประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2559
8 รูป, 488 view ดูรูปทั้งหมด....
30 เมษายน 2559
กีฬาสานสัมพันธ์
37 รูป, 548 view ดูรูปทั้งหมด....
30 เมษายน 2559
ประกาศเจตนารมย์องค์กรไร้พุง
42 รูป, 255 view ดูรูปทั้งหมด....
29 เมษายน 2559
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2557
84 รูป, 665 view ดูรูปทั้งหมด....
22 เมษายน 2559
สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร ปลูกต้นเทียนกิ่ง พืชแห่งสมุนไพรไทย
20 รูป, 494 view ดูรูปทั้งหมด....
12 เมษายน 2559
รดน้ำขอพร..เนื่องในวันสงกรานต์ 2559
132 รูป, 759 view ดูรูปทั้งหมด....
7 เมษายน 2559
สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เดิน – วิ่ง สร้างสุขภาพ Bogie 99 Running Challenge
72 รูป, 656 view ดูรูปทั้งหมด....
7 เมษายน 2559
ซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุหมู่ทางถนนแบบบูรณาการของจังหวัดกำแพงเพชร
20 รูป, 425 view ดูรูปทั้งหมด....
6 เมษายน 2559
วันจักรี
10 รูป, 387 view ดูรูปทั้งหมด....
1 เมษายน 2559
รณรงค์ล้างส้วม
13 รูป, 399 view ดูรูปทั้งหมด....