พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562


เพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพและเพื่อให้มีมาตรการเยียวยาเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
จากการถูกละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565

ดูรายละเอียด

หนังสือเกี่ยวกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

© 2022 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร