“สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข”


กลุ่มแม่บ้านสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่สตรีสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

มีความเห็นพ้องกันเป็นเอกฉันในอันที่จัดเสริมสร้างและดำรงไว้ซึ่งความสามัคคี
ระหว่างแม่บ้านสาธารณสุขกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
และเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน และสังคมโดยส่วนรวม


สมัครสมาชิก


ประชาสัมพันธ์


© 2022 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร