ดาวน์โหลดคู่มือ คำนิยาม ตัวชี้วัดต่างๆ
    แนวทางการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับปรับปรุง)
ดาวน์โหลด
    แนวทางปฏิบัติงานในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน สปฉ. (Emergency Support Function : ESF) สปฉ.8 : ส่วนงานการแพทย์และสาธารณสุข
ดาวน์โหลด
    แผนปฏิบัติการด้านเตรียมความพร้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ พ.ศ.2566 - 2570
ดาวน์โหลด
    คู่มือ พ.ร.บ. สธ. พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
    คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าพนักงาน-ในการควบคุมดูแลการประกอบกิจการ
ดาวน์โหลด
    พระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ
ดาวน์โหลด
    คู่มือการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร
ดาวน์โหลด
    คู่มือสำหรับประชาชน เครื่องมือแพทย์
ดาวน์โหลด
    คู่มือสำหรับประชาชน การขอจดแจ้งรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม
ดาวน์โหลด
    คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบอนุญาตจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หมวด ก
ดาวน์โหลด
    คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์เพื่อใช้ในสถานพยาบาล (สถำนพยำบำลเอกชน)
ดาวน์โหลด
    คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1
ดาวน์โหลด
    คู่มือสำหรับประชาชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ดาวน์โหลด
    คู่มือ การขออนุญาตด้านยา
ดาวน์โหลด
    คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดาวน์โหลด
    ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด
    จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
ดาวน์โหลด
    พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลด
    ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ดาวน์โหลด
    แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
ดาวน์โหลด
    ข้อบังคับจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลด
    การประเมินแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561
ดาวน์โหลด
    คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ปี 2562
ดาวน์โหลด
    คู่มือการขออนุญาต การประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนและการชำระค่าธรรมเนียมประจำปี
ดาวน์โหลด
    คู่มือการบันทึกโปรแกรม HosXP_PCU เพื่อส่งออก 43 แฟ้ม
ดาวน์โหลด
    ปฏิทินการฝึกอบรม ปี 2558-2560 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
PDF
11 MB
    ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง "นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
        ด้านสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข"
PDF
    เอกสารอบรมความรู้วิธีการตรวจระดับน้ำตาลอย่างมีรูปแบบและการวิเคราะห์ผล
         โดย นพ.วรวิทย์ กิตติภูมิ รพ.เทพธารินทร์
RAR
    ตัวอย่างหนังสือราชการประเภทต่างๆ โดยงานสารบรรณ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557
RAR
    ไฟล์เอกสารประชุมการเฝ้าระวังและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน(SMBG)
         เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
RAR
    ไฟล์เอกสารประชุมจัดทำแผน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม สสจ.กพ.
RAR
    คู่มือประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด งานโรคไม่ติดต่อ
RAR
    แนวทางการส่งต่อผู้ป่วย CKD ของโรงพยาบาลชุมชน
DOC
    เอกสารสรุปการประชุมงานโรคไม่ติดต่อ
ดาวน์โหลด
    คู่มือการเขียน Logical Framework
DOCX
    แผนการดำเนินงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2557 (25 แผนงาน 118 ตัวชี้วัด)
PDF | XLS
    KPI ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557
ดาวน์โหลด
    66 ตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ ตามคำรับรองปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2556
ดาวน์โหลด
    โครงสร้างฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพในรูปแบบ 43 แฟ้ม ปี 2556
ดาวน์โหลด
    โครงสร้างฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพในรูปแบบ 21 แฟ้ม ปี 2556
ดาวน์โหลด
    คู่มือการจัดทำรายงาน 0110 รง.5 ปี 2552
ดาวน์โหลด
    Excel แนวทางการจัดทำแผนปี 2557 สำหรับ ฝ่าย-รพ.-สสอ.และเครือข่าย
ดาวน์โหลด
    บัญชียาจากสมุนไพร 2555 : โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
    ระบบเฝ้าระวังโรคความดัน เบาหวานในประเทศไทย : นโยบายสู่การปฏิบัติ
ดาวน์โหลด