สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร


หน่วยงานภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรพรพรรณ ระฆัง
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป


มยุรี กุรินทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
งานตรวจสอบและงานควบคุมภายใน


ภัทรานิษฐ์ เลิศกสิกรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ --ไม่มี--
กลุ่มงานบริหารทั่วไป


จำรัส พจนพาที
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
งานธุรการและการบริหารยานพาหนะ


ณัฐนันท์ คงยิ่งใหญ่
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
งานธุรการและการบริหารยานพาหนะ


ชิ้น จันทา
พนักงานเกษตรพื้นฐาน --ไม่มี--
กลุ่มงานบริหารทั่วไป


ชุติกาญจน์ ทองประเสริฐ
แม่บ้าน --ไม่มี--
กลุ่มงานบริหารทั่วไป


บุญยืน แก่นคำ
แม่บ้าน --ไม่มี--
กลุ่มงานบริหารทั่วไป


ระพีพร ศรีขจร
พนักงานบริการ --ไม่มี--
กลุ่มงานบริหารทั่วไป


วราพงษ์ จีนสีคง
พนักงานขับรถยนต์ --ไม่มี--
กลุ่มงานบริหารทั่วไป


เสฎฐวุฒิ บุญมา
พนักงานขับรถยนต์ --ไม่มี--
กลุ่มงานบริหารทั่วไป


ยอดรัก อุปนันชัย
พนักงานขับรถยนต์ --ไม่มี--
กลุ่มงานบริหารทั่วไป


มานพ เอี่ยมสอาด
พนักงานขับรถยนต์ --ไม่มี--
กลุ่มงานบริหารทั่วไป


สุชาติ วีระทอง
พนักงานขับรถยนต์ --ไม่มี--
กลุ่มงานบริหารทั่วไป


วัลลพ คชฤทธิ์
พนักงานขับรถยนต์ --ไม่มี--
กลุ่มงานบริหารทั่วไป


อรวรรณ มิ่งเมือง
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
งานธุรการและการบริหารยานพาหนะ


I am Anonymous
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไปปนัดดา แซ่ตั้ง
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
งานการเงินและบัญชี


วรรนิภา กำแพงแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี --ไม่มี--
งานการเงินและบัญชี


สุนิสา ถ้วนคำ
นักจัดการงานทั่วไป --ไม่มี--
งานการเงินและบัญชี


มัตติกา พุทธา
นักวิชาการเงินและบัญชี --ไม่มี--
งานการเงินและบัญชี


ศรัญญา อ่วมสถิตย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
งานการเงินและบัญชี


อรนุช ญาติณวงษ์ษา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
งานการเงินและบัญชี


ศิริวรรณ เกิดช้าง
นักวิชาการเงินและบัญชี --ไม่มี--
งานการเงินและบัญชี


ปทุมวดี ศรีสวัสดิ์มงคล
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
งานการเงินและบัญชี


สุรีรัตน์ แก้วหร่าย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
งานการเงินและบัญชีวิเชียร กาศสมบูรณ์
นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน
งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง


สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ไม่มี--
งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง


พัชโลม สัญญะวิชัย
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง


พิชิต โค้วสุวรรณ์
นายช่างโยธา --ไม่มี--
งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง


สุภาวรรณ จันทร์งาม
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง


ฉัตรชัย อินพรหม
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง


ดวงใจ นุสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ
งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง


มณฑล วิมล
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง


นงนวล พูลเกษร
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข


อิสระ บุญธรรม
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข


ชนิดา วชิรบรรจง
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข


พรรัตน์ รอดเทศ
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข


อาทิตย์ บุญโพ
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข


ชลิดา สุดไทย
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข


เทวัน คงสบาย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข


ศรีรัตน์ สุขทรัพย์
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข


หลักเมือง เอี่ยมสอาด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ --ไม่มี--
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข


นันทิชา พุ่มใย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข


ธนัชพร พูลเขียว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ไม่มี--
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข


SUCHANYA TIMMANEE
นักวิชาการสาธารณสุข --ไม่มี--
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข


พัชราภรณ์ ปิ่นมณี
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข


เกริกสกุล จงสวัสดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ไม่มี--
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข


วิมานรดี คงอรุณ
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ


รมณีย์ ศิริไพบูลย์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ


วรวรรณ รินทพล
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ


จรรณ์จิฬา โมราสุข
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ


ศิลชัย ท่งโพธิ์ตระกูล
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ


รัตติกาล เงาเพชร
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ


สุกมล สามเพชรเจริญ
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ


วิราช เกษอุดมทรัพย์
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ


อภิชาติ กนกสิงห์
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ


มนัส สุขสกุล
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ


วันชัย จำรัสศรี
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ


Nutthinee Suaetoo
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ


ฤทัยรัตน์ เกตุไพบูลย์
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ


ณัฏฐพัชญ์ สงวนศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปฏิบัติงาน
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ


วราวรรณ เจนวรพจน์
นักวิชาการสาธารณสุข --ไม่มี--
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ


ธีรศักดิ์ ฉิมประโคน
นักวิชาการสาธารณสุข --ไม่มี--
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ


นิตยา กำแพงโสภา
นักวิชาการสาธารณสุข --ไม่มี--
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ


สุดารัตน์ สีหาบง
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ


ลลิดา แจ่มจำรัส
นิติกร ชำนาญการ
กลุ่มกฎหมาย


ภุชงค์ ชีวสิทธิรุ่งเรือง
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กลุ่มกฎหมาย


พัชรีพร บุญรอด
นิติกร ชำนาญการ
กลุ่มกฎหมาย


อริสรา อ่อนเรือง
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
กลุ่มกฎหมาย


สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข
เภสัชกร ชำนาญการ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข


ดวงใจ วิจารณปัญญา
เภสัชกร ชำนาญการ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข


ปวรินทร์ สุ่มมาตย์
เภสัชกร ปฏิบัติการ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข


พจมาน เกษรพรม
เภสัชกร ชำนาญการ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข


นันทนา ตั้งสมคิด
เภสัชกร ชำนาญการ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข


ณัฐญา แก้วนำเจริญ
เภสัชกร ชำนาญการ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข


ปวีณา ประสงค์ดี
เภสัชกร ชำนาญการ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข


พลางกูร โรจนอุดมวุฒิกุล
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข


ปริญญา สกุลพอง
เภสัชกร ชำนาญการ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข


ตติญยา สุรเดชา
เภสัชกร --ไม่มี--
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข


ศักดิ์สิทธิ์ สมิทธิภิญโญ
เภสัชกร --ไม่มี--
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข


ใจทิพย์ สิงห์คาร
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กลุ่มงานประกันสุขภาพ


สันเพชร บุญเนรมิตร
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กลุ่มงานประกันสุขภาพ


อำไพ ขันธหัตถ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
กลุ่มงานประกันสุขภาพ


สุรัสวดี คำเพ็ญ
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน
กลุ่มงานประกันสุขภาพ


ศตวรรษ จันทร์งาม
นักวิชาการเงินและบัญชี --ไม่มี--
กลุ่มงานประกันสุขภาพ


วันเพ็ญ กฤติยรังสิต
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กลุ่มงานประกันสุขภาพ


นวพร อภิวัฒน์ปุญญบาล
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
กลุ่มงานประกันสุขภาพ


มลวิภา กาศสมบูรณ์
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ


สุชาดา ศักดิ์บูรณาเพชร
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ


ไพรแก้ว ประเสริฐอุดมศักดิ์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ


วิมลมาศ มาป้อง
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ


ธารารัตน์ ลือชาคำ
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ


อังศุมาลี ศรีวิใจ
นักวิชาการสาธารณสุข --ไม่มี--
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ


หยาดพิรุณ สีกล่อม
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ


สุกัญญา คุณนาเมือง
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ


สุนิชา ทาวงศ์
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ชำนาญงาน
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ


ภัศราภรณ์ ฤกษ์สุขสมบัติ
นักวิชาการสาธารณสุข --ไม่มี--
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ


สมฤทัย โพธิ์ลี
นักวิชาการสาธารณสุข --ไม่มี--
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ


กฤษณี เฮงตระกูลเวนิช
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ


ทัศนัย พิลึก
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข


ชุติมันต์ ปลอดภัย
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข


พัชราภรณ์ หาญชัยภูมิ
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข


รัชกร อินพรหม
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


ฐนัตถ์ พันธุ์มี
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


ธิดารัตน์ แก้วบัวดี
นักทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


กวินนาฎ จันทร์เส็ง
นักทรัพยากรบุคคล --ไม่มี--
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


อมรรัตน์ กัลปพฤกษ์
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


อารีรัตน์ ปิ่นจุไร
นักทรัพยากรบุคคล --ไม่มี--
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


สุวรรณี เมฆเรืองแสง
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


ชัยวัฒน์ จันทร์ลอย
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


วันดี อิ่มวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการ --ไม่มี--
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


นฤมล อินตา
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


มรกต สมพันธุ์
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย


อภิชาติ หุ่นเที่ยง
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย


ภิภพ แก่งศิริ
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย


ชัยทัต ปัททุม
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย


กิตติ แก้วบุตร
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญงาน
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย


มลุลี แก้วหิรัญ
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญงาน
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด


Natthapong Vimansarn
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด


ศุภชัย คำหนู
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญงาน
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด


ภูวณัฏฐ์ ฤกษ์ดีทวีกุล
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด


ชาติชาย ยืนยงพานิช
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด


กรรณิการ์ น่วมอินทร์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด


สุกัลยา แสงกล้า
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด


พัชรนันท์ พงษ์ไทยสงค์
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด


น้ำค้าง ฉ่ำสอน
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด


ปุณณภา สวยแท้
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด


มนัสนันท์ ผลานิสงค์
นักวิชาการสาธารณสุข --ไม่มี--
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด


ณัฐกฤตย์ นิลาภรณ์
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด


ศศิวิมล ศรีมงคล
นักวิชาการสาธารณสุข --ไม่มี--
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด


กฤษณะ โมราสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


นฤพร สิริธุวานนท์
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


ชเอม ขุมเพชร
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงาน
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


กัญญมาศ อินจันทร์
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


สันทนา บุญอินทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
สำนักเลขานุการและอำนวยการ


อรุณวรรณ เกษอุดมทรัพย์
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญงาน
สำนักเลขานุการและอำนวยการ


ชาโดว์ ชากังราว-153
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
สำนักเลขานุการและอำนวยการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร