สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Untitled Document

Back to Top

Untitled Document
KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
เสาร์, 25 มิถุนายน 2559
'' ไม่มีกิจกรรมวันนี้ในระบบ ''
Untitled Document
 
ต้อนรับคณะกรรมการการประกวดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผักหนาม
   เช้าวันที่ 24 มิถุนายน 2559 นายเพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร รองอาริยะ บุญเกตุ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญพิเศษเข้าร่วมเป็นเกียรติ ต้อนรับคณะกรรมการการประกวดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผักหนาม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ของเขตสุขภาพที่ 3 และ ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน คณะกรรมการประกวดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น เขตสุขภาพที่ 3 เดินทางไปที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสัมพีนคร โดยมีรองอาริยะ บุญเกตุ ให้การต้อนรับ ร่วมกับคณะสาธารณสุขอำเภอในจังหวัดกำแพงเพชร คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอโกสัมพีนคร และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการประกวดครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและบุคลากรสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การพัฒนารูปแบบแนวทางการดำเนินงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด้านการสร้างสุขภาพระดับพื้นที่ ซึ่งผลการประกวดจะได้นำมาเสนอให้ทราบต่อไป
โพสต์ : 24-06-2016,15:26 น. (3 รูป » 14 view) อ่านเพิ่ม
ต้อนรับคณะกรรมการการประกวดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผักหนาม
เช้าวันที่ 24 มิถุนายน 2559 นายเพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร รองอาริยะ บุญเกตุ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญพิเศษเข้าร่วมเป็นเกียรติ ต้อนรับคณะกรรมการการประกวดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผักหนาม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ของเขตสุขภาพที่ 3 และ ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน คณะกรรมการประกวดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น เขตสุขภาพที่ 3 เดินทางไปที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสัมพีนคร โดยมีรองอาริยะ บุญเกตุ ให้การต้อนรับ ร่วมกับคณะสาธารณสุขอำเภอในจังหวัดกำแพงเพชร คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอโกสัมพีนคร และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการประกวดครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและบุคลากรสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การพัฒนารูปแบบแนวทางการดำเนินงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด้านการสร้างสุขภาพระดับพื้นที่ ซึ่งผลการประกวดจะได้นำมาเสนอให้ทราบต่อไป
โพสต์ : 24-06-2016 (0 รูป » 6 view) อ่านเพิ่ม
ประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการในกลุ่มงานบริหารทั่วไปในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. นายเพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ให้มีการพัฒนาบูรณาการมีความสอดคล้อง เชื่อมโยง ตามนโยบายยุทธศาสตร์ ข้อกฎหมายระเบียบต่างๆ มีการวิเคราะห์ กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาให้เป็นแนวทางเดียวกันพร้อมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และประชาชน โดยมีคณะทำงาน 5 คณะ ประกอบด้วย คณะทำงานด้านบริหารทั่วไป คณะทำงานด้านการเงิน คณะทำงานด้านบัญชี คณะทำงานด้านพัสดุ คณะทำงานด้านธุรการและประชาสัมพันธ์ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมชากังราว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
โพสต์ : 23-06-2016 (4 รูป » 29 view) อ่านเพิ่ม
ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้และทักษะ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี จังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2559
วันนี้ (23 มิถุนายน 2559) เวลา 09.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้และทักษะ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี จังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2559ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้ขับเคลื่อนงานการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยมีพิธีเปิดโครงการพร้อมกันทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ซึ่งจากการตรวจราชการและนิเทศงานจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2559 กลุ่มเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) พบว่าทักษะการคัดกรองของเจ้าหน้าที่ยังไม่ดีพอ/ขาดความมั่นใจในการใช้เครื่องมือการให้บริการส่งเสริมพัฒนาพัฒนาการเด็ก/กระตุ้นเด็ก ที่พบว่าล่าช้ายังไม่ถูกต้อง ความครอบคลุมการคัดกรองเด็กต่ำ และการจัดสรรคู่มือให้ผู้ปกครองยังไม่ทั่วถึง โดยได้มีข้อสั่งการให้เสริมศักยภาพการคัดกรองพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ DSPM / DAIM ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบทุกสถานบริการ เน้นย้ำการให้บริการตามระบบ Flow chart ติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมและต่อเนื่อง โดยกำหนดให้จัด “สัปดาห์การรณรงค์คัดกรองเด็กปฐมวัย 4 ช่วงวัย อายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน” ในระหว่างวันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2559 พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อสร้างความตื่นตัวเรื่องพัฒนาการเด็กของสังคมไทย และค้นหาเด็กกลุ่มเสี่ยงให้ได้รับการดูแลแก้ไขแบบครบวงจร รวมทั้งทราบสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยของประเทศไทย โดยให้บูรณาการดำเนินงานร่วมกันทุกหน่วยทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข รูปแบบคณะกรรมการบูรณาการส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เกิดผลต่อคุณภาพและประชากรในระยะยาว สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากรผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็กจากทุกหน่วยบริการ โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวม 160 คน และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก ศูนย์อนามัยที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ และทีมวิทยากรระดับจังหวัด(ครู ก) จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาล ทุกแห่งของจังหวัดกำแพงเพชร
โพสต์ : 23-06-2016 (3 รูป » 44 view) อ่านเพิ่ม
ประชุม Video Conference เรื่องพัฒนาการเด็ก
วันนี้ (22 มิถุนายน 2559) เวลา 13.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานรับฟังการประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทยแรกเกิดถึง 5 ปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558ผ่านระบบวีดีโอทางไกล (Video Conference) พร้อมกับนางกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) และผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการประชุม ณ ห้องประชุมนครชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
โพสต์ : 22-06-2016 (2 รูป » 25 view) อ่านเพิ่ม
Untitled Document
14 มิถุนายน 2559
จังหวัดกำแพงเพชร รับการประเมินผลการดำเนินงาน จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ประจำปี 2559
28 view
10 มิถุนายน 2559
สสจ.กำแพงเพชร จัดกิจกรรม 5 ส พร้อมปลูกต้นไม้พระราชทาน
42 view
10 มิถุนายน 2559
สาธารณสุขอำเภอทรายทองวัฒนารณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
44 view
30 พฤษภาคม 2559
จังหวัดกำแพงเพชร ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผล TO BE NUMBER ONE ระดับพื้นที่ ประจำปี 2559
99 view
Untitled Document
7 มิถุนายน 2559
ประชุม คปสจ.ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
10 มิถุนายน 2559
ปลูกต้นไม้พระราชทาน
7 มิถุนายน 2559
ประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2559
30 เมษายน 2559
กีฬาสานสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร ปฏิทินกำหนดการจัดประชุม-อบรม สสจ.กำแพงเพชร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
เอกสารนำเสนอสรุปผลงานเขตสุขภาพที่ 3 ณ พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อ 23-25 มี.ค.59 (25MB),31/05/2559 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารอบรมครู เรื่องการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนด้านการเรียนรู้พฤติกรรมและอารมณ์ (38MB),30/05/2559 #งานส่งเสริมสุขภาพ
เอกสารอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ 3 เมื่อวันที่ 19-20 เม.ย.59 (12MB),02/05/2559 #กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เอกสารประกอบการอบรม DPAC-MI ณ จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 15 มีค.59 (25MB),04/04/2559 #งานส่งเสริมสุขภาพ
เอกสารอบรมทีมรักษ์ไต เขต 3 ระหว่างวันที่ 1-15 มีค.59 (51MB),28/03/2559 #งานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารอบรมนักกำหนดอาหาร เขต 3 จ.กำแพงเพชร เมื่อ 21-22 มี.ค.59 (27MB),28/03/2559 #งานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารประกอบการประชุมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เมื่อ 9 มีนาคม 2559 (24MB),16/03/2559 #งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ
Slide รับการศึกษาดูงานการดำเนินงานคลินิกโรคไตเรื้อรัง รพ.คลองขลุง วันที่ 26 มกราคม 2559 (33Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
ด่วน ด่วน ด่วน......ไฟล์สำหรับจัดทำรายงานผลงานตามตัวชี้วัด PA (112KB),04/03/2559 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการ นักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน(Smart Kids Coacher) (179Mb), #งานสุขศึกษาฯ
เอกสารประเมิน NCD คุณภาพ ปี 2559 (24Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารประกอบการอบรมสหวิชาชีพ เขต 3 (134Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
สไลด์นำเสนอการราชการสาธารณสุขเขตบริการที่ 3 รอบ 1/2559 วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559, #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการฯ งานสุขศึกษา เมื่อ 24 ธันวาคม 2558 (20.5Mb), #งานสุขศึกษา
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการฯ เมื่อ 25 ธันวาคม 2558 (31Mb), #งานยุทธศาสตร์ฯ
ป้ายต้อนรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนติดด้านหน้า รพ.ทุกแห่ง (ภาพตัวอย่าง) (Update 2016-01-12)
14 ตัวชี้วัด สำหรับทำ MOU สสจ. (PDF) , #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมจัดทำแผนจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2559 เมื่อ 12 พ.ย.58 (67Mb) , #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน PP เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2559 โดยศูนย์วิชาการระดับเขต (28Mb) , #งานส่งเสริมสุขภาพ
นโยบายและแบบฟอร์มประกอบการจัดทำแผน ปีงบประมาณ 2559 , #งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ไฟล์สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558 และแนวทางการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2559 (38.2 Mb) ,
      เมื่อ 25 ก.ย.58 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ , #งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ไฟล์สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 (2.59 Mb) , 24/08/2558 : งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
โปรแกรมตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลประชากรและอื่นๆ สำหรับ HosXP (16.7 Mb) , 14/08/2558
รวมไฟล์ประชุมวิชาการและสรุปผลการตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2558 ณ จ.เชียงราย (74.3 Mb) , 13/08/2558
สไลด์นำเสนอผู้ตรวจราชการรอบ 2/2558 วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558
      @ ข้อมูลทั่วไป @ ยุทธศาสตร์ที่ 1 @ ยุทธศาสตร์ที่ 2 @ ยุทธศาสตร์ที่ 3 @ ยุทธศาสตร์ที่ 4 @ ตรวจบูรณาการ @ เอกสารเล่มสรุปผลงาน
      @ โรงพยาบาลคุณธรรม @ ยุทธศาสตร์ที่ 2 รพ.กำแพงเพชร
ไฟล์ PDF คู่มือทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) , 16/06/2558
ไฟล์ Excel รายงาน District Health System และทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) , 12/06/2558
รวมสไลด์สรุปผลงานไตรมาส 2 ณ โรงแรมเพชร วันที่ 05-06-2558 (55Mb) , 09/06/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงาน 14 วันที่ 22-04-2558 , 24/04/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงานทันตกรรม วันที่ 22-04-2558 , 24/04/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงานโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2 วันที่ 21-04-2558 , 22/04/2558
รวมสไลด์ประชุม CMI เมื่อ 16 เมษายน 2558 (27MB) , 17/04/2558
รวมสไลด์สรุปความก้าวหน้าของแผนงานโครงการปี 58 ในการประชุม คปสจ. เมื่อ 8 เมษายน 2558 , 09/04/2558
รวมสไลด์ประกอบการประชุมประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงาน ณ รร.ชากังราวริเวอร์วิว , 10/03/2558
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference Service Plan สาขามะเร็ง เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2558
      @ เอกสารประชุม @ NCD Clinic คุณภาพ
Slide นำเสนอคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปี 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
      @ ข้อมูลทั่วไป-ผลงานตามยุทธศาสตร์ @ ยุทธศาสตร์ 2 โดย รพ.กำแพงเพชร @ บูรณาการยาเสพติด @ เอกสารรูปเล่ม
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference ติดตามยุทธศาสตร์ที่ 1-2 เมื่อ 05 มกราคม 2558
      @ สรุปผลการนิเทศ @ Palliative care
เอกสารชี้แจง/แบบฟอร์ม การขอลาออกจาก กบข. (UNDO) สำหรับข้าราชการ และข้าราชการบำนาญ
      @ สไลด์บรรยาย การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
      @ พระราชบัญญัติ "การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494" พ.ศ.2557
      @ แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอ Undo สำหรับข้าราชการ , สำหรับข้าราชการบำนาญ
ตัวอย่างฟอร์มสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการ สำหรับเครือข่ายสุขภาพอำเภอ , 24/11/2557
รายละเอียดมาตรการรายตัวชี้วัด ของ 4 ยุทธศาสตร์ 25 แผนงาน , 12/11/2557
(ตัวอย่าง) ราคาวัสดุ/วัสดุวิทยาศาสตร์ต่อกิจกรรมงานส่งเสริมป้องกันโรค งบ PPB ปี 58 โรงพยาบาลกำแพงเพชร , 11/11/2557
สรุปการจัดสรรงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(PPB+PPdent) ปีงบประมาณ2557 และประมาณการปี 2558 , 10/11/2557
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 โดย นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ วันที่ 20 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 ของแต่ละ Program Manager แบบ RAR 24Mb
สไลด์นำเสนอคณะตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 3 รอบ 2/2557 วันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
แบบประเมินกระบวนการดำเนินงานรายตัวชี้วัดรอบที่ 1/2557 สำหรับฝ่าย-งาน สสจ.กพ. กำหนดส่ง 11 มิถุนายน 2557
jQuery UI Tabs Hover

Untitled Document

25-06-2559
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ    (4 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
25-06-2559
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา (โท-เอก)    (4 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
23-06-2559
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี    (21 View) 
โพสต์โดย งานพัฒนายุทธศาสตร์ (อาทิตย์ บุญโพ)
23-06-2559
การประกาศใช้กฏหมายลำดับรองที่เกี่ยวกับการกำหนดเพิ่มมูลค่าของโครงการที่จะต้องดำเนินการตาม พรบ.กา...    (13 View) 
โพสต์โดย งานพัฒนายุทธศาสตร์ (อาทิตย์ บุญโพ)
22-06-2559
ประชาสัมพันธ์การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.    (15 View) 
โพสต์โดย งานธุรการ (กนก แจ่มใส)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

01-06-2559
ประกวดราคา ซื้อยาเขตสุขภาพที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (61 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
25-05-2559
ประกวดราคา ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดรา...  (13 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
10-05-2559
ประกวดราคา ประกาศประกวดราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (44 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
30-03-2559
ประกวดราคา สรุปรายงานการจัดซ์้อ งบประมาณ ปี 2559  (35 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)

Untitled Document

10-05-2559
ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    (240 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
19-04-2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi...    (143 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

15-06-2559
จังหวัดปทุมธานีรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ    (55 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
14-06-2559
รายชื่อพนักงานราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)     (284 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
05-06-2559
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการนักว...    (301 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
05-06-2559
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  (129 View) 
โพสต์โดย (รัชกร อินพรหม)
03-06-2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา    (475 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

21-06-2559
โรงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่    (20 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
21-06-2559
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้นสำหรับแพทย์ฯ    (20 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
21-06-2559
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลขั้นพื้ยฐานรุ่นที่ 3    (24 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
21-06-2559
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกลางปีฯ    (22 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
17-06-2559
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท203    (36 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

ผู้ป่วย DHF ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DHF Hotline]
วันที่แจ้งโรค Dx ที่อยู่ผู้ป่วยเขตรับผิดชอบแจ้งโดย
(-: ไม่มีผู้ป่วยใหม่ :-)

Untitled Document

ผู้ป่วย TB ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DOT Report]
ลำดับ วันที่รักษา ประเภท ที่อยู่ผู้ป่วย เขตรับผิดชอบ ขึ้นทะเบียนที่
1 04-05-2559 EP-Meningitis บ.ไผ่งาม หมู่ที่ 08 ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี จ  วังชะโอน ,สอ.ต.  บึงสามัคคี ,รพช.
2 18-05-2559 New M- บ.สันเนินทราย หมู่ที่ 10 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรล  ป่าพุทรา ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
3 23-05-2559 EP-Spine บ.คลองบางทวน หมู่ที่ 03 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแ  หนองปลิง ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
4 31-05-2559 EP-Meningitis บ.คลองห้วยทราย หมู่ที่ 09 ต.หนองปลิง อ.เมืองก  น้ำดิบ ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
5 09-06-2559 New M+ บ.หนองปลิง หมู่ที่ 02 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพง  หนองปลิง ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
6 10-06-2559 New M+ บ.อมฤต หมู่ที่ 08 ต.ลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพีนคร  ลานดอกไม้ ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
7 13-06-2559 New M+ บ.ลานเพชร หมู่ที่ 09 ต.ลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพีน  ลานดอกไม้ ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
8 17-06-2559 Relapse บ.วังเจ้า หมู่ที่ 05 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี  โนนพลวง ,สอ.ต.  บึงสามัคคี ,รพช.
9 20-06-2559 New M+ บ.ชุมชนร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 14 ต.ในเมือง อ.เมื  เทศบาลเมือง,ศูนย์บริการสาธารณสุข 2  กำแพงเพชร ,รพท.

  ไม่มีสมาชิกออนไลน์ขณะนี้
Untitled Document