สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Untitled Document

Back to Top

Untitled Document
KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
เสาร์, 29 สิงหาคม 2558
'' ไม่มีกิจกรรมวันนี้ในระบบ ''
Untitled Document
 
นพ.สสจ.ประชุมกรมการจังหวัด ประจำเดือนสิงหาคม พร้อมรับเกียรติบัตรจากสำนักงานพระพุทธศาสนา
   วันนี้ (28 สิงหาคม 2558) เวลา 10.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมกรมการจังหวัด ประจำเดือนสิงหาคม 2558 พร้อมรับมอบเกียรติบัตรสำนักงานพระพุทธศาสนา จากนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนามอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร หน่วยงานรักษาศีล 5 ในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดกำแพงเพชร ในการนี้ นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลการประกวดกิจกรรมงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2558 ให้กับภาคีเครือข่ายสาธารณสุข ดังนี้ รางวัลชนะเลิศการประกวด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพดีเด่น ระดับจังหวัด ประเภทเทศบาล ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี ประเภท อบต. ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อ.ลานกระบือ...รางวัลชนะเลิศการประกวดชมรมร้านอาหารดีเด่น ได้แก่ ชมรมอิ่มสะอาดตำบลสลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี...รางวัลการประกวดชมรมตลาดสดน่าซื้อดีเด่น จำนวน 2รางวัล ชนะเลิศ ได้แก่ ชมรมตลาดสดริมปิง อ.เมืองกำแพงเพชร รองชนะเลิศ ได้แก่ ชมรมตลาดสดเทศบาลตำบลลานกระบือ...รางวัลชนะเลิศการประกวดสุดยอดส้วมสาธารณะแห่งปี ประเภทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้ำขุ่น อ.คลองลาน ...รางวัลชนะเลิศการประกวด สถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อนต้นแบบ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย
โพสต์ : งานบริหารทั่วไป, 28-08-2015,13:51 น. (1 รูป » 36 view) อ่านเพิ่ม
มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาในกลุ่มเยาวชน ระหว่างเครือข่าย TO BE NUMBER ONE
วันนี้ 27 สิงหาคม 2558 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาในกลุ่มเยาวชน ระหว่างเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร โดยนางกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช นักวิชาการสาธารณสุขเชียวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) กล่าวรายงานการจัดงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ..... ในการนี้ได้รับเกียรติวิทยากรโดยนางธิดา จุลินทร ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 นครสวรรค์................การดำเนินงานแก้ไขปัญหาในกลุ่มเยาวชน ระหว่างเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเป็นการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดมีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงของประเทศเยาวชนและวัยรุ่น ซึ่งเปรียบเสมือนต้นกล้า และเป็นทรัพยากรบุคคลของประเทศที่มีขนาดใหญ่ เป็นกำลังที่มีคุณค่ายิ่งต่อการพัฒนาประเทศ แต่โดยธรรมชาติถือเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดยาเสพติดได้มาก เนื่องจากเป็นวัยที่มีความต้องการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ แต่ยังขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีพอ รวมทั้งต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจตามวัย ดังนั้นโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือ TO BE NUMBER ONE ถือเป็นโครงการที่มีส่วนสำคัญมากในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเยาวชน ไม่เน้นเฉพาะปัญหายาเสพติดอย่างเดียว ยังรวมไปถึง การไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา ท้องวัยใส เพศศึกษา เอดส์ อุบัติเหตุ ฯลฯ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 250 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร เครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร (สถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน)
โพสต์ : งานบริหารทั่วไป, 27-08-2015 (4 รูป » 53 view) อ่านเพิ่ม
นพ.สสจ."หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
วันนี้(26 สิงหาคม 2558) นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ หมู่ที่ 2 ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี
โพสต์ : งานบริหารทั่วไป, 26-08-2015 (2 รูป » 73 view) อ่านเพิ่ม
จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
วันนี้ (25 สิงหาคม 2558)เวลา 9.30 น.นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ Service Plan 10 สาขา ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลกำแพงเพชร
โพสต์ : งานบริหารทั่วไป, 25-08-2015 (2 รูป » 53 view) อ่านเพิ่ม
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการผู้ประกันตน
วันนี้ (24 สิงหาคม 2558) เวลา 9.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการผู้ประกันตนจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมชากังราว(101) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
โพสต์ : งานบริหารทั่วไป, 24-08-2015 (1 รูป » 36 view) อ่านเพิ่ม
ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร ปฏิทินกิจกรรมฝ่าย,กลุ่มงาน,งาน ปฏิทินกิจกรรม รพ.,สสอ.,รพ.สต.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Untitled Document
14 สิงหาคม 2558
เฉาก๊วยชากังราว มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
8 view
5 สิงหาคม 2558
ถวายพระพร ๑๒ สิงหา มหาราชินี ๘๓ พรรษา
44 view
27 กรกฎาคม 2558
จังหวัดกำแพงเพชรซ้อมปั่นจักรยาน
99 view
27 กรกฎาคม 2558
สสจ.กำแพงเพชรรับการประเมินคัดเลือกจังหวัดที่มีผลงานดีเด่นด้านโรคไม่ติดต่อ
97 view
ไฟล์สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 (2.59 Mb) , 24/08/2558 : งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
โปรแกรมตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลประชากรและอื่นๆ สำหรับ HosXP (16.7 Mb) , 14/08/2558
รวมไฟล์ประชุมวิชาการและสรุปผลการตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2558 ณ จ.เชียงราย (74.3 Mb) , 13/08/2558
สไลด์นำเสนอผู้ตรวจราชการรอบ 2/2558 วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558
      @ ข้อมูลทั่วไป @ ยุทธศาสตร์ที่ 1 @ ยุทธศาสตร์ที่ 2 @ ยุทธศาสตร์ที่ 3 @ ยุทธศาสตร์ที่ 4 @ ตรวจบูรณาการ @ เอกสารเล่มสรุปผลงาน
      @ โรงพยาบาลคุณธรรม @ ยุทธศาสตร์ที่ 2 รพ.กำแพงเพชร
ไฟล์ PDF คู่มือทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) , 16/06/2558
ไฟล์ Excel รายงาน District Health System และทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) , 12/06/2558
รวมสไลด์สรุปผลงานไตรมาส 2 ณ โรงแรมเพชร วันที่ 05-06-2558 (55Mb) , 09/06/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงาน 14 วันที่ 22-04-2558 , 24/04/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงานทันตกรรม วันที่ 22-04-2558 , 24/04/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงานโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2 วันที่ 21-04-2558 , 22/04/2558
รวมสไลด์ประชุม CMI เมื่อ 16 เมษายน 2558 (27MB) , 17/04/2558
รวมสไลด์สรุปความก้าวหน้าของแผนงานโครงการปี 58 ในการประชุม คปสจ. เมื่อ 8 เมษายน 2558 , 09/04/2558
รวมสไลด์ประกอบการประชุมประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงาน ณ รร.ชากังราวริเวอร์วิว , 10/03/2558
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference Service Plan สาขามะเร็ง เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2558
      @ เอกสารประชุม @ NCD Clinic คุณภาพ
Slide นำเสนอคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปี 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
      @ ข้อมูลทั่วไป-ผลงานตามยุทธศาสตร์ @ ยุทธศาสตร์ 2 โดย รพ.กำแพงเพชร @ บูรณาการยาเสพติด @ เอกสารรูปเล่ม
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference ติดตามยุทธศาสตร์ที่ 1-2 เมื่อ 05 มกราคม 2558
      @ สรุปผลการนิเทศ @ Palliative care
เอกสารชี้แจง/แบบฟอร์ม การขอลาออกจาก กบข. (UNDO) สำหรับข้าราชการ และข้าราชการบำนาญ
      @ สไลด์บรรยาย การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
      @ พระราชบัญญัติ "การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494" พ.ศ.2557
      @ แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอ Undo สำหรับข้าราชการ , สำหรับข้าราชการบำนาญ
ตัวอย่างฟอร์มสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการ สำหรับเครือข่ายสุขภาพอำเภอ , 24/11/2557
รายละเอียดมาตรการรายตัวชี้วัด ของ 4 ยุทธศาสตร์ 25 แผนงาน , 12/11/2557
(ตัวอย่าง) ราคาวัสดุ/วัสดุวิทยาศาสตร์ต่อกิจกรรมงานส่งเสริมป้องกันโรค งบ PPB ปี 58 โรงพยาบาลกำแพงเพชร , 11/11/2557
สรุปการจัดสรรงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(PPB+PPdent) ปีงบประมาณ2557 และประมาณการปี 2558 , 10/11/2557
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 โดย นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ วันที่ 20 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 ของแต่ละ Program Manager แบบ RAR 24Mb
สไลด์นำเสนอคณะตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 3 รอบ 2/2557 วันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
แบบประเมินกระบวนการดำเนินงานรายตัวชี้วัดรอบที่ 1/2557 สำหรับฝ่าย-งาน สสจ.กพ. กำหนดส่ง 11 มิถุนายน 2557
jQuery UI Tabs Hover

Untitled Document

24-08-2558
สสจ.(การเงิน) แจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนรายบุคคลสำหรับข้าราชการทางเว็บไซต์    (96 View) 
โพสต์โดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (อภิชาติ กนกสิงห์)
27-08-2558
รับโอน รับย้ายข้ราชการ    (21 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
27-08-2558
รับย้ายข้าราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลชุมชนเปิดใหม่    (25 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
27-08-2558
ประชาสัมพันธ์รางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2558    (15 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
27-08-2558
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้กับทันตแพทย์ในสังกัดที่สำเเเร็จการศึกษาในปี 2558    (12 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

28-07-2558
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกคลอดและสูติกรรม เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ที่โรงพยาบาลขาณุวรลั...    (132 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
02-07-2558
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกคลอดและสูติกรรม ที่โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 3)    (150 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
02-07-2558
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ ที่ โรงพยาบาลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเ...    (105 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
30-06-2558
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง    (136 View) 
โพสต์โดย คลองลาน ,รพช. (วรณัน จันทร์ใจ)
30-06-2558
ประกาศศอบราคารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ รพ.ทรายทองวัฒนา     (124 View) 
โพสต์โดย โค้งวิไล ,สอ.ต. (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

ยังไม่มีประกาศราคายาในระบบ

Untitled Document

28-08-2558
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร...    (44 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (อมรรัตน์ กัลปพฤกษ์)
28-08-2558
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการทั่วไป    (53 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
13-08-2558
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป    (320 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (อมรรัตน์ กัลปพฤกษ์)
13-08-2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์,พัสดุ และนักวิชาการเ...    (231 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
07-08-2558
รพ.พุทธโสธร รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา    (105 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

27-08-2558
ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมงาน Food Ingrediients Asia conference 2015    (20 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
27-08-2558
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้นโรคผิวหนัง    (12 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
27-08-2558
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลีกสูตรการวิเคราะห์เศรษกกิจมหภาคฯ    (11 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
22-08-2558
ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม146    (27 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
22-08-2558
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมประขุมวิชสกาารกิจกรรมทางกายระดับชาติครั้งที่ 1148    (18 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

ผู้ป่วย DHF ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DHF Hotline]
วันที่แจ้งโรค Dx ที่อยู่ผู้ป่วยเขตรับผิดชอบแจ้งโดย
29-08-2015(0 วัน)DHFหมู่ที่ 10 ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร ไตรตรึงษ์ ,สอ.ต.กำแพงเพชร ,รพท.
29-08-2015(0 วัน)DHFหมู่ที่ 12 ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย วังชะโอน ,สอ.กำแพงเพชร ,รพท.
29-08-2015(0 วัน)DHFหมู่ที่ 08 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ,รพท.กำแพงเพชร ,รพท.
29-08-2015(0 วัน)DHFหมู่ที่ 01 ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมืองกำแพงเพชร ยางเรียง ,สอ.กำแพงเพชร ,รพท.
24-08-2015(5 วัน)DFROหมู่ที่ 08 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ เทศบาลช่องลม,ศูนย์บริการ ลานกระบือ ,รพช.

Untitled Document

ผู้ป่วย TB ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DOT Report]
ลำดับ วันที่รักษา ประเภท ที่อยู่ผู้ป่วย เขตรับผิดชอบ ขึ้นทะเบียนที่
1 27-07-2558 New M+ บ.ทุ่งหญ้าคา หมู่ที่ 12 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลา  บึงหล่ม ,สอ.ต.  คลองลาน ,รพช.
2 06-08-2558 New M+ บ.ท่าตะคล้อ หมู่ที่ 05 ต.เทพนคร อ.เมืองกำแพงเ  คณฑี ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
3 08-08-2558 New M- บ.คลองสมุย หมู่ที่ 07 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน  คลองไพร ,สอ.  คลองลาน ,รพช.
4 13-08-2558 Relapse บ.หนองเตาอิฐ หมู่ที่ 11 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนค  ท่าคูณ ,สอ.ต.  โกสัมพีนคร ,รพช.
5 20-08-2558 New M+ บ.คลองสุขใจเหนือ หมู่ที่ 10 ต.ทุ่งทอง อ.ทรายท  ทุ่งทอง ,สอ.ต.  ทรายทองวัฒนา ,รพช.


NCDs 1

สแกนกรรม

ผลของกรรม

แผนแก้กรรม

ออกกำลังแก้กรรม

NCDs 2

เลิกเหล้า=สุขภาพดี

เลิกบุหรี่ชีวิตเปลี่ยน

ตักบาตรฉลาดทำบุญ

ออกกำลังกายกันเถอะ
    is Online
Untitled Document