สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Untitled Document

Back to Top

Untitled Document
KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
อังคาร, 25 กรกฎาคม 2560
4 ปฏิทินผู้บริหาร
31-05-2560 - 30-09-2560
นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์
ประชุม อบรม
อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ 2560
ณ ................................ (กรุงเทพมหานคร)
24-07-2560 - 28-07-2560
นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์
ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงานต่างประเทศ ตามอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ 2560
ณ ................................ (สาธารณรัฐเกาหลี)
24-07-2560 - 25-07-2560
นายแพทย์โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม
ประชุม อบรม
ประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 7/2560
ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อ.เมือง (กาญจนบุรี)
24-07-2560 - 25-07-2560
นายแพทย์จักรพงษ์ เฮงตระกูลเวนิช
ประชุม อบรม
ประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 7/2560
ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อ.เมือง (กาญจนบุรี)
 
Untitled Document
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 3 ติดตามสถานการณ์หลังน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย
   วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 3 พร้อมด้วย นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อติดตามสถานการณ์หลังน้ำท่วมในพื้นที่ พร้อมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการดูแลประชาชน
โพสต์ : 21-07-2017,13:12 น. (9 รูป » 37 view) อ่านเพิ่ม
ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงพื้นที่ตำบลท่าไม้
วันที่ 28 มิถุนายน 2560 นางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้ จำนวน 3 ราย โดยมีนายมาโนช โพธิ์เนียม ปลัดอาวุโส รักษาการแทนนายอำเภอพรานกระต่าย แพทย์หญิงพจนีย์ วัชรกานนท์ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรานกระต่าย นางณัฐยา หญ้าลาภสาธารณสุขอำเภอพรานกระต่าย กิ่งกาชาดอำเภอพรานกระต่าย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพรานกระต่าย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้และอาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ป่วย พร้อมทั้งมอบสิ่งของช่วยเหลือ นอกจากนี้ได้ให้คำแนะนำและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้วย
โพสต์ : 29-06-2017 (9 รูป » 91 view) อ่านเพิ่ม
จังหวัดกำแพงเพชรรับการประเมินผลการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่การประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ประจำปี 2560
วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. จังหวัดกำแพงเพชรรับการประเมินผลการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่การประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ประจำปี 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญจากกรมสุขภาพจิต ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางกฤษณา จันทร์ตรี ผู้เชี่ยวชาญจากกรมสุขภาพจิต นางธนิกา เจียระนัยปรีเปรม ผู้เชี่ยวชาญจากกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดเพื่อดูการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนในพื้นที่โดยมีนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมด้วยนายโพธิ์ศรี แก้วศรีงาม รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นางสุวรา พงษ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดกำแพงเพชร นายรมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร นำเสนอผลการดำเนินงานระดับจังหวัด สำหรับการนำเสนอผลการดำเนินการครั้งนี้จะนำคะแนนการลงพื้นที่รอบแรกไปรวมกับการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระหว่างวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2560 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีต่อไป
โพสต์ : 20-06-2017 (5 รูป » 107 view) อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันความพิการแต่กำเนิดด้วย โฟลิกแอซิด จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นางกุลดา พันธ์เตี้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันความพิการแต่กำเนิดด้วย โฟลิกแอซิด จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม วชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายแพทย์โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมด้วย สำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันความพิการแต่กำเนิดด้วยโฟลิกแอซิด จังหวัดกำแพงเพชรพร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561
โพสต์ : 13-06-2017 (9 รูป » 105 view) อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบการดำเนินงานป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสแม่สู่ลูก (PMTCT) ประจำปี 2560
วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายแพทย์โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบการดำเนินงานป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสแม่สู่ลูก (PMTCT) ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมนครชุม โรงแรมเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร ซึ่งจังหวัดกำแพงเพชร เป็นจังหวัดนำร่องในการขับเคลื่อนโครงการยุติปัญหาเอดส์ตามแผนยุทธศาสตร์ยุติปัญหาเอดส์ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์คือไม่มีผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ ไม่มีผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องจากเอดส์ ไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติโดยใช้กลยุทธ์ Reach Recruit Test Treat Retain (RRTTR)
โพสต์ : 12-06-2017 (2 รูป » 85 view) อ่านเพิ่ม
Untitled Document
8 พฤศจิกายน 2559
สสจ.กำแพงเพชร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
429 view
23 ตุลาคม 2559
จังหวัดกำแพงเพชรพิธีแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
637 view
16 สิงหาคม 2559
สสจ.กำแพงเพชรจัดกิจกรรมประกวดผู้สูงอายุต้นแบบ “สุขภาพดี อายุยืน” ประจำปี 2559
726 view
8 สิงหาคม 2559
สสจ.กำแพงเพชร ผลักดันขยายเครือข่ายอสค. 1 ครอบครัว 1 คน ตั้งเป้าครบ 100 %
772 view
Untitled Document
27 เมษายน 2560
ประเพณีรดน้ำดำหัวประเพณีปีใหม่ไทย ประจำปี 2560
15 มีนาคม 2560
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 3 นำคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรออกกำลังกาย
15 มีนาคม 2560
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงาน/โครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2560
กุมภาพันธ์ 2560
กำลังคนด้านสุขภาพ ในยุคประเทศไทย 4.0
ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร ปฏิทินกำหนดการจัดประชุม-อบรม สสจ.กำแพงเพชร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 2 ปี 2560 กำแพงเพชร (9MB), 15/07/2560 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมชี้แจงติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รายไตรมาส เมื่อ14มี.ค.2560 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลคลองขลุง (72.40MB), 15/03/2560
เอกสารแผนยุทธศาตร์การลงทุนด้านสุขภาพ ตามแผน Service Deliver (9.60MB), 14/03/2560 #กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 1 ปี 2560 กำแพงเพชร เมื่อ 7-9 ก.พ.60 (33MB), 10/02/2560 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประกอบการประชุม PCC: Primary Care Cluster เมื่อ 16 ธ.ค.2559 (10.5MB), 19/12/2559
เอกสารประกอบการประชุมโครงการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชตามกลุ่มวัย 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมประธานกาจนาลัย โรงพยาบาลกำแพงเพชร (22MB),06/12/2559
เอกสารประชุมชี้แจงเพื่อถ่ายทอดแผน นโยบายและตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 (28MB),18/11/2559
เอกสารประกอบการประชุมแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี เมื่อ 15 กันยายน 2559 (23MB),19/09/2559
เอกสารสรุปผลงานตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ 13 กันยายน 2559 (30MB),19/09/2559
เอกสารประชุมการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังสำหรับแพทย์จบใหม่และแพทย์ใช้ทุน จ.กำแพงเพชร เมื่อ 13-14 ก.ค.59 (22MB),21/07/2559
เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 2 ปี 2559 กำแพงเพชร เมื่อ 15-17 มิ.ย.59 (33MB),27/06/2559 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารนำเสนอสรุปผลงานเขตสุขภาพที่ 3 ณ พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อ 23-25 มี.ค.59 (25MB),31/05/2559 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารอบรมครู เรื่องการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนด้านการเรียนรู้พฤติกรรมและอารมณ์ (38MB),30/05/2559 #งานส่งเสริมสุขภาพ
เอกสารอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ 3 เมื่อวันที่ 19-20 เม.ย.59 (12MB),02/05/2559 #กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เอกสารประกอบการอบรม DPAC-MI ณ จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 15 มีค.59 (25MB),04/04/2559 #งานส่งเสริมสุขภาพ
เอกสารอบรมทีมรักษ์ไต เขต 3 ระหว่างวันที่ 1-15 มีค.59 (51MB),28/03/2559 #งานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารอบรมนักกำหนดอาหาร เขต 3 จ.กำแพงเพชร เมื่อ 21-22 มี.ค.59 (27MB),28/03/2559 #งานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารประกอบการประชุมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เมื่อ 9 มีนาคม 2559 (24MB),16/03/2559 #งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ
Slide รับการศึกษาดูงานการดำเนินงานคลินิกโรคไตเรื้อรัง รพ.คลองขลุง วันที่ 26 มกราคม 2559 (33Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
ด่วน ด่วน ด่วน......ไฟล์สำหรับจัดทำรายงานผลงานตามตัวชี้วัด PA (112KB),04/03/2559 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการ นักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน(Smart Kids Coacher) (179Mb), #งานสุขศึกษาฯ
เอกสารประเมิน NCD คุณภาพ ปี 2559 (24Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารประกอบการอบรมสหวิชาชีพ เขต 3 (134Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
สไลด์นำเสนอการราชการสาธารณสุขเขตบริการที่ 3 รอบ 1/2559 วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559, #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการฯ งานสุขศึกษา เมื่อ 24 ธันวาคม 2558 (20.5Mb), #งานสุขศึกษา
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการฯ เมื่อ 25 ธันวาคม 2558 (31Mb), #งานยุทธศาสตร์ฯ
ป้ายต้อนรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนติดด้านหน้า รพ.ทุกแห่ง (ภาพตัวอย่าง) (Update 2016-01-12)
14 ตัวชี้วัด สำหรับทำ MOU สสจ. (PDF) , #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมจัดทำแผนจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2559 เมื่อ 12 พ.ย.58 (67Mb) , #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน PP เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2559 โดยศูนย์วิชาการระดับเขต (28Mb) , #งานส่งเสริมสุขภาพ
นโยบายและแบบฟอร์มประกอบการจัดทำแผน ปีงบประมาณ 2559 , #งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ไฟล์สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558 และแนวทางการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2559 (38.2 Mb) ,
      เมื่อ 25 ก.ย.58 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ , #งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ไฟล์สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 (2.59 Mb) , 24/08/2558 : งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
โปรแกรมตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลประชากรและอื่นๆ สำหรับ HosXP (16.7 Mb) , 14/08/2558
รวมไฟล์ประชุมวิชาการและสรุปผลการตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2558 ณ จ.เชียงราย (74.3 Mb) , 13/08/2558
สไลด์นำเสนอผู้ตรวจราชการรอบ 2/2558 วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558
      @ ข้อมูลทั่วไป @ ยุทธศาสตร์ที่ 1 @ ยุทธศาสตร์ที่ 2 @ ยุทธศาสตร์ที่ 3 @ ยุทธศาสตร์ที่ 4 @ ตรวจบูรณาการ @ เอกสารเล่มสรุปผลงาน
      @ โรงพยาบาลคุณธรรม @ ยุทธศาสตร์ที่ 2 รพ.กำแพงเพชร
ไฟล์ PDF คู่มือทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) , 16/06/2558
ไฟล์ Excel รายงาน District Health System และทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) , 12/06/2558
รวมสไลด์สรุปผลงานไตรมาส 2 ณ โรงแรมเพชร วันที่ 05-06-2558 (55Mb) , 09/06/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงาน 14 วันที่ 22-04-2558 , 24/04/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงานทันตกรรม วันที่ 22-04-2558 , 24/04/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงานโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2 วันที่ 21-04-2558 , 22/04/2558
รวมสไลด์ประชุม CMI เมื่อ 16 เมษายน 2558 (27MB) , 17/04/2558
รวมสไลด์สรุปความก้าวหน้าของแผนงานโครงการปี 58 ในการประชุม คปสจ. เมื่อ 8 เมษายน 2558 , 09/04/2558
รวมสไลด์ประกอบการประชุมประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงาน ณ รร.ชากังราวริเวอร์วิว , 10/03/2558
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference Service Plan สาขามะเร็ง เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2558
      @ เอกสารประชุม @ NCD Clinic คุณภาพ
Slide นำเสนอคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปี 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
      @ ข้อมูลทั่วไป-ผลงานตามยุทธศาสตร์ @ ยุทธศาสตร์ 2 โดย รพ.กำแพงเพชร @ บูรณาการยาเสพติด @ เอกสารรูปเล่ม
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference ติดตามยุทธศาสตร์ที่ 1-2 เมื่อ 05 มกราคม 2558
      @ สรุปผลการนิเทศ @ Palliative care
เอกสารชี้แจง/แบบฟอร์ม การขอลาออกจาก กบข. (UNDO) สำหรับข้าราชการ และข้าราชการบำนาญ
      @ สไลด์บรรยาย การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
      @ พระราชบัญญัติ "การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494" พ.ศ.2557
      @ แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอ Undo สำหรับข้าราชการ , สำหรับข้าราชการบำนาญ
ตัวอย่างฟอร์มสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการ สำหรับเครือข่ายสุขภาพอำเภอ , 24/11/2557
รายละเอียดมาตรการรายตัวชี้วัด ของ 4 ยุทธศาสตร์ 25 แผนงาน , 12/11/2557
(ตัวอย่าง) ราคาวัสดุ/วัสดุวิทยาศาสตร์ต่อกิจกรรมงานส่งเสริมป้องกันโรค งบ PPB ปี 58 โรงพยาบาลกำแพงเพชร , 11/11/2557
สรุปการจัดสรรงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(PPB+PPdent) ปีงบประมาณ2557 และประมาณการปี 2558 , 10/11/2557
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 โดย นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ วันที่ 20 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 ของแต่ละ Program Manager แบบ RAR 24Mb
สไลด์นำเสนอคณะตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 3 รอบ 2/2557 วันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
แบบประเมินกระบวนการดำเนินงานรายตัวชี้วัดรอบที่ 1/2557 สำหรับฝ่าย-งาน สสจ.กพ. กำหนดส่ง 11 มิถุนายน 2557
jQuery UI Tabs Hover

Untitled Document

24-07-2560
รับย้าย รับโอน    (20 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
24-07-2560
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ    (9 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
24-07-2560
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา    (5 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
23-07-2560
xiประชาสัมพันธ์หลักสูตร เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา    (8 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
23-07-2560
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา    (8 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

22-06-2560
สอบราคา ประกาศสอบราคารถยนต์ 2 คัน รพ.สต.โค้งวิไล และ รพ.สต. ท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร   (9 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
24-05-2560
สอบราคา ประกาศสอบราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) รพ.คลองลาน ครั้งที่ 2   (18 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
24-05-2560
สอบราคา ยกเลิกประกาศสอบราคารถพยบาล (รถตู้)รพ.คลองลาน  (22 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
19-05-2560
ประกวดราคา ประกวดราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (25 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)

Untitled Document

19-05-2560
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3    (164 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
30-08-2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    (1128 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
10-05-2559
ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    (1087 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
19-04-2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi...    (724 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

07-07-2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข,...    (342 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (อารีรัตน์ ปิ่นจุไร)
30-06-2560
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป    (206 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (อมรรัตน์ กัลปพฤกษ์)
20-06-2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถา...    (264 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (อมรรัตน์ กัลปพฤกษ์)
15-06-2560
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างโยธา, นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา    (327 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (อารีรัตน์ ปิ่นจุไร)
15-06-2560
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ    (162 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (รัชกร อินพรหม)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

24-07-2560
อบรมหลัดสูตร เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับกลางถึงระดับสูง    (9 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
24-07-2560
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ    (6 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
24-07-2560
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตฯ    (5 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
24-07-2560
อบรมหลักสูตรการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2560    (8 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
24-07-2560
อบรมหลักสูตร สู่กระบวนการทัศน์ใหม่ของผู้บริหารการพยาบาล รุ่นที่ 2    (5 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

ผู้ป่วย DHF ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DHF Hotline]
วันที่แจ้งโรค Dx ที่อยู่ผู้ป่วยเขตรับผิดชอบแจ้งโดย
25-07-2017(0 วัน)DHFROหมู่ที่ 06 ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง คลองปลาสร้อย ,สอ.ปางศิลาทอง ,รพช.
25-07-2017(0 วัน)DFหมู่ที่ 03 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร หนองปลิง ,สอ.ต.กำแพงเพชร ,รพท.
24-07-2017(1 วัน)DFหมู่ที่ 05 ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ หนองหลวง ,สอ.ต.ลานกระบือ ,รพช.
24-07-2017(1 วัน)DFหมู่ที่ 02 ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร ท่าไม้แดง ,สอ.ต.กำแพงเพชร ,รพท.
24-07-2017(1 วัน)DFหมู่ที่ 01 ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร บ้านใหม่ ,สอ.ต.กำแพงเพชร ,รพท.
22-07-2017(3 วัน)DFหมู่ที่ 05 ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร แม่นารี ,สอ.ต.กำแพงเพชร ,รพท.
21-07-2017(4 วัน)DFหมู่ที่ 04 ตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ อินทรานุสรณ์ ,สอ.ต.ลานกระบือ ,รพช.
21-07-2017(4 วัน)DFหมู่ที่ 10 ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร ท่าไม้แดง ,สอ.ต.กำแพงเพชร ,รพท.
19-07-2017(6 วัน)DFหมู่ที่ 06 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร หนองกรด ,สอ.ต.กำแพงเพชร ,รพท.
19-07-2017(6 วัน)DFหมู่ที่ 02 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร หนองกรด ,สอ.ต.กำแพงเพชร ,รพท.

Untitled Document

ผู้ป่วย TB ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DOT Report]
ลำดับ วันที่รักษา ประเภท ที่อยู่ผู้ป่วย เขตรับผิดชอบ ขึ้นทะเบียนที่
1 26-06-2560 New M+ บ.ปากอ่าง หมู่ที่ 01 ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพ  ปากอ่าง ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
2 26-06-2560 New M+ บ.ปากอ่าง หมู่ที่ 01 ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพ  ปากอ่าง ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
3 29-06-2560 New M+ บ.หนองเหมือด หมู่ที่ 06 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบ  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
4 02-07-2560 New M- บ.พงษ์สัก หมู่ที่ 11 ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี  ชายเคือง ,สอ.  บึงสามัคคี ,รพช.
5 05-07-2560 Relapse บ.หัวทุ่งน้อย หมู่ที่ 02 ต.คลองสมบูรณ์ อ.คลอง  หนองผักหนาม ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.
6 23-07-2560 New M+ บ.ใหม่คลองม่วง หมู่ที่ 09 ต.ระหาน อ.บึงสามัคค  บึงสามัคคี ,รพช.  บึงสามัคคี ,รพช.

14-07-2560
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560    (39 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
15-06-2560
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560    (89 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
16-05-2560
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560    (171 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)

Facebook Page #ปรองดองเป็นของประชาชน

ปรองดองครั้งนี้!! ต้องสร้างประชาธิปไตยที่ถูกต้องร่วมกันให้ได้ครับ สู้..ปรองดองเป็นของประชาชน ????

โพสต์โดย ปรองดองเป็นของประชาชนบน 21 เมษายน 2017
    are Onlines
Untitled Document