สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Untitled Document

Back to Top

Untitled Document
KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
อาทิตย์, 29 พฤศจิกายน 2558
'' ไม่มีกิจกรรมวันนี้ในระบบ ''
Untitled Document
 
พัฒนาศักยภาพงานประชาสัมพันธ์สาธารณสุข เน้นเชิงรุก ภายใต้กระแส Social network
   วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมการพัฒนาศักยภาพการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมวชิรปราการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร การประชาสัมพันธ์นับว่ามีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จการพัฒนาสาธารณสุขเป็นอย่างมาก เพราะงานประชาสัมพันธ์จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นระหว่าง หน่วยงานหรือสถานบริการสาธารณสุขกับภาคประชาชนในการที่จะส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการหรือกิจกรรมของแผนงานโครงการต่างๆ ตลอดจนการสร้างเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่หน่วยงาน การจัดประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้งานประชาสัมพันธ์ของสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เชื่อมโยงนโยบาย และถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขลงสู่พื้นที่ ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างครอบคลุม ทั่วถึง อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดี ความเชื่อมั่น ศรัทธาในระบบบริการสุขภาพ รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ทั้งด้าน การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย การพัฒนาระบบบริการ ระบบบริหารจัดการ อีกทั้งการขับเคลื่อนนโยบาย “งานได้ผล คนมีความสุข” ให้ไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุผลสำเร็จ ประชาชนมีสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถลดอัตราการเกิดโรคที่ป้องกันได้ รวมทั้งการใช้สื่อใหม่เป็นช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพสู่ประชาชน นอกจากนี้มีการบรรยายเรื่อง “การประชาสัมพันธ์เชิงรุก ภายใต้กระแส Social network” โดยนายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ทั้งนี้ได้รับเกียรติวิทยากร โดยท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนจังหวัดกำแพงเพชร ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกำแพงเพชร คุณเสรี อารยะสัมพันธ์ สื่อมวลชนสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 คุณศรสิน อินทะชัย สื่อมวลชนด้านวิทยุ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลกำแพงเพชร โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล อำเภอละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน สำหรับแนวทางการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2559 นี้จะใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกภายใต้กระแส Social network ซึ่งในปัจจุบัน องค์กรต้องปรับตัวโดยการนำเสนอเนื้อหาผ่านเครื่องมือสื่อสารที่เป็นสื่อออนไลน์ (Online Media) ทั้งนี้ต้องรู้จักปรับสภาพเนื้อหาที่ต้องการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับเครื่องมือต่าง ๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Line, WhatsApp, Google Plus, YouTube, Blog, Wiki และเครื่องมือใหม่ ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น หัวใจของการประชาสัมพันธ์ผ่าน Social network ไม่ว่าจะนำเสนอผ่านเครื่องมือใดจะต้องนำเสนอเนื้อหาที่ผู้รับสารต้องการ เปิดโอกาสให้ผู้รับมีส่วนร่วม กระตุ้นให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ (Interactive) รวมทั้งสร้างความผูกพัน (Engagement) เพื่อนำมาซึ่งความผูกพัน และภาพลักษณ์ที่ดี
โพสต์ : งานบริหารทั่วไป, 26-11-2015,08:03 น. (4 รูป » 212 view) อ่านเพิ่ม
วันรำลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day Of Remembrance for Road Traffic Victims)
วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2558) เวลา 10.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรม วันรำลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day Of Remembrance for Road Traffic Victims) ประจำปี 2558 ณ สถานีขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
โพสต์ : งานบริหารทั่วไป, 25-11-2015 (2 รูป » 40 view) อ่านเพิ่ม
กิจกรรม "จิบกาแฟ แชร์ความคิด" ครั้งที่ 34
วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2558) เวลา 06.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรม "จิบกาแฟ แชร์ความคิด" ครั้งที่ 34 โดยกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพ ณ ศาลากลางอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
โพสต์ : งานบริหารทั่วไป, 25-11-2015 (1 รูป » 31 view) อ่านเพิ่ม
สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและชะลอการเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง การควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2558) เวลา 13.45 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับนายแพทย์ประสิทธิ์ คงเคารพธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและชะลอการเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง การควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การดูแลผู้ป่วยไตเสื่อมและการจัดรูปแบบในคลินิกชะลอไต (CKD clinic) ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร พร้อมรับฟังการนำเสนอโดยนายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เรื่องแนวทาง การขับเคลื่อน และระบบการควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รวมทั้งแผนงาน การกำกับติดตามประเมินผล และผลสำเร็จการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คลินิก NCD คุณภาพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า การศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงาน CKD clinic โรงพยาบาลพุทธโสธร โรงพยาบาลชุมชน มีศักยภาพ ในการดูแลผู้ป่วยไตเสื่อมการจัดบริการ และเชื่อมโยงกับบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังของจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการดูแลกลุ่มเสี่ยงในชุมชนให้ได้รับการควบคุมป้องกัน ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นหน่วยงานที่มีผลงานเป็นเลิศ ด้านการควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ระดับภาค ประจำปี 2558 และรับรางวัล ในการประชุมวิชาการ NCD Forum 2015 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 โรงพยาบาลคลองขลุงมีความโดดเด่น และเป็นต้นแบบด้านการดูแลผู้ป่วยไตเสื่อม การจัดรูปแบบในคลินิกชะลอไต (CKD clinic) มีการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยแบบมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงกับชุมชนและอปท. อีกทั้งมีผลงานการวิจัยและพัฒนา การป้องกันและชะลอการเสื่อมไตผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ความร่วมมือพัฒนารูปแบบการป้องกันและฟื้นฟูผู้ป่วยไตเรื้อรังที่ดี สำหรับผู้ศึกษาดูงานในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานในกลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม แพทย์เวชปฏิบัติ เภสัชกรรม หัวหน้าหน่วยไตจากโรงพยาบาลพุทธโสธร พยาบาลหน่วยไตจากโรงพยาบาลชุมชน Nurse case manager ผู้รับผิดชอบงานในคลินิกชะลอไต (CKD Clinic) นักโภชนาการ รวม 28 คน
โพสต์ : งานบริหารทั่วไป, 24-11-2015 (1 รูป » 48 view) อ่านเพิ่ม
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจังหวัดกำแพงเพชร
วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2558) เวลา 9.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
โพสต์ : งานบริหารทั่วไป, 24-11-2015 (1 รูป » 28 view) อ่านเพิ่ม
Untitled Document
24 พฤศจิกายน 2558
สสจ.กำแพงเพชร ต้อนรับ สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงาน NCD และ CKD Clinic
23 view
19 พฤศจิกายน 2558
ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข…ป้องกันโรคพิษสารกำจัดศัตรูพืช !!
22 view
12 พฤศจิกายน 2558
นพ.สสจ.มอบนโยบายและแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
15 view
10 พฤศจิกายน 2558
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรและคณะ ถวายพระพร ๕ ธันวา
54 view
ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร ปฏิทินกำหนดการจัดประชุม-อบรม สสจ.กำแพงเพชร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
14 ตัวชี้วัด สำหรับทำ MOU สสจ. (PDF) , #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมจัดทำแผนจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2559 เมื่อ 12 พ.ย.58 (67Mb) , #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน PP เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2559 โดยศูนย์วิชาการระดับเขต (28Mb) , #งานส่งเสริมสุขภาพ
นโยบายและแบบฟอร์มประกอบการจัดทำแผน ปีงบประมาณ 2559 , #งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ไฟล์สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558 และแนวทางการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2559 (38.2 Mb) ,
      เมื่อ 25 ก.ย.58 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ , #งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ไฟล์สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 (2.59 Mb) , 24/08/2558 : งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
โปรแกรมตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลประชากรและอื่นๆ สำหรับ HosXP (16.7 Mb) , 14/08/2558
รวมไฟล์ประชุมวิชาการและสรุปผลการตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2558 ณ จ.เชียงราย (74.3 Mb) , 13/08/2558
สไลด์นำเสนอผู้ตรวจราชการรอบ 2/2558 วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558
      @ ข้อมูลทั่วไป @ ยุทธศาสตร์ที่ 1 @ ยุทธศาสตร์ที่ 2 @ ยุทธศาสตร์ที่ 3 @ ยุทธศาสตร์ที่ 4 @ ตรวจบูรณาการ @ เอกสารเล่มสรุปผลงาน
      @ โรงพยาบาลคุณธรรม @ ยุทธศาสตร์ที่ 2 รพ.กำแพงเพชร
ไฟล์ PDF คู่มือทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) , 16/06/2558
ไฟล์ Excel รายงาน District Health System และทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) , 12/06/2558
รวมสไลด์สรุปผลงานไตรมาส 2 ณ โรงแรมเพชร วันที่ 05-06-2558 (55Mb) , 09/06/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงาน 14 วันที่ 22-04-2558 , 24/04/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงานทันตกรรม วันที่ 22-04-2558 , 24/04/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงานโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2 วันที่ 21-04-2558 , 22/04/2558
รวมสไลด์ประชุม CMI เมื่อ 16 เมษายน 2558 (27MB) , 17/04/2558
รวมสไลด์สรุปความก้าวหน้าของแผนงานโครงการปี 58 ในการประชุม คปสจ. เมื่อ 8 เมษายน 2558 , 09/04/2558
รวมสไลด์ประกอบการประชุมประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงาน ณ รร.ชากังราวริเวอร์วิว , 10/03/2558
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference Service Plan สาขามะเร็ง เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2558
      @ เอกสารประชุม @ NCD Clinic คุณภาพ
Slide นำเสนอคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปี 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
      @ ข้อมูลทั่วไป-ผลงานตามยุทธศาสตร์ @ ยุทธศาสตร์ 2 โดย รพ.กำแพงเพชร @ บูรณาการยาเสพติด @ เอกสารรูปเล่ม
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference ติดตามยุทธศาสตร์ที่ 1-2 เมื่อ 05 มกราคม 2558
      @ สรุปผลการนิเทศ @ Palliative care
เอกสารชี้แจง/แบบฟอร์ม การขอลาออกจาก กบข. (UNDO) สำหรับข้าราชการ และข้าราชการบำนาญ
      @ สไลด์บรรยาย การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
      @ พระราชบัญญัติ "การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494" พ.ศ.2557
      @ แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอ Undo สำหรับข้าราชการ , สำหรับข้าราชการบำนาญ
ตัวอย่างฟอร์มสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการ สำหรับเครือข่ายสุขภาพอำเภอ , 24/11/2557
รายละเอียดมาตรการรายตัวชี้วัด ของ 4 ยุทธศาสตร์ 25 แผนงาน , 12/11/2557
(ตัวอย่าง) ราคาวัสดุ/วัสดุวิทยาศาสตร์ต่อกิจกรรมงานส่งเสริมป้องกันโรค งบ PPB ปี 58 โรงพยาบาลกำแพงเพชร , 11/11/2557
สรุปการจัดสรรงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(PPB+PPdent) ปีงบประมาณ2557 และประมาณการปี 2558 , 10/11/2557
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 โดย นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ วันที่ 20 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 ของแต่ละ Program Manager แบบ RAR 24Mb
สไลด์นำเสนอคณะตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 3 รอบ 2/2557 วันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
แบบประเมินกระบวนการดำเนินงานรายตัวชี้วัดรอบที่ 1/2557 สำหรับฝ่าย-งาน สสจ.กพ. กำหนดส่ง 11 มิถุนายน 2557
jQuery UI Tabs Hover

Untitled Document

27-11-2558
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง    (14 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
27-11-2558
รับย้าย รับโอนข้าราชการ    (7 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
27-11-2558
ประชาสัมพันธ์โครงการ "กบข" ฝึกอบรมอาชีพ จ.กรุงเทพ    (6 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
25-11-2558
ขอส่งจุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2559    (15 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
20-11-2558
สคร ที่ 3 รับย้าย รับโอน    (53 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

16-11-2558
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ (อาคารแพทย์แผนไทย) ที่โรงพยาบาลทรายทองว...    (48 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
16-11-2558
ประกาศสอบราคา    (29 View) 
โพสต์โดย โค้งวิไล ,สอ.ต. (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
16-11-2558
ประกาศสอบราคา    (29 View) 
โพสต์โดย โค้งวิไล ,สอ.ต. (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
05-11-2558
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกคลอดและสูติกรรม เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ตามแบบแปลนเลขที่ 5883 (ฐานรากชน...    (112 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
05-11-2558
ประกาศ ปปช.01 (ครั้งที่ 2)    (51 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

ยังไม่มีประกาศราคายาในระบบ

Untitled Document

13-11-2558
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกผู้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง...    (289 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (อมรรัตน์ กัลปพฤกษ์)
13-11-2558
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกผู้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง...    (165 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (อมรรัตน์ กัลปพฤกษ์)
11-11-2558
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งน...    (263 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
05-11-2558
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรร...    (190 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
05-11-2558
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัต...    (286 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

27-11-2558
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารความมั่นคง    (6 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
27-11-2558
ขอเชิญประชุมบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมฟื้นฟูวิชาการประจำปี    (10 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
27-11-2558
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ    (6 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
20-11-2558
ขอเชิญพยาบาล/อาจารย์พยาบาล เข้าร่วมประชุมวิชาการ การดูแลผู้สูงวัยในทศวรรษหน้า:ประเด็นท้าทายสำหร...    (50 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
20-11-2558
ขอเชิญฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 40  (15 View) 
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

ผู้ป่วย DHF ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DHF Hotline]
วันที่แจ้งโรค Dx ที่อยู่ผู้ป่วยเขตรับผิดชอบแจ้งโดย
28-11-2015(1 วัน)DFหมู่ที่ 09 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร นครชุม ,สอ.ต.กำแพงเพชร ,รพท.
28-11-2015(1 วัน)DFหมู่ที่ 03 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร หนองปลิง ,สอ.ต.กำแพงเพชร ,รพท.
28-11-2015(1 วัน)DFหมู่ที่ 07 ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี สลกบาตร ,สอ.ต.ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
28-11-2015(1 วัน)DFหมู่ที่ 01 ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี สลกบาตร ,สอ.ต.ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
27-11-2015(2 วัน)DFหมู่ที่ 02 ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร ท่าไม้แดง ,สอ.ต.กำแพงเพชร ,รพท.
26-11-2015(3 วัน)DHFหมู่ที่ 14 ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี ปางมะค่า ,สอ.ต.ปางศิลาทอง ,รพช.
24-11-2015(5 วัน)DFROหมู่ที่ 09 ตำบลทุ่งทอง อำเภอทรายทองวัฒนา ทุ่งทอง ,สอ.ต.ทรายทองวัฒนา ,รพช.

Untitled Document

ผู้ป่วย TB ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DOT Report]
ลำดับ วันที่รักษา ประเภท ที่อยู่ผู้ป่วย เขตรับผิดชอบ ขึ้นทะเบียนที่
1 09-11-2558 New M- บ.สระแก้ว หมู่ที่ 03 ต.สระแก้ว อ.เมืองกำแพงเพ  โพธิ์สวัสดิ์ ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
2 09-11-2558 New M+ บ.เกาะธำรงค์ หมู่ที่ 02 ต.ธำมรงค์ อ.เมืองกำแพ  ธำมรงค์ ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
3 13-11-2558 EP-Bone บ.ลานช้างท่าว หมู่ที่ 06 ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระ  หนองหัววัว ,สอ.ต.  พรานกระต่าย ,รพช.
4 17-11-2558 New M+ บ.คลองกลาง หมู่ที่ 02 ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่า  หนองหัววัว ,สอ.ต.  พรานกระต่าย ,รพช.
5 21-11-2558 New M+ บ.หนองกระดี่ หมู่ที่ 04 ต.คลองพิไกร อ.พรานกระ  คลองพิไกร ,สอ.ต.  พรานกระต่าย ,รพช.


NCDs 1

สแกนกรรม

ผลของกรรม

แผนแก้กรรม

ออกกำลังแก้กรรม

NCDs 2

เลิกเหล้า=สุขภาพดี

เลิกบุหรี่ชีวิตเปลี่ยน

ตักบาตรฉลาดทำบุญ

ออกกำลังกายกันเถอะ
  ไม่มีสมาชิกออนไลน์ขณะนี้
Untitled Document