สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

Untitled Document
KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
อาทิตย์, 20 มกราคม 2562
'' ไม่มีกิจกรรมวันนี้ในระบบ ''
Untitled Document
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นำเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการประกวด“TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 9 ประจำปี 2562 ระดับภาคเหนือ
   วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมให้กำลังใจเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดกำแพงเพชร ในการเข้าร่วมการประกวด“TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 9 ประจำปี 2562 ระดับภาคเหนือ ณ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL เป็นประจำทุกปี เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชน เข้าร่วมประกวดในระดับภาคเหนือ จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการพัฒนาศักยภาพความเป็นหนึ่ง รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศระดับประเทศจากองค์ประธานโครงการ ฯ จำนวน 3 คน สำหรับปีนี้มีได้จัดการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 มีผู้สมัครเข้าร่วมประกวด จำนวน 26 คน โดยการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีเยาวชนผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดในระดับภาคเหนือ จำนวน 8 คน ดังนี้ นายกิตติพงศ์ วงศ์คำนวน โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา นายชัยวัฒน์ มาน้อย โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม นายรณฤทธิ์ สิงห์เถื่อน โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา นายโชคชัย ใหม่จันทร์ โรงเรียนวัชรวิทยา นางสาวกัญญารัตน์ รัชตรุ่งโรจน์กุล โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลวิทยา นางสาวกุลนิดา แข็งธัญกิจ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา นางสาวธีรารัตน์ อาบทอง โรงเรียนคลองขลุงราษฎรังสรรค์ นางสาวสิริภาพร หลอดทอง โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
โพสต์ : 19-01-2019,16:43 น. (5 รูป » 11 view) อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับ COL DEYDRE S. TEYHEN ผู้บัญชาการสถาบันวิจัยกองทัพวอลเตอร์รีด (WRAIR) และคณะ
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. นายแพทย์โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) พร้อมด้วยนายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับ COL DEYDRE S. TEYHEN ผู้บัญชาการสถาบันวิจัยกองทัพวอลเตอร์รีด (WRAIR) และคณะ ณ ห้องประชุมชากังราว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร กรมการแพทย์ ได้ดำเนินโครงการวิจัยทางระบาดวิทยาของโรคไข้เลือดออกร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองการทำงาน ผู้บัญชาการสถาบันวิจัยกองทัพบกวอลเตอร์รีดและคณะ จึงได้เยี่ยมชมหน่วยวิจัยไวรัสวิทยา – กำแพงเพชร และหน่วยงานสนับสนุน เพื่อเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรและหน่วยวิจัยไวรัสวิทยา - กำแพงเพชร ทำความเข้าใจถึงการดำเนินงานวิจัยทางคลินิกและการนำข้อมูลไปใช้ในอนาคต
โพสต์ : 18-01-2019 (7 รูป » 17 view) อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 07.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยาธิราช ผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศและปวงชนชาวไทย วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า โดยถือเอาวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีตามการคำนวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ที่ระบุว่า พระองค์กระทำยุทธหัตถี ในวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จุลศักราช 954 คำนวณได้ ตรงกับวันที่ 25 มกราคม ค.ศ. 1593 หรือ พ.ศ. 2135 โดยปัจจุบัน ยังตรงกับวันกองทัพไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ที่เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงกำหนดวันกองทัพไทยจากวันที่ 25 มกราคม ของทุกปีเป็นวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี และอนุมัติให้เป็นวันหยุดราชการของกระทรวงกลาโหม
โพสต์ : 18-01-2019 (5 รูป » 16 view) อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2562
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. 2551 มาตรา 21 คำสั่งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดกำแพงเพชรได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อดำเนินงานกำกับดูแลนโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
โพสต์ : 17-01-2019 (8 รูป » 28 view) อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลปรับปรุงกระบวนการให้บริการและกระบวนการทำงานกรณีการพัฒนาระบบคิวผู้รับบริการ
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลปรับปรุงกระบวนการให้บริการและกระบวนการทำงานกรณีการพัฒนาระบบคิวผู้รับบริการ ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของโรงพยาบาล โดยการพัฒนาโปรแกรมระบบ Queue และระบบ Queue online พร้อมให้โรงพยาบาลนำเสนอระบบคิวที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปสู่การพัฒนาระบบคิวของแต่ละโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โพสต์ : 17-01-2019 (7 รูป » 20 view) อ่านเพิ่ม
Untitled Document
13 พฤศจิกายน 2561
รณรงค์โครงการหมอชวนวิ่ง
433 view
29 ตุลาคม 2561
จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ
155 view
วันที่ 2 ตุลาคม 2561
พญ.รจนา ขอนทองร่วมจัดรายการสาธารณสุขกำแพงเพชรพร้อมกราบขอบพระคุณผู้บริจาคในโครงการทอดผ้าป่าโรงพยาบาลกำแพงเพชร
487 view
21 สิงหาคม 2561
รายการสาธารณสุขกำแพงเพชรพบประชาชน ร่วมจัดรายการโดยแพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร
649 view
Untitled Document
27 เมษายน 2560
ประเพณีรดน้ำดำหัวประเพณีปีใหม่ไทย ประจำปี 2560
15 มีนาคม 2560
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 3 นำคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรออกกำลังกาย
15 มีนาคม 2560
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงาน/โครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2560
กุมภาพันธ์ 2560
กำลังคนด้านสุขภาพ ในยุคประเทศไทย 4.0
ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร ปฏิทินกำหนดการจัดประชุม-อบรม สสจ.กำแพงเพชร ปฏิทินการใช้ห้องประชุม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
เอกสาร Key Massage ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ , 13/07/2561 (286 Mb)
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 2 (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร), 18/06/2561
ข้อแตกต่างระหว่างการประชุมราชการและการประชุม อบรม สัมมนา (ฝึกอบรม), 18/01/2561
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 1 (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร), 18/01/2561
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 1 (เครือข่ายสุขภาพอำเภอลานกระบือ), 18/01/2561
ดาวน์โหลดคู่มือการบันทึกงานแพทย์แผนไทยในโปรแกรม Hos-Xp และการประเมินตนเองงานแพทย์แผนไทย , 18/12/2560
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ PMQA (การจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร), 07/12/2560
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงเพื่อถ่ายทอดแผนนโยบายและตัวชี้วัด ปี 2561, 21/11/2560
เอกสารประกอบการประชุมพิจารณาจัดทำแผน ปี 2561 (6MB), 07/11/2560#กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุม DHB : District Health Board 19 ต.ค.60 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สป.สธ. (14.7MB), 01/11/2560#กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
ไฟล์วีดีโอ(MP4) ประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในงานพระราชพิธีถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (OC) โดยนายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ในวันเสาร์ที่ 21 ต.ค.2560 เวลา 10.00น.(102MB), 21/10/2560#งาน IT
ไฟล์วีดิโอ(MP4) ประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในงานพระราชพิธีถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (OC) โดย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (279MB), 19/10/2560#งาน IT
เอกสารยุทธศาสตร์ชาติ(ด้านสาธารณสุข) ปี60(9.49MB), 22/04/2560#งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารสรุปตรวจราชการ(19.3MB), 22/04/2560#งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ เนื่องในโอกาศฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘(150MB), 19/04/2560#กลุ่มงานส่งเสริม
เอกสารประชุมชี้แจงติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รายไตรมาส เมื่อ14มี.ค.2560 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลคลองขลุง (72.40MB), 15/03/2560
เอกสารแผนยุทธศาตร์การลงทุนด้านสุขภาพ ตามแผน Service Deliver (9.60MB), 14/03/2560 #กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 1 ปี 2560 กำแพงเพชร เมื่อ 7-9 ก.พ.60 (33MB), 10/02/2560 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประกอบการประชุม PCC: Primary Care Cluster เมื่อ 16 ธ.ค.2559 (10.5MB), 19/12/2559
เอกสารประกอบการประชุมโครงการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชตามกลุ่มวัย 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมประธานกาจนาลัย โรงพยาบาลกำแพงเพชร (22MB),06/12/2559
เอกสารประชุมชี้แจงเพื่อถ่ายทอดแผน นโยบายและตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 (28MB),18/11/2559
เอกสารประกอบการประชุมแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี เมื่อ 15 กันยายน 2559 (23MB),19/09/2559
เอกสารสรุปผลงานตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ 13 กันยายน 2559 (30MB),19/09/2559
เอกสารประชุมการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังสำหรับแพทย์จบใหม่และแพทย์ใช้ทุน จ.กำแพงเพชร เมื่อ 13-14 ก.ค.59 (22MB),21/07/2559
เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 2 ปี 2559 กำแพงเพชร เมื่อ 15-17 มิ.ย.59 (33MB),27/06/2559 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารนำเสนอสรุปผลงานเขตสุขภาพที่ 3 ณ พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อ 23-25 มี.ค.59 (25MB),31/05/2559 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารอบรมครู เรื่องการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนด้านการเรียนรู้พฤติกรรมและอารมณ์ (38MB),30/05/2559 #งานส่งเสริมสุขภาพ
เอกสารอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ 3 เมื่อวันที่ 19-20 เม.ย.59 (12MB),02/05/2559 #กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เอกสารประกอบการอบรม DPAC-MI ณ จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 15 มีค.59 (25MB),04/04/2559 #งานส่งเสริมสุขภาพ
เอกสารอบรมทีมรักษ์ไต เขต 3 ระหว่างวันที่ 1-15 มีค.59 (51MB),28/03/2559 #งานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารอบรมนักกำหนดอาหาร เขต 3 จ.กำแพงเพชร เมื่อ 21-22 มี.ค.59 (27MB),28/03/2559 #งานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารประกอบการประชุมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เมื่อ 9 มีนาคม 2559 (24MB),16/03/2559 #งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ
Slide รับการศึกษาดูงานการดำเนินงานคลินิกโรคไตเรื้อรัง รพ.คลองขลุง วันที่ 26 มกราคม 2559 (33Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
ด่วน ด่วน ด่วน......ไฟล์สำหรับจัดทำรายงานผลงานตามตัวชี้วัด PA (112KB),04/03/2559 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการ นักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน(Smart Kids Coacher) (179Mb), #งานสุขศึกษาฯ
เอกสารประเมิน NCD คุณภาพ ปี 2559 (24Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารประกอบการอบรมสหวิชาชีพ เขต 3 (134Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
สไลด์นำเสนอการราชการสาธารณสุขเขตบริการที่ 3 รอบ 1/2559 วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559, #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการฯ งานสุขศึกษา เมื่อ 24 ธันวาคม 2558 (20.5Mb), #งานสุขศึกษา
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการฯ เมื่อ 25 ธันวาคม 2558 (31Mb), #งานยุทธศาสตร์ฯ
ป้ายต้อนรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนติดด้านหน้า รพ.ทุกแห่ง (ภาพตัวอย่าง) (Update 2016-01-12)
14 ตัวชี้วัด สำหรับทำ MOU สสจ. (PDF) , #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมจัดทำแผนจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2559 เมื่อ 12 พ.ย.58 (67Mb) , #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน PP เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2559 โดยศูนย์วิชาการระดับเขต (28Mb) , #งานส่งเสริมสุขภาพ
นโยบายและแบบฟอร์มประกอบการจัดทำแผน ปีงบประมาณ 2559 , #งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ไฟล์สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558 และแนวทางการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2559 (38.2 Mb) ,
      เมื่อ 25 ก.ย.58 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ , #งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ไฟล์สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 (2.59 Mb) , 24/08/2558 : งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
โปรแกรมตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลประชากรและอื่นๆ สำหรับ HosXP (16.7 Mb) , 14/08/2558
รวมไฟล์ประชุมวิชาการและสรุปผลการตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2558 ณ จ.เชียงราย (74.3 Mb) , 13/08/2558
สไลด์นำเสนอผู้ตรวจราชการรอบ 2/2558 วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558
      @ ข้อมูลทั่วไป @ ยุทธศาสตร์ที่ 1 @ ยุทธศาสตร์ที่ 2 @ ยุทธศาสตร์ที่ 3 @ ยุทธศาสตร์ที่ 4 @ ตรวจบูรณาการ @ เอกสารเล่มสรุปผลงาน
      @ โรงพยาบาลคุณธรรม @ ยุทธศาสตร์ที่ 2 รพ.กำแพงเพชร
ไฟล์ PDF คู่มือทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) , 16/06/2558
ไฟล์ Excel รายงาน District Health System และทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) , 12/06/2558
รวมสไลด์สรุปผลงานไตรมาส 2 ณ โรงแรมเพชร วันที่ 05-06-2558 (55Mb) , 09/06/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงาน 14 วันที่ 22-04-2558 , 24/04/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงานทันตกรรม วันที่ 22-04-2558 , 24/04/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงานโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2 วันที่ 21-04-2558 , 22/04/2558
รวมสไลด์ประชุม CMI เมื่อ 16 เมษายน 2558 (27MB) , 17/04/2558
รวมสไลด์สรุปความก้าวหน้าของแผนงานโครงการปี 58 ในการประชุม คปสจ. เมื่อ 8 เมษายน 2558 , 09/04/2558
รวมสไลด์ประกอบการประชุมประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงาน ณ รร.ชากังราวริเวอร์วิว , 10/03/2558
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference Service Plan สาขามะเร็ง เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2558
      @ เอกสารประชุม @ NCD Clinic คุณภาพ
Slide นำเสนอคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปี 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
      @ ข้อมูลทั่วไป-ผลงานตามยุทธศาสตร์ @ ยุทธศาสตร์ 2 โดย รพ.กำแพงเพชร @ บูรณาการยาเสพติด @ เอกสารรูปเล่ม
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference ติดตามยุทธศาสตร์ที่ 1-2 เมื่อ 05 มกราคม 2558
      @ สรุปผลการนิเทศ @ Palliative care
เอกสารชี้แจง/แบบฟอร์ม การขอลาออกจาก กบข. (UNDO) สำหรับข้าราชการ และข้าราชการบำนาญ
      @ สไลด์บรรยาย การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
      @ พระราชบัญญัติ "การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494" พ.ศ.2557
      @ แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอ Undo สำหรับข้าราชการ , สำหรับข้าราชการบำนาญ
ตัวอย่างฟอร์มสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการ สำหรับเครือข่ายสุขภาพอำเภอ , 24/11/2557
รายละเอียดมาตรการรายตัวชี้วัด ของ 4 ยุทธศาสตร์ 25 แผนงาน , 12/11/2557
(ตัวอย่าง) ราคาวัสดุ/วัสดุวิทยาศาสตร์ต่อกิจกรรมงานส่งเสริมป้องกันโรค งบ PPB ปี 58 โรงพยาบาลกำแพงเพชร , 11/11/2557
สรุปการจัดสรรงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(PPB+PPdent) ปีงบประมาณ2557 และประมาณการปี 2558 , 10/11/2557
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 โดย นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ วันที่ 20 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 ของแต่ละ Program Manager แบบ RAR 24Mb
สไลด์นำเสนอคณะตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 3 รอบ 2/2557 วันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
แบบประเมินกระบวนการดำเนินงานรายตัวชี้วัดรอบที่ 1/2557 สำหรับฝ่าย-งาน สสจ.กพ. กำหนดส่ง 11 มิถุนายน 2557
jQuery UI Tabs Hover

Untitled Document

08-01-2562
รับโอนพนักงานเทศบาล    (65 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
08-01-2562
รับย้าย รับโอน    (54 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
08-01-2562
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม    (40 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
08-01-2562
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต    (44 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
08-01-2562
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562    (42 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

03-12-2561
ประกวดราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน ของ รพ.คลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร   (37 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
09-10-2561
ประกวดราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่...  (73 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
04-09-2561
ประกวดราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่...  (75 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
14-08-2561
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอเป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น แบบเลขที่ 8732...  (83 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ดวงใจ นุสิทธิ์)

Untitled Document

18-08-2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3    (1215 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
19-05-2560
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา เขตสุขภาพที่ 3    (1173 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
30-08-2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    (2113 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
10-05-2559
ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    (5632 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
19-04-2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi...    (1796 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

18-01-2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต    (58 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
03-01-2562
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์ และแม่บ้าน    (196 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (อมรรัตน์ กัลปพฤกษ์)
14-12-2561
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ    (293 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (รัชกร อินพรหม)
03-12-2561
รพ.บึงสามัคคี รับสมัคร ลูกจ้าง 3 อัตรา    (217 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (บุญธรรม มลเดช)
03-12-2561
รพ.ทุ่งโพธิ์ รับสมัคร ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข    (214 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (บุญธรรม มลเดช)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

08-01-2562
อบรมโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรกฏหมายการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 8    (35 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
08-01-2562
อบรมหลักสูตรพลิกบทบาทภาครัฐสู่ระบบราชการ     (31 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
08-01-2562
อบรมโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรกฏหมายการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 8    (31 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
08-01-2562
หลักสูตรการอบรมด้านโรคผิวหนัง ปี 2562    (37 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
08-01-2562
สนับสนุนส่งผู้เข้าร่วมประชุม เรื่องโรคติต่อทางเพศสัมพันและโรคเอดส์    (43 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

ผู้ป่วย DHF ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DHF Hotline]
วันที่แจ้งโรค Dx ที่อยู่ผู้ป่วยเขตรับผิดชอบแจ้งโดย
18-01-2019(2 วัน)DHFหมู่ที่ 03 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร นครชุม ,สอ.ต.กำแพงเพชร ,รพท.
13-01-2019(7 วัน)DHFหมู่ที่ 24 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร เทศบาลเมือง,ศูนย์บริการ 1กำแพงเพชร ,รพท.

Untitled Document

ผู้ป่วย TB ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DOT Report]
ลำดับ วันที่รักษา ประเภท ที่อยู่ผู้ป่วย เขตรับผิดชอบ ขึ้นทะเบียนที่
1 20-07-2561 New M+ บ.หัวถนน หมู่ที่ 04 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่  ท.พรานกระต่าย ,ศูนย์ฯ  พรานกระต่าย ,รพช.
2 24-09-2561 New M- บ.ปางมะละกอ หมู่ที่ 08 ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง  คลองปลาสร้อย ,สอ.  ปางศิลาทอง ,รพช.
3 07-11-2561 TAD บ.มาบคล้า หมู่ที่ 09 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
4 18-11-2561 EP-Meningitis บ.หนองกระทุ่ม หมู่ที่ 07 ต.หัวถนน อ.คลองขลุง  หัวถนน ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.
5 09-01-2562 New M+ บ.วังเพชร หมู่ที่ 09 ต.เพชรชมภู อ.โกสัมพีนคร  เกาะรากเสียด ,สอ.ต.  โกสัมพีนคร ,รพช.
6 12-01-2562 New M+ บ.ท่าขึ้น หมู่ที่ 03 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง  ท่าขึ้น ,สอ.ต.  ปางศิลาทอง ,รพช.
7 17-01-2562 New M- บ.โชคชัยพัฒนา หมู่ที่ 11 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลอ  โชคชัยพัฒนา ,สอ.  ปางศิลาทอง ,รพช.

18-01-2562
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561    (12 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
18-12-2561
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561    (64 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
16-11-2561
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561    (137 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
30-10-2561
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง    (154 View) 
โพสต์โดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (นันทิชา พุ่มใย)
17-09-2561
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561    (162 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
16-08-2561
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561    (251 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
16-07-2561
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561    (258 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
15-06-2561
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561    (297 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
22-05-2561
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561    (327 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
17-04-2561
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561    (419 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
20-03-2561
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561    (539 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
16-02-2561
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561    (632 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
17-01-2561
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560    (735 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
18-12-2560
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560    (775 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
15-11-2560
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560    (840 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
30-10-2560
งบทดลองประจำเดือนกันยายยน 2560 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง    (822 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
15-09-2560
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560    (949 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
15-08-2560
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2560    (927 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
14-07-2560
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560    (1060 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
15-06-2560
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560    (987 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
16-05-2560
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560    (1076 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)

Facebook Page #ปรองดองเป็นของประชาชน

ปรองดองครั้งนี้!! ต้องสร้างประชาธิปไตยที่ถูกต้องร่วมกันให้ได้ครับ สู้..ปรองดองเป็นของประชาชน ????

โพสต์โดย ปรองดองเป็นของประชาชนบน 21 เมษายน 2017
  ไม่มีสมาชิกออนไลน์ขณะนี้
Untitled Document