สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Untitled Document

Back to Top

Untitled Document
KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
พุธ, 01 มิถุนายน 2559
2 ปฏิทินผู้บริหาร
08:30 - 16:30 น.
นางกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช
ประชุม อบรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับ พ.ศ. 2560 - 2564 (แบับที่ 3)
ณ กระทรวงสาธารณสุข (นนทบุรี)
08:30 - 16:30 น.
นายอาริยะ บุญเกตุ
ร่วมงาน กิจกรรม
ประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่นและบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น
ณ อำเภอไทรงาม/ลานกระบือ/พรานกระต่าย (กำแพงเพชร)
 
2 กิจกรรมฝ่าย,กลุ่มงาน,งาน
12-05-2559 - 21-06-2559
งานควบคุมโรคเอดส์
จัดประชุม-อบรม
ออร์โธปิดิส์สัญจร
จนธ.สธ(20คน)
ณ ห้องประชุม รพ. (กำแพงเพชร)
30-05-2559 - 02-06-2559
งานควบคุมโรค
จัดประชุม-อบรม
การฝึกอบรมนักปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ หลักสูตร การเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำและทักษะการช่วยชีวิตเด็กจากการจมน้ำ ประจำปี ๒๕๕๙
บุคลากรจากองค์การบริหารส่วนตำบล/ครูพี่เลี้ยงศูนย์เด็กเล็ก/ครูผู้รับงานส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/โรงพยาบาลและอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย(70คน)
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร (กำแพงเพชร)
 
Untitled Document
 
คณะกรรมการประเมินผล โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ระดับพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2559
   วันนี้ (30 พฤษภาคม 2559) นายนลิน ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร นางกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผล โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ระดับพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2559 เวลา 10.30 น. คณะกรรมการประเมินผล โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) นำโดย ประธานคณะกรรมการ นายวัลลภ รุ่งเรือง ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยนางสาวจีระวรรณ ปักกัตตัง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายกิตตินันท์ วุฒิคุณาภรณ์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักอำนวยการการรักษาดินแดน กรมการปกครอง ลงพื้นที่ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ประเภทสถานศึกษา พร้อมให้ข้อเสนอแนะ และเยี่ยมชมกิจกรรมห้องศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และห้องชมรม TO BE NUMBER ONE ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 รวมระยะเวลา 11 ปี ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม เป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ในประเภทสถานศึกษา ปัจจุบันมีชมรมสมาชิกเครือข่าย 31 แห่ง และสมาชิกรวม 8,360 คน ต่อจากนั้น เวลา 14.00 เดินทางไปยังห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานประกอบการ พร้อมกับเยี่ยมชม ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่พลาซ่า ชั้น 1 ของห้าง ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาจังหวัดกำแพงเพชร เริ่มก่อตั้งชมรมตั้งแต่ปี 2555 โดยมุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งภายในบริษัทฯ และในชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้เยาวชนของจังหวัดกำแพงเพชรห่างไกลจากยาเสพติด
โพสต์ : 30-05-2016,19:13 น. (10 รูป » 22 view) อ่านเพิ่ม
จังหวัดกำแพงเพชร เปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.19 น. นายนลิน ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร ณ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาจังหวัดกำแพงเพชร ในการนี้ นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นางกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ในนามผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงาน ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีความห่วงใยต่อเยาวชนไทย จึงทรงพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือ โครงการ TO BE NUMBER ONE โดยใช้กลวิธีร่วมกันรณรงค์และจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับเยาวชน “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” จังหวัดกำแพงเพชร โดยคณะกรรมการและเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมกันดำเนินการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้วัยรุ่นและเยาวชนที่มีปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือ ได้รับคำปรึกษา แนะนำที่ถูกต้องเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ และเพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนได้มีสถานที่ที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายในการทำกิจกรรมที่สนใจร่วมกัน รวมทั้งกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและระหว่างสมาชิกในชุมชน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนพื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จากห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี และบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กำแพงเพชร
โพสต์ : 27-05-2016 (5 รูป » 37 view) อ่านเพิ่ม
สสจ.กำแพงเพชร อบรมโครงการฉุกเฉินชุมชนประชาสัมพันธ์แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669
วันนี้ (26 พฤษภาคม 2559) เวลา 09.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการฉุกเฉินชุมชนประชาสัมพันธ์แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2559 ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร ปัจจุบันการเจ็บป่วยฉุกเฉินในจังหวัดกำแพงเพชร มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทั้งจากอุบัติเหตุทางถนน หรือเจ็บป่วยฉุกเฉินด้วยโรคเรื้อรัง โรคหลอดเลือดในสมอง โรคเบาหวาน จึงจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุอย่างทันท่วงทีเพื่อนำส่งสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน ซึ่งหมายเลข 1669 คือ ช่องทางที่ทำให้ประชาชนได้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน จากข้อมูลของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 1669 จังหวัดกำแพงเพชร ในปี 2558 พบว่า มีการเรียกใช้บริการผ่านทางสายด่วน 1669 เพียงร้อยละ 42.55 จากผู้ป่วย 5,260 คน ที่ใช้บริการของหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินทุกระดับ และเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยรุนแรง และผู้ป่วยเร่งด่วน ที่มาใช้บริการที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลทุกแห่งในปี 2558 มีจำนวน 59,720 รายคิดเป็นร้อยละ 8.81 ซึ่งถือว่าน้อยมาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้จัดอบรมโครงการฉุกเฉินชุมชนประชาสัมพันธ์แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2559 ขึ้นเพื่อให้ประชาชนจังหวัดกำแพงเพชรได้รับรู้และมีความเข้าใจในการใช้บริการ โดยเฉพาะบุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข ให้มีส่วนร่วมและช่วยผลักดันประชาสัมพันธ์ให้งานการแพทย์ฉุกเฉิน โดยเสริมหลักสูตรของอาสาฉุกเฉินชุมชนให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขในหลักการแจ้งเหตุทาง 1669 การฟื้นคืนชีพ และการช่วยเหลือป้องกันเด็กจมน้ำ ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยอาสาสมัครสาธารณสุข รุ่นที่ 1 300 คน
โพสต์ : 26-05-2016 (1 รูป » 33 view) อ่านเพิ่ม
สสจ.กำแพงเพชร นิเทศงานเครือข่าย(คปสอ.) จังหวัดกำแพงเพชร รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2559
วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคุณมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) นางกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) นางสมศิริ ศัลยพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) นายอาริยะ บุญเกตุ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ และคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่อำเภอโกสัมพีนคร เพื่อนิเทศงานเครือข่าย(คปสอ.) จังหวัดกำแพงเพชร รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสัมพีนคร ต่อจากนั้นเวลา 13.30 น. ลงพื้นที่นิเทศงานเครือข่าย(คปสอ.) อำเภอพรานกระต่าย ลานกระบือ ณ โรงพยาบาลพรานกระต่าย
โพสต์ : 25-05-2016 (3 รูป » 53 view) อ่านเพิ่ม
สสจ.กำแพงเพชร นิเทศงานเครือข่าย(คปสอ.) จังหวัดกำแพงเพชร รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2559
วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางสมศิริ ศัลยพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) นายอาริยะ บุญเกตุ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ และคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่อำเภอคลองลาน เพื่อนิเทศงานเครือข่าย(คปสอ.) จังหวัดกำแพงเพชร รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลคลองลาน หลังจากนั้นเวลา 13.30 น. ลงพื้นที่นิเทศงานเครือข่าย(คปสอ.) อำเภอคลองขลุง โรงพยาบาลคลองขลุง
โพสต์ : 25-05-2016 (2 รูป » 59 view) อ่านเพิ่ม
Untitled Document
30 พฤษภาคม 2559
จังหวัดกำแพงเพชร ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผล TO BE NUMBER ONE ระดับพื้นที่ ประจำปี 2559
10 view
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
จังหวัดกำแพงเพชร เปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร
21 view
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
สสจ.กำแพงเพชร นิเทศงานเครือข่าย(คปสอ.) จังหวัดกำแพงเพชร รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2559
25 view
27 เมษายน 2559
สสจ.กำแพงเพชร รณรงค์ออกกำลังกาย ไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี
189 view
Untitled Document
29 เมษายน 2559
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2557
22 เมษายน 2559
สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร ปลูกต้นเทียนกิ่ง พืชแห่งสมุนไพรไทย
12 เมษายน 2559
รดน้ำขอพร..เนื่องในวันสงกรานต์ 2559
7 เมษายน 2559
สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เดิน – วิ่ง สร้างสุขภาพ Bogie 99 Running Challenge
ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร ปฏิทินกำหนดการจัดประชุม-อบรม สสจ.กำแพงเพชร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
เอกสารนำเสนอสรุปผลงานเขตสุขภาพที่ 3 ณ พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อ 23-25 มี.ค.59 (25MB),31/05/2559 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารอบรมครู เรื่องการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนด้านการเรียนรู้พฤติกรรมและอารมณ์ (38MB),30/05/2559 #งานส่งเสริมสุขภาพ
เอกสารอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ 3 เมื่อวันที่ 19-20 เม.ย.59 (12MB),02/05/2559 #กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เอกสารประกอบการอบรม DPAC-MI ณ จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 15 มีค.59 (25MB),04/04/2559 #งานส่งเสริมสุขภาพ
เอกสารอบรมทีมรักษ์ไต เขต 3 ระหว่างวันที่ 1-15 มีค.59 (51MB),28/03/2559 #งานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารอบรมนักกำหนดอาหาร เขต 3 จ.กำแพงเพชร เมื่อ 21-22 มี.ค.59 (27MB),28/03/2559 #งานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารประกอบการประชุมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เมื่อ 9 มีนาคม 2559 (24MB),16/03/2559 #งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ
Slide รับการศึกษาดูงานการดำเนินงานคลินิกโรคไตเรื้อรัง รพ.คลองขลุง วันที่ 26 มกราคม 2559 (33Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
ด่วน ด่วน ด่วน......ไฟล์สำหรับจัดทำรายงานผลงานตามตัวชี้วัด PA (112KB),04/03/2559 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการ นักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน(Smart Kids Coacher) (179Mb), #งานสุขศึกษาฯ
เอกสารประเมิน NCD คุณภาพ ปี 2559 (24Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารประกอบการอบรมสหวิชาชีพ เขต 3 (134Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
สไลด์นำเสนอการราชการสาธารณสุขเขตบริการที่ 3 รอบ 1/2559 วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559, #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการฯ งานสุขศึกษา เมื่อ 24 ธันวาคม 2558 (20.5Mb), #งานสุขศึกษา
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการฯ เมื่อ 25 ธันวาคม 2558 (31Mb), #งานยุทธศาสตร์ฯ
ป้ายต้อนรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนติดด้านหน้า รพ.ทุกแห่ง (ภาพตัวอย่าง) (Update 2016-01-12)
14 ตัวชี้วัด สำหรับทำ MOU สสจ. (PDF) , #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมจัดทำแผนจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2559 เมื่อ 12 พ.ย.58 (67Mb) , #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน PP เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2559 โดยศูนย์วิชาการระดับเขต (28Mb) , #งานส่งเสริมสุขภาพ
นโยบายและแบบฟอร์มประกอบการจัดทำแผน ปีงบประมาณ 2559 , #งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ไฟล์สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558 และแนวทางการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2559 (38.2 Mb) ,
      เมื่อ 25 ก.ย.58 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ , #งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ไฟล์สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 (2.59 Mb) , 24/08/2558 : งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
โปรแกรมตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลประชากรและอื่นๆ สำหรับ HosXP (16.7 Mb) , 14/08/2558
รวมไฟล์ประชุมวิชาการและสรุปผลการตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2558 ณ จ.เชียงราย (74.3 Mb) , 13/08/2558
สไลด์นำเสนอผู้ตรวจราชการรอบ 2/2558 วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558
      @ ข้อมูลทั่วไป @ ยุทธศาสตร์ที่ 1 @ ยุทธศาสตร์ที่ 2 @ ยุทธศาสตร์ที่ 3 @ ยุทธศาสตร์ที่ 4 @ ตรวจบูรณาการ @ เอกสารเล่มสรุปผลงาน
      @ โรงพยาบาลคุณธรรม @ ยุทธศาสตร์ที่ 2 รพ.กำแพงเพชร
ไฟล์ PDF คู่มือทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) , 16/06/2558
ไฟล์ Excel รายงาน District Health System และทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) , 12/06/2558
รวมสไลด์สรุปผลงานไตรมาส 2 ณ โรงแรมเพชร วันที่ 05-06-2558 (55Mb) , 09/06/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงาน 14 วันที่ 22-04-2558 , 24/04/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงานทันตกรรม วันที่ 22-04-2558 , 24/04/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงานโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2 วันที่ 21-04-2558 , 22/04/2558
รวมสไลด์ประชุม CMI เมื่อ 16 เมษายน 2558 (27MB) , 17/04/2558
รวมสไลด์สรุปความก้าวหน้าของแผนงานโครงการปี 58 ในการประชุม คปสจ. เมื่อ 8 เมษายน 2558 , 09/04/2558
รวมสไลด์ประกอบการประชุมประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงาน ณ รร.ชากังราวริเวอร์วิว , 10/03/2558
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference Service Plan สาขามะเร็ง เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2558
      @ เอกสารประชุม @ NCD Clinic คุณภาพ
Slide นำเสนอคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปี 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
      @ ข้อมูลทั่วไป-ผลงานตามยุทธศาสตร์ @ ยุทธศาสตร์ 2 โดย รพ.กำแพงเพชร @ บูรณาการยาเสพติด @ เอกสารรูปเล่ม
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference ติดตามยุทธศาสตร์ที่ 1-2 เมื่อ 05 มกราคม 2558
      @ สรุปผลการนิเทศ @ Palliative care
เอกสารชี้แจง/แบบฟอร์ม การขอลาออกจาก กบข. (UNDO) สำหรับข้าราชการ และข้าราชการบำนาญ
      @ สไลด์บรรยาย การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
      @ พระราชบัญญัติ "การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494" พ.ศ.2557
      @ แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอ Undo สำหรับข้าราชการ , สำหรับข้าราชการบำนาญ
ตัวอย่างฟอร์มสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการ สำหรับเครือข่ายสุขภาพอำเภอ , 24/11/2557
รายละเอียดมาตรการรายตัวชี้วัด ของ 4 ยุทธศาสตร์ 25 แผนงาน , 12/11/2557
(ตัวอย่าง) ราคาวัสดุ/วัสดุวิทยาศาสตร์ต่อกิจกรรมงานส่งเสริมป้องกันโรค งบ PPB ปี 58 โรงพยาบาลกำแพงเพชร , 11/11/2557
สรุปการจัดสรรงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(PPB+PPdent) ปีงบประมาณ2557 และประมาณการปี 2558 , 10/11/2557
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 โดย นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ วันที่ 20 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 ของแต่ละ Program Manager แบบ RAR 24Mb
สไลด์นำเสนอคณะตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 3 รอบ 2/2557 วันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
แบบประเมินกระบวนการดำเนินงานรายตัวชี้วัดรอบที่ 1/2557 สำหรับฝ่าย-งาน สสจ.กพ. กำหนดส่ง 11 มิถุนายน 2557
jQuery UI Tabs Hover

Untitled Document

17-05-2559
แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนสำหรับข้าราชการ ณ 1 ตุลาคม 2558 (รอบ 2/2558)   (158 View) 
โพสต์โดย ( )
31-05-2559
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำ...    (52 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
31-05-2559
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร    (31 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
31-05-2559
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ    (20 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
30-05-2559
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งโยกย้าย โอน ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ    (32 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

25-05-2559
ประกวดราคา ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดรา...  (5 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
10-05-2559
ประกวดราคา ประกาศประกวดราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (15 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
30-03-2559
ประกวดราคา สรุปรายงานการจัดซ์้อ งบประมาณ ปี 2559  (21 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
30-03-2559
ประกวดราคา รายงานผลการประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น   (19 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)

Untitled Document

10-05-2559
ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    (121 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
19-04-2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi...    (105 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

31-05-2559
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำ...    (68 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
17-05-2559
สสจ.กำแพงเพชร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ    (255 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
16-05-2559
สสจ.กำแพงเพชร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา    (429 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
28-04-2559
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ     (155 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
04-03-2559
รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สสจ.สมุทรสงคราม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ    (166 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

31-05-2559
ขอเชิญเภสัชกร/ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 23 ประจำปีงบประมาณ 2559    (18 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (ปวรินทร์ สุ่มมาตย์)
31-05-2559
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลจักษุประจำปี 2559 ครั้งที่ 1    (14 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
31-05-2559
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลสุขภาพจิต จิตเวชเด็กและวัยรุ่น    (16 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
30-05-2559
เชิญเข้าอบรมสัมมนา    (20 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
30-05-2559
เชิญเข้าอบรมสัมมนา  (8 View) 
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

ผู้ป่วย DHF ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DHF Hotline]
วันที่แจ้งโรค Dx ที่อยู่ผู้ป่วยเขตรับผิดชอบแจ้งโดย
(-: ไม่มีผู้ป่วยใหม่ :-)

Untitled Document

ผู้ป่วย TB ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DOT Report]
ลำดับ วันที่รักษา ประเภท ที่อยู่ผู้ป่วย เขตรับผิดชอบ ขึ้นทะเบียนที่
1 02-03-2559 New M+ บ.หัวยาง หมู่ที่ 05 ต.หัวถนน อ.คลองขลุง จ.กำแ  หัวถนน ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.
2 02-03-2559 New M+ บ.สามง่าม หมู่ที่ 03 ต.วังบัว อ.คลองขลุง จ.กำ  เกาะลำใย ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.
3 04-03-2559 New M+ บ.แม่ลาดใหญ่ หมู่ที่ 02 ต.แม่ลาด อ.คลองขลุง จ  แม่ลาด ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.
4 23-03-2559 New M+ บ.เกาะลำใย หมู่ที่ 05 ต.วังบัว อ.คลองขลุง จ.ก  เกาะลำใย ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.
5 24-03-2559 New M+ บ.กระโดนเตี้ย หมู่ที่ 06 ต.วังไทร อ.คลองขลุง  กระโดนเตี้ย ,สอ.  คลองขลุง ,รพช.
6 20-04-2559 New M+ บ.แม่ลาดใหญ่ หมู่ที่ 02 ต.แม่ลาด อ.คลองขลุง จ  แม่ลาด ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.
7 26-04-2559 New M+ บ.เนินบ่อ หมู่ที่ 11 ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.กำ  วังแขม ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.
8 04-05-2559 EP-Meningitis บ.ไผ่งาม หมู่ที่ 08 ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี จ  วังชะโอน ,สอ.ต.  บึงสามัคคี ,รพช.
9 11-05-2559 New M+ บ.หนองโสน หมู่ที่ 03 ต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.กำ  วังยาง ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.
10 11-05-2559 New M+ บ.โค้งวิไล หมู่ที่ 04 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ  โค้งวิไล ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.
11 23-05-2559 New M+ บ.กระบวยทอง หมู่ที่ 06 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคค  โพธิ์เอน ,สอ.  บึงสามัคคี ,รพช.
12 23-05-2559 EP-Meningitis บ.เกาะควง หมู่ที่ 06 ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระ  ประชาสุขสันต์ ,สอ.ต.  ลานกระบือ ,รพช.
13 27-05-2559 New M- บ.โค้งไผ่ หมู่ที่ 01 ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุ  โค้งไผ่ ,สอ.ต.  คลองขลุง ,รพช.
14 27-05-2559 New M+ บ.หนองทองหล่อ หมู่ที่ 09 ต.วังไทร อ.คลองขลุง  กระโดนเตี้ย ,สอ.  คลองขลุง ,รพช.
15 31-05-2559 New M+ บ.ระหาน หมู่ที่ 04 ต.วังชะโอน อ.บึงสามัคคี จ.  ชายเคือง ,สอ.  บึงสามัคคี ,รพช.

    is Online
Untitled Document