สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Untitled Document

Back to Top

Untitled Document
KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
พุธ, 27 กรกฎาคม 2559
'' ไม่มีกิจกรรมวันนี้ในระบบ ''
Untitled Document
 
โครงการ “เฝ้าระวังและป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในแม่วัยรุ่น และ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของแม่วัยรุ่น “แม่อาสา” อำเภอโกสัมพีนคร
   วันนี้ (27 กรกฎาคม 2559) เวลา 10.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในแม่วัยรุ่นและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแม่วัยรุ่น “แม่อาสา” ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด อำเภอโกสัมพีนคร โดยมีคุณมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ ปัญหาการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาสู่ปัญหาการทำแท้งและทารกถูกทอดทิ้ง โดยข้อมูลซึ่งล้วนเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาเด็กและเยาวชนในสังคม ปัจจุบัน จากข้อมูลจากสำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าสถิติการคลอดบุตรของมารดาวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2554 - 2556 คิดเป็นอัตรา 53.61 53.88 51.22 ต่อประชากรหญิง 15 - 19 ปี พันคนตามลำดับ (เกณฑ์ไม่เกิน 50 ต่อ 1000) นับเป็นสถิติการคลอดที่อยู่ในเกณฑ์ที่สูง ในขณะที่ปัญหาการทอดทิ้งเด็กของแม่วัยรุ่นก็ยังคงพบได้เสมอๆ อัตราการคลอดมีชีพของหญิง อายุ 15-19 ปี จังหวัดกำแพงเพชร มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ โดยในปี 2557– 2559 ดังนี้ 36.1, 28.0 และ 16.4 อำเภอโกสัมพีนคร อัตรา 41.7 28.7 และ19.7 ต่อประชากรหญิงอายุ 15 – 19 ปีพันคน ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ได้แก่ อัตราการใช้ถุงยางอนามัยในนักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( จากการสำรวจ) ปี 2559 ร้อยละ 56.18 การตั้งครรภ์ซ้ำในมารดาอายุน้อยกว่า 20 ปี ในภาพรวมของจังหวัด ร้อยละ 15.53 เกินค่าเป้าหมายที่กำหนด สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินโครงการ “เฝ้าระวังและป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในแม่วัยรุ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของแม่วัยรุ่นด้วย“แม่อาสา” เป็นภาพรวมทั้งอำเภอ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้และทักษะ แก่วัยรุ่นที่อยู่ในชุมชนและครอบครัว ตลอดจน มีอาสาสมัครเครือข่ายแม่อาสา เป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษา ดำเนินงาน เฝ้าระวังและป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในชุมชน โดยมีสมาชิกวัยรุ่นเยาวชน เขตอำเภอโกสัมพีนคร เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 120 คน
โพสต์ : 27-07-2016,14:25 น. (5 รูป » 10 view) อ่านเพิ่ม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมนำร่องด้านสุขภาพพนักงานโรงงานในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
วันนี้ (25 กรกฎาคม 2559) เวลา 10.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมนำร่องด้านสุขภาพพนักงานโรงงานในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมชากังราว (101) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมกล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรคด้านยุทธศาสตร์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และคณะ การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมนำร่องด้านสุขภาพพนักงานโรงงานในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ในครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดยุทธศาสตร์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2560 แบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยกรมควบคุมโรค จะมีการพัฒนารูปแบบการทำงานในแต่ละยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ โดยความร่วมมือของสถานประกอบการ และโรงพยาบาลคู่มิตร และเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ในจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อทดลองหารูปแบบป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มพนักงานในโรงงาน ระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2559
โพสต์ : 25-07-2016 (2 รูป » 35 view) อ่านเพิ่ม
จัดโครงการ “สืบสาน ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้าน โดยชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์พัฒนา”
วันนี้ (22 กรกฎาคม 2559) เวลา 10.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการ “สืบสาน ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้าน โดยชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์พัฒนา” ณ ศาลาวัดโพธิ์พัฒนา ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โครงการ “สืบสาน ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้าน โดยชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์พัฒนา” ได้รับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมโดย สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข ในการนี้ คุณมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร ได้สนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้สูงอายุมีความตระหนักต่อการสร้างสุขภาพด้วยตนเอง โดยการรับประทานอาหารพืชผักสมุนไพร พืชผักพื้นบ้านและพืชผักสวนครัว ลดสารเคมีตกค้างจากอาหาร และส่งเสริมให้แกนนำเกิดการรวมกลุ่มแบ่งปันพืชสมุนไพร โดยการให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีด้วย 3อ. ได้แก่ อาหาร โดยเฉพาะอาหารประเภทพืชผักสมุนไพร พืชผักพื้นบ้าน พืชสวนครัวนำมาปรุงอาหาร ซึ่งเป็นอาหารที่ผู้สูงอายุคุ้นเคย ราคาไม่แพง ดีต่อสุขภาพกายและใจของผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์พัฒนา ตำบลคณฑี อำเภอเมืองกำแพงเพชร นับเป็นชมรมผู้สูงอายุที่มีความเข้มแข็ง มีกิจกรรมพัฒนาสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในอันที่จะส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมการปลูกพืชผักสมุนไพร พืชพื้นบ้าน รวมทั้งเป็นการสร้างงานอดิเรก ซึ่งภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เป็นการดูแลสุขภาพในชุมชนแบบพื้นบ้านดั้งเดิม สามารถช่วยดูแลรักษาความเจ็บป่วยให้กับชาวบ้าน และสังคมให้ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์พัฒนา ยังได้รับการสนับสนุนจากภาคท้องถิ่นและภาคประชาชน มีชมรมแพทย์แผนไทย เป็นศูนย์กลางผลิตยาสมุนไพร จำหน่ายและเผยแพร่ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย ดังนั้นจึงนับเป็นการพัฒนาต่อยอดให้เกิดความต่อเนื่องอย่างยั่งยืน
โพสต์ : 25-07-2016 (6 รูป » 21 view) อ่านเพิ่ม
พัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายบริการด้วยระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System) การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และระยะสุดท้าย ( Palliative Care)
วันนี้ (22 กรกฎาคม 2559) เวลา 09.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมมอบนโยบายโครงการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายบริการด้วยระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System) การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และระยะสุดท้าย ( Palliative Care) ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร ตามที่กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายการพัฒนาระบบปฐมภูมิ โดยกำหนดให้มีทีมหมอครอบครัวดูแลสุขภาพประชาชนทุกครอบครัว ทุกกลุ่มวัย และกำหนดกลุ่มเป้าหมายหลักที่ต้องได้รับการดูแลจากทีมสหวิชาชีพและทีมหมอครอบครัวอย่างต่อเนื่อง จำนวน 4 กลุ่ม ประกอบด้วยผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก 0-5 ปีที่พัฒนาการล่าช้า และผู้ป่วยระยะสุดท้าย ซึ่งผู้ป่วยระยะสุดท้ายส่วนใหญ่คือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษา และดูแลต่อเนื่อง เมื่อมีโรคลุกลามเข้าสู่ระยะสุดท้าย รักษาไม่หาย ผู้ป่วยจะมีชีวิตอยู่กับความทุกข์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ครอบครัว สังคม ต้องเข้าออกโรงพยาบาลเป็นระยะ ๆ และเนื่องจากโรงพยาบาลมีจำนวนเตียงผู้ป่วยไม่เพียงพอ ทำให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความจำเป็นต้องถูกจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลให้กลับไปดูแลแบบประคับประคองต่อที่บ้านจนวาระสุดท้าย ดังนั้นเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่เป็นองค์รวม มีความต่อเนื่อง มีการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเอง ตลอดจนการมีส่วนร่วมวางแผนการรักษา และดูแลผู้ป่วยจนถึงวาระสุดท้าย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายบริการด้วยระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System) การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และระยะสุดท้าย ( Palliative Care) เพื่อให้ทุกพื้นที่ดำเนินการพัฒนาทีมหมอครอบครัวดูแลกลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน สำหรับผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงาน Palliative Care ของโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง รวมทั้งสิ้น 150 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติวิทยากรโดยแพทย์หญิงบุญกฐิน ธรรมจารีสวัสดิ์ และคุณกฤชญา มั่นเขตกิจ จากโรงพยาบาลกำแพงเพชร ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร
โพสต์ : 22-07-2016 (2 รูป » 39 view) อ่านเพิ่ม
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2559
วันนี้ (21 กรกฎาคม 2559) เวลา 09.30 น. นายนลิน ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) และคณะกรรมการโรคติดต่อที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมประชุม เนื่องจากพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2523 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และประเทศไทยได้ให้การรับรองที่จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 ประกอบกับมีการแพร่ของโรคติดต่อที่รุนแรงและก่อให้เกิดโรคระบาดมากผิดปกติกว่าที่เคยเป็นมาทั้งโรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคติดต่ออุบัติซ้ำ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้เสนอพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 132 ตอนที่ 86 ก เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป
โพสต์ : 21-07-2016 (2 รูป » 26 view) อ่านเพิ่ม
Untitled Document
21 กรกฎาคม 2559
จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมงานมหกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2559
28 view
4 กรกฎาคม 2559
สสจ.กำแพงเพชร ร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร จัดกิจกรรมรณรงค์ “การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก”
76 view
20 มิถุนายน 2559
สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รับการตรวจราชการ และนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2/2559
51 view
14 มิถุนายน 2559
จังหวัดกำแพงเพชร รับการประเมินผลการดำเนินงาน จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ประจำปี 2559
94 view
Untitled Document
14 กรกฎาคม 2559
มหกรรม TO BE NUMBER ONE 2559
16 มิถุนายน 2559
กิจกรรมสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร
7 มิถุนายน 2559
ประชุม คปสจ.ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
10 มิถุนายน 2559
ปลูกต้นไม้พระราชทาน
ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร ปฏิทินกำหนดการจัดประชุม-อบรม สสจ.กำแพงเพชร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
เอกสารประชุมการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังสำหรับแพทย์จบใหม่และแพทย์ใช้ทุน จ.กำแพงเพชร เมื่อ 13-14 ก.ค.59 (22MB),21/07/2559
เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 2 ปี 2559 กำแพงเพชร เมื่อ 15-17 มิ.ย.59 (33MB),27/06/2559 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารนำเสนอสรุปผลงานเขตสุขภาพที่ 3 ณ พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อ 23-25 มี.ค.59 (25MB),31/05/2559 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารอบรมครู เรื่องการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนด้านการเรียนรู้พฤติกรรมและอารมณ์ (38MB),30/05/2559 #งานส่งเสริมสุขภาพ
เอกสารอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ 3 เมื่อวันที่ 19-20 เม.ย.59 (12MB),02/05/2559 #กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เอกสารประกอบการอบรม DPAC-MI ณ จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 15 มีค.59 (25MB),04/04/2559 #งานส่งเสริมสุขภาพ
เอกสารอบรมทีมรักษ์ไต เขต 3 ระหว่างวันที่ 1-15 มีค.59 (51MB),28/03/2559 #งานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารอบรมนักกำหนดอาหาร เขต 3 จ.กำแพงเพชร เมื่อ 21-22 มี.ค.59 (27MB),28/03/2559 #งานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารประกอบการประชุมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เมื่อ 9 มีนาคม 2559 (24MB),16/03/2559 #งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ
Slide รับการศึกษาดูงานการดำเนินงานคลินิกโรคไตเรื้อรัง รพ.คลองขลุง วันที่ 26 มกราคม 2559 (33Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
ด่วน ด่วน ด่วน......ไฟล์สำหรับจัดทำรายงานผลงานตามตัวชี้วัด PA (112KB),04/03/2559 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการ นักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน(Smart Kids Coacher) (179Mb), #งานสุขศึกษาฯ
เอกสารประเมิน NCD คุณภาพ ปี 2559 (24Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารประกอบการอบรมสหวิชาชีพ เขต 3 (134Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
สไลด์นำเสนอการราชการสาธารณสุขเขตบริการที่ 3 รอบ 1/2559 วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559, #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการฯ งานสุขศึกษา เมื่อ 24 ธันวาคม 2558 (20.5Mb), #งานสุขศึกษา
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการฯ เมื่อ 25 ธันวาคม 2558 (31Mb), #งานยุทธศาสตร์ฯ
ป้ายต้อนรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนติดด้านหน้า รพ.ทุกแห่ง (ภาพตัวอย่าง) (Update 2016-01-12)
14 ตัวชี้วัด สำหรับทำ MOU สสจ. (PDF) , #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมจัดทำแผนจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2559 เมื่อ 12 พ.ย.58 (67Mb) , #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน PP เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2559 โดยศูนย์วิชาการระดับเขต (28Mb) , #งานส่งเสริมสุขภาพ
นโยบายและแบบฟอร์มประกอบการจัดทำแผน ปีงบประมาณ 2559 , #งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ไฟล์สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558 และแนวทางการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2559 (38.2 Mb) ,
      เมื่อ 25 ก.ย.58 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ , #งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ไฟล์สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 (2.59 Mb) , 24/08/2558 : งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
โปรแกรมตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลประชากรและอื่นๆ สำหรับ HosXP (16.7 Mb) , 14/08/2558
รวมไฟล์ประชุมวิชาการและสรุปผลการตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2558 ณ จ.เชียงราย (74.3 Mb) , 13/08/2558
สไลด์นำเสนอผู้ตรวจราชการรอบ 2/2558 วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558
      @ ข้อมูลทั่วไป @ ยุทธศาสตร์ที่ 1 @ ยุทธศาสตร์ที่ 2 @ ยุทธศาสตร์ที่ 3 @ ยุทธศาสตร์ที่ 4 @ ตรวจบูรณาการ @ เอกสารเล่มสรุปผลงาน
      @ โรงพยาบาลคุณธรรม @ ยุทธศาสตร์ที่ 2 รพ.กำแพงเพชร
ไฟล์ PDF คู่มือทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) , 16/06/2558
ไฟล์ Excel รายงาน District Health System และทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) , 12/06/2558
รวมสไลด์สรุปผลงานไตรมาส 2 ณ โรงแรมเพชร วันที่ 05-06-2558 (55Mb) , 09/06/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงาน 14 วันที่ 22-04-2558 , 24/04/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงานทันตกรรม วันที่ 22-04-2558 , 24/04/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงานโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2 วันที่ 21-04-2558 , 22/04/2558
รวมสไลด์ประชุม CMI เมื่อ 16 เมษายน 2558 (27MB) , 17/04/2558
รวมสไลด์สรุปความก้าวหน้าของแผนงานโครงการปี 58 ในการประชุม คปสจ. เมื่อ 8 เมษายน 2558 , 09/04/2558
รวมสไลด์ประกอบการประชุมประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงาน ณ รร.ชากังราวริเวอร์วิว , 10/03/2558
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference Service Plan สาขามะเร็ง เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2558
      @ เอกสารประชุม @ NCD Clinic คุณภาพ
Slide นำเสนอคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปี 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
      @ ข้อมูลทั่วไป-ผลงานตามยุทธศาสตร์ @ ยุทธศาสตร์ 2 โดย รพ.กำแพงเพชร @ บูรณาการยาเสพติด @ เอกสารรูปเล่ม
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference ติดตามยุทธศาสตร์ที่ 1-2 เมื่อ 05 มกราคม 2558
      @ สรุปผลการนิเทศ @ Palliative care
เอกสารชี้แจง/แบบฟอร์ม การขอลาออกจาก กบข. (UNDO) สำหรับข้าราชการ และข้าราชการบำนาญ
      @ สไลด์บรรยาย การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
      @ พระราชบัญญัติ "การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494" พ.ศ.2557
      @ แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอ Undo สำหรับข้าราชการ , สำหรับข้าราชการบำนาญ
ตัวอย่างฟอร์มสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการ สำหรับเครือข่ายสุขภาพอำเภอ , 24/11/2557
รายละเอียดมาตรการรายตัวชี้วัด ของ 4 ยุทธศาสตร์ 25 แผนงาน , 12/11/2557
(ตัวอย่าง) ราคาวัสดุ/วัสดุวิทยาศาสตร์ต่อกิจกรรมงานส่งเสริมป้องกันโรค งบ PPB ปี 58 โรงพยาบาลกำแพงเพชร , 11/11/2557
สรุปการจัดสรรงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(PPB+PPdent) ปีงบประมาณ2557 และประมาณการปี 2558 , 10/11/2557
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 โดย นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ วันที่ 20 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 ของแต่ละ Program Manager แบบ RAR 24Mb
สไลด์นำเสนอคณะตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 3 รอบ 2/2557 วันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
แบบประเมินกระบวนการดำเนินงานรายตัวชี้วัดรอบที่ 1/2557 สำหรับฝ่าย-งาน สสจ.กพ. กำหนดส่ง 11 มิถุนายน 2557
jQuery UI Tabs Hover

Untitled Document

27-07-2559
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ    (2 View) 
โพสต์โดย ทุ่งโพธิ์ทะเล ,รพช. (ไพรแก้ว ประเสริฐอุดมศักดิ์)
27-07-2559
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ  (1 View) 
โพสต์โดย ทุ่งโพธิ์ทะเล ,รพช. (ไพรแก้ว ประเสริฐอุดมศักดิ์)
27-07-2559
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ  (1 View) 
โพสต์โดย ทุ่งโพธิ์ทะเล ,รพช. (ไพรแก้ว ประเสริฐอุดมศักดิ์)
27-07-2559
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ  (2 View) 
โพสต์โดย ทุ่งโพธิ์ทะเล ,รพช. (ไพรแก้ว ประเสริฐอุดมศักดิ์)
27-07-2559
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ  (2 View) 
โพสต์โดย ทุ่งโพธิ์ทะเล ,รพช. (ไพรแก้ว ประเสริฐอุดมศักดิ์)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

14-07-2559
สอบราคา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์   (9 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
01-06-2559
ประกวดราคา ซื้อยาเขตสุขภาพที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (75 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
25-05-2559
ประกวดราคา ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดรา...  (20 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
10-05-2559
ประกวดราคา ประกาศประกวดราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (56 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)

Untitled Document

10-05-2559
ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    (344 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
19-04-2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi...    (168 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

29-06-2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการทั่วไป     (256 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
15-06-2559
จังหวัดปทุมธานีรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ    (151 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
14-06-2559
รายชื่อพนักงานราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)     (408 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
05-06-2559
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการนักว...    (410 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
05-06-2559
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  (191 View) 
โพสต์โดย (รัชกร อินพรหม)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

27-07-2559
ขอเชิญลงทะเบียนร่วมการประชุมวิชาการเพื่อการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล    (8 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (ปวรินทร์ สุ่มมาตย์)
22-07-2559
ประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10    (24 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
22-07-2559
ขอเรียนเชิญเข้าร่วประชุมเชิงวิชาการ    (22 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
22-07-2559
ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์เข้าอบรม    (22 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
22-07-2559
ขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ    (20 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

ผู้ป่วย DHF ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DHF Hotline]
วันที่แจ้งโรค Dx ที่อยู่ผู้ป่วยเขตรับผิดชอบแจ้งโดย
27-07-2016(0 วัน)DFROหมู่ที่ 01 ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร ไตรตรึงษ์ ,สอ.ต.กำแพงเพชร ,รพท.

Untitled Document

ผู้ป่วย TB ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DOT Report]
ลำดับ วันที่รักษา ประเภท ที่อยู่ผู้ป่วย เขตรับผิดชอบ ขึ้นทะเบียนที่
1 07-07-2559 New M+ บ.คลองสุวรรณ หมู่ที่ 04 ต.ธำมรงค์ อ.เมืองกำแพ  ธำมรงค์ ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
2 14-07-2559 Relapse บ.ทรัพย์ท่าเสา หมู่ที่ 21 ต.อ่างทอง อ.เมืองกำ  ปากอ่าง ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
3 23-07-2559 New M+ เรือนจำกลางกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเ  เรือนจำกลางจังหวัดกำแพงเพชร  กำแพงเพชร ,รพท.
4 23-07-2559 New M- เรือนจำกลางกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเ  เรือนจำกลางจังหวัดกำแพงเพชร  กำแพงเพชร ,รพท.
5 23-07-2559 New M- เรือนจำกลางกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเ  เรือนจำกลางจังหวัดกำแพงเพชร  กำแพงเพชร ,รพท.

  ไม่มีสมาชิกออนไลน์ขณะนี้
Untitled Document