สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

Back to Top

Untitled Document
KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
พุธ, 01 เมษายน 2558
2 ปฏิทินผู้บริหาร
30-03-2558 - 01-04-2558
นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ
ประชุม อบรม
สัมมนาสรุปผลการตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 1/2558
ณ เมืองพัทยา (ชลบุรี)
30-03-2558 - 01-04-2558
นางกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช
ประชุม อบรม
สัมมนาสรุปผลการตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 1/2558
ณ เมืองพัทยา (ชลบุรี)
 
Untitled Document
 
วันที่ระลึกมหาเจษฏาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า...
      นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบนายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร(บ.) เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึก...
โพสต์ : 01/04/2015,14:47 น. โดย:งานบริหารทั่วไป อ่านเพิ่ม  
สัมมนาสรุปผลการตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 1/2558...
    นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการตรวจราชการ และนิเทศงานเขตสุขภาพที่ 3 คร...
โพสต์ 31/03/2015 อ่านเพิ่ม
ประชุมโครงการพัฒนาเด็กวัยเรียน เติบโตสมวัย สมองดี คิดดี มีความสุข...
    วันที่ 27 มีนาคม 2558 นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาเด็กวัยเรียน เติบโตสมวัย สมอ...
โพสต์ 28/03/2015 อ่านเพิ่ม
อบรมค่าย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ...
    สำนักงานธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดอบรมค่าย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่1 จ.กำแพงเพชร โดยเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 นางกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวน...
โพสต์ 26/03/2015 อ่านเพิ่ม
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Web Application ด้วย Yii Framework ...
    นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Web Application ด้วย Yii Framework ให้กับคณะ...
โพสต์ 25/03/2015 อ่านเพิ่ม
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ขับรถพยาบาลในระบบปฏิบัติการฉุกเฉินและระบบส่...
    วันนี้ (25 มีนาคม 2558) เวลา 9.00 น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ขับรถพยาบาลใ...
โพสต์ 25/03/2015 อ่านเพิ่ม
ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร ปฏิทินกิจกรรมฝ่าย,กลุ่มงาน,งาน ปฏิทินกิจกรรม รพ.,สสอ.,รพ.สต.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
รวมสไลด์ประกอบการประชุมประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงาน ณ รร.ชากังราวริเวอร์วิว , 10/03/2558
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference Service Plan สาขามะเร็ง เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2558
      @ เอกสารประชุม @ NCD Clinic คุณภาพ
Slide นำเสนอคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปี 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
      @ ข้อมูลทั่วไป-ผลงานตามยุทธศาสตร์ @ ยุทธศาสตร์ 2 โดย รพ.กำแพงเพชร @ บูรณาการยาเสพติด @ เอกสารรูปเล่ม
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference ติดตามยุทธศาสตร์ที่ 1-2 เมื่อ 05 มกราคม 2558
      @ สรุปผลการนิเทศ @ Palliative care
เอกสารชี้แจง/แบบฟอร์ม การขอลาออกจาก กบข. (UNDO) สำหรับข้าราชการ และข้าราชการบำนาญ
      @ สไลด์บรรยาย การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
      @ พระราชบัญญัติ "การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494" พ.ศ.2557
      @ แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอ Undo สำหรับข้าราชการ , สำหรับข้าราชการบำนาญ
ตัวอย่างฟอร์มสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการ สำหรับเครือข่ายสุขภาพอำเภอ , 24/11/2557
รายละเอียดมาตรการรายตัวชี้วัด ของ 4 ยุทธศาสตร์ 25 แผนงาน , 12/11/2557
(ตัวอย่าง) ราคาวัสดุ/วัสดุวิทยาศาสตร์ต่อกิจกรรมงานส่งเสริมป้องกันโรค งบ PPB ปี 58 โรงพยาบาลกำแพงเพชร , 11/11/2557
สรุปการจัดสรรงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(PPB+PPdent) ปีงบประมาณ2557 และประมาณการปี 2558 , 10/11/2557
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 โดย นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ วันที่ 20 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 ของแต่ละ Program Manager แบบ RAR 24Mb
สไลด์นำเสนอคณะตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 3 รอบ 2/2557 วันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
แบบประเมินกระบวนการดำเนินงานรายตัวชี้วัดรอบที่ 1/2557 สำหรับฝ่าย-งาน สสจ.กพ. กำหนดส่ง 11 มิถุนายน 2557
jQuery UI Tabs Hover

Untitled Document

31-03-2558
การรับสมัครศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา    (22 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
31-03-2558
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมวิชาการ    (17 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
31-03-2558
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์    (20 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
31-03-2558
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์.    (17 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
31-03-2558
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กาารประชุมวิชาการ    (17 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

25-03-2558
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกคลอดและสูติกรรม เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี (ครั้งที่ 2)    (37 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
17-03-2558
ประกาศสอบราคา    (52 View) 
โพสต์โดย โค้งวิไล ,สอ.ต. (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
05-03-2558
ขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) ก่อสร้างตึกคลอดและสูติกรรม (ครั้งที่ 2) โรงพยาบาลขาณุวรล...    (69 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
04-03-2558
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างตึกคลอดและสูติกรรม โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี อำเภอขาณุวรลักษบุรี ...    (54 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
04-03-2558
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างตึกคลอดและสูติกรรม โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี อำเภอขาณุวรลักษบุรี ...    (57 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (พัชโลม สัญญะวิชัย)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

22-11-2556
การประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์     (833 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
09-10-2556
โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์    (707 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

25-03-2558
จ.อำนาจเจริญ สสจ.อำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา    (36 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
18-02-2558
จ.สมุทรปราการ สังกัดโรงพยาบาลสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา    (129 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
13-02-2558
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา    (131 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
29-01-2558
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์    (215 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีัรัตน์ ปิ่นจุไร)
23-01-2558
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และเภสัชกรปฏิบัติการ    (336 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (รัชกร อินพรหม)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

31-03-2558
ขอเชิญส่งข้าราชการเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง    (15 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
31-03-2558
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการ "Paliative Care and -of-life Care For Nursing Oncology"    (13 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
31-03-2558
ประชุมวิชาการเวชศาสสตร์ฉุกเฉิน.    (12 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
31-03-2558
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจในการพยาบาลผู้ป่วย    (11 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
31-03-2558
ขอให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นทันตแพทย์เข้าร่วมประชุมวาระพิเศษ    (13 View) 
โพสต์โดย งานการเจ้าหน้าที่ (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

ผู้ป่วย DHF ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DHF Hotline]
วันที่แจ้งโรค Dx ที่อยู่ผู้ป่วยเขตรับผิดชอบแจ้งโดย
01-04-2015(0 วัน)DFROหมู่ที่ 16 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน คลองลานพัฒนา ,สอ.ต.คลองลาน ,รพช.
31-03-2015(1 วัน)DFหมู่ที่ 05 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร ศูนย์เทศา, รพ.กำแพงเพชรกำแพงเพชร ,รพท.

Untitled Document

ผู้ป่วย TB ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DOT Report]
ลำดับ วันที่รักษา ประเภท ที่อยู่ผู้ป่วย เขตรับผิดชอบ ขึ้นทะเบียนที่
1 19-02-2558 Tranfer In บ.บ่อทอง หมู่ที่ 05 ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมื  ทุ่งโพธิ์ทะเล ,รพช.  กำแพงเพชร ,รพท.
2 19-02-2558 New M- บ.หนองทอง หมู่ที่ 10 ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย  เขาคีริส ,สอ.ต.  พรานกระต่าย ,รพช.
3 05-03-2558 New M- บ.วังสามัคคี หมู่ที่ 08 ต.หนองคล้า อ.ไทรงาม จ  บ้านใหม่เจริญพร ,สอ.ต.  ไทรงาม ,รพช.
4 05-03-2558 New M- บ.ท่อทอแดง หมู่ที่ 01 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพง  หนองปลิง ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
5 09-03-2558 New M+ บ.หนองร่ม หมู่ที่ 09 ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ  วังชะโอน ,สอ.  พรานกระต่าย ,รพช.
6 10-03-2558 EP-Lymphnode บ.ลานดอกไม้ หมู่ที่ 01 ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองกำแ  ท่าไม้แดง ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
7 11-03-2558 New M+ บ.ทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 08 ต.สักงาม อ.คลองลาน จ  คลองแขยง ,สอ.  คลองลาน ,รพช.
8 16-03-2558 New M+ บ.ประชาสุขสันต์ หมู่ที่ 03 ต.ประชาสุขสันต์ อ.  ประชาสุขสันต์ ,สอ.ต.  ลานกระบือ ,รพช.
9 17-03-2558 New M+ บ.เริงกะพง หมู่ที่ 03 ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ  หินดาต ,สอ.ต.  ปางศิลาทอง ,รพช.
10 19-03-2558 New M+ บ.บ่อสามแสน หมู่ที่ 06 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพ  หนองปลิง ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
11 20-03-2558 EP-Pleuritis บ.หนองปลาไหล หมู่ที่ 09 ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลาน  ประชาสุขสันต์ ,สอ.ต.  ลานกระบือ ,รพช.
12 20-03-2558 New M- บ.ท่าเสากระโดง หมู่ที่ 02 ต.อ่างทอง อ.เมืองกำ  ปากอ่าง ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
13 21-03-2558 New M+ บ.ท่อทอแดง หมู่ที่ 01 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพง  หนองปลิง ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
14 24-03-2558 New M- บ.ลานหิน หมู่ที่ 05 ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองกำแพงเ  ท่าไม้แดง ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
15 24-03-2558 New M+ บ.กัลปพฤกษ์ หมู่ที่ 10 ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองกำแ  ท่าไม้แดง ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
16 25-03-2558 New M- บ.เกาะน้ำโจน หมู่ที่ 04 ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองกำ  ท่าไม้แดง ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
17 25-03-2558 New M+ บ.บัวทอง หมู่ที่ 11 ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบ  ลานตาบัว ,สอ.  ลานกระบือ ,รพช.
18 26-03-2558 New M- บ.หนองปลาไหล หมู่ที่ 22 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลา  คลองลาน ,รพช.  กำแพงเพชร ,รพท.
19 26-03-2558 New M+ บ.ชุมชนเพชรทรายทอง หมู่ที่ 12 ต.ในเมือง อ.เมื  เทศบาลเมือง,ศูนย์บริการสาธารณสุข 2  กำแพงเพชร ,รพท.
20 26-03-2558 New M- บ.โคกหม้อ หมู่ที่ 04 ต.ท่าขุนราม อ.เมืองกำแพง  บ้านใหม่ ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
21 30-03-2558 New M- บ.ศรีโยธิน หมู่ที่ 07 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพง  หนองปลิง ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
22 31-03-2558 New M+ บ.หินดาด หมู่ที่ 01 ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.ก  หินดาต ,สอ.ต.  ปางศิลาทอง ,รพช.


NCDs 1

สแกนกรรม

ผลของกรรม

แผนแก้กรรม

ออกกำลังแก้กรรม

NCDs 2

เลิกเหล้า=สุขภาพดี

เลิกบุหรี่ชีวิตเปลี่ยน

ตักบาตรฉลาดทำบุญ

ออกกำลังกายกันเถอะ
    are Onlines
Untitled Document