สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Untitled Document

Back to Top

Untitled Document
KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
พุธ, 22 กุมภาพันธ์ 2560
2 ปฏิทินผู้บริหาร
09:00 - 16:30 น.
นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์
ประชุม อบรม
ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารราชการของโรงพยาบาลชุมชน
ณ กระทรวงสาธารณสุข (นนทบุรี)
08:00 - 09:00 น.
นายอาริยะ บุญเกตุ
ร่วมงาน กิจกรรม
ร่วมกิจกรรม "พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง"จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2560
ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม (กำแพงเพชร)
 
Untitled Document
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2560
   วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นางสมศิริ ศัลยพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการ การติดตามประเมินผลกองทุนและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเพื่อผ่านการประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ A ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้รับผิดชอบงานกองทุนของโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 90 คน
โพสต์ : 17-02-2017,14:04 น. (7 รูป » 56 view) อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมโครงการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม – อารมณ์
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นางสมศิริ ศัลยพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นประธานเปิด การประชุมโครงการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม – อารมณ์ และโครงการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงด้านพฤติกรรม – อารมณ์ ณ ห้องประชุมวชิรปราการ(201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจในงานส่งเสริมป้องกันปัญหาที่เชื่อมโยงกับการดูแลในระบบสาธารณสุขและเกิดการวางแนวทางระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม – อารมณ์ในโรงเรียนคู่เครือข่ายตามบริบทในพื้นที่ต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการและบุคลากรเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวนทั้งสิ้น 52 คน
โพสต์ : 16-02-2017 (4 รูป » 53 view) อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ทำสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นางสมศิริ ศัลยพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมพบปะพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อทำสัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โพสต์ : 15-02-2017 (5 รูป » 91 view) อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมถวายพนมเบี้ยเนื่องในวันมาฆบูชา วัดพระบรมธาตุ(พระอารามหลวง)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรร่วมถวายพนมเบี้ยเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดพระบรมธาตุ(พระอารามหลวง) เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษไทยในอดีตกาล ให้อนุชนรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นแบบอย่าง
โพสต์ : 10-02-2017 (10 รูป » 48 view) อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รับฟังสรุปผลการตรวจราชการ และนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1/2560 จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 พร้อมด้วยนายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 รับฟังสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1/2560 จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมกาญจนาลัย โรงพยาบาลกำแพงเพชร โดยมีนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร พร้อมทั้งคณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รับฟังข้อเสนอแนะและข้อสั่งการเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานสาธารณสุขต่อไป
โพสต์ : 10-02-2017 (9 รูป » 66 view) อ่านเพิ่ม
Untitled Document
8 พฤศจิกายน 2559
สสจ.กำแพงเพชร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
169 view
23 ตุลาคม 2559
จังหวัดกำแพงเพชรพิธีแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
278 view
16 สิงหาคม 2559
สสจ.กำแพงเพชรจัดกิจกรรมประกวดผู้สูงอายุต้นแบบ “สุขภาพดี อายุยืน” ประจำปี 2559
346 view
8 สิงหาคม 2559
สสจ.กำแพงเพชร ผลักดันขยายเครือข่ายอสค. 1 ครอบครัว 1 คน ตั้งเป้าครบ 100 %
391 view
Untitled Document
กุมภาพันธ์ 2560
กำลังคนด้านสุขภาพ ในยุคประเทศไทย 4.0
5 ตุลาคม 2559
ประชุม คปสจ. กันยายน 2559
28 - 30 สิงหาคม 2559
ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลงานสาธารณสุขรอบ 9 เดือน
23-24 สิงหาคม 2559
การปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติราชการใหม่ สสจ.กำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2559 ระหว่าง 23-24 สิงหาคม 2559 ณ วนาลีรีสอร์ท อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร ปฏิทินกำหนดการจัดประชุม-อบรม สสจ.กำแพงเพชร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 1 ปี 2560 กำแพงเพชร เมื่อ 7-9 ก.พ.60 (33MB), 10/02/2560 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประกอบการประชุม PCC: Primary Care Cluster เมื่อ 16 ธ.ค.2559 (10.5MB), 19/12/2559
เอกสารประกอบการประชุมโครงการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชตามกลุ่มวัย 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมประธานกาจนาลัย โรงพยาบาลกำแพงเพชร (22MB),06/12/2559
เอกสารประชุมชี้แจงเพื่อถ่ายทอดแผน นโยบายและตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 (28MB),18/11/2559
เอกสารประกอบการประชุมแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี เมื่อ 15 กันยายน 2559 (23MB),19/09/2559
เอกสารสรุปผลงานตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ 13 กันยายน 2559 (30MB),19/09/2559
เอกสารประชุมการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังสำหรับแพทย์จบใหม่และแพทย์ใช้ทุน จ.กำแพงเพชร เมื่อ 13-14 ก.ค.59 (22MB),21/07/2559
เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 2 ปี 2559 กำแพงเพชร เมื่อ 15-17 มิ.ย.59 (33MB),27/06/2559 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารนำเสนอสรุปผลงานเขตสุขภาพที่ 3 ณ พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อ 23-25 มี.ค.59 (25MB),31/05/2559 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารอบรมครู เรื่องการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนด้านการเรียนรู้พฤติกรรมและอารมณ์ (38MB),30/05/2559 #งานส่งเสริมสุขภาพ
เอกสารอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ 3 เมื่อวันที่ 19-20 เม.ย.59 (12MB),02/05/2559 #กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เอกสารประกอบการอบรม DPAC-MI ณ จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 15 มีค.59 (25MB),04/04/2559 #งานส่งเสริมสุขภาพ
เอกสารอบรมทีมรักษ์ไต เขต 3 ระหว่างวันที่ 1-15 มีค.59 (51MB),28/03/2559 #งานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารอบรมนักกำหนดอาหาร เขต 3 จ.กำแพงเพชร เมื่อ 21-22 มี.ค.59 (27MB),28/03/2559 #งานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารประกอบการประชุมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เมื่อ 9 มีนาคม 2559 (24MB),16/03/2559 #งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ
Slide รับการศึกษาดูงานการดำเนินงานคลินิกโรคไตเรื้อรัง รพ.คลองขลุง วันที่ 26 มกราคม 2559 (33Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
ด่วน ด่วน ด่วน......ไฟล์สำหรับจัดทำรายงานผลงานตามตัวชี้วัด PA (112KB),04/03/2559 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการ นักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน(Smart Kids Coacher) (179Mb), #งานสุขศึกษาฯ
เอกสารประเมิน NCD คุณภาพ ปี 2559 (24Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารประกอบการอบรมสหวิชาชีพ เขต 3 (134Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
สไลด์นำเสนอการราชการสาธารณสุขเขตบริการที่ 3 รอบ 1/2559 วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559, #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการฯ งานสุขศึกษา เมื่อ 24 ธันวาคม 2558 (20.5Mb), #งานสุขศึกษา
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการฯ เมื่อ 25 ธันวาคม 2558 (31Mb), #งานยุทธศาสตร์ฯ
ป้ายต้อนรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนติดด้านหน้า รพ.ทุกแห่ง (ภาพตัวอย่าง) (Update 2016-01-12)
14 ตัวชี้วัด สำหรับทำ MOU สสจ. (PDF) , #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมจัดทำแผนจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2559 เมื่อ 12 พ.ย.58 (67Mb) , #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน PP เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2559 โดยศูนย์วิชาการระดับเขต (28Mb) , #งานส่งเสริมสุขภาพ
นโยบายและแบบฟอร์มประกอบการจัดทำแผน ปีงบประมาณ 2559 , #งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ไฟล์สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558 และแนวทางการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2559 (38.2 Mb) ,
      เมื่อ 25 ก.ย.58 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ , #งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ไฟล์สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 (2.59 Mb) , 24/08/2558 : งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
โปรแกรมตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลประชากรและอื่นๆ สำหรับ HosXP (16.7 Mb) , 14/08/2558
รวมไฟล์ประชุมวิชาการและสรุปผลการตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2558 ณ จ.เชียงราย (74.3 Mb) , 13/08/2558
สไลด์นำเสนอผู้ตรวจราชการรอบ 2/2558 วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558
      @ ข้อมูลทั่วไป @ ยุทธศาสตร์ที่ 1 @ ยุทธศาสตร์ที่ 2 @ ยุทธศาสตร์ที่ 3 @ ยุทธศาสตร์ที่ 4 @ ตรวจบูรณาการ @ เอกสารเล่มสรุปผลงาน
      @ โรงพยาบาลคุณธรรม @ ยุทธศาสตร์ที่ 2 รพ.กำแพงเพชร
ไฟล์ PDF คู่มือทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) , 16/06/2558
ไฟล์ Excel รายงาน District Health System และทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) , 12/06/2558
รวมสไลด์สรุปผลงานไตรมาส 2 ณ โรงแรมเพชร วันที่ 05-06-2558 (55Mb) , 09/06/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงาน 14 วันที่ 22-04-2558 , 24/04/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงานทันตกรรม วันที่ 22-04-2558 , 24/04/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงานโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2 วันที่ 21-04-2558 , 22/04/2558
รวมสไลด์ประชุม CMI เมื่อ 16 เมษายน 2558 (27MB) , 17/04/2558
รวมสไลด์สรุปความก้าวหน้าของแผนงานโครงการปี 58 ในการประชุม คปสจ. เมื่อ 8 เมษายน 2558 , 09/04/2558
รวมสไลด์ประกอบการประชุมประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงาน ณ รร.ชากังราวริเวอร์วิว , 10/03/2558
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference Service Plan สาขามะเร็ง เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2558
      @ เอกสารประชุม @ NCD Clinic คุณภาพ
Slide นำเสนอคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปี 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
      @ ข้อมูลทั่วไป-ผลงานตามยุทธศาสตร์ @ ยุทธศาสตร์ 2 โดย รพ.กำแพงเพชร @ บูรณาการยาเสพติด @ เอกสารรูปเล่ม
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference ติดตามยุทธศาสตร์ที่ 1-2 เมื่อ 05 มกราคม 2558
      @ สรุปผลการนิเทศ @ Palliative care
เอกสารชี้แจง/แบบฟอร์ม การขอลาออกจาก กบข. (UNDO) สำหรับข้าราชการ และข้าราชการบำนาญ
      @ สไลด์บรรยาย การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
      @ พระราชบัญญัติ "การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494" พ.ศ.2557
      @ แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอ Undo สำหรับข้าราชการ , สำหรับข้าราชการบำนาญ
ตัวอย่างฟอร์มสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการ สำหรับเครือข่ายสุขภาพอำเภอ , 24/11/2557
รายละเอียดมาตรการรายตัวชี้วัด ของ 4 ยุทธศาสตร์ 25 แผนงาน , 12/11/2557
(ตัวอย่าง) ราคาวัสดุ/วัสดุวิทยาศาสตร์ต่อกิจกรรมงานส่งเสริมป้องกันโรค งบ PPB ปี 58 โรงพยาบาลกำแพงเพชร , 11/11/2557
สรุปการจัดสรรงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(PPB+PPdent) ปีงบประมาณ2557 และประมาณการปี 2558 , 10/11/2557
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 โดย นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ วันที่ 20 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 ของแต่ละ Program Manager แบบ RAR 24Mb
สไลด์นำเสนอคณะตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 3 รอบ 2/2557 วันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
แบบประเมินกระบวนการดำเนินงานรายตัวชี้วัดรอบที่ 1/2557 สำหรับฝ่าย-งาน สสจ.กพ. กำหนดส่ง 11 มิถุนายน 2557
jQuery UI Tabs Hover

Untitled Document

21-02-2560
แผนปฏิบัติการออกรายการเพื่อสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร    (9 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (วันดี ป่าทอง)
17-02-2560
ขอส่งจุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560    (33 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (สุพรรณ ถมอินทร์)
17-02-2560
แจ้งข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560    (39 View) 
โพสต์โดย งานพัฒนายุทธศาสตร์ (อาทิตย์ บุญโพ)
08-02-2560
รับสมัครคัดเลือกบุคคล นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ    (102 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
08-02-2560
รับสมัครคัดเลือกบุคคล นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ  (53 View) 
โพสต์โดย (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

24-01-2560
สอบราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   (28 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
08-11-2559
สอบราคา ประกาศสอบราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  (37 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
08-11-2559
ประกวดราคา ประกาศประกวดราคากล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น แบบคมชัด พร้อม...  (49 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
31-10-2559
ประกวดราคา ยกเลิกประกาศศอบราคาซื้อครุภัณ๊ฑ์การแพทย์ รายการ กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารฯ ของ รพ.คลองขลุง จำนวน 1เครื่อง   (40 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)

Untitled Document

30-08-2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    (684 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
10-05-2559
ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    (761 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
19-04-2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi...    (422 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

31-01-2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป    (506 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (อมรรัตน์ กัลปพฤกษ์)
24-01-2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่...    (429 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีรัตน์ ปิ่นจุไร)
24-01-2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (เพิ่มเติม)    (260 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (อมรรัตน์ กัลปพฤกษ์)
20-01-2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถา...    (883 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (อมรรัตน์ กัลปพฤกษ์)
13-01-2560
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา    (574 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีรัตน์ ปิ่นจุไร)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

08-02-2560
ร่วมงานเสวนา แรงบันดาลใจ เติบโตกับงาน เบิกบานกับชีวิต    (55 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
08-02-2560
ประชุมใหญ่ประจำปีเครือข่ายคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย    (56 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
08-02-2560
ประชุมวิชาการนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560    (67 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
08-02-2560
ประชุมวิชาการนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560    (55 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
08-02-2560
ประชุมเรื่องการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน    (50 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

ผู้ป่วย DHF ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DHF Hotline]
วันที่แจ้งโรค Dx ที่อยู่ผู้ป่วยเขตรับผิดชอบแจ้งโดย
21-02-2017(1 วัน)DHFหมู่ที่ 03 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา หนองนกชุม ,สอ.ต.กำแพงเพชร ,รพท.

Untitled Document

ผู้ป่วย TB ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DOT Report]
ลำดับ วันที่รักษา ประเภท ที่อยู่ผู้ป่วย เขตรับผิดชอบ ขึ้นทะเบียนที่
1 12-01-2560 New M- บ.สักหลวงพัฒนา หมู่ที่ 08 ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำ  สหกรณ์ ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
2 17-01-2560 New M+ บ.หนองคล้า หมู่ที่ 01 ต.หนองคล้า อ.ไทรงาม จ.ก  แก้วสุวรรณ ,สอ.ต.  ไทรงาม ,รพช.
3 19-01-2560 New M+ บ.คลองมดแดง หมู่ที่ 03 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลา  คลองมดแดง ,สอ.  คลองลาน ,รพช.
4 22-01-2560 New M+ บ.โป่งอิรัญ หมู่ที่ 07 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม  หนองแม่แตง ,สอ.ต.  ไทรงาม ,รพช.
5 27-01-2560 New M+ บ.เพชรเจริญ หมู่ที่ 03 ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง  เพชรเจริญ ,สอ.ต.  ปางศิลาทอง ,รพช.
6 30-01-2560 New M- บ.ชุมชนป่าไม้ หมู่ที่ 20 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแ  ศูนย์บริการสาธารณสุข (เทศา)  กำแพงเพชร ,รพท.
7 01-02-2560 Relapse บ.วังโขน หมู่ที่ 02 ต.หนองคล้า อ.ไทรงาม จ.กำแ  บ้านใหม่เจริญพร ,สอ.ต.  ไทรงาม ,รพช.
8 02-02-2560 TAF บ.หนองขาม หมู่ที่ 08 ต.เกาะตาล อ.ขาณุวรลักษบุ  โนนตารอด ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
9 02-02-2560 Relapse บ.เจริญสุข หมู่ที่ 11 ต.สระแก้ว อ.เมืองกำแพงเ  หนองกรด ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
10 03-02-2560 Relapse บ.เกาะสบ้า หมู่ที่ 04 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพง  หนองปลิง ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
11 06-02-2560 New M+ บ.ชัยมงคล หมู่ที่ 19 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ  คลองลาน ,รพช.  คลองลาน ,รพช.
12 07-02-2560 New M+ บ.สันติธรรม หมู่ที่ 11 ต.ท่าขุนราม อ.เมืองกำแ  น้ำโท้ง ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
13 08-02-2560 New M+ บ.วังทองหลาง หมู่ที่ 14 ต.เทพนคร อ.เมืองกำแพง  บ้านไร่ ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
14 08-02-2560 New M+ บ.หนองบัวทอง หมู่ที่ 12 ต.ท่าขุนราม อ.เมืองกำ  น้ำโท้ง ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
15 09-02-2560 New M- บ.วังตะล่อม หมู่ที่ 02 ต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.  วังยาง ,สอ.ต.  ทรายทองวัฒนา ,รพช.
16 10-02-2560 New M- บ.ชุมชนวิจิตร หมู่ที่ 08 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแ  ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ตึกส้ม)  กำแพงเพชร ,รพท.
17 18-02-2560 New M+ บ.ใหม่เชียงราย หมู่ที่ 05 ต.หินดาต อ.ปางศิลาท  หินดาต ,สอ.ต.  ปางศิลาทอง ,รพช.
18 21-02-2560 New M- บ.วังยาง หมู่ที่ 01 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร  นครชุม ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.

  ไม่มีสมาชิกออนไลน์ขณะนี้
Untitled Document