สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

Untitled Document
KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
จันทร์, 16 กรกฎาคม 2561
'' ไม่มีกิจกรรมวันนี้ในระบบ ''
Untitled Document
 
จังหวัดกำแพงเพชร เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโอกาสเสด็จเป็นองค์ประธานงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561
   วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.30 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโอกาสเสด็จเป็นองค์ประธานงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561 พร้อมด้วยนายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวยุพิน มูลจันทะ แรงงานจังหวัดกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับเสด็จ ณ อาคาร 9 ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีทั้งนี้ จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับรางวัลผลการแข่งขันการนำเสนอจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ดังนี้ จังหวัด TO BE NUMBER ONE กำแพงเพชร รับรางวัลชนะเลิศผ่านการรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 2 ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านทุ่งมหาชัย อำเภอไทรงาม ได้รับรับรางวัลชมรม TO BE NUMBER 0NE ต้นแบบระดับเงินประเภทชุมชน ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน สาขากำแพงเพชร ได้รับรางวัลชนะเลิศกลุ่มดีเด่นประเภทสถานประกอบการ และนายรุ่งเกียรติ เล้ารุ่งเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม รับรางวัลปะเภทผู้นำชุมชน TO BE NUMBER ONE ดีเด่น
โพสต์ : 16-07-2018,14:31 น. (7 รูป » 5 view) อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพคลินิกหมอครอบครัว (PCC) รุ่นที่ 1
วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพคลินิกหมอครอบครัว (PCC) รุ่นที่ 1 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ ระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอและคลินิกหมอครอบครัว จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 120 คน
โพสต์ : 10-07-2018 (7 รูป » 35 view) อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รณรงค์ปลูกต้นไม้ 1+9,999 ต้น ภายใต้นโยบายพัฒนาสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN and CLEAN Hospital ประจำปี 2561
วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัดกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกันรณรงค์ปลูกต้นไม้ 1+9,999 ต้น ภายใต้นโยบายพัฒนาสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN and CLEAN Hospital ประจำปี 2561 ณ บริเวณถนนทางเข้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อสร้างความร่มรื่นและเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
โพสต์ : 05-07-2018 (8 รูป » 52 view) อ่านเพิ่ม
จังหวัดกำแพงเพชร รับการติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด ทูบีนัมเบอร์วัน ระดับประเทศ ประจำปี 2561
วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมให้การต้อนรับนายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต(อดีต อธิบดีกรมสุขภาพจิต) ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด ทูบีนัมเบอร์วัน ระดับประเทศ นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ(อดีต อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนางกฤษณา จันทร์ตรี ผู้เชี่ยวชาญ กรมสุขภาพจิต คณะกรรมการทูบีนัมเบอร์วัน ระดับประเทศ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ระดับประเทศ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัชรวิทยา อำเภอเมืองกำแพงเพชร ทั้งนี้ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานโดยนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และนายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชรได้น้อมนำพระปณิธานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลวิธียึดวัยรุ่นและเยาวชนเป็นศูนย์กลาง สร้างกระแสการแสดงพลังอย่างถูกต้องโดยไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้กับวัยรุ่นและเยาวชน สามารถดำรงความเข้มแข็งในการต่อต้านป้องกันปัญหายาเสพติด พัฒนาศักยภาพสมาชิกและชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน ให้มีความเข้มแข็งสู่การเป็นชมรมต้นแบบ และเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ส่งผลให้ปัจจุบัน จังหวัดกำแพงเพชร เป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วัน รักษามาตรฐานต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 2 พร้อมเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศต่อไป
โพสต์ : 04-07-2018 (13 รูป » 59 view) อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2561
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2561 โดยในช่วงเช้าได้ลงพื้นที่ที่ประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี ต่อจากนั้นลงพื้นที่ประเมินคัดเลือกสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรงาม
โพสต์ : 26-06-2018 (9 รูป » 127 view) อ่านเพิ่ม
Untitled Document
26 มิถุนายน 2561
รายการสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรพบประชาชน
226 view
10 เมษายน 2561
รายการสาธารณสุขกำแพงเพชรพบประชาชน
751 view
5 เมษายน 2561
นวัตกรรมบ่งต้อด้วยหนามหวาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากอ่าง
395 view
5 เมษายน 2561
นวัตกรรมแก้วไอน้ำลดอาการหวัดคัดจมูก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้ำขุ่น อำเภอคลองลาน
288 view
Untitled Document
27 เมษายน 2560
ประเพณีรดน้ำดำหัวประเพณีปีใหม่ไทย ประจำปี 2560
15 มีนาคม 2560
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 3 นำคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรออกกำลังกาย
15 มีนาคม 2560
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงาน/โครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2560
กุมภาพันธ์ 2560
กำลังคนด้านสุขภาพ ในยุคประเทศไทย 4.0
ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร ปฏิทินกำหนดการจัดประชุม-อบรม สสจ.กำแพงเพชร ปฏิทินการใช้ห้องประชุม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
เอกสาร Key Massage ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ , 13/07/2561 (286 Mb)
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 2 (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร), 18/06/2561
ข้อแตกต่างระหว่างการประชุมราชการและการประชุม อบรม สัมมนา (ฝึกอบรม), 18/01/2561
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 1 (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร), 18/01/2561
เอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 1 (เครือข่ายสุขภาพอำเภอลานกระบือ), 18/01/2561
ดาวน์โหลดคู่มือการบันทึกงานแพทย์แผนไทยในโปรแกรม Hos-Xp และการประเมินตนเองงานแพทย์แผนไทย , 18/12/2560
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ PMQA (การจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร), 07/12/2560
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงเพื่อถ่ายทอดแผนนโยบายและตัวชี้วัด ปี 2561, 21/11/2560
เอกสารประกอบการประชุมพิจารณาจัดทำแผน ปี 2561 (6MB), 07/11/2560#กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุม DHB : District Health Board 19 ต.ค.60 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สป.สธ. (14.7MB), 01/11/2560#กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
ไฟล์วีดีโอ(MP4) ประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในงานพระราชพิธีถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (OC) โดยนายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ในวันเสาร์ที่ 21 ต.ค.2560 เวลา 10.00น.(102MB), 21/10/2560#งาน IT
ไฟล์วีดิโอ(MP4) ประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในงานพระราชพิธีถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (OC) โดย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (279MB), 19/10/2560#งาน IT
เอกสารยุทธศาสตร์ชาติ(ด้านสาธารณสุข) ปี60(9.49MB), 22/04/2560#งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารสรุปตรวจราชการ(19.3MB), 22/04/2560#งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ เนื่องในโอกาศฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘(150MB), 19/04/2560#กลุ่มงานส่งเสริม
เอกสารประชุมชี้แจงติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รายไตรมาส เมื่อ14มี.ค.2560 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลคลองขลุง (72.40MB), 15/03/2560
เอกสารแผนยุทธศาตร์การลงทุนด้านสุขภาพ ตามแผน Service Deliver (9.60MB), 14/03/2560 #กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 1 ปี 2560 กำแพงเพชร เมื่อ 7-9 ก.พ.60 (33MB), 10/02/2560 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประกอบการประชุม PCC: Primary Care Cluster เมื่อ 16 ธ.ค.2559 (10.5MB), 19/12/2559
เอกสารประกอบการประชุมโครงการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชตามกลุ่มวัย 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมประธานกาจนาลัย โรงพยาบาลกำแพงเพชร (22MB),06/12/2559
เอกสารประชุมชี้แจงเพื่อถ่ายทอดแผน นโยบายและตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 (28MB),18/11/2559
เอกสารประกอบการประชุมแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี เมื่อ 15 กันยายน 2559 (23MB),19/09/2559
เอกสารสรุปผลงานตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ 13 กันยายน 2559 (30MB),19/09/2559
เอกสารประชุมการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังสำหรับแพทย์จบใหม่และแพทย์ใช้ทุน จ.กำแพงเพชร เมื่อ 13-14 ก.ค.59 (22MB),21/07/2559
เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 2 ปี 2559 กำแพงเพชร เมื่อ 15-17 มิ.ย.59 (33MB),27/06/2559 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารนำเสนอสรุปผลงานเขตสุขภาพที่ 3 ณ พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อ 23-25 มี.ค.59 (25MB),31/05/2559 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารอบรมครู เรื่องการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนด้านการเรียนรู้พฤติกรรมและอารมณ์ (38MB),30/05/2559 #งานส่งเสริมสุขภาพ
เอกสารอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ 3 เมื่อวันที่ 19-20 เม.ย.59 (12MB),02/05/2559 #กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เอกสารประกอบการอบรม DPAC-MI ณ จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 15 มีค.59 (25MB),04/04/2559 #งานส่งเสริมสุขภาพ
เอกสารอบรมทีมรักษ์ไต เขต 3 ระหว่างวันที่ 1-15 มีค.59 (51MB),28/03/2559 #งานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารอบรมนักกำหนดอาหาร เขต 3 จ.กำแพงเพชร เมื่อ 21-22 มี.ค.59 (27MB),28/03/2559 #งานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารประกอบการประชุมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เมื่อ 9 มีนาคม 2559 (24MB),16/03/2559 #งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ
Slide รับการศึกษาดูงานการดำเนินงานคลินิกโรคไตเรื้อรัง รพ.คลองขลุง วันที่ 26 มกราคม 2559 (33Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
ด่วน ด่วน ด่วน......ไฟล์สำหรับจัดทำรายงานผลงานตามตัวชี้วัด PA (112KB),04/03/2559 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการ นักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน(Smart Kids Coacher) (179Mb), #งานสุขศึกษาฯ
เอกสารประเมิน NCD คุณภาพ ปี 2559 (24Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารประกอบการอบรมสหวิชาชีพ เขต 3 (134Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
สไลด์นำเสนอการราชการสาธารณสุขเขตบริการที่ 3 รอบ 1/2559 วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559, #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการฯ งานสุขศึกษา เมื่อ 24 ธันวาคม 2558 (20.5Mb), #งานสุขศึกษา
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการฯ เมื่อ 25 ธันวาคม 2558 (31Mb), #งานยุทธศาสตร์ฯ
ป้ายต้อนรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนติดด้านหน้า รพ.ทุกแห่ง (ภาพตัวอย่าง) (Update 2016-01-12)
14 ตัวชี้วัด สำหรับทำ MOU สสจ. (PDF) , #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมจัดทำแผนจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2559 เมื่อ 12 พ.ย.58 (67Mb) , #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน PP เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2559 โดยศูนย์วิชาการระดับเขต (28Mb) , #งานส่งเสริมสุขภาพ
นโยบายและแบบฟอร์มประกอบการจัดทำแผน ปีงบประมาณ 2559 , #งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ไฟล์สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558 และแนวทางการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2559 (38.2 Mb) ,
      เมื่อ 25 ก.ย.58 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ , #งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ไฟล์สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 (2.59 Mb) , 24/08/2558 : งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
โปรแกรมตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลประชากรและอื่นๆ สำหรับ HosXP (16.7 Mb) , 14/08/2558
รวมไฟล์ประชุมวิชาการและสรุปผลการตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2558 ณ จ.เชียงราย (74.3 Mb) , 13/08/2558
สไลด์นำเสนอผู้ตรวจราชการรอบ 2/2558 วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558
      @ ข้อมูลทั่วไป @ ยุทธศาสตร์ที่ 1 @ ยุทธศาสตร์ที่ 2 @ ยุทธศาสตร์ที่ 3 @ ยุทธศาสตร์ที่ 4 @ ตรวจบูรณาการ @ เอกสารเล่มสรุปผลงาน
      @ โรงพยาบาลคุณธรรม @ ยุทธศาสตร์ที่ 2 รพ.กำแพงเพชร
ไฟล์ PDF คู่มือทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) , 16/06/2558
ไฟล์ Excel รายงาน District Health System และทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) , 12/06/2558
รวมสไลด์สรุปผลงานไตรมาส 2 ณ โรงแรมเพชร วันที่ 05-06-2558 (55Mb) , 09/06/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงาน 14 วันที่ 22-04-2558 , 24/04/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงานทันตกรรม วันที่ 22-04-2558 , 24/04/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงานโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2 วันที่ 21-04-2558 , 22/04/2558
รวมสไลด์ประชุม CMI เมื่อ 16 เมษายน 2558 (27MB) , 17/04/2558
รวมสไลด์สรุปความก้าวหน้าของแผนงานโครงการปี 58 ในการประชุม คปสจ. เมื่อ 8 เมษายน 2558 , 09/04/2558
รวมสไลด์ประกอบการประชุมประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงาน ณ รร.ชากังราวริเวอร์วิว , 10/03/2558
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference Service Plan สาขามะเร็ง เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2558
      @ เอกสารประชุม @ NCD Clinic คุณภาพ
Slide นำเสนอคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปี 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
      @ ข้อมูลทั่วไป-ผลงานตามยุทธศาสตร์ @ ยุทธศาสตร์ 2 โดย รพ.กำแพงเพชร @ บูรณาการยาเสพติด @ เอกสารรูปเล่ม
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference ติดตามยุทธศาสตร์ที่ 1-2 เมื่อ 05 มกราคม 2558
      @ สรุปผลการนิเทศ @ Palliative care
เอกสารชี้แจง/แบบฟอร์ม การขอลาออกจาก กบข. (UNDO) สำหรับข้าราชการ และข้าราชการบำนาญ
      @ สไลด์บรรยาย การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
      @ พระราชบัญญัติ "การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494" พ.ศ.2557
      @ แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอ Undo สำหรับข้าราชการ , สำหรับข้าราชการบำนาญ
ตัวอย่างฟอร์มสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการ สำหรับเครือข่ายสุขภาพอำเภอ , 24/11/2557
รายละเอียดมาตรการรายตัวชี้วัด ของ 4 ยุทธศาสตร์ 25 แผนงาน , 12/11/2557
(ตัวอย่าง) ราคาวัสดุ/วัสดุวิทยาศาสตร์ต่อกิจกรรมงานส่งเสริมป้องกันโรค งบ PPB ปี 58 โรงพยาบาลกำแพงเพชร , 11/11/2557
สรุปการจัดสรรงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(PPB+PPdent) ปีงบประมาณ2557 และประมาณการปี 2558 , 10/11/2557
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 โดย นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ วันที่ 20 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 ของแต่ละ Program Manager แบบ RAR 24Mb
สไลด์นำเสนอคณะตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 3 รอบ 2/2557 วันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
แบบประเมินกระบวนการดำเนินงานรายตัวชี้วัดรอบที่ 1/2557 สำหรับฝ่าย-งาน สสจ.กพ. กำหนดส่ง 11 มิถุนายน 2557
jQuery UI Tabs Hover

Untitled Document

14-07-2561
รับย้าย    (22 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
14-07-2561
รับย้าย รับโอน    (23 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
09-07-2561
ประชาสัมพันธ์สมัครรับต้นสังกัดแพทย์เข้าศึกษา ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2562    (36 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
09-07-2561
จังหวัดสุพรรณบุรี แจ้งประชาสัมพันธ์แพทย์ที่สนใจสมัครขอรับทุนแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2562    (25 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
09-07-2561
โควตาแพทย์ประจำบ้านและโรงพยาบาลในสังกัด จังหวัดเพชรบูรณ์    (25 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (ฐนัตถ์ พันธุ์มี)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

02-07-2561
ประกวดราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 2 คัน   (5 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
23-04-2561
ประกวดราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  (24 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
23-04-2561
ประกวดราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 กิโลวัตต์  (20 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
03-04-2561
ประกวดราคา จ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 3 รายการ ที่โรงพยาบาลปางศิลาทอง  (29 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ดวงใจ นุสิทธิ์)

Untitled Document

18-08-2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3    (930 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
19-05-2560
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา เขตสุขภาพที่ 3    (946 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
30-08-2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    (1880 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
10-05-2559
ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    (4452 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
19-04-2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi...    (1495 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

14-07-2561
รับสมัครคัเดลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ    (17 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
14-07-2561
รับสมัครคัดเลือพนักงานราชการ จังหวัดสระแก้ว    (17 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
12-07-2561
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด และพนักงานทำความสะอาด    (41 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (อมรรัตน์ กัลปพฤกษ์)
02-07-2561
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการทั่วไป    (145 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (อมรรัตน์ กัลปพฤกษ์)
26-06-2561
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ    (130 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (อมรรัตน์ กัลปพฤกษ์)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

14-07-2561
อบรมสัมมนา eGovemment Forum 2018    (12 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
14-07-2561
อบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด หลักสูตร 1เดือน    (11 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
14-07-2561
อบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรต่างๆ จำนวน 5 หลักสูตร    (11 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
14-07-2561
อบรมเชิงปฏิบัติการ สนุกกับงานวิจัยด้วย Microsoft Excel 2013 เบื้องต้น    (11 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
14-07-2561
อบรมเชิงปฏิบัติการ นวัตกรรมการจัดการกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร 4.0    (13 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

ผู้ป่วย DHF ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DHF Hotline]
วันที่แจ้งโรค Dx ที่อยู่ผู้ป่วยเขตรับผิดชอบแจ้งโดย
16-07-2018(0 วัน)DFROหมู่ที่ 01 ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ หนองหลวง ,สอ.ต.พรานกระต่าย ,รพช.
16-07-2018(0 วัน)DFหมู่ที่ 01 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร หนองปลิง ,สอ.ต.กำแพงเพชร ,รพท.
16-07-2018(0 วัน)DFหมู่ที่ 05 ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร บ้านใหม่ ,สอ.ต.กำแพงเพชร ,รพท.
16-07-2018(0 วัน)DFหมู่ที่ 10 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร หนองกรด ,สอ.ต.กำแพงเพชร ,รพท.
16-07-2018(0 วัน)DFหมู่ที่ 08 ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร ท่าไม้แดง ,สอ.ต.กำแพงเพชร ,รพท.
16-07-2018(0 วัน)DFหมู่ที่ 11 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร ท่าคูณ ,สอ.ต.กำแพงเพชร ,รพท.
15-07-2018(1 วัน)DFหมู่ที่ 11 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร ท่าคูณ ,สอ.ต.กำแพงเพชร ,รพท.
09-07-2018(7 วัน)DFหมู่ที่ 10 ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี ปางมะค่า ,สอ.ต.ปางศิลาทอง ,รพช.
30-06-2018(16 วัน)DFหมู่ที่ ตำบล อำเภอn/a

Untitled Document

ผู้ป่วย TB ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DOT Report]
ลำดับ วันที่รักษา ประเภท ที่อยู่ผู้ป่วย เขตรับผิดชอบ ขึ้นทะเบียนที่
1 02-04-2561 New M+ บ.วังน้ำพุ หมู่ที่ 09 ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบ  วังน้ำพุ ,สอ.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
2 04-05-2561 New M+ บ.เนินยางงาม หมู่ที่ 10 ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษ  ศรีไพศาล ,สอ.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
3 16-05-2561 EP-Pleuritis บ.หนองโมกข์ หมู่ที่ 11 ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลัก  โค้งไผ่ ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
4 17-05-2561 EP-Spine บ.บ่อสามแสนเหนือ หมู่ที่ 11 ต.หนองปลิง อ.เมือ  หนองปลิง ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
5 23-05-2561 New M+ บ.ถนนงาม หมู่ที่ 01 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.ก  คลองขลุง ,รพช.  คลองขลุง ,รพช.
6 07-06-2561 EP-Others บ.ใหม่เขาชนกัน หมู่ที่ 22 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวร  ปางมะค่า ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
7 08-06-2561 EP-Lymphnode บ.บ้านใหม่ หมู่ที่ 01 ต.ธำมรงค์ อ.เมืองกำแพงเ  ธำมรงค์ ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
8 12-06-2561 New M+ บ.คลองธานี หมู่ที่ 10 ต.ท่าขุนราม อ.เมืองกำแพ  บ้านใหม่ ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
9 12-06-2561 EP-Lymphnode บ.หนองเต่า หมู่ที่ 09 ต.สระแก้ว อ.เมืองกำแพงเ  โพธิ์สวัสดิ์ ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
10 19-06-2561 New M+ บ.แม่ยื้อ หมู่ที่ 08 ต.หนองไม้กอง อ.ไทรงาม จ.  แม่ยื้อ ,สอ.  ไทรงาม ,รพช.
11 24-06-2561 New M- บ.ปากอ่าง หมู่ที่ 01 ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพ  ปากอ่าง ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
12 25-06-2561 New M- บ.หนองปลิง หมู่ที่ 02 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพง  หนองปลิง ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
13 27-06-2561 New M- บ.มอวรรณทอง หมู่ที่ 05 ต.คลองแม่ลาย อ.เมืองกำ  ยางเรียง ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
14 27-06-2561 New M+ บ.หนองไม้กอง หมู่ที่ 01 ต.หนองไม้กอง อ.ไทรงาม  สักขี ,สอ.ต.  ไทรงาม ,รพช.
15 27-06-2561 EP-Peritonitis บ.หนองแม่แตง หมู่ที่ 01 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม  หนองแม่แตง ,สอ.ต.  ไทรงาม ,รพช.
16 28-06-2561 New M- บ.ไร่พัฒนา หมู่ที่ 12 ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย  วังชะโอน ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
17 28-06-2561 New M+ บ.หนองหัวควาย หมู่ที่ 02 ต.พานทอง อ.ไทรงาม จ.  โนนใหญ่ ,สอ.  ทรายทองวัฒนา ,รพช.
18 29-06-2561 New M- บ.วังพระธาตุ หมู่ที่ 04 ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำ  ไตรตรึงษ์ ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
19 29-06-2561 Relapse บ.ชายงาม หมู่ที่ 08 ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุ  หนองชุมแสง ,สอ.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
20 29-06-2561 New M+ บ.บ่อถ้ำ หมู่ที่ 02 ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี  บ่อถ้ำ ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
21 06-07-2561 New M+ บ.แหลมยาง หมู่ที่ 06 ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองกำแพง  ท่าไม้แดง ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
22 06-07-2561 New M+ บ.ศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 15 ต.วังทอง อ.เมืองกำแพง  มอสูง ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
23 10-07-2561 New M- บ.ใหม่ชัยมงคล หมู่ที่ 24 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีน  ท่าพุทรา ,สอ.  โกสัมพีนคร ,รพช.
24 10-07-2561 New M- บ.หนองปลิง หมู่ที่ 02 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพง  หนองปลิง ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.

16-07-2561
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561    (6 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
15-06-2561
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561    (85 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
22-05-2561
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561    (127 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
17-04-2561
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561    (211 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
20-03-2561
งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561    (345 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
16-02-2561
งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561    (446 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
17-01-2561
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560    (548 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
18-12-2560
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560    (590 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
15-11-2560
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560    (644 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
30-10-2560
งบทดลองประจำเดือนกันยายยน 2560 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง    (635 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
15-09-2560
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560    (695 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
15-08-2560
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2560    (722 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
14-07-2560
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560    (844 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
15-06-2560
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560    (802 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)
16-05-2560
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560    (893 View) 
โพสต์โดย งานการเงินและบัญชี (ศรัญญา อ่วมสถิตย์)

Facebook Page #ปรองดองเป็นของประชาชน

ปรองดองครั้งนี้!! ต้องสร้างประชาธิปไตยที่ถูกต้องร่วมกันให้ได้ครับ สู้..ปรองดองเป็นของประชาชน ????

โพสต์โดย ปรองดองเป็นของประชาชนบน 21 เมษายน 2017
  ไม่มีสมาชิกออนไลน์ขณะนี้
Untitled Document