สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Untitled Document

Back to Top

Untitled Document
KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
อังคาร, 28 มีนาคม 2560
1 ปฏิทินผู้บริหาร
27-03-2560 - 28-03-2560
นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์
ประชุม อบรม
ประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและภูมิภาคสัญจร
ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ (อุบลราชธานี)
 
1 กิจกรรมฝ่าย,กลุ่มงาน,งาน
13:00 - 16:30 น.
งานนิติการ
จัดประชุม-อบรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบงาน(84คน)
ณ สสจ.กำแพงเพชร (กำแพงเพชร)
 
Untitled Document
 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชน"
   วันที่ 23 มีนาคม 2560 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชน" ณ วัดคลองพิไกร หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย พร้อมตรวจเยี่ยมการให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลพรานกระต่ายและนิทรรศการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย
โพสต์ : 23-03-2017,16:04 น. (5 รูป » 28 view) อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการรณรงค์ป้องกันความพิการแต่กำเนิดด้วยโฟลิกแอซิด จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการรณรงค์ป้องกันความพิการแต่กำเนิดด้วยโฟลิกแอซิด จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรภาครัฐ ซึ่งจะทำให้เกิดการประชาสัมพันธ์ การป้องกันการเกิดความพิการแต่กำเนิด มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากโรงพยาบาลกำแพงเพชร ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 41 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบุคลากรจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จำนวน 400 คน
โพสต์ : 22-03-2017 (7 รูป » 31 view) อ่านเพิ่ม
อำเภอพรานกระต่าย จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ
วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ณ วัดกุฏิการาม ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ และเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ซึ่งในปี 2560 นี้ มีหัวข้อกิจกรรมรณรงค์คือ "อสม.ชวนคนไทยลดภัย cvd เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน" อำเภอพรานกระต่ายมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 1,111 คน โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 วัน คือวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2560 สำหรับวันนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 479 คน
โพสต์ : 21-03-2017 (6 รูป » 21 view) อ่านเพิ่ม
อำเภอขาณุวรลักษบุรี จัดอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ
วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ณ หอประชุมโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา อำเภอขาณุวรลักษบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ เชิดชูเกียรติให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งได้กำหนดหัวข้อกิจกรรมรณรงค์ในปีนี้คือ “อสม.ชวนคนไทยลดภัย CVD เลิกบุหรี่ เทิดไท้องค์ราชัน” สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 1,673 คน
โพสต์ : 20-03-2017 (3 รูป » 34 view) อ่านเพิ่ม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงาน/โครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 09.35 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงาน/โครงการ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข และมอบนโยบายการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวจังหวัดกำแพงเพชร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง จำนวนทั้งสิ้น 150 คน
โพสต์ : 14-03-2017 (15 รูป » 73 view) อ่านเพิ่ม
Untitled Document
8 พฤศจิกายน 2559
สสจ.กำแพงเพชร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
258 view
23 ตุลาคม 2559
จังหวัดกำแพงเพชรพิธีแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
431 view
16 สิงหาคม 2559
สสจ.กำแพงเพชรจัดกิจกรรมประกวดผู้สูงอายุต้นแบบ “สุขภาพดี อายุยืน” ประจำปี 2559
504 view
8 สิงหาคม 2559
สสจ.กำแพงเพชร ผลักดันขยายเครือข่ายอสค. 1 ครอบครัว 1 คน ตั้งเป้าครบ 100 %
569 view
Untitled Document
15 มีนาคม 2560
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 3 นำคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรออกกำลังกาย
15 มีนาคม 2560
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงาน/โครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2560
กุมภาพันธ์ 2560
กำลังคนด้านสุขภาพ ในยุคประเทศไทย 4.0
5 ตุลาคม 2559
ประชุม คปสจ. กันยายน 2559
ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร ปฏิทินกำหนดการจัดประชุม-อบรม สสจ.กำแพงเพชร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
เอกสารประชุมชี้แจงติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รายไตรมาส เมื่อ14มี.ค.2560 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลคลองขลุง (72.40MB), 15/03/2560
เอกสารแผนยุทธศาตร์การลงทุนด้านสุขภาพ ตามแผน Service Deliver (9.60MB), 14/03/2560 #กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 1 ปี 2560 กำแพงเพชร เมื่อ 7-9 ก.พ.60 (33MB), 10/02/2560 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประกอบการประชุม PCC: Primary Care Cluster เมื่อ 16 ธ.ค.2559 (10.5MB), 19/12/2559
เอกสารประกอบการประชุมโครงการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชตามกลุ่มวัย 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมประธานกาจนาลัย โรงพยาบาลกำแพงเพชร (22MB),06/12/2559
เอกสารประชุมชี้แจงเพื่อถ่ายทอดแผน นโยบายและตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 (28MB),18/11/2559
เอกสารประกอบการประชุมแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี เมื่อ 15 กันยายน 2559 (23MB),19/09/2559
เอกสารสรุปผลงานตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ 13 กันยายน 2559 (30MB),19/09/2559
เอกสารประชุมการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังสำหรับแพทย์จบใหม่และแพทย์ใช้ทุน จ.กำแพงเพชร เมื่อ 13-14 ก.ค.59 (22MB),21/07/2559
เอกสารตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 2 ปี 2559 กำแพงเพชร เมื่อ 15-17 มิ.ย.59 (33MB),27/06/2559 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารนำเสนอสรุปผลงานเขตสุขภาพที่ 3 ณ พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อ 23-25 มี.ค.59 (25MB),31/05/2559 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารอบรมครู เรื่องการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนด้านการเรียนรู้พฤติกรรมและอารมณ์ (38MB),30/05/2559 #งานส่งเสริมสุขภาพ
เอกสารอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ 3 เมื่อวันที่ 19-20 เม.ย.59 (12MB),02/05/2559 #กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เอกสารประกอบการอบรม DPAC-MI ณ จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 15 มีค.59 (25MB),04/04/2559 #งานส่งเสริมสุขภาพ
เอกสารอบรมทีมรักษ์ไต เขต 3 ระหว่างวันที่ 1-15 มีค.59 (51MB),28/03/2559 #งานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารอบรมนักกำหนดอาหาร เขต 3 จ.กำแพงเพชร เมื่อ 21-22 มี.ค.59 (27MB),28/03/2559 #งานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารประกอบการประชุมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เมื่อ 9 มีนาคม 2559 (24MB),16/03/2559 #งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ
Slide รับการศึกษาดูงานการดำเนินงานคลินิกโรคไตเรื้อรัง รพ.คลองขลุง วันที่ 26 มกราคม 2559 (33Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
ด่วน ด่วน ด่วน......ไฟล์สำหรับจัดทำรายงานผลงานตามตัวชี้วัด PA (112KB),04/03/2559 #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการ นักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน(Smart Kids Coacher) (179Mb), #งานสุขศึกษาฯ
เอกสารประเมิน NCD คุณภาพ ปี 2559 (24Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
เอกสารประกอบการอบรมสหวิชาชีพ เขต 3 (134Mb), #งานโรคไม่ติดต่อ
สไลด์นำเสนอการราชการสาธารณสุขเขตบริการที่ 3 รอบ 1/2559 วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559, #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการฯ งานสุขศึกษา เมื่อ 24 ธันวาคม 2558 (20.5Mb), #งานสุขศึกษา
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการฯ เมื่อ 25 ธันวาคม 2558 (31Mb), #งานยุทธศาสตร์ฯ
ป้ายต้อนรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนติดด้านหน้า รพ.ทุกแห่ง (ภาพตัวอย่าง) (Update 2016-01-12)
14 ตัวชี้วัด สำหรับทำ MOU สสจ. (PDF) , #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมจัดทำแผนจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2559 เมื่อ 12 พ.ย.58 (67Mb) , #งานยุทธศาสตร์ฯ
เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน PP เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2559 โดยศูนย์วิชาการระดับเขต (28Mb) , #งานส่งเสริมสุขภาพ
นโยบายและแบบฟอร์มประกอบการจัดทำแผน ปีงบประมาณ 2559 , #งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ไฟล์สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558 และแนวทางการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2559 (38.2 Mb) ,
      เมื่อ 25 ก.ย.58 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ , #งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
ไฟล์สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 (2.59 Mb) , 24/08/2558 : งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
โปรแกรมตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลประชากรและอื่นๆ สำหรับ HosXP (16.7 Mb) , 14/08/2558
รวมไฟล์ประชุมวิชาการและสรุปผลการตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2558 ณ จ.เชียงราย (74.3 Mb) , 13/08/2558
สไลด์นำเสนอผู้ตรวจราชการรอบ 2/2558 วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558
      @ ข้อมูลทั่วไป @ ยุทธศาสตร์ที่ 1 @ ยุทธศาสตร์ที่ 2 @ ยุทธศาสตร์ที่ 3 @ ยุทธศาสตร์ที่ 4 @ ตรวจบูรณาการ @ เอกสารเล่มสรุปผลงาน
      @ โรงพยาบาลคุณธรรม @ ยุทธศาสตร์ที่ 2 รพ.กำแพงเพชร
ไฟล์ PDF คู่มือทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) , 16/06/2558
ไฟล์ Excel รายงาน District Health System และทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) , 12/06/2558
รวมสไลด์สรุปผลงานไตรมาส 2 ณ โรงแรมเพชร วันที่ 05-06-2558 (55Mb) , 09/06/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงาน 14 วันที่ 22-04-2558 , 24/04/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงานทันตกรรม วันที่ 22-04-2558 , 24/04/2558
เอกสารประกอบการประชุม Conference แผนงานโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2 วันที่ 21-04-2558 , 22/04/2558
รวมสไลด์ประชุม CMI เมื่อ 16 เมษายน 2558 (27MB) , 17/04/2558
รวมสไลด์สรุปความก้าวหน้าของแผนงานโครงการปี 58 ในการประชุม คปสจ. เมื่อ 8 เมษายน 2558 , 09/04/2558
รวมสไลด์ประกอบการประชุมประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงาน ณ รร.ชากังราวริเวอร์วิว , 10/03/2558
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference Service Plan สาขามะเร็ง เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2558
      @ เอกสารประชุม @ NCD Clinic คุณภาพ
Slide นำเสนอคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปี 2558 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
      @ ข้อมูลทั่วไป-ผลงานตามยุทธศาสตร์ @ ยุทธศาสตร์ 2 โดย รพ.กำแพงเพชร @ บูรณาการยาเสพติด @ เอกสารรูปเล่ม
เอกสารประกอบการประชุม Web Conference ติดตามยุทธศาสตร์ที่ 1-2 เมื่อ 05 มกราคม 2558
      @ สรุปผลการนิเทศ @ Palliative care
เอกสารชี้แจง/แบบฟอร์ม การขอลาออกจาก กบข. (UNDO) สำหรับข้าราชการ และข้าราชการบำนาญ
      @ สไลด์บรรยาย การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
      @ พระราชบัญญัติ "การกลับไปใช้สิทธิบำเน็จบำนาญตาม พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494" พ.ศ.2557
      @ แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอ Undo สำหรับข้าราชการ , สำหรับข้าราชการบำนาญ
ตัวอย่างฟอร์มสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการ สำหรับเครือข่ายสุขภาพอำเภอ , 24/11/2557
รายละเอียดมาตรการรายตัวชี้วัด ของ 4 ยุทธศาสตร์ 25 แผนงาน , 12/11/2557
(ตัวอย่าง) ราคาวัสดุ/วัสดุวิทยาศาสตร์ต่อกิจกรรมงานส่งเสริมป้องกันโรค งบ PPB ปี 58 โรงพยาบาลกำแพงเพชร , 11/11/2557
สรุปการจัดสรรงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(PPB+PPdent) ปีงบประมาณ2557 และประมาณการปี 2558 , 10/11/2557
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 โดย นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ วันที่ 20 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
สไลด์นำเสนอประชุมประเมินผลงานไตรมาส 3 ของแต่ละ Program Manager แบบ RAR 24Mb
สไลด์นำเสนอคณะตรวจราชการเขตบริการสุขภาพที่ 3 รอบ 2/2557 วันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 แบบ PPTX , แบบ PDF
แบบประเมินกระบวนการดำเนินงานรายตัวชี้วัดรอบที่ 1/2557 สำหรับฝ่าย-งาน สสจ.กพ. กำหนดส่ง 11 มิถุนายน 2557
jQuery UI Tabs Hover

Untitled Document

28-03-2560
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เรื่องการพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยต่างๆ    (4 View) 
โพสต์โดย งานพัฒนายุทธศาสตร์ (อาทิตย์ บุญโพ)
28-03-2560
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559    (3 View) 
โพสต์โดย ขาณุวรลักษบุรี ,รพช. (ล้อม แผ่วงค์)
28-03-2560
ประกาศ ปปช.07 จัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมาลผล จำนวน 1 เครื่อง    (5 View) 
โพสต์โดย ทุ่งโพธิ์ทะเล ,รพช. (ไพรแก้ว ประเสริฐอุดมศักดิ์)
24-03-2560
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ    (29 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (รัชกร อินพรหม)
24-03-2560
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษและนักวิชาการสาธาร...    (28 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (รัชกร อินพรหม)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

24-01-2560
สอบราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   (55 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
08-11-2559
สอบราคา ประกาศสอบราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  (45 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
08-11-2559
ประกวดราคา ประกาศประกวดราคากล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น แบบคมชัด พร้อม...  (59 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)
31-10-2559
ประกวดราคา ยกเลิกประกาศศอบราคาซื้อครุภัณ๊ฑ์การแพทย์ รายการ กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารฯ ของ รพ.คลองขลุง จำนวน 1เครื่อง   (49 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร)

Untitled Document

30-08-2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    (869 View) 
โพสต์โดย งานพัสดุ (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
10-05-2559
ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อ "ยา" เขตสุขภาพที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    (909 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
19-04-2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi...    (561 View) 
โพสต์โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค (สุรศักดิ์ จริยาสิริสุข)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

27-03-2560
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์    (12 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (อารีรัตน์ ปิ่นจุไร)
07-03-2560
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 4 อัตรา    (148 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีรัตน์ ปิ่นจุไร)
07-03-2560
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน พนักงานราชการทั่วไป ตน.จพ.พัสดุ รพ.ลานกระบือ    (99 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีรัตน์ ปิ่นจุไร)
31-01-2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป    (748 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (อมรรัตน์ กัลปพฤกษ์)
24-01-2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่...    (639 View) 
โพสต์โดย งานบริหารทั่วไป (อารีรัตน์ ปิ่นจุไร)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

23-03-2560
ประชุมวิชาการ อายุรศาสตร์ สวรรค์ประชารักษ์    (23 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
23-03-2560
ประชุมวิชาการ เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา    (12 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
23-03-2560
ประชุมฟื้นฟูวิชาการประจำปี 2560 Update in Family Medicine 2017    (17 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
23-03-2560
โครงการฝึกอบรมและโคีรงการฝึกอบรมพร้อมศึกษาดูงงานหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2560    (24 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
23-03-2560
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม    (18 View) 
โพสต์โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กวินนาฎ จันทร์เส็ง)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

ผู้ป่วย DHF ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DHF Hotline]
วันที่แจ้งโรค Dx ที่อยู่ผู้ป่วยเขตรับผิดชอบแจ้งโดย
25-03-2017(3 วัน)DFหมู่ที่ 02 ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง คลองปลาสร้อย ,สอ.กำแพงเพชร ,รพท.
24-03-2017(4 วัน)DHFROหมู่ที่ 02 ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง คลองปลาสร้อย ,สอ.ปางศิลาทอง ,รพช.

Untitled Document

ผู้ป่วย TB ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DOT Report]
ลำดับ วันที่รักษา ประเภท ที่อยู่ผู้ป่วย เขตรับผิดชอบ ขึ้นทะเบียนที่
1 12-01-2560 EP-Pleuritis บ.หัวเสลา หมู่ที่ 02 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุร  ยางสูง ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
2 20-02-2560 New M- บ.คลองน้ำเย็นใต้ หมู่ที่ 05 ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุว  โค้งไผ่ ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
3 20-02-2560 New M+ บ.โป่งดู่ หมู่ที่ 09 ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบ  วังชะพลู ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
4 22-02-2560 New M- บ.ทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 09 ต.วังหามแห อ.ขาณุวรล  วังหามแห ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
5 02-03-2560 New M+ บ.โนนปอแดง หมู่ที่ 03 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบ  สลกบาตร ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
6 03-03-2560 New M+ บ.หนองตะคล้อ หมู่ที่ 05 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลัก  สลกบาตร ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.
7 07-03-2560 New M+ บ.คลองแม่ลาย หมู่ที่ 03 ต.คลองแม่ลาย อ.เมืองก  คลองแม่ลาย ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
8 07-03-2560 New M+ บ.มอพระธาตุ หมู่ที่ 01 ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแ  ไตรตรึงษ์ ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
9 13-03-2560 New M- บ.วังตะเคียน หมู่ที่ 05 ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพ  วังตะเคียน ,สอ.  กำแพงเพชร ,รพท.
10 14-03-2560 New M- บ.หนองหญ้ามุ้ง หมู่ที่ 05 ต.วังทอง อ.เมืองกำแ  มอสมบูรณ์ ,สอ.ต.  กำแพงเพชร ,รพท.
11 23-03-2560 New M+ บ.หนองงูเห่า หมู่ที่ 04 ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลัก  โค้งไผ่ ,สอ.ต.  ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.

GIS Health : รายชื่อ 33 หน่วยงานที่ยังบันทึกข้อมูลไม่สมบูรณ์ (ตรวจสอบเมื่อ 23 มีนาคม 2560)
00663 ขาณุวรลักษบุรี ,สสอ. | 07148 วังตะเคียน ,สอ. | 07182 บึงหล่ม ,สอ.ต. | 07183 โป่งน้ำร้อน ,สอ.ต. | 07188 คลองเตย ,สอ. | 07189 โชคชัยพัฒนา ,สอ. | 07190 หนองน้ำขุ่น ,สอ.ต. | 07191 คลองแขยง ,สอ. | 07193 ป่าพุทรา ,สอ.ต. | 07199 หนองชุมแสง ,สอ. | 07203 ปางมะค่า ,สอ.ต. | 07204 เกาะแก้ว ,สอ. | 07207 โค้งวิไล ,สอ.ต. | 07208 ท่ามะเขือ ,สอ.ต. | 07209 ท่าพุทรา ,สอ.ต. | 07215 โนนทัน ,สอ. | 07218 ช้างคับ ,สอ. | 07219 เกาะลำใย ,สอ.ต. | 07220 หนองผักหนาม ,สอ.ต. | 07224 วังควง ,สอ.ต. | 07228 คุยประดู่ ,สอ. | 07233 โพธิ์พัฒนา ,สอ. | 07235 ลานไผ่ ,สอ. | 07245 ทุ่งทอง ,สอ.ต. | 07246 ถาวรวัฒนา ,สอ.ต. | 07247 บึงสำราญ ,สอ. | 07253 บึงบ้าน ,สอ.ต. | 07255 วังชะโอน ,สอ.ต. | 14040 ทุ่งซ่าน ,สอ.ต. | 14041 โพธิ์เอน ,สอ. | 15019 ปางมะนาว ,สอ. | 26104 ป่าคา ,รพสต. | 99791 ศสม.ตึกส้ม รพ.กพ.
เว็บไซต์ GIS Health : คลิ๊กที่นี่ เพื่อบันทึกข้อมูล
    are Onlines
Untitled Document