สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สสจ.กำแพงเพชร
  1. ประกาศแนวทางการป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง (PDF 1.42MB, 3 view)
โพสต์เมื่อ 2019-06-12 12:50:56 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  2. แผนจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (PDF 1.02MB, 98 view)
โพสต์เมื่อ 2019-02-22 13:12:13 น. โดย
  3. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (PDF 1.00MB, 105 view)
โพสต์เมื่อ 2019-02-14 11:56:51 น. โดย มณฑล วิมล
  4. แผนจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุงครั้งที่ 1 (PDF 2.69MB, 107 view)
โพสต์เมื่อ 2019-02-13 09:59:29 น. โดย มณฑล วิมล
  5. แผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยเงินบำรุง (PDF 0.83MB, 96 view)
โพสต์เมื่อ 2019-02-13 09:58:47 น. โดย มณฑล วิมล
  6. ประกาศเผยแพร่แผ่นรถพยาบาล 3 คัน (PDF 0.78MB, 92 view)
โพสต์เมื่อ 2019-02-08 11:27:58 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  7. ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ จำนวน 2 หลัง ที่โรงพยาบาลคลองขลุง ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ดังนี้ 1. บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ช้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 76 ตาร (PDF 0.07MB, 123 view)
โพสต์เมื่อ 2019-01-18 14:18:39 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  8. ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7 - 8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร แบบเลขที่ 5338/32 ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขาณุวรลักษบุรี ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก (PDF 0.06MB, 130 view)
โพสต์เมื่อ 2019-01-18 14:17:09 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  9. ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 68.08 ตารางเมตร แบบเลขที่ 5338/32 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหว (PDF 0.06MB, 106 view)
โพสต์เมื่อ 2019-01-18 14:16:12 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  10. ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร แบบเลขที่ 5338/32 ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามัคคี ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร (PDF 0.06MB, 95 view)
โพสต์เมื่อ 2019-01-18 14:15:07 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  11. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้างรถพยาบาล รพ.คลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร (PDF 0.59MB, 149 view)
โพสต์เมื่อ 2018-12-03 14:22:02 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  12. ประกาศเผยแพร่แผนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 200 กิโลวัตต์ (PDF 2.30MB, 220 view)
โพสต์เมื่อ 2018-09-04 16:58:40 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  13. ประกาศเผยแพร่แผนครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 500 กิโลวัตต์ (PDF 0.67MB, 220 view)
โพสต์เมื่อ 2018-09-04 16:54:39 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  14. ประกาศเผยแพร่เผยการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (PDF 1.10MB, 201 view)
โพสต์เมื่อ 2018-09-04 16:51:13 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  15. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น แบบเลขที่ 8732 +อสก. 53/มิ.ย./58 พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสัมพีนคร ตำบลโก (PDF 0.06MB, 236 view)
โพสต์เมื่อ 2018-08-14 14:07:42 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  16. รายงานการจัดหาพัสดุและแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (PDF 1.30MB, 248 view)
โพสต์เมื่อ 2018-05-23 09:51:01 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  17. แผนการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 200 กิโลวัตต์ รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล (PDF 2.26MB, 263 view)
โพสต์เมื่อ 2018-04-23 16:30:44 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  18. แผนการจัดจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 3 รายการ ที่โรงพยาบาลปางศิลาทอง (PDF 0.16MB, 244 view)
โพสต์เมื่อ 2018-04-03 18:15:55 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  19. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (PDF 0.65MB, 268 view)
โพสต์เมื่อ 2018-03-06 09:14:35 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  20. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (PDF 0.64MB, 251 view)
โพสต์เมื่อ 2018-02-28 11:40:55 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  21. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ชุดนิทรรศการ (Roll Up) (PDF 0.66MB, 248 view)
โพสต์เมื่อ 2018-02-16 14:26:06 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  22. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 6 รายการ (PDF 0.65MB, 268 view)
โพสต์เมื่อ 2018-02-09 13:51:58 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  23. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ (PDF 0.65MB, 254 view)
โพสต์เมื่อ 2018-02-09 13:50:58 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  24. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดทำสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุและแบบคัดกรอง (PDF 0.65MB, 270 view)
โพสต์เมื่อ 2018-01-19 14:17:21 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  25. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างโรงออกกำลังกาย โรงพยาบาลคลองลาน จำนวน 1 แห่ง (PDF 0.06MB, 278 view)
โพสต์เมื่อ 2018-01-19 12:22:28 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  26. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างโรงออกกำลังกาย โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (PDF 0.06MB, 282 view)
โพสต์เมื่อ 2018-01-19 12:21:44 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  27. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างทางเดินเชื่อมและทางลาดที่โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี (PDF 0.62MB, 288 view)
โพสต์เมื่อ 2017-11-14 11:53:18 น. โดย พัชโลม สัญญะวิชัย
  28. ประกาศเผบแพร่แผนการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ทพ.ศ.2561 (PDF 1.37MB, 293 view)
โพสต์เมื่อ 2017-11-14 09:25:29 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  29. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ที่โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 ระบบ (PDF 0.23MB, 297 view)
โพสต์เมื่อ 2017-10-30 17:48:50 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  30. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลบึงสามัคคี ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 ระบบ (PDF 0.22MB, 290 view)
โพสต์เมื่อ 2017-10-30 17:48:02 น. โดย ดวงใจ นุสิทธิ์
  31. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบประมาณ พ.ศ.2561 (PDF 0.39MB, 342 view)
โพสต์เมื่อ 2017-10-06 17:16:48 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  32. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบประมาณ พ.ศ.2561 (PDF 0.40MB, 266 view)
โพสต์เมื่อ 2017-10-06 17:13:15 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  33. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบประมาณ พ.ศ.2561 (PDF 0.40MB, 279 view)
โพสต์เมื่อ 2017-10-06 17:09:11 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  34. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบประมาณ พ.ศ.2561 (PDF 0.40MB, 274 view)
โพสต์เมื่อ 2017-10-06 17:08:57 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  35. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบประมาณ พ.ศ.2561 (PDF 0.40MB, 262 view)
โพสต์เมื่อ 2017-10-06 17:08:45 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  36. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบประมาณ พ.ศ.2561 (PDF 0.40MB, 262 view)
โพสต์เมื่อ 2017-10-06 17:08:23 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  37. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบประมาณ พ.ศ.2561 (PDF 0.40MB, 279 view)
โพสต์เมื่อ 2017-10-06 17:08:09 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  38. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้องบประมาณ พ.ศ.2561 (PDF 0.39MB, 274 view)
โพสต์เมื่อ 2017-10-06 17:07:32 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  39. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (PDF 0.40MB, 284 view)
โพสต์เมื่อ 2017-10-06 17:06:28 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  40. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ?้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (PDF 1.34MB, 297 view)
โพสต์เมื่อ 2017-08-24 10:26:12 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  41. เผยแพร่แผนการจัดซื้องบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (PDF 4.51MB, 304 view)
โพสต์เมื่อ 2017-07-31 15:10:39 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  42. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเพิ่มเติม ปี 2560 (PDF 0.18MB, 328 view)
โพสต์เมื่อ 2017-05-24 15:22:19 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  43. ประกาศแผนการจัดซื้อเพิ่มเติม (PDF 0.24MB, 432 view)
โพสต์เมื่อ 2016-11-11 16:35:54 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  44. ประกาศเผยแพร่เผนการจัดซื้องบลงทุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (PDF 1.21MB, 439 view)
โพสต์เมื่อ 2016-10-17 16:41:11 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
  45. ปรกาศเผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (PDF 1.07MB, 409 view)
โพสต์เมื่อ 2016-09-21 10:05:08 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
ประกวดราคาซืื้อครภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
ประกวดราคาซืื้อครภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
ประกาศเมื่อ : 2019-03-28 13:58:37 น. โดย มณฑล วิมล
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร.055705202-4 ต่อ 114,128,220,224
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบประกวดราคา
ราคากลาง : ราคากลาง.PDF (2.34 MB, ดู 45 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2019-03-28 13:59:58 น.)
ร่างประกาศและเอกสาร : ราคากลาง.PDF (2.34 MB, ดู 47 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2019-03-28 13:59:27 น.)
ประกาศเชิญชวน : ประกาศ.PDF (5.21 MB, ดู 43 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2019-03-28 14:01:18 น.)
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก/ผู้ชนะ : ยังไม่มีไฟล์แนบ
รายงานผลการจัดซื้อ/จ้าง : ยังไม่มีไฟล์แนบ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
ประกาศเมื่อ : 2019-03-04 11:27:56 น. โดย มณฑล วิมล
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร.055705202-4 ต่อ 114,128,220,224
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบประกวดราคา
ราคากลาง : ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำ.PDF (0.78 MB, ดู 61 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2019-03-04 11:31:15 น.)
ร่างประกาศและเอกสาร : ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณ.PDF (5.04 MB, ดู 63 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2019-03-04 11:32:01 น.)
ประกาศเชิญชวน : ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอ.PDF (5.16 MB, ดู 58 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2019-03-11 11:24:39 น.)
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก/ผู้ชนะ : ประกาศผู้ชนะ.PDF (0.36 MB, ดู 36 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2019-03-28 14:17:21 น.)
รายงานผลการจัดซื้อ/จ้าง : รายงานผลการเสนอราคา.PDF (1.96 MB, ดู 33 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2019-03-28 14:17:51 น.)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
ประกาศเมื่อ : 2019-02-22 11:06:29 น. โดย มณฑล วิมล
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร.055705202-4 ต่อ 114,128,220,224
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบประกวดราคา
ราคากลาง : ราคากลาง.PDF (2.34 MB, ดู 52 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2019-02-22 11:07:03 น.)
ร่างประกาศและเอกสาร : ร่างประกาศประกวดราคา.PDF (5.15 MB, ดู 54 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2019-02-22 11:07:37 น.)
ประกาศเชิญชวน : ประกาศประกวดราคาซื่้อครุภัณฑ์ค.PDF (5.13 MB, ดู 54 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2019-03-04 09:34:00 น.)
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก/ผู้ชนะ : ยังไม่มีไฟล์แนบ
รายงานผลการจัดซื้อ/จ้าง : ยังไม่มีไฟล์แนบ
ประกาศขายพัสดุชำรุดโดยวิธีทอดตลาด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 138 รายการ  ผู้สนใจขอดูรายการพัสดุชำรุดได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยงานพัสดุจะเปิดให้ดูพัสดุชำรุดที่จะขาย ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 08.45-10.00 น. 
กำหนดการขาย ให้ผู้สนใจลงชื่อเข้าร่วมประมูลในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ในเวลา 10.15 น. และเริ่มประมูลในเวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
ประกาศเมื่อ : 2019-02-12 13:37:58 น. โดย มณฑล วิมล
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร.055705202-4 ต่อ 114,128,220,224
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบประกวดราคา
ราคากลาง : ยังไม่มีไฟล์แนบ
ร่างประกาศและเอกสาร : ประกาศขายพัสดุชำรุด.PDF (0.47 MB, ดู 81 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2019-02-12 13:43:51 น.)
ประกาศเชิญชวน : ยังไม่มีไฟล์แนบ
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก/ผู้ชนะ : ยังไม่มีไฟล์แนบ
รายงานผลการจัดซื้อ/จ้าง : ยังไม่มีไฟล์แนบ
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน ของ รพ.คลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน ของ รพ.คลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 
ประกาศเมื่อ : 2018-12-03 14:24:34 น. โดย สุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร.055705202-4 ต่อ 114,128,220,224
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบประกวดราคา
ราคากลาง : รายละเอียดรถพยาบาล.PDF (3.96 MB, ดู 97 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2018-12-03 14:25:58 น.)
ร่างประกาศและเอกสาร : ร่างประกาศประกวดราคา.PDF (3.96 MB, ดู 94 ครั้ง, เผยแพร่เมื่อ 2018-12-03 14:26:26 น.)
ประกาศเชิญชวน : ยังไม่มีไฟล์แนบ
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก/ผู้ชนะ : ยังไม่มีไฟล์แนบ
รายงานผลการจัดซื้อ/จ้าง : ยังไม่มีไฟล์แนบ
 
 
Untitled Document