สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร


คลองขลุง ,รพช.
กลุ่มโรงพยาบาล 11 แห่ง


14135 บึงสามัคคี ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 32 จาก 61 คน
โทรศัพท์ : 055733333
E-mail :
11235 ทรายทองวัฒนา ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 40 จาก 58 คน
โทรศัพท์ : 055862208
E-mail :
11229 ไทรงาม ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 53 จาก 85 คน
โทรศัพท์ : 055791006
E-mail : saingam.net
11234 ลานกระบือ ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 54 จาก 85 คน
โทรศัพท์ : 0814745505
E-mail : wanna.khahan@gmail.com
11236 ปางศิลาทอง ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 43 จาก 54 คน
โทรศัพท์ : 055741951
E-mail : pangsilathong2540@gmail.com
11232 คลองขลุง ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 97 จาก 137 คน
โทรศัพท์ : 055781006
E-mail : khlongkhlunghospital@hotmail.com
11233 พรานกระต่าย ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 69 จาก 99 คน
โทรศัพท์ : 0948414638
E-mail : jont_pkt@hotmail.com
11231 ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 95 จาก 122 คน
โทรศัพท์ : 055779013
E-mail : focusjung1@hotmail.com
10721 กำแพงเพชร ,รพท.  
มีรูปประจำตัว 101 จาก 111 คน
โทรศัพท์ : 0815342315
E-mail : kiew_pa@hotmail.com
11228 ทุ่งโพธิ์ทะเล ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 25 จาก 59 คน
โทรศัพท์ : 055736120
E-mail :
28010 โกสัมพีนคร ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 29 จาก 34 คน
โทรศัพท์ : 055714081
E-mail : ksphospital@hotmail.com
11230 คลองลาน ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 72 จาก 116 คน
โทรศัพท์ : 055786675
E-mail : srisuda_saw@outlook.com


Untitled Document