สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร


ลานกระบือ ,รพช.
กลุ่มโรงพยาบาล 11 แห่ง


11230 คลองลาน ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 86 จาก 127 คน
โทรศัพท์ : 055786262
E-mail : srisuda_saw@outlook.com
11229 ไทรงาม ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 64 จาก 96 คน
โทรศัพท์ : 055791006
E-mail : saingam.net
11231 ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 117 จาก 144 คน
โทรศัพท์ : 055779013
E-mail : focusjung1@hotmail.com
28010 โกสัมพีนคร ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 38 จาก 45 คน
โทรศัพท์ : 055714081
E-mail : ksphospital@hotmail.com
11236 ปางศิลาทอง ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 54 จาก 65 คน
โทรศัพท์ : 055741951
E-mail : pangsilathong2540@gmail.com
11232 คลองขลุง ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 118 จาก 157 คน
โทรศัพท์ : 055781006
E-mail : khlongkhlunghospital@hotmail.com
11235 ทรายทองวัฒนา ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 61 จาก 78 คน
โทรศัพท์ : 0643429865
E-mail : la-or2510@hotmail.com
11228 ทุ่งโพธิ์ทะเล ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 35 จาก 66 คน
โทรศัพท์ : 055736120
E-mail :
10721 กำแพงเพชร ,รพท.  
มีรูปประจำตัว 116 จาก 125 คน
โทรศัพท์ : 0882730770
E-mail : ramasootkan@gmail.com
14135 บึงสามัคคี ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 40 จาก 68 คน
โทรศัพท์ : 6926964956
E-mail : knat.happy@gmail.com
11234 ลานกระบือ ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 74 จาก 104 คน
โทรศัพท์ : 055769226
E-mail : kik.siwinee@gmail.com
11233 พรานกระต่าย ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 98 จาก 125 คน
โทรศัพท์ : 055775765
E-mail :


Untitled Document