สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร


พรานกระต่าย ,รพช.
กลุ่มโรงพยาบาล 11 แห่ง


11228 ทุ่งโพธิ์ทะเล ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 34 จาก 65 คน
โทรศัพท์ : 055736120
E-mail :
11231 ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 107 จาก 134 คน
โทรศัพท์ : 055779013
E-mail : focusjung1@hotmail.com
11232 คลองขลุง ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 109 จาก 149 คน
โทรศัพท์ : 055781006
E-mail : khlongkhlunghospital@hotmail.com
11233 พรานกระต่าย ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 89 จาก 117 คน
โทรศัพท์ : 055775765
E-mail :
11229 ไทรงาม ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 63 จาก 95 คน
โทรศัพท์ : 055791006
E-mail : saingam.net
11235 ทรายทองวัฒนา ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 57 จาก 74 คน
โทรศัพท์ : 055862208
E-mail :
14135 บึงสามัคคี ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 40 จาก 69 คน
โทรศัพท์ : 6926964956
E-mail : knat.happy@gmail.com
11236 ปางศิลาทอง ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 52 จาก 63 คน
โทรศัพท์ : 055741951
E-mail : pangsilathong2540@gmail.com
28010 โกสัมพีนคร ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 36 จาก 42 คน
โทรศัพท์ : 055714081
E-mail : ksphospital@hotmail.com
10721 กำแพงเพชร ,รพท.  
มีรูปประจำตัว 114 จาก 123 คน
โทรศัพท์ : 0882730770
E-mail : ramasootkan@gmail.com
11230 คลองลาน ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 81 จาก 124 คน
โทรศัพท์ : 055786675
E-mail : srisuda_saw@outlook.com
11234 ลานกระบือ ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 67 จาก 96 คน
โทรศัพท์ : 055769086
E-mail : kik.siwinee@gmail.com


Untitled Document