สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร


คลองลาน ,รพช.
กลุ่มโรงพยาบาล 11 แห่ง


11234 ลานกระบือ ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 74 จาก 104 คน
โทรศัพท์ : 055769226
E-mail : kik.siwinee@gmail.com
11233 พรานกระต่าย ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 111 จาก 138 คน
โทรศัพท์ : 055775765
E-mail : oesiri00@gmail.com
11229 ไทรงาม ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 70 จาก 102 คน
โทรศัพท์ : 055791006
E-mail : saingam.net
10721 กำแพงเพชร ,รพท.  
มีรูปประจำตัว 123 จาก 132 คน
โทรศัพท์ : 0882730770
E-mail : ramasootkan@gmail.com
11236 ปางศิลาทอง ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 55 จาก 65 คน
โทรศัพท์ : 055741951
E-mail : pangsilathong2540@gmail.com
11228 ทุ่งโพธิ์ทะเล ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 36 จาก 67 คน
โทรศัพท์ : 055741788
E-mail :
11231 ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 119 จาก 146 คน
โทรศัพท์ : 055779013
E-mail : focusjung1@hotmail.com
28010 โกสัมพีนคร ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 42 จาก 48 คน
โทรศัพท์ : 055714081
E-mail : soyprom1974@gmail.com
11230 คลองลาน ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 89 จาก 130 คน
โทรศัพท์ : 055786262
E-mail : 099wangwong@gmail.com
11232 คลองขลุง ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 125 จาก 161 คน
โทรศัพท์ : 055781006
E-mail : khlongkhlunghospital@hotmail.com
14135 บึงสามัคคี ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 44 จาก 71 คน
โทรศัพท์ : 6926964956
E-mail : knat.happy@gmail.com
11235 ทรายทองวัฒนา ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 62 จาก 79 คน
โทรศัพท์ : 055862208
E-mail : la-or2510@hotmail.com


Untitled Document