สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร


คลองขลุง ,รพช.
กลุ่มโรงพยาบาล 11 แห่ง


28010 โกสัมพีนคร ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 32 จาก 37 คน
โทรศัพท์ : 055714081
E-mail : ksphospital@hotmail.com
11235 ทรายทองวัฒนา ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 46 จาก 64 คน
โทรศัพท์ : 055862208
E-mail :
11234 ลานกระบือ ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 61 จาก 91 คน
โทรศัพท์ :
E-mail : wanna.khahan@gmail.com
11233 พรานกระต่าย ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 80 จาก 110 คน
โทรศัพท์ : 0948414638
E-mail : jont_pkt@hotmail.com
14135 บึงสามัคคี ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 37 จาก 66 คน
โทรศัพท์ : 055871671
E-mail :
11229 ไทรงาม ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 61 จาก 93 คน
โทรศัพท์ : 055791006
E-mail : saingam.net
11228 ทุ่งโพธิ์ทะเล ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 32 จาก 64 คน
โทรศัพท์ : 055736120
E-mail :
11232 คลองขลุง ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 105 จาก 144 คน
โทรศัพท์ : 055781006
E-mail : khlongkhlunghospital@hotmail.com
11230 คลองลาน ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 76 จาก 120 คน
โทรศัพท์ : 055786675
E-mail : srisuda_saw@outlook.com
11236 ปางศิลาทอง ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 47 จาก 58 คน
โทรศัพท์ : 055741951
E-mail : pangsilathong2540@gmail.com
10721 กำแพงเพชร ,รพท.  
มีรูปประจำตัว 110 จาก 119 คน
โทรศัพท์ : 0882730770
E-mail : ramasootkan@gmail.com
11231 ขาณุวรลักษบุรี ,รพช.  
มีรูปประจำตัว 103 จาก 130 คน
โทรศัพท์ : 055779013
E-mail : focusjung1@hotmail.com


Untitled Document