สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

11229 ไทรงาม ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 95 คน
มีรูปประจำตัว 63 คน
คชาชาญ เงินชุ่ม  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
สาริกา ศรีบุญเรือง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
สุชานันท์ สุคันธพฤกษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
วันเสด็จ แจ้งสว่าง  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
พอพล จอมมูล  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ปริญญา เม้าโมลี  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สุกุณตนา อนงค์รักษ์  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
มัทนียา นิลาพพันธุ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พิไลรัตน์ ซาพิมพ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
เสรี เกษแก้ว  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
น้ำฟ้า แว้นแคว้น  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
พินโญ หงษ์ยิ้ม  
ทันตแพทย์ อาวุโส
สุวิมล ศิริพงศาภรณ์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
สุดาพร นางาม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศรีธนา เหล่ารอด  
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
ประกาศิษฐ์ คะระวานิช  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
อาณัติ เมฆเลื่อม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สุคิด วงเวียน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปนัดดา วังคีรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กิตติธัช มาลาเพชร  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
วรุณยุภา นิลาพันธ์  
นักวิชาการเงินและบัญชี
ลำไพ สุขสกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ขนบพันธ์ พิสุทธิ์รัตนาภรณ์  
นักเทคนิคการแพทย์
สาลี่ ถอสุวรรณ์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
ณิชากร วรเลิศ  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
สุทธิพงษ์ ทาสอน  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
พยอม แสงอ่วม  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
กัลยา ทิพราช  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
เกศนีย์ แพรน้อย  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
จิรารัตน์ อ่อนจันทร์  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
จิราพัชร รุ่งวงษ์  
เจ้าพนักงานธุรการ
กมลวรรณ จันนาเมือง  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
พิกุลแก้ว กุลชา  
เจ้าพนักงานธุรการ
ทิวา รอดกสิกรรม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
suree saennok  
คนงาน
ปุณญิศา ไชยนาง  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ปัทมา กุสุโมทย์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
รวีวรรร พุทธรักชาติ  
นักวิชาการสาธารณสุข
คนึงหา เสือดี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
กนกกาญจณ์ เทศสนธิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
นฤมล พานชัย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ฤทธิชัย ทิตะพัน  
นักวิชาการสาธารณสุข
พัชนี มากเมือง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ทรงวุฒิ บางวิเศษ  
เจ้าพนักงานพัสดุ
มิ่งขวัญ สิทธิวรนันท์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
จิราพร อ้นเกษ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เยาวดี กล้าหาญ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
บัวตั๋น เปรมอ่อน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วิไลพร ขันตี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ณัฏฐ์ธนัน แจ้งประสิทธิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
กิติยา สีม่วงงาม  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
หัตฐกรณ์ นิ่มเจริญศักดิ์  
เจ้าพนักงานธุรการ
ปรียาภรณ์ เกษมทรัพย์  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
ธิติมา เทียบทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เฉลิมพล ลือราช  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
เทวัน คงสบาย  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นลิน จรุงธนะกิจ  
นายแพทย์ ชำนาญงาน
รำไพ ศรีประทุม  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ปราณี ผลวิบูรณ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กชกร สานุศิษย์  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
สุมาลี คชานันท์  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
วีระศักดิ์ ดำรงพงษ์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
สิริกุล ป้อมใย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วัลลภ กันถา  
พนักงานเปล
จิตถวิล จันทราบุญ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วิทวัฒน์ อูปคำ  
เภสัชกร ชำนาญงาน
พรศรี ศิริต๊ะ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
นิภา เภาโพธิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กัณฑกานต์ กีตา  
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ
อมรรัตน์ ทรัพย์นุ้ย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วีระ ครุธแก้ว  
เจ้าพนักงานสถิติ ปฏิบัติงาน
ปัญญาเรศ บุญเถื่อน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
พัชรวรรณ อยู่สุข  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
ศราวุฒิ มหาวรรณ์แจม  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
ทรายทอง คำสา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จรัสศรี เทือกกอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปนิดา ทิพมนต์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
อมรรัตน์ วิบูลสุนทรางกูล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุพรรณมาศ เขียวมีศรี  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
วีระชัย สระทองอินทร์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ชลิดา นาควิจิตร  
เจ้าพนักงานธุรการ
แสงทิพย์ ตั้งคติธรรม  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
กมล กลิ่นไทย  
นายแพทย์ อาวุโส
ยิ่งใหญ่ น้อยม่วง  
ลูกมือช่าง
สริตา โปร่งเกษม  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
นรัฐภรณ์ ทองหา  
นักวิชาการสาธารณสุข
จุฑารัตน์ กงผัน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ฐาณิญา จันธง  
พนักงานบันทึกข้อมูล
เสวก จันทร์แก้ว  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติงาน
ไปรยา กิติกร  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
เนาวรัตน์ ประสิทธิธัญการ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พีรพงศ์ พลับพลา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ระวิวรรณ เตชทวีทรัพย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อาเรก เกษแก้ว  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ฉวี อภิวัฒน์ปุญญบาล  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


Untitled Document