สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

11229 ไทรงาม ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 96 คน
มีรูปประจำตัว 64 คน
suree saennok  
คนงาน
เกศนีย์ แพรน้อย  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
กมลวรรณ จันนาเมือง  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
สุกุณตนา อนงค์รักษ์  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
จุฑารัตน์ กงผัน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
อมรรัตน์ ทรัพย์นุ้ย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เฉลิมพล ลือราช  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
กมล กลิ่นไทย  
นายแพทย์ อาวุโส
พรศรี ศิริต๊ะ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
มิ่งขวัญ สิทธิวรนันท์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
พัชนี มากเมือง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เสวก จันทร์แก้ว  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติงาน
พอพล จอมมูล  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ประกาศิษฐ์ คะระวานิช  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
พัชรวรรณ อยู่สุข  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
ธิติมา เทียบทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุวิมล ศิริพงศาภรณ์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
อาณัติ เมฆเลื่อม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สิริกุล ป้อมใย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ฤทธิชัย ทิตะพัน  
นักวิชาการสาธารณสุข
วิไลพร ขันตี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สริตา โปร่งเกษม  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ทรงวุฒิ บางวิเศษ  
เจ้าพนักงานพัสดุ
วันเสด็จ แจ้งสว่าง  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
พิไลรัตน์ ซาพิมพ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สุชานันท์ สุคันธพฤกษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
หัตฐกรณ์ นิ่มเจริญศักดิ์  
เจ้าพนักงานธุรการ
สุคิด วงเวียน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วีระศักดิ์ ดำรงพงษ์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
รวีวรรร พุทธรักชาติ  
นักวิชาการสาธารณสุข
จรัสศรี เทือกกอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เยาวดี กล้าหาญ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นลิน จรุงธนะกิจ  
นายแพทย์ ชำนาญงาน
สุทธิพงษ์ ทาสอน  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
คนึงหา เสือดี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
อมรรัตน์ วิบูลสุนทรางกูล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปัทมา กุสุโมทย์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
น้ำฟ้า แว้นแคว้น  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
กิตติธัช มาลาเพชร  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ฐาณิญา จันธง  
พนักงานบันทึกข้อมูล
ณิชากร วรเลิศ  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
กชกร สานุศิษย์  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
นฤมล พานชัย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ณัฏฐ์ธนัน แจ้งประสิทธิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ปริญญา เม้าโมลี  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
มัทนียา นิลาพพันธุ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วีระ ครุธแก้ว  
เจ้าพนักงานสถิติ ปฏิบัติงาน
สุมาลี คชานันท์  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
นรัฐภรณ์ ทองหา  
นักวิชาการสาธารณสุข
วัลลภ กันถา  
พนักงานเปล
ปนัดดา วังคีรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พยอม แสงอ่วม  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
พิกุลแก้ว กุลชา  
เจ้าพนักงานธุรการ
ศรีธนา เหล่ารอด  
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
กัณฑกานต์ กีตา  
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ
คชาชาญ เงินชุ่ม  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
ปัญญาเรศ บุญเถื่อน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
วรุณยุภา นิลาพันธ์  
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปราณี ผลวิบูรณ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศราวุฒิ มหาวรรณ์แจม  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
จิราพร อ้นเกษ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วิทวัฒน์ อูปคำ  
เภสัชกร ชำนาญงาน
ชลิดา นาควิจิตร  
เจ้าพนักงานธุรการ
กนกกาญจณ์ เทศสนธิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
เสรี เกษแก้ว  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พินโญ หงษ์ยิ้ม  
ทันตแพทย์ อาวุโส
ปุณญิศา ไชยนาง  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
บัวตั๋น เปรมอ่อน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปรียาภรณ์ เกษมทรัพย์  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
เนาวรัตน์ ประสิทธิธัญการ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ทรายทอง คำสา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เทวัน คงสบาย  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จิรารัตน์ อ่อนจันทร์  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
สายทอง บุญช่วย  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
ขนบพันธ์ พิสุทธิ์รัตนาภรณ์  
นักเทคนิคการแพทย์
ลำไพ สุขสกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สาลี่ ถอสุวรรณ์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
นิภา เภาโพธิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ยิ่งใหญ่ น้อยม่วง  
ลูกมือช่าง
ปนิดา ทิพมนต์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
จิราพัชร รุ่งวงษ์  
เจ้าพนักงานธุรการ
สาริกา ศรีบุญเรือง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
อาเรก เกษแก้ว  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ทิวา รอดกสิกรรม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ฉวี อภิวัฒน์ปุญญบาล  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
แสงทิพย์ ตั้งคติธรรม  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ระวิวรรณ เตชทวีทรัพย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กิติยา สีม่วงงาม  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สุดาพร นางาม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กัลยา ทิพราช  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
รำไพ ศรีประทุม  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
พีรพงศ์ พลับพลา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วีระชัย สระทองอินทร์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
สุพรรณมาศ เขียวมีศรี  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ไปรยา กิติกร  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
จิตถวิล จันทราบุญ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document