สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

11229 ไทรงาม ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 97 คน
มีรูปประจำตัว 65 คน
ขนบพันธ์ พิสุทธิ์รัตนาภรณ์  
นักเทคนิคการแพทย์
สุมาลี คชานันท์  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
เทวัน คงสบาย  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ทรายทอง คำสา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วีระศักดิ์ ดำรงพงษ์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
สุทธิพงษ์ ทาสอน  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
คชาชาญ เงินชุ่ม  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
นรัฐภรณ์ ทองหา  
นักวิชาการสาธารณสุข
อมรรัตน์ วิบูลสุนทรางกูล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
บัวตั๋น เปรมอ่อน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ณัฏฐ์ธนัน แจ้งประสิทธิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
พิไลรัตน์ ซาพิมพ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ปุณญิศา ไชยนาง  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
อมรรัตน์ ทรัพย์นุ้ย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุดาพร นางาม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อาณัติ เมฆเลื่อม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กัณณิกา ชุ่มปิว  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
ปรียาภรณ์ เกษมทรัพย์  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
รวีวรรร พุทธรักชาติ  
นักวิชาการสาธารณสุข
กชกร สานุศิษย์  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
วันเสด็จ แจ้งสว่าง  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
เฉลิมพล ลือราช  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
เยาวดี กล้าหาญ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ฤทธิชัย ทิตะพัน  
นักวิชาการสาธารณสุข
พิกุลแก้ว กุลชา  
เจ้าพนักงานธุรการ
วีระ ครุธแก้ว  
เจ้าพนักงานสถิติ ปฏิบัติงาน
จรัสศรี เทือกกอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ยิ่งใหญ่ น้อยม่วง  
ลูกมือช่าง
วัลลภ กันถา  
พนักงานเปล
สิริกุล ป้อมใย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วรุณยุภา นิลาพันธ์  
นักวิชาการเงินและบัญชี
พีรพงศ์ พลับพลา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปริญญา เม้าโมลี  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สาลี่ ถอสุวรรณ์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
เสวก จันทร์แก้ว  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติงาน
วีระชัย สระทองอินทร์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
กิติยา สีม่วงงาม  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วิทวัฒน์ อูปคำ  
เภสัชกร ชำนาญงาน
suree saennok  
คนงาน
ปัทมา กุสุโมทย์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ศราวุฒิ มหาวรรณ์แจม  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
พินโญ หงษ์ยิ้ม  
ทันตแพทย์ เชี่ยวชาญ
สาริกา ศรีบุญเรือง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
สุคิด วงเวียน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พยอม แสงอ่วม  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
ปนิดา ทิพมนต์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
มัทนียา นิลาพพันธุ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จิราพัชร รุ่งวงษ์  
เจ้าพนักงานธุรการ
พรศรี ศิริต๊ะ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สุพรรณมาศ เขียวมีศรี  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
พอพล จอมมูล  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
จุฑารัตน์ กงผัน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ทิวา รอดกสิกรรม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ระวิวรรณ เตชทวีทรัพย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
สุกุณตนา อนงค์รักษ์  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
วิไลพร ขันตี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จิรารัตน์ อ่อนจันทร์  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
น้ำฟ้า แว้นแคว้น  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
เกศนีย์ แพรน้อย  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
เนาวรัตน์ ประสิทธิธัญการ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ลำไพ สุขสกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ฐาณิญา จันธง  
พนักงานบันทึกข้อมูล
ปนัดดา วังคีรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุชานันท์ สุคันธพฤกษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
คนึงหา เสือดี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สุวิมล ศิริพงศาภรณ์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ณิชากร วรเลิศ  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
พัชรวรรณ อยู่สุข  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
แสงทิพย์ ตั้งคติธรรม  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ปราณี ผลวิบูรณ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ประกาศิษฐ์ คะระวานิช  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
นลิน จรุงธนะกิจ  
นายแพทย์ ชำนาญงาน
อาเรก เกษแก้ว  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปัญญาเรศ บุญเถื่อน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ทรงวุฒิ บางวิเศษ  
เจ้าพนักงานพัสดุ
จิราพร อ้นเกษ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กมล กลิ่นไทย  
นายแพทย์ อาวุโส
สายทอง บุญช่วย  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
ไปรยา กิติกร  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
มิ่งขวัญ สิทธิวรนันท์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
ฉวี อภิวัฒน์ปุญญบาล  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กัลยา ทิพราช  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
สริตา โปร่งเกษม  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
เสรี เกษแก้ว  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จิตถวิล จันทราบุญ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นิภา เภาโพธิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รำไพ ศรีประทุม  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ธิติมา เทียบทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กนกกาญจณ์ เทศสนธิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
กมลวรรณ จันนาเมือง  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
หัตฐกรณ์ นิ่มเจริญศักดิ์  
เจ้าพนักงานธุรการ
พัชนี มากเมือง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศรีธนา เหล่ารอด  
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นฤมล พานชัย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กัณฑกานต์ กีตา  
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ
กิตติธัช มาลาเพชร  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ชลิดา นาควิจิตร  
เจ้าพนักงานธุรการ


Untitled Document