สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top


หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดกำแพงเพชร
สายตรงฝ่ายต่างๆ
ห้อง นพ.สสจ.
055705201
เลขาฯ
055705198
คุ้มครองผู้บริโภค
055705197
FAX(เลขาฯ)
055705200
นิคิกร
055705195
ประกันสุขภาพ
055705196
ประกันสุขภาพ FAX
055705189
บริหารทั่วไป,ทรัพยากร
055705199
FAX (โรคไม่ติดต่อ)NCD
055705187
ระบาดวิทยา
055705193
ส่งเสริมสุขภาพ
055705198
งานไอที
055705191
 

ตอบรับอัตโนมัติ โทร. 055-705186,88,94 และ 055-705202-205 (ต่อ)

หน้าห้อง นพ.สสจ.
222
ห้อง นวก.สส.ชช.(ส)
139
ห้องรอง5คุณกำไลทิพย์ ระน้อย
141
Operator
0,101,103,221
หน.กลุ่มบริหาร
112
งานสารบรรณ
165
งานการเงิน&บัญชี
106,107
หน.งานพัสดุ
114
งานพัสดุ
224,220
งานธุรการ&ประชาสัมพันธ์
105
สารบรรณ
165
ห้องประชุมวิชปราการ(201)
201
พขร.
199
หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์
126
กลุ่มงานยุทธศาสตร์
127,176
งานIT
124,125
หน.กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
137
กลุ่มงานสุขภาพ
136
หน.กลุ่มงานนิติกร
301
กลุ่มนิติการ
113
กลุ่มงานควบคุมโรค
130,131
กลุ่มงาน คบส.
146,333
กลุ่มงานสุขภาพ
122,123,118
หน.กลุ่มงานพัฒนาฯ
306
กลุ่มงานพัฒนาฯ
228,119
กลุ่มงานทันตฯ
150
กลุ่มงานบริหารทรัพากรบุคคล
190,110
หน.กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม
133
กลุ่มสิ่งแวดล้อม
129
หน.กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ
171
กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ
171,147
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
148
เลขาฯ
111
 

Untitled Document