สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร


ปางศิลาทอง ,สสอ.
กลุ่มสาธารณสุขอำเภอ 11 แห่ง


00666 ลานกระบือ ,สสอ.  
มีรูปประจำตัว 14 จาก 18 คน
โทรศัพท์ : 055769126
E-mail : suphan_lkb@hotmail.co.th
00667 ทรายทองวัฒนา ,สสอ.  
มีรูปประจำตัว 10 จาก 12 คน
โทรศัพท์ : 055862176
E-mail : saithong_49@hotmail.com
00670 โกสัมพีนคร ,สสอ.  
มีรูปประจำตัว 10 จาก 13 คน
โทรศัพท์ : 055714633
E-mail : sso_kosumpee@windowslive.com
00663 ขาณุวรลักษบุรี ,สสอ.  
มีรูปประจำตัว 33 จาก 37 คน
โทรศัพท์ : 055779012
E-mail : ไม่มี
00668 ปางศิลาทอง ,สสอ.  
มีรูปประจำตัว 20 จาก 23 คน
โทรศัพท์ : 055029872
E-mail : pangreport6209@hotmail.com
00665 พรานกระต่าย ,สสอ.  
มีรูปประจำตัว 19 จาก 27 คน
โทรศัพท์ : 055761015
E-mail :
00664 คลองขลุง ,สสอ.  
มีรูปประจำตัว 12 จาก 20 คน
โทรศัพท์ : 055781008
E-mail :
00661 ไทรงาม ,สสอ.  
มีรูปประจำตัว 8 จาก 12 คน
โทรศัพท์ : 055791008
E-mail : sai201@windowslive.com
00669 บึงสามัคคี ,สสอ.  
มีรูปประจำตัว 17 จาก 17 คน
โทรศัพท์ : 055772510
E-mail :
00660 เมืองกำแพงเพชร ,สสอ.  
มีรูปประจำตัว 21 จาก 32 คน
โทรศัพท์ : 055713167
E-mail : meangkp@gmail.com
00662 คลองลาน ,สสอ.  
มีรูปประจำตัว 13 จาก 23 คน
โทรศัพท์ : 055786150
E-mail : sso.klonglan@gmail.com


Untitled Document