สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร


คลองลาน ,สสอ.
กลุ่มสาธารณสุขอำเภอ 11 แห่ง


00664 คลองขลุง ,สสอ.  
มีรูปประจำตัว 14 จาก 22 คน
โทรศัพท์ : 055781008
E-mail :
00660 เมืองกำแพงเพชร ,สสอ.  
มีรูปประจำตัว 19 จาก 30 คน
โทรศัพท์ : 055713167
E-mail : meangkp@gmail.com
00667 ทรายทองวัฒนา ,สสอ.  
มีรูปประจำตัว 10 จาก 12 คน
โทรศัพท์ : 055862176
E-mail : saithong_49@hotmail.com
00663 ขาณุวรลักษบุรี ,สสอ.  
มีรูปประจำตัว 28 จาก 33 คน
โทรศัพท์ : 055779012
E-mail : ไม่มี
00670 โกสัมพีนคร ,สสอ.  
มีรูปประจำตัว 11 จาก 14 คน
โทรศัพท์ : 055714633
E-mail : sso_kosumpee@windowslive.com
00666 ลานกระบือ ,สสอ.  
มีรูปประจำตัว 14 จาก 18 คน
โทรศัพท์ : 055769126
E-mail : suphan_lkb@hotmail.co.th
00662 คลองลาน ,สสอ.  
มีรูปประจำตัว 12 จาก 23 คน
โทรศัพท์ : 055786150
E-mail : sso.klonglan@gmail.com
00665 พรานกระต่าย ,สสอ.  
มีรูปประจำตัว 16 จาก 24 คน
โทรศัพท์ : 055761015
E-mail :
00669 บึงสามัคคี ,สสอ.  
มีรูปประจำตัว 16 จาก 16 คน
โทรศัพท์ : 055772510
E-mail :
00661 ไทรงาม ,สสอ.  
มีรูปประจำตัว 8 จาก 12 คน
โทรศัพท์ : 055791008
E-mail : sai201@windowslive.com
00668 ปางศิลาทอง ,สสอ.  
มีรูปประจำตัว 19 จาก 22 คน
โทรศัพท์ : 055029872
E-mail : pangreport6209@hotmail.com


Untitled Document