สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

00665 พรานกระต่าย ,สสอ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 24 คน
มีรูปประจำตัว 16 คน
ชลธิชา ขัดสุข  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
รติมา รักภูธร  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ณัฏฐนันท์ ทรัพลาภะกุล  (ลาออก)
พนักงานบันทึกข้อมูล
อารีย์ เนียมนิ่ม  
พนักงานบันทึกข้อมูล
เรวดี ป่าถ่อน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
เสาวลักษณ์ ไชยมงคล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุนิสา หอมรื่น  
พนักงานบันทึกข้อมูล
นริศรา บัวเผียน  
เจ้าพนักงานธุรการ
จรรยา หญ้าลาภ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สิริวรรณ รักษ์ชน  
นักวิชาการสาธารณสุข
วชิระ วิเศษสา  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ฤทธิ์เทวัน นันทมิตร  (ย้ายต่างจังหวัด)
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
รุจา เชตุเหมือน  
พนักงานบันทึกข้อมูล
ทีฆทัศน์ หัวไผ่  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
สุขุมาลย์ กิตตวัชนะ  
เภสัชกร ชำนาญงาน
ณัฏยา หญ้าลาภ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
อรพิน หิรัญศรี  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ธนัชกานต์ อินทพงษ์  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
ศักดิ์ดา ส่องแสง  
นักวิชาการสาธารณสุข
รัฐฐินันท์ สังคง  
พนักงานบันทึกข้อมูล
สมนึก ถาวร  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
มิณฑิตา พุ่มตะโก  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ทินกร ชำนาญยงค์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ยุวรัตน์ จอมมาวรรณ  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ


Untitled Document