สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

00665 พรานกระต่าย ,สสอ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 24 คน
มีรูปประจำตัว 16 คน
นริศรา บัวเผียน  
เจ้าพนักงานธุรการ
ฤทธิ์เทวัน นันทมิตร  (ย้ายต่างจังหวัด)
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
รัฐฐินันท์ สังคง  
พนักงานบันทึกข้อมูล
อารีย์ เนียมนิ่ม  
พนักงานบันทึกข้อมูล
สุนิสา หอมรื่น  
พนักงานบันทึกข้อมูล
รติมา รักภูธร  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
สุขุมาลย์ กิตตวัชนะ  
เภสัชกร ชำนาญงาน
ณัฏฐนันท์ ทรัพลาภะกุล  (ลาออก)
พนักงานบันทึกข้อมูล
วชิระ วิเศษสา  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติการ
มิณฑิตา พุ่มตะโก  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
สิริวรรณ รักษ์ชน  
นักวิชาการสาธารณสุข
รุจา เชตุเหมือน  
พนักงานบันทึกข้อมูล
ชลธิชา ขัดสุข  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
ณัฏยา หญ้าลาภ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
ธนัชกานต์ อินทพงษ์  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
ยุวรัตน์ จอมมาวรรณ  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
อรพิน หิรัญศรี  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
เสาวลักษณ์ ไชยมงคล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศักดิ์ดา ส่องแสง  
นักวิชาการสาธารณสุข
ทินกร ชำนาญยงค์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สมนึก ถาวร  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
เรวดี ป่าถ่อน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
จรรยา หญ้าลาภ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ทีฆทัศน์ หัวไผ่  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน


Untitled Document