สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

00665 พรานกระต่าย ,สสอ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 29 คน
มีรูปประจำตัว 21 คน
รุจา เชตุเหมือน  
พนักงานบันทึกข้อมูล
มิณฑิตา พุ่มตะโก  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ทินกร ชำนาญยงค์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สุขุมาลย์ กิตตวัชนะ  
เภสัชกร ชำนาญงาน
ทีฆทัศน์ หัวไผ่  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ศักดิ์ดา ส่องแสง  
นักวิชาการสาธารณสุข
สิริวรรณ รักษ์ชน  
นักวิชาการสาธารณสุข
ธนัชกานต์ อินทพงษ์  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
เสาวลักษณ์ ไชยมงคล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อารีย์ เนียมนิ่ม  
พนักงานบันทึกข้อมูล
รัฐฐินันท์ สังคง  
พนักงานบันทึกข้อมูล
จรรยา หญ้าลาภ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ชลธิชา ขัดสุข  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
เทียบ อินยัง  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
ณัฏยา หญ้าลาภ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
รติมา รักภูธร  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ขวัญมนัส กิตยานุรักษ์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
วชิระ วิเศษสา  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติการ
วรพรรณ ภูมิภูติกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ศิริลักษณ์ โมลาลาย  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ฤทธิ์เทวัน นันทมิตร  (ย้ายต่างจังหวัด)
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ยุวรัตน์ จอมมาวรรณ  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
เรวดี ป่าถ่อน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ณัฏฐนันท์ ทรัพลาภะกุล  (ลาออก)
พนักงานบันทึกข้อมูล
สุชาติ รัตถา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สมนึก ถาวร  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
นริศรา บัวเผียน  
เจ้าพนักงานธุรการ
สุนิสา หอมรื่น  
พนักงานบันทึกข้อมูล
อรพิน หิรัญศรี  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน


Untitled Document