สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

00665 พรานกระต่าย ,สสอ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 24 คน
มีรูปประจำตัว 16 คน
รัฐฐินันท์ สังคง  
พนักงานบันทึกข้อมูล
ศักดิ์ดา ส่องแสง  
นักวิชาการสาธารณสุข
มิณฑิตา พุ่มตะโก  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ณัฏยา หญ้าลาภ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
ชลธิชา ขัดสุข  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
อรพิน หิรัญศรี  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ฤทธิ์เทวัน นันทมิตร  (ย้ายต่างจังหวัด)
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
เสาวลักษณ์ ไชยมงคล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุขุมาลย์ กิตตวัชนะ  
เภสัชกร ชำนาญงาน
สมนึก ถาวร  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ธนัชกานต์ อินทพงษ์  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
สุนิสา หอมรื่น  
พนักงานบันทึกข้อมูล
เรวดี ป่าถ่อน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ทินกร ชำนาญยงค์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
รุจา เชตุเหมือน  
พนักงานบันทึกข้อมูล
นริศรา บัวเผียน  
เจ้าพนักงานธุรการ
วชิระ วิเศษสา  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติการ
อารีย์ เนียมนิ่ม  
พนักงานบันทึกข้อมูล
จรรยา หญ้าลาภ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ยุวรัตน์ จอมมาวรรณ  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ทีฆทัศน์ หัวไผ่  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
สิริวรรณ รักษ์ชน  
นักวิชาการสาธารณสุข
ณัฏฐนันท์ ทรัพลาภะกุล  (ลาออก)
พนักงานบันทึกข้อมูล
รติมา รักภูธร  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ


Untitled Document