สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

00666 ลานกระบือ ,สสอ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 19 คน
มีรูปประจำตัว 14 คน
พนมศักดิ์ บุญเคลือบ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
บุญเลิศ บุตรจันทร์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ดิษพล สีลาพัฒน์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
เกษแก้ว นิสา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
บุญรวม หมีไพรพฤกษ์  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
สุพรรณ มีศิริ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กมลพรรณ เรียนทัพ  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
อำนาจ น้ำมลิวรรณ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ชุติมา แตงบาง  
เจ้าพนักงานพัสดุ
ธนยพร พิลึก  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ณัฐวัฒน์ ฉัตรเงิน  
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงาน
จรัญ วรรณา  (เสียชีวิต)
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
เดือน เกิดพันธุ์  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
วีระวงศ์ กุลสุโชติสิน  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
มนทิรา สุขเอี่ยม  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ปรีชา รอดปันนา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
จิรวัฒน์ สมุทรสุวรรณ  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ประภาพรรณ อินนารา  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติการ
นภา จันนาค  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน


Untitled Document