สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

00666 ลานกระบือ ,สสอ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 18 คน
มีรูปประจำตัว 14 คน
จรัญ วรรณา  (เสียชีวิต)
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ณัฐวัฒน์ ฉัตรเงิน  
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงาน
ชุติมา แตงบาง  
เจ้าพนักงานพัสดุ
สุพรรณ มีศิริ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
พนมศักดิ์ บุญเคลือบ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
บุญรวม หมีไพรพฤกษ์  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
อำนาจ น้ำมลิวรรณ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
มนทิรา สุขเอี่ยม  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ธนยพร พิลึก  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
กมลพรรณ เรียนทัพ  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
จิรวัฒน์ สมุทรสุวรรณ  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
บุญเลิศ บุตรจันทร์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ประภาพรรณ อินนารา  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติการ
นภา จันนาค  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
ปรีชา รอดปันนา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
เกษแก้ว นิสา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ดิษพล สีลาพัฒน์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
เดือน เกิดพันธุ์  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข


Untitled Document