สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

00666 ลานกระบือ ,สสอ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 19 คน
มีรูปประจำตัว 14 คน
บุญเลิศ บุตรจันทร์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
บุญรวม หมีไพรพฤกษ์  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
สุพรรณ มีศิริ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
มนทิรา สุขเอี่ยม  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
อำนาจ น้ำมลิวรรณ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
เดือน เกิดพันธุ์  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ธนยพร พิลึก  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
จรัญ วรรณา  (เสียชีวิต)
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
เกษแก้ว นิสา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
จิรวัฒน์ สมุทรสุวรรณ  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ประภาพรรณ อินนารา  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ดิษพล สีลาพัฒน์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
วีระวงศ์ กุลสุโชติสิน  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ณัฐวัฒน์ ฉัตรเงิน  
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงาน
นภา จันนาค  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
ชุติมา แตงบาง  
เจ้าพนักงานพัสดุ
ปรีชา รอดปันนา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
พนมศักดิ์ บุญเคลือบ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กมลพรรณ เรียนทัพ  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน


Untitled Document