สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

00666 ลานกระบือ ,สสอ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 20 คน
มีรูปประจำตัว 16 คน
ประภาพรรณ อินนารา  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติการ
นภา จันนาค  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
ปรีชา รอดปันนา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
เกษแก้ว นิสา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
จิรวัฒน์ สมุทรสุวรรณ  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
อภินันท์ สระทองอินทร์  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
มนทิรา สุขเอี่ยม  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
กมลพรรณ เรียนทัพ  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
สุพรรณ มีศิริ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ธนยพร พิลึก  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ชุติมา แตงบาง  
เจ้าพนักงานพัสดุ
จรัญ วรรณา  (เสียชีวิต)
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
บุญรวม หมีไพรพฤกษ์  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
ณัฐวัฒน์ ฉัตรเงิน  
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงาน
อำนาจ น้ำมลิวรรณ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
พงษ์พัฒน์ กองทอง  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน
พนมศักดิ์ บุญเคลือบ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
บุญเลิศ บุตรจันทร์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
เดือน เกิดพันธุ์  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ดิษพล สีลาพัฒน์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


Untitled Document