สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

00666 ลานกระบือ ,สสอ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 19 คน
มีรูปประจำตัว 14 คน
อำนาจ น้ำมลิวรรณ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ชุติมา แตงบาง  
เจ้าพนักงานพัสดุ
นภา จันนาค  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
เกษแก้ว นิสา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ณัฐวัฒน์ ฉัตรเงิน  
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงาน
บุญเลิศ บุตรจันทร์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
จิรวัฒน์ สมุทรสุวรรณ  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
มนทิรา สุขเอี่ยม  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ปรีชา รอดปันนา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สุพรรณ มีศิริ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ดิษพล สีลาพัฒน์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
วีระวงศ์ กุลสุโชติสิน  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กมลพรรณ เรียนทัพ  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
บุญรวม หมีไพรพฤกษ์  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
เดือน เกิดพันธุ์  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
พนมศักดิ์ บุญเคลือบ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ธนยพร พิลึก  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
จรัญ วรรณา  (เสียชีวิต)
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ประภาพรรณ อินนารา  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติการ


Untitled Document