สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

00662 คลองลาน ,สสอ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 23 คน
มีรูปประจำตัว 12 คน
สมพร ชัยพิทักษ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
บุญรัตน์ จินะวงษ์  (ลาออก)
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
คุณากร เต็งเจียง  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ณัชพล อนันตรัมพร  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ศรีอรุณ จงวัฒนาภิรมย์  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
นิกร จินะวงษ์  (ลาออก)
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นิติพงศ์ วงศ์เอี๊ยด  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สมปอง นาคโสมะกุล  
นักวิชาการสาธารณสุข
บุญส่ง แววนำ  (เกษียณ)
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
อนิรุธ บำรุงศรี  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นิกร จินะวงษ์  (ลาออก)
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ชนชนก วิริยางกูร  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ประวิทย์ น่วมอินทร์  (ย้ายโอน)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
นัยน์ปพร ประเสริฐศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธนภร อุตตะมะวงศ์  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปาลินี พุตจอน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ไพเราะ จันทร์เชื้อ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
บุญวรานันท์ สายอินทร์  
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปิยะดา โพธิ์ไกร  
นักวิชาการสาธารณสุข
ปภัฒสร แจ่มประแดง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ทัศนีย์ พุฒทอง  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
พีรพัฒน์ แจ่มศรี  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
พิชิตโชค มะณู  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน


Untitled Document