สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

00662 คลองลาน ,สสอ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 23 คน
มีรูปประจำตัว 12 คน
ปาลินี พุตจอน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
อนิรุธ บำรุงศรี  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ไพเราะ จันทร์เชื้อ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ประวิทย์ น่วมอินทร์  (ย้ายโอน)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ณัชพล อนันตรัมพร  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
คุณากร เต็งเจียง  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
พีรพัฒน์ แจ่มศรี  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
สมปอง นาคโสมะกุล  
นักวิชาการสาธารณสุข
นัยน์ปพร ประเสริฐศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ทัศนีย์ พุฒทอง  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นิกร จินะวงษ์  (ลาออก)
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
บุญวรานันท์ สายอินทร์  
นักวิชาการเงินและบัญชี
ศรีอรุณ จงวัฒนาภิรมย์  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
พิชิตโชค มะณู  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ปิยะดา โพธิ์ไกร  
นักวิชาการสาธารณสุข
ชนชนก วิริยางกูร  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
บุญรัตน์ จินะวงษ์  (ลาออก)
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
บุญส่ง แววนำ  (เกษียณ)
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นิติพงศ์ วงศ์เอี๊ยด  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ปภัฒสร แจ่มประแดง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
สมพร ชัยพิทักษ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ธนภร อุตตะมะวงศ์  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นิกร จินะวงษ์  (ลาออก)
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


Untitled Document