สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

00662 คลองลาน ,สสอ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 24 คน
มีรูปประจำตัว 14 คน
อนิรุธ บำรุงศรี  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ชนชนก วิริยางกูร  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
สมปอง นาคโสมะกุล  
นักวิชาการสาธารณสุข
สมพร ชัยพิทักษ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ณภัทร์วรัญญ์ อยู่ยืน  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
บุญวรานันท์ สายอินทร์  
นักวิชาการเงินและบัญชี
ประวิทย์ น่วมอินทร์  (ย้ายโอน)
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
บุญส่ง แววนำ  (เกษียณ)
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นิกร จินะวงษ์  (ลาออก)
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นิติพงศ์ วงศ์เอี๊ยด  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ทัศนีย์ พุฒทอง  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ณัชพล อนันตรัมพร  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ปาลินี พุตจอน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
นิกร จินะวงษ์  (ลาออก)
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ปิยะดา โพธิ์ไกร  
นักวิชาการสาธารณสุข
คุณากร เต็งเจียง  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ศรีอรุณ จงวัฒนาภิรมย์  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
พีรพัฒน์ แจ่มศรี  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ธนภร อุตตะมะวงศ์  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปภัฒสร แจ่มประแดง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
พิชิตโชค มะณู  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
บุญรัตน์ จินะวงษ์  (ลาออก)
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นัยน์ปพร ประเสริฐศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ไพเราะ จันทร์เชื้อ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


Untitled Document