สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

00662 คลองลาน ,สสอ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 22 คน
มีรูปประจำตัว 11 คน
พีรพัฒน์ แจ่มศรี  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
บุญวรานันท์ สายอินทร์  
นักวิชาการเงินและบัญชี
นัยน์ปพร ประเสริฐศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ประวิทย์ น่วมอินทร์  (ย้ายโอน)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ปภัฒสร แจ่มประแดง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
นิติพงศ์ วงศ์เอี๊ยด  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
คุณากร เต็งเจียง  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ธนภร อุตตะมะวงศ์  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ณัชพล อนันตรัมพร  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
บุญส่ง แววนำ  (เกษียณ)
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ศรีอรุณ จงวัฒนาภิรมย์  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
สมพร ชัยพิทักษ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
นิกร จินะวงษ์  (ลาออก)
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
อนิรุธ บำรุงศรี  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ปาลินี พุตจอน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
สมปอง นาคโสมะกุล  
นักวิชาการสาธารณสุข
บุญรัตน์ จินะวงษ์  (ลาออก)
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ชนชนก วิริยางกูร  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
นิกร จินะวงษ์  (ลาออก)
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ไพเราะ จันทร์เชื้อ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ทัศนีย์ พุฒทอง  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ปิยะดา โพธิ์ไกร  
นักวิชาการสาธารณสุข


Untitled Document