สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

00669 บึงสามัคคี ,สสอ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 17 คน
มีรูปประจำตัว 17 คน
ชุลีพร ธินะ  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติงาน
วิษณุ ภู่ทอง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ยุวธิดา แดงนาค  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นางสาวเดือนนภา จันเหลือง  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงาน
จิฏาภา อัฆฒาญาโชค  
เจ้าพนักงานพัสดุ
ประจักษ์ แก้วกิจจา  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชยากร พงษ์พยัคเลิศ  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
สุนันทา เนียมสิน  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
แสนอินต๊ะ ยุพา  
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ
พิรมทรัพย์ สิลารักษ์  
พยาบาลเทคนิค ชำนาญงาน
น.ส.อารีรัตน์ จันน้อย  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
จิรานุช พินไธสง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นัฐพล ม่วงกลาง  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
สุนันทา เนียมสิน  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ลักขณา ชีวสิทธิรุ่งเรือง  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
วิฑูรย์ วิชาพร  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ขนิษฐา เกิดเพ็ง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน


Untitled Document