สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

00669 บึงสามัคคี ,สสอ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 15 คน
มีรูปประจำตัว 15 คน
จิรานุช พินไธสง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
สุนันทา เนียมสิน  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
พิรมทรัพย์ สิลารักษ์  
พยาบาลเทคนิค ชำนาญงาน
ลักขณา ชีวสิทธิรุ่งเรือง  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ยุวธิดา แดงนาค  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
วิฑูรย์ วิชาพร  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นัฐพล ม่วงกลาง  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
วิษณุ ภู่ทอง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ประจักษ์ แก้วกิจจา  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
จิฏาภา อัฆฒาญาโชค  
เจ้าพนักงานพัสดุ
แสนอินต๊ะ ยุพา  
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ
น.ส.อารีรัตน์ จันน้อย  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ชยากร พงษ์พยัคเลิศ  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
สุนันทา เนียมสิน  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ขนิษฐา เกิดเพ็ง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน


Untitled Document