สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

00669 บึงสามัคคี ,สสอ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 15 คน
มีรูปประจำตัว 15 คน
สุนันทา เนียมสิน  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ขนิษฐา เกิดเพ็ง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
วิษณุ ภู่ทอง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
น.ส.อารีรัตน์ จันน้อย  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ประจักษ์ แก้วกิจจา  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
สุนันทา เนียมสิน  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ยุวธิดา แดงนาค  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ชยากร พงษ์พยัคเลิศ  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
จิฏาภา อัฆฒาญาโชค  
เจ้าพนักงานพัสดุ
นัฐพล ม่วงกลาง  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
แสนอินต๊ะ ยุพา  
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ
ลักขณา ชีวสิทธิรุ่งเรือง  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
วิฑูรย์ วิชาพร  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
จิรานุช พินไธสง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
พิรมทรัพย์ สิลารักษ์  
พยาบาลเทคนิค ชำนาญงาน


Untitled Document