สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

00669 บึงสามัคคี ,สสอ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 16 คน
มีรูปประจำตัว 16 คน
แสนอินต๊ะ ยุพา  
นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ
ลักขณา ชีวสิทธิรุ่งเรือง  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
วิษณุ ภู่ทอง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
จิฏาภา อัฆฒาญาโชค  
เจ้าพนักงานพัสดุ
พิรมทรัพย์ สิลารักษ์  
พยาบาลเทคนิค ชำนาญงาน
ประจักษ์ แก้วกิจจา  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นัฐพล ม่วงกลาง  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ชยากร พงษ์พยัคเลิศ  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
น.ส.อารีรัตน์ จันน้อย  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
จิรานุช พินไธสง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
สุนันทา เนียมสิน  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ยุวธิดา แดงนาค  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สุนันทา เนียมสิน  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นางสาวเดือนนภา จันเหลือง  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงาน
วิฑูรย์ วิชาพร  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ขนิษฐา เกิดเพ็ง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน


Untitled Document