สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

00670 โกสัมพีนคร ,สสอ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 14 คน
มีรูปประจำตัว 11 คน
สัมภาษณ์ พลับเกลี้ยง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
มยุรี เดชะผล  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ศุภวิชญ์ ธรรมวงค์  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
วราภรณ์ โชติชีวเกษม  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ยุวณีย์ แก่งศิริ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
นางสาวปพิชญา อุไรฤกษ์กุล  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
เอกวุฒิ แตงดารา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นิชธาวัลย์ จันเลน  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ทัศนีย์วรรณ คำมูลตรี  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ธนรักษ์ สีตลพฤกษ์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
เกม ศิริสุนทร  
นายช่างเทคนิค
ธีรพงษ์ พัฒนคูหะ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สุพัตรา สุนทรวิพาค  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อุษา ฤกษ์ดี  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน


Untitled Document