สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

00670 โกสัมพีนคร ,สสอ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 13 คน
มีรูปประจำตัว 10 คน
มยุรี เดชะผล  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
วราภรณ์ โชติชีวเกษม  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ศุภวิชญ์ ธรรมวงค์  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
เกม ศิริสุนทร  
นายช่างเทคนิค
นางสาวปพิชญา อุไรฤกษ์กุล  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ยุวณีย์ แก่งศิริ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ธนรักษ์ สีตลพฤกษ์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
อุษา ฤกษ์ดี  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
สุพัตรา สุนทรวิพาค  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เอกวุฒิ แตงดารา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สัมภาษณ์ พลับเกลี้ยง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ธีรพงษ์ พัฒนคูหะ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นิชธาวัลย์ จันเลน  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน


Untitled Document