สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

00670 โกสัมพีนคร ,สสอ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 14 คน
มีรูปประจำตัว 11 คน
อุษา ฤกษ์ดี  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
นางสาวปพิชญา อุไรฤกษ์กุล  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ธีรพงษ์ พัฒนคูหะ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ทัศนีย์วรรณ คำมูลตรี  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
มยุรี เดชะผล  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
สุพัตรา สุนทรวิพาค  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เอกวุฒิ แตงดารา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ศุภวิชญ์ ธรรมวงค์  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
สัมภาษณ์ พลับเกลี้ยง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ธนรักษ์ สีตลพฤกษ์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
วราภรณ์ โชติชีวเกษม  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
เกม ศิริสุนทร  
นายช่างเทคนิค
นิชธาวัลย์ จันเลน  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ยุวณีย์ แก่งศิริ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน


Untitled Document