สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

00670 โกสัมพีนคร ,สสอ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 14 คน
มีรูปประจำตัว 11 คน
ศุภวิชญ์ ธรรมวงค์  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ธีรพงษ์ พัฒนคูหะ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
มยุรี เดชะผล  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
สุพัตรา สุนทรวิพาค  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ธนรักษ์ สีตลพฤกษ์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
เกม ศิริสุนทร  
นายช่างเทคนิค
เอกวุฒิ แตงดารา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นิชธาวัลย์ จันเลน  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ยุวณีย์ แก่งศิริ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
นางสาวปพิชญา อุไรฤกษ์กุล  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
อุษา ฤกษ์ดี  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
วราภรณ์ โชติชีวเกษม  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
สัมภาษณ์ พลับเกลี้ยง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ทัศนีย์วรรณ คำมูลตรี  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน


Untitled Document