สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

00670 โกสัมพีนคร ,สสอ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 14 คน
มีรูปประจำตัว 11 คน
วราภรณ์ โชติชีวเกษม  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ธนรักษ์ สีตลพฤกษ์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
ทัศนีย์วรรณ คำมูลตรี  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
มยุรี เดชะผล  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
เอกวุฒิ แตงดารา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นิชธาวัลย์ จันเลน  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
เกม ศิริสุนทร  
นายช่างเทคนิค
สัมภาษณ์ พลับเกลี้ยง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ศุภวิชญ์ ธรรมวงค์  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
นางสาวปพิชญา อุไรฤกษ์กุล  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
อุษา ฤกษ์ดี  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
สุพัตรา สุนทรวิพาค  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ธีรพงษ์ พัฒนคูหะ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ยุวณีย์ แก่งศิริ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน


Untitled Document