สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

00663 ขาณุวรลักษบุรี ,สสอ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 31 คน
มีรูปประจำตัว 26 คน
ศิริมา บุญวงษ์  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
ธีราพรรณ กาสยานนท์  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
สุรัตน์ อยู่ยอด  
นักวิชาการสาธารณสุข อาวุโส
เจริญรุ่งศิริ ศศิโฉม  
นายแพทย์ ชำนาญการ
สุรสิทธิ์ กลีบประทุม  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
สินีนาฏ โฉมศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ประจิน ัจันทร์สุก  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รดาลักษม์ พงษ์เกษตร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สุพรรณี คำไวย์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
ภัทรา ชุติวัฒนศิล  
พนักงานพิมพ์ดีด ปฏิบัติการ
ลดารัตน์ อำภา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สุดารัตน์ ปัญญาสิทธิ์  
นักวิชาการสาธารณสุข
วิจรรยา ผาสุข  
นักวิชาการเงินและบัญชี
สมนึก โสภา  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ศศิโฉม เจริญรุ่งศิริ  
นายแพทย์ ชำนาญการ
อนุสรา ภูวดล  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
จำรูญ มธุระ  
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
วัชรา แก้วกิจจา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
อานุชตา น้อยกรัด  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
พรกมล มากเจริญ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ปิยะนันท์ สนิทดำรงค์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ณัฏฐา พลับพลา  
นายแพทย์ ชำนาญงาน
นายเกษม เย็นอยู่  
พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน
สารินีย์ กะปุระ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
บุญวิชชา พลอาสา  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
ฤทธศักดิ์ ผลาไชย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กัญญนันทน์ เพียรธนานันท์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ณิรดา คุปตพงศ์  
นายแพทย์ ชำนาญการ
เอกณรงค์ ภู่ทอง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
วาสนา ศรีสว่าง  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
นิกร แสนบุญมา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


Untitled Document