สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

00663 ขาณุวรลักษบุรี ,สสอ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 33 คน
มีรูปประจำตัว 28 คน
สินีนาฏ โฉมศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สุดารัตน์ ปัญญาสิทธิ์  
นักวิชาการสาธารณสุข
สุรสิทธิ์ กลีบประทุม  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
วาสนา ศรีสว่าง  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ศศิโฉม เจริญรุ่งศิริ  
นายแพทย์ ชำนาญการ
ประจิน ัจันทร์สุก  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
บุญวิชชา พลอาสา  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
นายจิรายุ ขาวผ่อง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
สมนึก โสภา  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
นิกร แสนบุญมา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ศิริมา บุญวงษ์  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
สุรัตน์ อยู่ยอด  
นักวิชาการสาธารณสุข อาวุโส
เจริญรุ่งศิริ ศศิโฉม  
นายแพทย์ ชำนาญการ
นายเกษม เย็นอยู่  
พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน
ณัฏฐา พลับพลา  
นายแพทย์ ชำนาญงาน
เอกณรงค์ ภู่ทอง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
อนุสรา ภูวดล  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
ณิรดา คุปตพงศ์  
นายแพทย์ ชำนาญการ
ปิยะนันท์ สนิทดำรงค์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ลดารัตน์ อำภา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
รดาลักษม์ พงษ์เกษตร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
จำรูญ มธุระ  
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
พรกมล มากเจริญ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
วัชรา แก้วกิจจา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ฤทธศักดิ์ ผลาไชย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุพรรณี คำไวย์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
วิจรรยา ผาสุข  
นักวิชาการเงินและบัญชี
สารินีย์ กะปุระ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ภัทรา ชุติวัฒนศิล  
พนักงานพิมพ์ดีด ปฏิบัติการ
ไพรลดา กลีบสุวรรณ  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
อานุชตา น้อยกรัด  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
กัญญนันทน์ เพียรธนานันท์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ธีราพรรณ กาสยานนท์  
เภสัชกร ปฏิบัติการ


Untitled Document