สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

00663 ขาณุวรลักษบุรี ,สสอ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 37 คน
มีรูปประจำตัว 33 คน
วาสนา ศรีสว่าง  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ณิรดา คุปตพงศ์  
นายแพทย์ ชำนาญการ
ลดารัตน์ อำภา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ธานี รุ่งจรูญ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
เอกณรงค์ ภู่ทอง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
เจริญรุ่งศิริ ศศิโฉม  
นายแพทย์ ชำนาญการ
กัญญนันทน์ เพียรธนานันท์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
สินีนาฏ โฉมศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ประจิน ัจันทร์สุก  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พรกมล มากเจริญ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สุรัตน์ อยู่ยอด  
นักวิชาการสาธารณสุข อาวุโส
สุดารัตน์ ปัญญาสิทธิ์  
นักวิชาการสาธารณสุข
สุพรรณี คำไวย์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
จำรูญ มธุระ  
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นายจิรายุ ขาวผ่อง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ชลิดา สุดไทย  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญงาน
นุจรี เจริญผล  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงาน
ศิริมา บุญวงษ์  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
ธีราพรรณ กาสยานนท์  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
ศศิโฉม เจริญรุ่งศิริ  
นายแพทย์ ชำนาญการ
วิจรรยา ผาสุข  
นักวิชาการเงินและบัญชี
อนุสรา ภูวดล  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
นันทลียา โสภณ  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
วัชรา แก้วกิจจา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นายเกษม เย็นอยู่  
พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน
ภัทรา ชุติวัฒนศิล  
พนักงานพิมพ์ดีด ปฏิบัติการ
สารินีย์ กะปุระ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
สุรสิทธิ์ กลีบประทุม  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ชนมณี โยธา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สมนึก โสภา  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ณัฏฐา พลับพลา  
นายแพทย์ ชำนาญงาน
อานุชตา น้อยกรัด  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
รดาลักษม์ พงษ์เกษตร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
บุญวิชชา พลอาสา  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
ฤทธศักดิ์ ผลาไชย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ไพรลดา กลีบสุวรรณ  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
ปิยะนันท์ สนิทดำรงค์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document