สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

00663 ขาณุวรลักษบุรี ,สสอ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 32 คน
มีรูปประจำตัว 27 คน
บุญวิชชา พลอาสา  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
รดาลักษม์ พงษ์เกษตร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
เจริญรุ่งศิริ ศศิโฉม  
นายแพทย์ ชำนาญการ
ณัฏฐา พลับพลา  
นายแพทย์ ชำนาญงาน
สินีนาฏ โฉมศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
กัญญนันทน์ เพียรธนานันท์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ปิยะนันท์ สนิทดำรงค์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ณิรดา คุปตพงศ์  
นายแพทย์ ชำนาญการ
สุพรรณี คำไวย์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
นิกร แสนบุญมา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ศิริมา บุญวงษ์  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
นายเกษม เย็นอยู่  
พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน
สุรสิทธิ์ กลีบประทุม  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
อานุชตา น้อยกรัด  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ศศิโฉม เจริญรุ่งศิริ  
นายแพทย์ ชำนาญการ
สุดารัตน์ ปัญญาสิทธิ์  
นักวิชาการสาธารณสุข
ฤทธศักดิ์ ผลาไชย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ภัทรา ชุติวัฒนศิล  
พนักงานพิมพ์ดีด ปฏิบัติการ
สารินีย์ กะปุระ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
เอกณรงค์ ภู่ทอง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สุรัตน์ อยู่ยอด  
นักวิชาการสาธารณสุข อาวุโส
วาสนา ศรีสว่าง  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ไพรลดา กลีบสุวรรณ  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
ประจิน ัจันทร์สุก  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วิจรรยา ผาสุข  
นักวิชาการเงินและบัญชี
จำรูญ มธุระ  
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
สมนึก โสภา  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
วัชรา แก้วกิจจา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
พรกมล มากเจริญ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ธีราพรรณ กาสยานนท์  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
ลดารัตน์ อำภา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
อนุสรา ภูวดล  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน


Untitled Document