สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

00661 ไทรงาม ,สสอ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 12 คน
มีรูปประจำตัว 8 คน
ธัญญาภรณ์ อินทะศร  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ปัณญภัคย์ ทิพมนต์  
นักวิชาการสาธารณสุข
บุญเกิด มรชัยภูมิ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สุเทพ พงษ์ไทยสงค์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
อรพิมพ์ พันธชัย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กิตติวัฒน์ เกตุด้วง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
วิภาวรรณ นุ่นงาม  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ประทวน โตสกุณีย์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส
ราตรี ปลั่งกลาง  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
สายใย โปร่งเกษม  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ชลธิชา พงษ์ประมูล  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ไสว ฮุ่งหวล  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


Untitled Document