สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

00661 ไทรงาม ,สสอ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 11 คน
มีรูปประจำตัว 7 คน
ปัณญภัคย์ ทิพมนต์  
นักวิชาการสาธารณสุข
ราตรี ปลั่งกลาง  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
กิตติวัฒน์ เกตุด้วง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
อรพิมพ์ พันธชัย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุเทพ พงษ์ไทยสงค์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
บุญเกิด มรชัยภูมิ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ไสว ฮุ่งหวล  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ธัญญาภรณ์ อินทะศร  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
สายใย โปร่งเกษม  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ชลธิชา พงษ์ประมูล  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ประทวน โตสกุณีย์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส


Untitled Document