สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

00661 ไทรงาม ,สสอ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 12 คน
มีรูปประจำตัว 8 คน
อรพิมพ์ พันธชัย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุเทพ พงษ์ไทยสงค์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
วิภาวรรณ นุ่นงาม  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ธัญญาภรณ์ อินทะศร  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
บุญเกิด มรชัยภูมิ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สายใย โปร่งเกษม  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ราตรี ปลั่งกลาง  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
ชลธิชา พงษ์ประมูล  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ปัณญภัคย์ ทิพมนต์  
นักวิชาการสาธารณสุข
กิตติวัฒน์ เกตุด้วง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ไสว ฮุ่งหวล  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ประทวน โตสกุณีย์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส


Untitled Document