สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

00661 ไทรงาม ,สสอ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 12 คน
มีรูปประจำตัว 8 คน
อรพิมพ์ พันธชัย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ราตรี ปลั่งกลาง  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
สายใย โปร่งเกษม  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
สุเทพ พงษ์ไทยสงค์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
ไสว ฮุ่งหวล  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ชลธิชา พงษ์ประมูล  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ปัณญภัคย์ ทิพมนต์  
นักวิชาการสาธารณสุข
ประทวน โตสกุณีย์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส
กิตติวัฒน์ เกตุด้วง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
วิภาวรรณ นุ่นงาม  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
บุญเกิด มรชัยภูมิ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ธัญญาภรณ์ อินทะศร  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข


Untitled Document