สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

00667 ทรายทองวัฒนา ,สสอ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 12 คน
มีรูปประจำตัว 10 คน
ลูกน้ำ ศรีปราชญ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ประยงค์ ฉิมอ้อย  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
จักรกริช การะณีโย  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
อังคณา ทำชอบ  
เจ้าพนักงานธุรการ
สุดารัตน์ นพกาล  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ณรงค์์์รัชต์ ฤทธิเม่น  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ
วิทยา บรรณบดี  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ชฎาพร พันทา  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติงาน
สถิตย์ ทิมแพร  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สัญญา ไม้หอม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สืบศักดิ์ ศรีสุวรรณ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ศิวาพร นาแสวง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน


Untitled Document