สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

00667 ทรายทองวัฒนา ,สสอ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 12 คน
มีรูปประจำตัว 10 คน
ชฎาพร พันทา  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติงาน
ลูกน้ำ ศรีปราชญ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อังคณา ทำชอบ  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ณรงค์์์รัชต์ ฤทธิเม่น  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ
สถิตย์ ทิมแพร  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ประยงค์ ฉิมอ้อย  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สุดารัตน์ นพกาล  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สัญญา ไม้หอม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สืบศักดิ์ ศรีสุวรรณ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
วิทยา บรรณบดี  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ศิวาพร นาแสวง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
จักรกริช การะณีโย  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข


Untitled Document