สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

00667 ทรายทองวัฒนา ,สสอ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 12 คน
มีรูปประจำตัว 10 คน
อังคณา ทำชอบ  
เจ้าพนักงานธุรการ
สืบศักดิ์ ศรีสุวรรณ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ลูกน้ำ ศรีปราชญ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ณรงค์์์รัชต์ ฤทธิเม่น  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ
ศิวาพร นาแสวง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สถิตย์ ทิมแพร  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ชฎาพร พันทา  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติงาน
จักรกริช การะณีโย  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ประยงค์ ฉิมอ้อย  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สัญญา ไม้หอม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
วิทยา บรรณบดี  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สุดารัตน์ นพกาล  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน


Untitled Document