สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

00667 ทรายทองวัฒนา ,สสอ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 12 คน
มีรูปประจำตัว 10 คน
สืบศักดิ์ ศรีสุวรรณ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สัญญา ไม้หอม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สุดารัตน์ นพกาล  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ลูกน้ำ ศรีปราชญ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จักรกริช การะณีโย  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ประยงค์ ฉิมอ้อย  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สถิตย์ ทิมแพร  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ชฎาพร พันทา  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติงาน
วิทยา บรรณบดี  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ศิวาพร นาแสวง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ณรงค์์์รัชต์ ฤทธิเม่น  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ
อังคณา ทำชอบ  
เจ้าพนักงานธุรการ


Untitled Document