สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

00660 เมืองกำแพงเพชร ,สสอ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 31 คน
มีรูปประจำตัว 20 คน
ลักขณา ชิตพันธ์  
นักวิชาการสาธารณสุข
นุชรินทร์ เลาหพิบูลรัตนา  
เจ้าพนักงานธุรการ
กรกฤษณ์ กุณราชา  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ลัดดา ขาวใส  
พนักงานบันทึกข้อมูล
รัชฎาภรณ์ ยาหอม  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นุจนาถ น่าเวช  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สมพิศ ปานพรหม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
เยาวลักษณ์ จงงวัฒนาภิรมย์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ชุลีพร ศิริพงษ์ไทย  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
พรทิพย์ โคตระภู  
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการ
ฝนทิพย์ กว้างพิมาย  
พนักงานบันทึกข้อมูล
พราษิดารักษ์ ไทยวิเศษ  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน
สมจิตร เกษสุวรรณ์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
กันตนา โมงขุนทด  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
นางสาวรุ่งนภา ยำนวล  
นักวิชาการสาธารณสุข
ยงยุทธ สลีวงค์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
เอมอร พรมแก้ว  
นักวิชาการสาธารณสุข
สุรพงศ์ มาตย์วังแสง  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
สนธยา พลโคตร  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
กชมน กระจ่างพุ่ม  (ลาออก)
เจ้าพนักงานธุรการ
ปาริชาติ นาแสวง  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ทิพย์สุดา พันมี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ดุษฎี ต๊ะตา  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติการ
นรารัตน์ ตั้งสวัสดิ์  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ขันชัย พันธ์ศรี  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
วันเพ็ญ พลขันธ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สุกัลยา แสงกล้า  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พรรณพัชร แซ่กือ  
พนักงานบันทึกข้อมูล
รุ่งตะวัน พุ่มเรือง  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
อาริยะ บุญเกตุ  
นักวิชาการสาธารณสุข อาวุโส
วัชรีบูรณ์ บ่อน้อย  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปฏิบัติงาน


Untitled Document