สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

00660 เมืองกำแพงเพชร ,สสอ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 31 คน
มีรูปประจำตัว 20 คน
นรารัตน์ ตั้งสวัสดิ์  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปฏิบัติงาน
นางสาวรุ่งนภา ยำนวล  
นักวิชาการสาธารณสุข
ทิพย์สุดา พันมี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ลัดดา ขาวใส  
พนักงานบันทึกข้อมูล
ชุลีพร ศิริพงษ์ไทย  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นุชรินทร์ เลาหพิบูลรัตนา  
เจ้าพนักงานธุรการ
ฝนทิพย์ กว้างพิมาย  
พนักงานบันทึกข้อมูล
วันเพ็ญ พลขันธ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
รุ่งตะวัน พุ่มเรือง  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
พรทิพย์ โคตระภู  
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการ
ลักขณา ชิตพันธ์  
นักวิชาการสาธารณสุข
กรกฤษณ์ กุณราชา  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
สุรพงศ์ มาตย์วังแสง  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
กชมน กระจ่างพุ่ม  (ลาออก)
เจ้าพนักงานธุรการ
สมพิศ ปานพรหม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ปาริชาติ นาแสวง  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
รัชฎาภรณ์ ยาหอม  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นุจนาถ น่าเวช  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สนธยา พลโคตร  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
สุกัลยา แสงกล้า  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กันตนา โมงขุนทด  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
พรรณพัชร แซ่กือ  
พนักงานบันทึกข้อมูล
ยงยุทธ สลีวงค์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
วัชรีบูรณ์ บ่อน้อย  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปฏิบัติงาน
เยาวลักษณ์ จงงวัฒนาภิรมย์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ขันชัย พันธ์ศรี  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
พราษิดารักษ์ ไทยวิเศษ  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน
สมจิตร เกษสุวรรณ์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
เอมอร พรมแก้ว  
นักวิชาการสาธารณสุข
อาริยะ บุญเกตุ  
นักวิชาการสาธารณสุข อาวุโส
ดุษฎี ต๊ะตา  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติการ


Untitled Document