สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

00660 เมืองกำแพงเพชร ,สสอ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 31 คน
มีรูปประจำตัว 20 คน
สุกัลยา แสงกล้า  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สนธยา พลโคตร  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
นรารัตน์ ตั้งสวัสดิ์  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปฏิบัติงาน
สุรพงศ์ มาตย์วังแสง  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
นุจนาถ น่าเวช  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อาริยะ บุญเกตุ  
นักวิชาการสาธารณสุข อาวุโส
นางสาวรุ่งนภา ยำนวล  
นักวิชาการสาธารณสุข
ทิพย์สุดา พันมี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เยาวลักษณ์ จงงวัฒนาภิรมย์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สมจิตร เกษสุวรรณ์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ดุษฎี ต๊ะตา  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติการ
ฝนทิพย์ กว้างพิมาย  
พนักงานบันทึกข้อมูล
นุชรินทร์ เลาหพิบูลรัตนา  
เจ้าพนักงานธุรการ
สมพิศ ปานพรหม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กรกฤษณ์ กุณราชา  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
พรทิพย์ โคตระภู  
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการ
ลัดดา ขาวใส  
พนักงานบันทึกข้อมูล
วัชรีบูรณ์ บ่อน้อย  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปฏิบัติงาน
พราษิดารักษ์ ไทยวิเศษ  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน
รัชฎาภรณ์ ยาหอม  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ชุลีพร ศิริพงษ์ไทย  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ยงยุทธ สลีวงค์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ปาริชาติ นาแสวง  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
กันตนา โมงขุนทด  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ลักขณา ชิตพันธ์  
นักวิชาการสาธารณสุข
วันเพ็ญ พลขันธ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ขันชัย พันธ์ศรี  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กชมน กระจ่างพุ่ม  (ลาออก)
เจ้าพนักงานธุรการ
เอมอร พรมแก้ว  
นักวิชาการสาธารณสุข
พรรณพัชร แซ่กือ  
พนักงานบันทึกข้อมูล
รุ่งตะวัน พุ่มเรือง  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน


Untitled Document