สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

00660 เมืองกำแพงเพชร ,สสอ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 32 คน
มีรูปประจำตัว 21 คน
อาริยะ บุญเกตุ  
นักวิชาการสาธารณสุข อาวุโส
นุชรินทร์ เลาหพิบูลรัตนา  
เจ้าพนักงานธุรการ
ดุษฎี ต๊ะตา  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติการ
สมพิศ ปานพรหม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
วัชรีบูรณ์ บ่อน้อย  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปฏิบัติงาน
พรรณพัชร แซ่กือ  
พนักงานบันทึกข้อมูล
พราษิดารักษ์ ไทยวิเศษ  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน
รัชฎาภรณ์ ยาหอม  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นุจนาถ น่าเวช  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วันเพ็ญ พลขันธ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
เอมอร พรมแก้ว  
นักวิชาการสาธารณสุข
รุ่งตะวัน พุ่มเรือง  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
กรกฤษณ์ กุณราชา  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
นางสาวรุ่งนภา ยำนวล  
นักวิชาการสาธารณสุข
ปาริชาติ นาแสวง  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
สุกัลยา แสงกล้า  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ยงยุทธ สลีวงค์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ชุลีพร ศิริพงษ์ไทย  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ภู่สีทอง สันติสุข  
คนงาน ปฏิบัติงาน
พรทิพย์ โคตระภู  
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการ
ฝนทิพย์ กว้างพิมาย  
พนักงานบันทึกข้อมูล
สุรพงศ์ มาตย์วังแสง  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
นรารัตน์ ตั้งสวัสดิ์  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ทิพย์สุดา พันมี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ขันชัย พันธ์ศรี  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ลัดดา ขาวใส  
พนักงานบันทึกข้อมูล
ลักขณา ชิตพันธ์  
นักวิชาการสาธารณสุข
สนธยา พลโคตร  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ
สมจิตร เกษสุวรรณ์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
กชมน กระจ่างพุ่ม  (ลาออก)
เจ้าพนักงานธุรการ
กันตนา โมงขุนทด  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
เยาวลักษณ์ จงงวัฒนาภิรมย์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


Untitled Document