สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

00664 คลองขลุง ,สสอ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 22 คน
มีรูปประจำตัว 14 คน
นิคม สุกใส  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
บุษบา มณีสัย  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
นิภาพรรณ สินไพศาลสกุล  
ทันตแพทย์ ชำนาญงาน
ภัทรพล ไทยจงรักษ์  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ปราณี บดีรัฐ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นงค์ลักษณ์ ยอดพุดซา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นางสาวจุฬาลักษณ์ เอี่ยมแสวง  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
กนกพรรณ บรรลือศักดิ์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
สุกัญญา พงศ์ประภาอำไพ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กาญจนา หยวกกลิ่น  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สมศรี ทิพโอสถ  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เกศแก้ว เกลี้ยงสำเภา  
นักวิชาการเงินและบัญชี
วิชชุรีย์ กิจสมพงษ์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
ธนกฤต ดงบัง  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ประทีป บดีรัฐ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สายพิณ รุ่งเรือง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
จงกล เสือศิริ  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
กิตติมา พิลึก  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สุนันทา อาจหาญ  
เภสัชกร ชำนาญการ
จินดา พุทธิชัยบงกช  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ทิพวรรณ ศรีบุญเลิศ  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
จิตติมา สกุลแถว  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข


Untitled Document