สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

00664 คลองขลุง ,สสอ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 22 คน
มีรูปประจำตัว 14 คน
นิภาพรรณ สินไพศาลสกุล  
ทันตแพทย์ ชำนาญงาน
จิตติมา สกุลแถว  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ทิพวรรณ ศรีบุญเลิศ  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
นางสาวจุฬาลักษณ์ เอี่ยมแสวง  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
จงกล เสือศิริ  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
กิตติมา พิลึก  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ภัทรพล ไทยจงรักษ์  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ธนกฤต ดงบัง  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
บุษบา มณีสัย  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
กนกพรรณ บรรลือศักดิ์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
สุนันทา อาจหาญ  
เภสัชกร ชำนาญการ
ประทีป บดีรัฐ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
เกศแก้ว เกลี้ยงสำเภา  
นักวิชาการเงินและบัญชี
สุกัญญา พงศ์ประภาอำไพ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
วิชชุรีย์ กิจสมพงษ์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
สายพิณ รุ่งเรือง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นงค์ลักษณ์ ยอดพุดซา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สมศรี ทิพโอสถ  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
กาญจนา หยวกกลิ่น  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ปราณี บดีรัฐ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
จินดา พุทธิชัยบงกช  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นิคม สุกใส  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


Untitled Document