สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

00664 คลองขลุง ,สสอ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 22 คน
มีรูปประจำตัว 14 คน
กนกพรรณ บรรลือศักดิ์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
จินดา พุทธิชัยบงกช  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จงกล เสือศิริ  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
นิคม สุกใส  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กัญญาณัฐ เป้าศรีวงษ์  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
ธนกฤต ดงบัง  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
กิตติมา พิลึก  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สมศรี ทิพโอสถ  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เกศแก้ว เกลี้ยงสำเภา  
นักวิชาการเงินและบัญชี
กาญจนา หยวกกลิ่น  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สายพิณ รุ่งเรือง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ทิพวรรณ ศรีบุญเลิศ  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
บุษบา มณีสัย  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สุกัญญา พงศ์ประภาอำไพ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นิภาพรรณ สินไพศาลสกุล  
ทันตแพทย์ ชำนาญงาน
ภัทรพล ไทยจงรักษ์  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
นงค์ลักษณ์ ยอดพุดซา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุนันทา อาจหาญ  
เภสัชกร ชำนาญการ
นางสาวจุฬาลักษณ์ เอี่ยมแสวง  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
จิตติมา สกุลแถว  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ปราณี บดีรัฐ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ประทีป บดีรัฐ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


Untitled Document