สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

00664 คลองขลุง ,สสอ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 23 คน
มีรูปประจำตัว 14 คน
กนกพรรณ บรรลือศักดิ์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ประทีป บดีรัฐ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
อัปสร ขันธิพล  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นิภาพรรณ สินไพศาลสกุล  
ทันตแพทย์ ชำนาญงาน
ภาณุพัฒน์ รัตถา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ภัทรพล ไทยจงรักษ์  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
นงค์ลักษณ์ ยอดพุดซา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กิตติมา พิลึก  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สมศรี ทิพโอสถ  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
วิชชุรีย์ กิจสมพงษ์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
บุษบา มณีสัย  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
จงกล เสือศิริ  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
ทิพวรรณ ศรีบุญเลิศ  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
สายพิณ รุ่งเรือง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นางสาวจุฬาลักษณ์ เอี่ยมแสวง  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
จินดา พุทธิชัยบงกช  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นิคม สุกใส  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สุนันทา อาจหาญ  
เภสัชกร ชำนาญการ
สุกัญญา พงศ์ประภาอำไพ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ปราณี บดีรัฐ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ปฏิวรดา บุตะโยธี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
เกศแก้ว เกลี้ยงสำเภา  
นักวิชาการเงินและบัญชี
จิตติมา สกุลแถว  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข


Untitled Document