สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

00664 คลองขลุง ,สสอ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 22 คน
มีรูปประจำตัว 14 คน
ประทีป บดีรัฐ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นางสาวจุฬาลักษณ์ เอี่ยมแสวง  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
สุกัญญา พงศ์ประภาอำไพ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
จิตติมา สกุลแถว  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ปราณี บดีรัฐ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สุนันทา อาจหาญ  
เภสัชกร ชำนาญการ
สายพิณ รุ่งเรือง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
บุษบา มณีสัย  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
นงค์ลักษณ์ ยอดพุดซา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ทิพวรรณ ศรีบุญเลิศ  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
นิภาพรรณ สินไพศาลสกุล  
ทันตแพทย์ ชำนาญงาน
กิตติมา พิลึก  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
นิคม สุกใส  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ภัทรพล ไทยจงรักษ์  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
วิชชุรีย์ กิจสมพงษ์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
จงกล เสือศิริ  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
เกศแก้ว เกลี้ยงสำเภา  
นักวิชาการเงินและบัญชี
กาญจนา หยวกกลิ่น  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สมศรี ทิพโอสถ  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
จินดา พุทธิชัยบงกช  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธนกฤต ดงบัง  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
กนกพรรณ บรรลือศักดิ์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน


Untitled Document