สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

00668 ปางศิลาทอง ,สสอ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 23 คน
มีรูปประจำตัว 20 คน
เกวลี ทัพภูธร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
อลงกต พวงพุ่ม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ทัชชา คุ่ยสว่าง  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
โมฬี อภิพัฒนะมนตรี  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
อนุสรา คำนนท์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
จ่าเอกวีระ เขตวิทย์  (เกษียณ)
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นาตยา ในประเทศ  
พนักงานบันทึกข้อมูล
สุนิศา บุญศรี  
แพทย์แผนไทย
ปุณยนุช วัดพระยา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ปุณยนุช วัดพระยา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
พงษ์ศักดิ์ กืจพฤกษ์  (เสียชีวิต)
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญงาน
อุดากร ปัญจะการ  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน
น้ำผึ้ง เกตุวิริยะการ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สตรีรัตน์ สุขเรือง  
พนักงานบันทึกข้อมูล
หนึ่งฤทัย ราชบุตร  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ชยาภรณ์ อนุวาร  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
พิริยะ เมืองมูลชัย  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กิตสดายุรัช ปนิตา  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
เกศกมล นวลแก้ว  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
จิรประภา เข้าใจการ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
นุชวรา ศรีเพชร  
พนักงานบันทึกข้อมูล
สุรีวรรณ กองมา  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
เนตรญา เฟสูงเนิน  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน


Untitled Document