สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

00668 ปางศิลาทอง ,สสอ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 22 คน
มีรูปประจำตัว 19 คน
หนึ่งฤทัย ราชบุตร  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
พงษ์ศักดิ์ กืจพฤกษ์  (เสียชีวิต)
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญงาน
เกวลี ทัพภูธร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สตรีรัตน์ สุขเรือง  
พนักงานบันทึกข้อมูล
อนุสรา คำนนท์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ปุณยนุช วัดพระยา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
พิริยะ เมืองมูลชัย  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
อุดากร ปัญจะการ  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน
จิรประภา เข้าใจการ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ชยาภรณ์ อนุวาร  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กิตสดายุรัช ปนิตา  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
จ่าเอกวีระ เขตวิทย์  (เกษียณ)
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นาตยา ในประเทศ  
พนักงานบันทึกข้อมูล
โมฬี อภิพัฒนะมนตรี  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
สุนิศา บุญศรี  
แพทย์แผนไทย
นุชวรา ศรีเพชร  
พนักงานบันทึกข้อมูล
น้ำผึ้ง เกตุวิริยะการ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุรีวรรณ กองมา  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ทัชชา คุ่ยสว่าง  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
เนตรญา เฟสูงเนิน  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
อลงกต พวงพุ่ม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ปุณยนุช วัดพระยา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


Untitled Document