สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

00668 ปางศิลาทอง ,สสอ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 22 คน
มีรูปประจำตัว 19 คน
โมฬี อภิพัฒนะมนตรี  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
พงษ์ศักดิ์ กืจพฤกษ์  (เสียชีวิต)
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญงาน
สุนิศา บุญศรี  
แพทย์แผนไทย
นุชวรา ศรีเพชร  
พนักงานบันทึกข้อมูล
เนตรญา เฟสูงเนิน  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
อุดากร ปัญจะการ  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน
ทัชชา คุ่ยสว่าง  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
อลงกต พวงพุ่ม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
เกวลี ทัพภูธร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ปุณยนุช วัดพระยา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สตรีรัตน์ สุขเรือง  
พนักงานบันทึกข้อมูล
อนุสรา คำนนท์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ชยาภรณ์ อนุวาร  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
สุรีวรรณ กองมา  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
พิริยะ เมืองมูลชัย  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
จ่าเอกวีระ เขตวิทย์  (เกษียณ)
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
น้ำผึ้ง เกตุวิริยะการ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
หนึ่งฤทัย ราชบุตร  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นาตยา ในประเทศ  
พนักงานบันทึกข้อมูล
จิรประภา เข้าใจการ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ปุณยนุช วัดพระยา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กิตสดายุรัช ปนิตา  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ


Untitled Document