สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

00668 ปางศิลาทอง ,สสอ.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 22 คน
มีรูปประจำตัว 19 คน
นาตยา ในประเทศ  
พนักงานบันทึกข้อมูล
อลงกต พวงพุ่ม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
หนึ่งฤทัย ราชบุตร  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
อุดากร ปัญจะการ  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน
น้ำผึ้ง เกตุวิริยะการ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปุณยนุช วัดพระยา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
จ่าเอกวีระ เขตวิทย์  (เกษียณ)
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ปุณยนุช วัดพระยา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
อนุสรา คำนนท์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ชยาภรณ์ อนุวาร  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นุชวรา ศรีเพชร  
พนักงานบันทึกข้อมูล
เนตรญา เฟสูงเนิน  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
ทัชชา คุ่ยสว่าง  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
สุนิศา บุญศรี  
แพทย์แผนไทย
สตรีรัตน์ สุขเรือง  
พนักงานบันทึกข้อมูล
พงษ์ศักดิ์ กืจพฤกษ์  (เสียชีวิต)
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญงาน
จิรประภา เข้าใจการ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สุรีวรรณ กองมา  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
โมฬี อภิพัฒนะมนตรี  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
กิตสดายุรัช ปนิตา  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
เกวลี ทัพภูธร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
พิริยะ เมืองมูลชัย  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


Untitled Document