สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

11228 ทุ่งโพธิ์ทะเล ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 65 คน
มีรูปประจำตัว 34 คน
ละออ แสงเมล์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นิภาพร ศรีศิลป์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
จิตติศักดิ์ สุวรรณ  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
เจริญ สีเขียว  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
อุบลรัตน์ ยอดจันทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สายศร สูงลอย  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ยุพาพร ขอนทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กมลวรรณ จันทร์อ่อน  
เภสัชกร ชำนาญการ
พิลาวัลย์ เหมือนเผ่า  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ฐิติพร ตรีบุพชาติสกุล  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
วราภรณ์ ทองทับ  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
กาญจนา คงเผ่าพงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วัฒนา ปิงเมือง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชูศักดิ์ ขอนทอง  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน
อรวรรณ ทาโคตร  
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
สุพัชนีกร เดชอูป  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
นกน้อย บุญเถื่อน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศิริโรจน์ โชติช่วง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พจน์สรา คำพุฒ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธีรวัต บุญเลิศ  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน
จรรยา ชูเฉลิม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อรสา พงษ์เกษตร์กรรม์  
เภสัชกร ชำนาญการ
mali chanyang  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
ชนิศา อุปนันท์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ณภัทร โพธิ์เย็น  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
วันเพ็ญ สะศรีลา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
โดม ทองบริสุทธิ์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
นครินทร์ ตัณนิติศุภวงษ์  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พิสชา จำเริญพัฒน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วันเพ็ญ ทาประเสริฐ  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
พิมพา พุทธรักษา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ภาคิไนย สีหะอำไพ  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
ปุณฑริก นัทธี  
นักวิชาการเงินและบัญชี
คมคาย แจ่มสอน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ฑาริกา หงษ์จีน  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
นภัสวรรณ สมโภชน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
เยาวเรศ ผ่องแผ้ว  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ยุพิน สมชื่อ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
นวพร อภิวัฒน์ปุญญบาล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธัญวัลย์ โชติช่วง  
นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ
รุ่งฤดี สงภักดี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นลินี กันแจ่ม  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
กรกช อรกุล  
เจ้าพนักงานธุรการ
ช่อฟ้า ขันกสิกรรม  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
ศิริรัตน์ เดชดำรงสกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อรพรรณ พรหมภิมาน  
พนักงานพิมพ์ดีด
ทิวา ทองเกตุ  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
ไพรแก้ว ประเสริฐอุดมศักดิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
therapat dede  
พยาบาลเทคนิค ปฏิบัติงาน
นรินทร์ จันทาทอง  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
ธวัลพร แก้วศรี  
นักรังสีการแพทย์
สมโภชน์ ทรัพย์เจริญพันธ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
มาลิสา พันธ์ศิริ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ชลลดา พลเยี่ยม  
พนักงานบันทึกข้อมูล
นันทนา หนุนเพชร  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ปิยะวัตร คำอุไร  
นายแพทย์ ชำนาญงาน
ธเนศ สุขภิรมย์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
เฉลิมพล อนุดิตย์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ศรีวัฒนา น้อยนารถ  
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
ลัคนา เงินอยู่  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
สนิท ต๊ะตา  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
จิราวดี เรืองวิโรจนกุล  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
มนตรี ชัยกูล  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นลินี สุขภิรมย์  
นักกายภาพบำบัด
ฉวีวรรณ ทัพวงศ์  
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญงาน


Untitled Document