สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

11228 ทุ่งโพธิ์ทะเล ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 67 คน
มีรูปประจำตัว 36 คน
ฉวีวรรณ ทัพวงศ์  
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญงาน
ละออ แสงเมล์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วัฒนา ปิงเมือง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธวัลพร แก้วศรี  
นักรังสีการแพทย์
กมลวรรณ จันทร์อ่อน  
เภสัชกร ชำนาญการ
นลินี สุขภิรมย์  
นักกายภาพบำบัด
นครินทร์ ตัณนิติศุภวงษ์  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
มาลิสา พันธ์ศิริ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ธเนศ สุขภิรมย์  
นายแพทย์ ชำนาญการ
ช่อฟ้า ขันกสิกรรม  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
มนตรี ชัยกูล  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
โดม ทองบริสุทธิ์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ยุพาพร ขอนทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เจริญ สีเขียว  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
พจน์สรา คำพุฒ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นวพร อภิวัฒน์ปุญญบาล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ทิวา ทองเกตุ  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
ยุพิน สมชื่อ  
แพทย์แผนไทย ชำนาญการ
ฑาริกา หงษ์จีน  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ธีรวัต บุญเลิศ  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน
นันทนา หนุนเพชร  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
จิตติศักดิ์ สุวรรณ  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
จิราวดี เรืองวิโรจนกุล  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
ลัคนา เงินอยู่  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
วันเพ็ญ ทาประเสริฐ  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
ฐิติพร ตรีบุพชาติสกุล  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
นภัสวรรณ สมโภชน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ปุณฑริก นัทธี  
นักวิชาการเงินและบัญชี
คมคาย แจ่มสอน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
นุชรี พรหมทอง  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
ภาคิไนย สีหะอำไพ  
ทันตแพทย์ ชำนาญงาน
ชลลดา พลเยี่ยม  
พนักงานบันทึกข้อมูล
นกน้อย บุญเถื่อน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศิริรัตน์ เดชดำรงสกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พิมพา พุทธรักษา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
mali chanyang  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
พิลาวัลย์ เหมือนเผ่า  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
วันเพ็ญ สะศรีลา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชนิศา อุปนันท์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปิยะวัตร คำอุไร  
นายแพทย์ ชำนาญงาน
ไพรแก้ว ประเสริฐอุดมศักดิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เยาวเรศ ผ่องแผ้ว  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สายศร สูงลอย  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
อารีญา สถาพร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
อรพรรณ พรหมภิมาน  
พนักงานพิมพ์ดีด
อุบลรัตน์ ยอดจันทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุพัชนีกร เดชอูป  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
รุ่งฤดี สงภักดี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จรรยา ชูเฉลิม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นลินี กันแจ่ม  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
กรกช อรกุล  
เจ้าพนักงานธุรการ
ศิริโรจน์ โชติช่วง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชูศักดิ์ ขอนทอง  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน
วราภรณ์ ทองทับ  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
ณภัทร โพธิ์เย็น  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นรินทร์ จันทาทอง  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
สมโภชน์ ทรัพย์เจริญพันธ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
พิสชา จำเริญพัฒน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
therapat dede  
พยาบาลเทคนิค ปฏิบัติงาน
ศรีวัฒนา น้อยนารถ  
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
อรสา พงษ์เกษตร์กรรม์  
เภสัชกร ชำนาญการ
กาญจนา คงเผ่าพงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เฉลิมพล อนุดิตย์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
นิภาพร ศรีศิลป์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ธัญวัลย์ โชติช่วง  
นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ
อรวรรณ ทาโคตร  
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
สนิท ต๊ะตา  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน


Untitled Document