สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

11228 ทุ่งโพธิ์ทะเล ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 66 คน
มีรูปประจำตัว 35 คน
ฐิติพร ตรีบุพชาติสกุล  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
นครินทร์ ตัณนิติศุภวงษ์  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ละออ แสงเมล์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เจริญ สีเขียว  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
เฉลิมพล อนุดิตย์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
เยาวเรศ ผ่องแผ้ว  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จิตติศักดิ์ สุวรรณ  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
พิสชา จำเริญพัฒน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นภัสวรรณ สมโภชน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ณภัทร โพธิ์เย็น  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
มนตรี ชัยกูล  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ทิวา ทองเกตุ  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
therapat dede  
พยาบาลเทคนิค ปฏิบัติงาน
วัฒนา ปิงเมือง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธเนศ สุขภิรมย์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
อรสา พงษ์เกษตร์กรรม์  
เภสัชกร ชำนาญการ
พจน์สรา คำพุฒ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กมลวรรณ จันทร์อ่อน  
เภสัชกร ชำนาญการ
สมโภชน์ ทรัพย์เจริญพันธ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
มาลิสา พันธ์ศิริ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ชลลดา พลเยี่ยม  
พนักงานบันทึกข้อมูล
ภาคิไนย สีหะอำไพ  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
ฑาริกา หงษ์จีน  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ธีรวัต บุญเลิศ  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน
คมคาย แจ่มสอน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ลัคนา เงินอยู่  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
ยุพาพร ขอนทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นลินี กันแจ่ม  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
ธวัลพร แก้วศรี  
นักรังสีการแพทย์
รุ่งฤดี สงภักดี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พิมพา พุทธรักษา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อุบลรัตน์ ยอดจันทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อรพรรณ พรหมภิมาน  
พนักงานพิมพ์ดีด
สุพัชนีกร เดชอูป  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
นกน้อย บุญเถื่อน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นิภาพร ศรีศิลป์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
อรวรรณ ทาโคตร  
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
mali chanyang  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
กรกช อรกุล  
เจ้าพนักงานธุรการ
โดม ทองบริสุทธิ์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ไพรแก้ว ประเสริฐอุดมศักดิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สนิท ต๊ะตา  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
นันทนา หนุนเพชร  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ฉวีวรรณ ทัพวงศ์  
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญงาน
จรรยา ชูเฉลิม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อารีญา สถาพร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
นวพร อภิวัฒน์ปุญญบาล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธัญวัลย์ โชติช่วง  
นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ
กาญจนา คงเผ่าพงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศิริรัตน์ เดชดำรงสกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นลินี สุขภิรมย์  
นักกายภาพบำบัด
นรินทร์ จันทาทอง  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
ยุพิน สมชื่อ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
สายศร สูงลอย  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ศิริโรจน์ โชติช่วง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชูศักดิ์ ขอนทอง  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน
วราภรณ์ ทองทับ  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
ศรีวัฒนา น้อยนารถ  
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
วันเพ็ญ สะศรีลา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จิราวดี เรืองวิโรจนกุล  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
ชนิศา อุปนันท์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปุณฑริก นัทธี  
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันเพ็ญ ทาประเสริฐ  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
ช่อฟ้า ขันกสิกรรม  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
พิลาวัลย์ เหมือนเผ่า  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ปิยะวัตร คำอุไร  
นายแพทย์ ชำนาญงาน


Untitled Document