สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

11228 ทุ่งโพธิ์ทะเล ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 66 คน
มีรูปประจำตัว 35 คน
รุ่งฤดี สงภักดี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศิริรัตน์ เดชดำรงสกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
คมคาย แจ่มสอน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
กาญจนา คงเผ่าพงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เฉลิมพล อนุดิตย์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ละออ แสงเมล์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อุบลรัตน์ ยอดจันทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
มาลิสา พันธ์ศิริ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ยุพาพร ขอนทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นลินี กันแจ่ม  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
พิลาวัลย์ เหมือนเผ่า  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
วัฒนา ปิงเมือง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
therapat dede  
พยาบาลเทคนิค ปฏิบัติงาน
วันเพ็ญ สะศรีลา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นันทนา หนุนเพชร  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
วราภรณ์ ทองทับ  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
ลัคนา เงินอยู่  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
มนตรี ชัยกูล  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
อรพรรณ พรหมภิมาน  
พนักงานพิมพ์ดีด
ธัญวัลย์ โชติช่วง  
นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ
นวพร อภิวัฒน์ปุญญบาล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สมโภชน์ ทรัพย์เจริญพันธ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
วันเพ็ญ ทาประเสริฐ  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
สนิท ต๊ะตา  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
สายศร สูงลอย  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ศิริโรจน์ โชติช่วง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ภาคิไนย สีหะอำไพ  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
นรินทร์ จันทาทอง  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
ปุณฑริก นัทธี  
นักวิชาการเงินและบัญชี
ยุพิน สมชื่อ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
นกน้อย บุญเถื่อน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พจน์สรา คำพุฒ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ฉวีวรรณ ทัพวงศ์  
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญงาน
ชนิศา อุปนันท์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ฐิติพร ตรีบุพชาติสกุล  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
อรวรรณ ทาโคตร  
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
ชลลดา พลเยี่ยม  
พนักงานบันทึกข้อมูล
จิตติศักดิ์ สุวรรณ  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
ศรีวัฒนา น้อยนารถ  
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
พิสชา จำเริญพัฒน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อารีญา สถาพร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
อรสา พงษ์เกษตร์กรรม์  
เภสัชกร ชำนาญการ
กมลวรรณ จันทร์อ่อน  
เภสัชกร ชำนาญการ
ทิวา ทองเกตุ  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
mali chanyang  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
ธีรวัต บุญเลิศ  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน
ณภัทร โพธิ์เย็น  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
เจริญ สีเขียว  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ไพรแก้ว ประเสริฐอุดมศักดิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นภัสวรรณ สมโภชน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
กรกช อรกุล  
เจ้าพนักงานธุรการ
พิมพา พุทธรักษา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เยาวเรศ ผ่องแผ้ว  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธวัลพร แก้วศรี  
นักรังสีการแพทย์
จิราวดี เรืองวิโรจนกุล  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
ชูศักดิ์ ขอนทอง  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน
จรรยา ชูเฉลิม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ฑาริกา หงษ์จีน  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
นิภาพร ศรีศิลป์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
นลินี สุขภิรมย์  
นักกายภาพบำบัด
ช่อฟ้า ขันกสิกรรม  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
สุพัชนีกร เดชอูป  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
โดม ทองบริสุทธิ์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
นครินทร์ ตัณนิติศุภวงษ์  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปิยะวัตร คำอุไร  
นายแพทย์ ชำนาญงาน
ธเนศ สุขภิรมย์  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ


Untitled Document