สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

11235 ทรายทองวัฒนา ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 79 คน
มีรูปประจำตัว 62 คน
กานดา ดิษสวน  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ ปฏิบัติงาน
ละออ ศิลานุกรม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จารุวรรณ แสนมี  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
ญาณิดา กล่อมเกลี้ยง  
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
พจมาตย์ จินทรา  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
กรรณิการ์ บุญศรี  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
นันท์นลิน งามวงษ์  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อรวรรณ สามงานเสือ  
พนักงานพิมพ์ดีด ปฏิบัติงาน
นภาพร บุญยืน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ระเด่น โตโทน  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
ทับทิม อนุสรณ์ประดิษฐ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พรพรรณ จันทร์ภิรมย์  
นักวิชาการสาธารณสุข
อรพินท์ คะเชนทร์ภักดิ์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ดวงเนตร ทาจวง  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
อินทร์แก้ว กาญจนา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จิตติชัย กาฬมณี  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
สุชีรา เซ็นน้อย  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
นางธิดารัตน์ เจเถื่อน  
พนักงานพิมพ์ดีด ปฏิบัติงาน
เคลือวัล ขนิษฐา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ลลิตภัทร ม่วงกลาง  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน
นวรัตน์ อนุเพชร  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
วาปี ติณรัตน์  
เภสัชกร ชำนาญการ
สุนิษา ศรีทองอินทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
บัวคำ ซาพิมพ์  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
ชาตรี ศรีอาราม  
แพทย์แผนไทย
อมร เทศแก้ว  
พนักงานพิมพ์ดีด ปฏิบัติงาน
วิภาวรรณ ชัยแสงแก้ว  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติงาน
ศิลานุกรม จิตรา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
อำไพพร ธูปส้มซ่า  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
หมู่ศิริ พัชรี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
อัจฉรา ไชยชนะ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อ้อยใจ วังนาค  
พยาบาลเทคนิค ชำนาญงาน
อรสา ลำจะเรา  
พนักงานพิมพ์ดีด ปฏิบัติงาน
รัตติยาภรณ์ คชภูมิ  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติการ
สุทัน เย็นอ่อน  
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงาน
อภิญญา ผ่านพินิจ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ไพรวัลย์ ใจดำ  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน
สกานต์ สุขิณี  
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
พิวิช มธุรส  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
ขนิษฐา ทะวะวงค์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ศศิธร แก้วศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นงนุช จันทร์พุฒ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ไพโรจน์ เกตุแก้ว  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
จันทนา วิมลจิตรสอาด  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ทวิชาพร หุ่นนอนไพร  
เภสัชกร ชำนาญการ
สุนีย์ มนทการติวงค์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศิริกัญญา พัฒนาประทีป  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ยุทธนา โพธิสิงห์  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กรรณิกา ทองคำ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
เบญจมาศ อินทร์สวรรค์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ยลดา พุทธโคตร  
พยาบาลวิชาชีพ
รจนี ฮอพานิชวัฒน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
ศรีนวล ขุนพิลึก  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อนงค์ เกิดศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ฑิฆัมพร กระจิวผา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ณรงค์รัชต์ ฤทธิเม่น  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงาน
สุพัฒชา พุ่มใย  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ฐิติรัตน์ อ้ายแก้ว  
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
อุษณีย์ นุชแม้น  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สามณี ปิยะวงษ์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
วัชรานันท์ จ้นทโรภาส  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
แสงดาว ไวธัญกิจ  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ณัฐพร ร่มโพธิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
รัฐชัย สามล  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
ประพันธ์ สุวัฒนารักษื  
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
สายชล จันปอภาร  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปิยวรรณ ประดิษฐ์กุล  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สิรินทร เซียมขุนทด  
พนักงานพิมพ์ดีด
ขวัญเรือน โกล่า  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
สุทิศา วรุณสุภัค  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
วาสนา บุญศรีพิรัตน์  
เจ้าพนักงานธุรการ
วิไลภรณ์ สีแตง  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปิยะมาศ บุญเพ็ง  
เภสัชกร ชำนาญการ
ปัทเวษ ศรีวันนา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
มัลลิกา ตู้สุพรรณ  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
ยุทธนา โพธิสิงห์  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อำพร พรมจันตา  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
เดือนแรม ศรีระวัตร  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พิชชา ธรรมจักร์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ


Untitled Document