สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

11235 ทรายทองวัฒนา ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 75 คน
มีรูปประจำตัว 58 คน
อุษณีย์ นุชแม้น  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นวรัตน์ อนุเพชร  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
อรสา ลำจะเรา  
พนักงานพิมพ์ดีด ปฏิบัติงาน
จันทนา วิมลจิตรสอาด  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ทวิชาพร หุ่นนอนไพร  
เภสัชกร ชำนาญการ
สุนิษา ศรีทองอินทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ละออ ศิลานุกรม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สกานต์ สุขิณี  
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
ขวัญเรือน โกล่า  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
หมู่ศิริ พัชรี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
เคลือวัล ขนิษฐา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปิยวรรณ ประดิษฐ์กุล  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ยลดา พุทธโคตร  
พยาบาลวิชาชีพ
ประพันธ์ สุวัฒนารักษื  
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
รัตติยาภรณ์ คชภูมิ  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ทับทิม อนุสรณ์ประดิษฐ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อินทร์แก้ว กาญจนา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จิตติชัย กาฬมณี  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
สายชล จันปอภาร  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อรพินท์ คะเชนทร์ภักดิ์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ดวงเนตร ทาจวง  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
สิรินทร เซียมขุนทด  
พนักงานพิมพ์ดีด
วิภาวรรณ ชัยแสงแก้ว  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติงาน
ศรีนวล ขุนพิลึก  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
แสงดาว ไวธัญกิจ  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
อมร เทศแก้ว  
พนักงานพิมพ์ดีด ปฏิบัติงาน
อภิญญา ผ่านพินิจ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ไพรวัลย์ ใจดำ  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน
ลลิตภัทร ม่วงกลาง  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน
พจมาตย์ จินทรา  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
รัฐชัย สามล  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
ยุทธนา โพธิสิงห์  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จารุวรรณ แสนมี  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
เดือนแรม ศรีระวัตร  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุนีย์ มนทการติวงค์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กรรณิกา ทองคำ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
รจนี ฮอพานิชวัฒน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
สุชีรา เซ็นน้อย  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
อรวรรณ สามงานเสือ  
พนักงานพิมพ์ดีด ปฏิบัติงาน
วาปี ติณรัตน์  
เภสัชกร ชำนาญการ
ฐิติรัตน์ อ้ายแก้ว  
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
กรรณิการ์ บุญศรี  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
นงนุช จันทร์พุฒ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
บัวคำ ซาพิมพ์  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
ศศิธร แก้วศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เบญจมาศ อินทร์สวรรค์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ปัทเวษ ศรีวันนา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ยุทธนา โพธิสิงห์  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พิชชา ธรรมจักร์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ระเด่น โตโทน  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
พรพรรณ จันทร์ภิรมย์  
นักวิชาการสาธารณสุข
สุทัน เย็นอ่อน  
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงาน
อ้อยใจ วังนาค  
พยาบาลเทคนิค ชำนาญงาน
อนงค์ เกิดศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ศิริกัญญา พัฒนาประทีป  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
สุพัฒชา พุ่มใย  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
นางธิดารัตน์ เจเถื่อน  
พนักงานพิมพ์ดีด ปฏิบัติงาน
พิวิช มธุรส  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
มัลลิกา ตู้สุพรรณ  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
ชาตรี ศรีอาราม  
แพทย์แผนไทย
สามณี ปิยะวงษ์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
สุทิศา วรุณสุภัค  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
อำไพพร ธูปส้มซ่า  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
ณรงค์รัชต์ ฤทธิเม่น  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงาน
ฑิฆัมพร กระจิวผา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
วาสนา บุญศรีพิรัตน์  
เจ้าพนักงานธุรการ
วัชรานันท์ จ้นทโรภาส  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นันท์นลิน งามวงษ์  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปิยะมาศ บุญเพ็ง  
เภสัชกร ชำนาญการ
วิไลภรณ์ สีแตง  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัจฉรา ไชยชนะ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ไพโรจน์ เกตุแก้ว  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นภาพร บุญยืน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กานดา ดิษสวน  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ ปฏิบัติงาน
ขนิษฐา ทะวะวงค์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน


Untitled Document