สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

11235 ทรายทองวัฒนา ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 78 คน
มีรูปประจำตัว 61 คน
ยุทธนา โพธิสิงห์  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สุทิศา วรุณสุภัค  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
ศิลานุกรม จิตรา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
อ้อยใจ วังนาค  
พยาบาลเทคนิค ชำนาญงาน
นภาพร บุญยืน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สิรินทร เซียมขุนทด  
พนักงานพิมพ์ดีด
สุพัฒชา พุ่มใย  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
สุชีรา เซ็นน้อย  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
ศศิธร แก้วศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุนิษา ศรีทองอินทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
จิตติชัย กาฬมณี  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
ณัฐพร ร่มโพธิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
วาปี ติณรัตน์  
เภสัชกร ชำนาญการ
สุทัน เย็นอ่อน  
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงาน
จารุวรรณ แสนมี  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
สกานต์ สุขิณี  
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
สายชล จันปอภาร  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
แสงดาว ไวธัญกิจ  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
อินทร์แก้ว กาญจนา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุนีย์ มนทการติวงค์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รัฐชัย สามล  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
วัชรานันท์ จ้นทโรภาส  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วิไลภรณ์ สีแตง  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ศรีนวล ขุนพิลึก  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ฑิฆัมพร กระจิวผา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สามณี ปิยะวงษ์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
วิภาวรรณ ชัยแสงแก้ว  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติงาน
ประพันธ์ สุวัฒนารักษื  
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
ยลดา พุทธโคตร  
พยาบาลวิชาชีพ
ชาตรี ศรีอาราม  
แพทย์แผนไทย
ลลิตภัทร ม่วงกลาง  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน
นันท์นลิน งามวงษ์  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัจฉรา ไชยชนะ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เคลือวัล ขนิษฐา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พจมาตย์ จินทรา  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
ละออ ศิลานุกรม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อุษณีย์ นุชแม้น  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อภิญญา ผ่านพินิจ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อำพร พรมจันตา  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
รจนี ฮอพานิชวัฒน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
กานดา ดิษสวน  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ ปฏิบัติงาน
ทับทิม อนุสรณ์ประดิษฐ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ขวัญเรือน โกล่า  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
ปิยวรรณ ประดิษฐ์กุล  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
มัลลิกา ตู้สุพรรณ  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
นางธิดารัตน์ เจเถื่อน  
พนักงานพิมพ์ดีด ปฏิบัติงาน
ขนิษฐา ทะวะวงค์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ปัทเวษ ศรีวันนา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
อนงค์ เกิดศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
เบญจมาศ อินทร์สวรรค์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
อรสา ลำจะเรา  
พนักงานพิมพ์ดีด ปฏิบัติงาน
อรวรรณ สามงานเสือ  
พนักงานพิมพ์ดีด ปฏิบัติงาน
กรรณิกา ทองคำ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ปิยะมาศ บุญเพ็ง  
เภสัชกร ชำนาญการ
อรพินท์ คะเชนทร์ภักดิ์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ณรงค์รัชต์ ฤทธิเม่น  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงาน
ศิริกัญญา พัฒนาประทีป  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
พิชชา ธรรมจักร์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ยุทธนา โพธิสิงห์  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เดือนแรม ศรีระวัตร  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
บัวคำ ซาพิมพ์  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
ไพรวัลย์ ใจดำ  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน
กรรณิการ์ บุญศรี  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
พิวิช มธุรส  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
อำไพพร ธูปส้มซ่า  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
ทวิชาพร หุ่นนอนไพร  
เภสัชกร ชำนาญการ
พรพรรณ จันทร์ภิรมย์  
นักวิชาการสาธารณสุข
นงนุช จันทร์พุฒ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วาสนา บุญศรีพิรัตน์  
เจ้าพนักงานธุรการ
ฐิติรัตน์ อ้ายแก้ว  
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
ไพโรจน์ เกตุแก้ว  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ดวงเนตร ทาจวง  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ระเด่น โตโทน  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
อมร เทศแก้ว  
พนักงานพิมพ์ดีด ปฏิบัติงาน
จันทนา วิมลจิตรสอาด  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
รัตติยาภรณ์ คชภูมิ  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติการ
หมู่ศิริ พัชรี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
นวรัตน์ อนุเพชร  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


Untitled Document