สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

11235 ทรายทองวัฒนา ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 78 คน
มีรูปประจำตัว 61 คน
ทวิชาพร หุ่นนอนไพร  
เภสัชกร ชำนาญการ
นวรัตน์ อนุเพชร  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
วิไลภรณ์ สีแตง  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
พิชชา ธรรมจักร์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
เบญจมาศ อินทร์สวรรค์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
อำพร พรมจันตา  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
เคลือวัล ขนิษฐา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุชีรา เซ็นน้อย  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
ระเด่น โตโทน  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
จันทนา วิมลจิตรสอาด  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ณรงค์รัชต์ ฤทธิเม่น  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงาน
หมู่ศิริ พัชรี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ลลิตภัทร ม่วงกลาง  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน
อัจฉรา ไชยชนะ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สายชล จันปอภาร  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ยุทธนา โพธิสิงห์  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สกานต์ สุขิณี  
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
ขนิษฐา ทะวะวงค์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
จิตติชัย กาฬมณี  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
นันท์นลิน งามวงษ์  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ยุทธนา โพธิสิงห์  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฐิติรัตน์ อ้ายแก้ว  
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
นงนุช จันทร์พุฒ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อภิญญา ผ่านพินิจ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ขวัญเรือน โกล่า  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
นภาพร บุญยืน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วาปี ติณรัตน์  
เภสัชกร ชำนาญการ
สุนิษา ศรีทองอินทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
อินทร์แก้ว กาญจนา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จารุวรรณ แสนมี  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
ยลดา พุทธโคตร  
พยาบาลวิชาชีพ
อรสา ลำจะเรา  
พนักงานพิมพ์ดีด ปฏิบัติงาน
อรพินท์ คะเชนทร์ภักดิ์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
วัชรานันท์ จ้นทโรภาส  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชาตรี ศรีอาราม  
แพทย์แผนไทย
ทับทิม อนุสรณ์ประดิษฐ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศรีนวล ขุนพิลึก  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปัทเวษ ศรีวันนา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ไพรวัลย์ ใจดำ  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน
แสงดาว ไวธัญกิจ  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
อุษณีย์ นุชแม้น  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ประพันธ์ สุวัฒนารักษื  
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
รัฐชัย สามล  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
รจนี ฮอพานิชวัฒน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
กรรณิกา ทองคำ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ปิยะมาศ บุญเพ็ง  
เภสัชกร ชำนาญการ
เดือนแรม ศรีระวัตร  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สามณี ปิยะวงษ์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน
รัตติยาภรณ์ คชภูมิ  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติการ
สุพัฒชา พุ่มใย  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ปิยวรรณ ประดิษฐ์กุล  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
บัวคำ ซาพิมพ์  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
อมร เทศแก้ว  
พนักงานพิมพ์ดีด ปฏิบัติงาน
วาสนา บุญศรีพิรัตน์  
เจ้าพนักงานธุรการ
ละออ ศิลานุกรม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อ้อยใจ วังนาค  
พยาบาลเทคนิค ชำนาญงาน
มัลลิกา ตู้สุพรรณ  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
พิวิช มธุรส  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
ศิลานุกรม จิตรา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
อนงค์ เกิดศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ไพโรจน์ เกตุแก้ว  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สิรินทร เซียมขุนทด  
พนักงานพิมพ์ดีด
สุทัน เย็นอ่อน  
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงาน
พรพรรณ จันทร์ภิรมย์  
นักวิชาการสาธารณสุข
ฑิฆัมพร กระจิวผา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ณัฐพร ร่มโพธิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
พจมาตย์ จินทรา  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
สุทิศา วรุณสุภัค  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
ดวงเนตร ทาจวง  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ศิริกัญญา พัฒนาประทีป  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
อรวรรณ สามงานเสือ  
พนักงานพิมพ์ดีด ปฏิบัติงาน
วิภาวรรณ ชัยแสงแก้ว  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติงาน
ศศิธร แก้วศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุนีย์ มนทการติวงค์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กานดา ดิษสวน  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ ปฏิบัติงาน
นางธิดารัตน์ เจเถื่อน  
พนักงานพิมพ์ดีด ปฏิบัติงาน
อำไพพร ธูปส้มซ่า  
นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ
กรรณิการ์ บุญศรี  
เภสัชกร ปฏิบัติการ


Untitled Document