สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

11230 คลองลาน ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 128 คน
มีรูปประจำตัว 87 คน
ชุติกาญจน์ ขาวนวล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุขุมาล โรจน์พัฒนกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
อิสรพงศ์ ดวงมี  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ชลทริกา ลอพันธ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สุคนธรัตน์ ศิริวรรธนะไชย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พิมพ์นิภา ตาทิพย์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
กรวิชญ์ วังศิริกุล  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
นิรุจต์ ดารินทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อรวรรณ วัชรพัฒนกุล  
แพทย์แผนไทย เชี่ยวชาญ
จันทิรา ทับทิมทอง  
พยาบาลเทคนิค ชำนาญงาน
ลักษิกา ย่อมคำ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
น้ำผึ้ง เพ็งพานิชภักดี  
นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ
ธรารัตน์ ผาพิศาล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ขวัญเรือน แหลมภูตา  
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู ปฏิบัติการ
วืศรุต โมราสุข  
นายแพทย์ ชำนาญการ
กนกวรรณ นิยมจันทร์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
นายสิทธิโชค ราชศิริ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
อุไร ชวดนุช  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สาคร สระเสริม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุดารัตน์ สุ่มเล็ก  
เจ้าพนักงานธุรการ
ศิริกัญญา วาสิกานนท์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
เด็ดดวง วาจี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ุรุ่งทิพย์ คำผิวพา  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติการ
ชาติ อึ่งเส็ง  
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
วัชราทร เดชะผล  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วิรุฬห์ คำวังสวัสดิ์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
อรวลัญช์ เสนีวงศ์ณอยุธยา  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
สุกัญญา พันธมาศ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วรณัน จันทร์ใจ  
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
ศรุตา สมตน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
บุผา ทาวุธ  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
พจนา รุกขชาติ  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
นางอรอินทร์ พิกุลทอง  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
หนูเขตร์ กิตติขจร  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชลินทรา จันทะคุณ  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ ปฏิบัติงาน
ปัทมา กิจจา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ลาวัณย์ หาสินทรัพย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วาสนา เดชะผล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นัฏฐา กาญจนะสิงห์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ประนอม อึ่งเส็ง  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
ธิศวรรณ ลอพันธ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ศิริวัฒนา ศรีงาม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชวลี วิจิตรปัญญาเมธี  
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ชำนาญงาน
รันชนา เขียวทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
อนันท์ หารวัง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สมาน ผาดาวงค์  
พนักงานขับรถยนต์
กาญจนา ต๊ะมา  
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
ปิติพร โชติกเจริญกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รัศมี ฟุ้งไพศาล  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
พัดชา อังสุโชติเมธี  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
สลักเพชร รุ่งน้อย  
นักวิชาการเงินและบัญชี
พจนีย์ อักษรกิ่ง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สมปราถนา ธูปประสม  
เจ้าพนักงานสถิติ ชำนาญงาน
มณี พันธุ์เกษตร  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
กาลัญญา พิทูรย์วรวิทย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สังวาลย์ แววนำ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
นัทธพงศ์ กันทาสม  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
รัชนิดา แก้วผัด  
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
จุรีรัตน์ มโนมัย  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน
ศศิธร คงหอม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ยุพา แสงใส  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อรรยา นีระวงศ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุกัญญา ไชยโย  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
วสุธร จินะวงษ์  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
กัญญารัตน์ อยู่ยืน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นวพร เพชรพลาย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศรีอนุชา ตาสุวรรณ์  
ยาม ปฏิบัติงาน
สุพพัต ปฐมพรทวีวัฒน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วรุตพร อำพลพรรณ  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ชาติ โด่สันเทียะ  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปฏิบัติงาน
อังคณา ไชยสุ้ย  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
กฤตพร ชะเอม  
พนักงานซักรีด
เนตกาฬ รัชนีภรณ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
จารุวรรณ ปราโมชณอยุธยา  
เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ
กาญจนา อดุลยาธร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สุภาพร อาจหินกอง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
พศิน รักษาสิทธิ์  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
จิราวรรณ มากสาคร  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
สมชาย โพธิ์พฤกษ์  
พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน
นิภา แซ่โซ้ง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
วิลาวัณย์ ภัทรไกร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สุรัตวดี เงินทอง  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
สุวภรณ์ ส่งเสริมล้อสกุล  
เภสัชกร ชำนาญการ
โชติรส งามประดับเลิศ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วราลี ศรีวิชัยจันทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อานนท์ ชัยวงค์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
พงศ์วริศ ปั้นจันทร์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ปริญญา มาศธนานันต์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พรทิพา ทรัพย์นุ้ย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ณัฐวดี อักษรกิ่ง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
อนุวัฒน์ แก้วกำกง  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน
เต็มสิริ ชาญสูงเนิน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
รัตนา ลบลม  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
มินตรา กิตติขจร  
นักวิชาการสาธารณสุข
เบญญาดา ปลั่งกลาง  
พนักงานห้องยา
จิรสุดา แสงศิลป์  
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
วรัญญากานต์ ปานทอง  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
สมัชชา แก้วบุญธรรม  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
อุรารัตน์ พิลึก  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ถกล สระทองอินทร์  
พนักงานขับรถยนต์
ธัญญา คัจฉพันธ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธิราพร ปัญญาเสน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เอกทัศน์ ตุ่มทรัพย์  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
สุวภัทร บัวนาค  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กฤษณี เฮงตระกูลเวนิช  
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
จักรพงษ์ เฮงตระกูลเวนิช  
นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
สาวิตรี คชพันธ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
มนัญญา ศรีเดช  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อารีย์ สิงห์ราช  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
นฤมิตร อินทุยศ  
เภสัชกร ชำนาญการ
พรศรี นาคด้วง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
Nutthinee Suaetoo  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วนิดา บัวกล้า  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
คะนองเดช รัตนมิถุนา  
ช่างไฟฟ้า
ปัญธิตา บุญช่วย  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
กนกวรรณ พรมชาติ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สาริสา อ่วมสถิตย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
คฑาวุธ แผนดี  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
วีรนุช จินเพชร  
พนักงานพิมพ์ดีด ปฏิบัติงาน
นภสรณ์ หอมแก่นจันทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศรีสุดา จันลือ  
พนักงานบันทึกข้อมูล
จันทร์ทิวา ทองแดงสี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
นราวัลย์ เจิดอัศวสิน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วิมล สระเสริม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นฤทธิ์ จันทร์ใจ  
พนักงานห้องยา
จิราภรณ์ กลิ่นด้วง  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
ฐิติภัทร จันเกษม  
นักวิชาการสาธารณสุข
กอย ตาสุวรรณ์  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน


Untitled Document