สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

11230 คลองลาน ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 124 คน
มีรูปประจำตัว 81 คน
ลาวัณย์ หาสินทรัพย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
คฑาวุธ แผนดี  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
อุไร ชวดนุช  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วิลาวัณย์ ภัทรไกร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
คะนองเดช รัตนมิถุนา  
ช่างไฟฟ้า
น้ำผึ้ง เพ็งพานิชภักดี  
นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ
กาญจนา อดุลยาธร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สมาน ผาดาวงค์  
พนักงานขับรถยนต์
วีรนุช จินเพชร  
พนักงานพิมพ์ดีด ปฏิบัติงาน
สุวภรณ์ ส่งเสริมล้อสกุล  
เภสัชกร ชำนาญการ
จารุวรรณ ปราโมชณอยุธยา  
เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ
รัศมี ฟุ้งไพศาล  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
อารีย์ สิงห์ราช  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
วสุธร จินะวงษ์  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
วรัญญากานต์ ปานทอง  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
เต็มสิริ ชาญสูงเนิน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
กาลัญญา พิทูรย์วรวิทย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชวลี วิจิตรปัญญาเมธี  
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ชำนาญงาน
ศิริวัฒนา ศรีงาม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กฤตพร ชะเอม  
พนักงานซักรีด
พรทิพา ทรัพย์นุ้ย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กนกวรรณ พรมชาติ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
มินตรา กิตติขจร  
นักวิชาการสาธารณสุข
กนกวรรณ นิยมจันทร์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
บุผา ทาวุธ  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
ณัฐวดี อักษรกิ่ง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
นฤมิตร อินทุยศ  
เภสัชกร ชำนาญการ
ศรีสุดา จันลือ  
พนักงานบันทึกข้อมูล
สลักเพชร รุ่งน้อย  
นักวิชาการเงินและบัญชี
อุรารัตน์ พิลึก  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อนันท์ หารวัง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุภาพร อาจหินกอง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ธิราพร ปัญญาเสน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วราลี ศรีวิชัยจันทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปิติพร โชติกเจริญกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พจนา รุกขชาติ  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
นิรุจต์ ดารินทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นราวัลย์ เจิดอัศวสิน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปัญธิตา บุญช่วย  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
นิภา แซ่โซ้ง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สาคร สระเสริม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พิมพ์นิภา ตาทิพย์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
สร้อยพรม ยาหอม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
สมชาย โพธิ์พฤกษ์  
พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน
รัชนิดา แก้วผัด  
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
Nutthinee Suaetoo  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
หนูเขตร์ กิตติขจร  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จันทิรา ทับทิมทอง  
พยาบาลเทคนิค ชำนาญงาน
นัฏฐา กาญจนะสิงห์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พัดชา อังสุโชติเมธี  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
ลักษิกา ย่อมคำ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
วัชราทร เดชะผล  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
จิรสุดา แสงศิลป์  
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
ชาติ อึ่งเส็ง  
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
วรณัน จันทร์ใจ  
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
กฤษณี เฮงตระกูลเวนิช  
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
ศรีอนุชา ตาสุวรรณ์  
ยาม ปฏิบัติงาน
จิราวรรณ มากสาคร  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
นายสิทธิโชค ราชศิริ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สาริสา อ่วมสถิตย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อรวรรณ วัชรพัฒนกุล  
แพทย์แผนไทย เชี่ยวชาญ
พจนีย์ อักษรกิ่ง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พงศ์วริศ ปั้นจันทร์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
นฤทธิ์ จันทร์ใจ  
พนักงานห้องยา
จิราภรณ์ กลิ่นด้วง  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
มณี พันธุ์เกษตร  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
โชติรส งามประดับเลิศ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศศิธร คงหอม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อรวลัญช์ เสนีวงศ์ณอยุธยา  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
เด็ดดวง วาจี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
นวพร เพชรพลาย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วืศรุต โมราสุข  
นายแพทย์ ชำนาญการ
สมปราถนา ธูปประสม  
เจ้าพนักงานสถิติ ชำนาญงาน
นัทธพงศ์ กันทาสม  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
อังคณา ไชยสุ้ย  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
สาวิตรี คชพันธ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
สมัชชา แก้วบุญธรรม  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
นภสรณ์ หอมแก่นจันทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ยุพา แสงใส  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุขุมาล โรจน์พัฒนกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
สุดารัตน์ สุ่มเล็ก  
เจ้าพนักงานธุรการ
ชุติกาญจน์ ขาวนวล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธัญญา คัจฉพันธ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อนุวัฒน์ แก้วกำกง  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน
ชลินทรา จันทะคุณ  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ ปฏิบัติงาน
ชลทริกา ลอพันธ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
วิมล สระเสริม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กัญญารัตน์ อยู่ยืน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชาติ โด่สันเทียะ  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ศิริกัญญา วาสิกานนท์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
มนัญญา ศรีเดช  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รัตนา ลบลม  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
จักรพงษ์ เฮงตระกูลเวนิช  
นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
กาญจนา ต๊ะมา  
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
ธิศวรรณ ลอพันธ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
เอกทัศน์ ตุ่มทรัพย์  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
อิสรพงศ์ ดวงมี  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
สุรัตวดี เงินทอง  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
สุวภัทร บัวนาค  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ประนอม อึ่งเส็ง  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
พรศรี นาคด้วง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นางอรอินทร์ พิกุลทอง  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
เบญญาดา ปลั่งกลาง  
พนักงานห้องยา
วาสนา เดชะผล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สังวาลย์ แววนำ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
กอย ตาสุวรรณ์  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
วรุตพร อำพลพรรณ  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
วนิดา บัวกล้า  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
อรรยา นีระวงศ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ุรุ่งทิพย์ คำผิวพา  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติการ
ธรารัตน์ ผาพิศาล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ปัทมา กิจจา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปริญญา มาศธนานันต์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กรวิชญ์ วังศิริกุล  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ถกล สระทองอินทร์  
พนักงานขับรถยนต์
สุกัญญา ไชยโย  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ฐิติภัทร จันเกษม  
นักวิชาการสาธารณสุข
จุรีรัตน์ มโนมัย  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน
ขวัญเรือน แหลมภูตา  
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู ปฏิบัติการ
สุคนธรัตน์ ศิริวรรธนะไชย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศรุตา สมตน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
พศิน รักษาสิทธิ์  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
สุกัญญา พันธมาศ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สุพพัต ปฐมพรทวีวัฒน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document