สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

11230 คลองลาน ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 128 คน
มีรูปประจำตัว 88 คน
อนันท์ หารวัง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปริญญา มาศธนานันต์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
คะนองเดช รัตนมิถุนา  
ช่างไฟฟ้า
สุภาพร อาจหินกอง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
นิภา แซ่โซ้ง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
วาสนา เดชะผล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุรัตวดี เงินทอง  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
ลาวัณย์ หาสินทรัพย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุกัญญา ไชยโย  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สุวภรณ์ ส่งเสริมล้อสกุล  
เภสัชกร ชำนาญการ
จิราวรรณ มากสาคร  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
เต็มสิริ ชาญสูงเนิน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ศศิธร คงหอม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จารุวรรณ ปราโมชณอยุธยา  
เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ
วิมล สระเสริม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ฐิติภัทร จันเกษม  
นักวิชาการสาธารณสุข
เนตกาฬ รัชนีภรณ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
เด็ดดวง วาจี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สลักเพชร รุ่งน้อย  
นักวิชาการเงินและบัญชี
จุรีรัตน์ มโนมัย  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน
ลักษิกา ย่อมคำ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
พศิน รักษาสิทธิ์  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
นัทธพงศ์ กันทาสม  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
อุรารัตน์ พิลึก  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วรัญญากานต์ ปานทอง  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
Nutthinee Suaetoo  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปิติพร โชติกเจริญกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พจนีย์ อักษรกิ่ง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชุติกาญจน์ ขาวนวล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กาญจนา ต๊ะมา  
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
สุกัญญา พันธมาศ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ธิศวรรณ ลอพันธ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
สาริสา อ่วมสถิตย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปัญธิตา บุญช่วย  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
สมัชชา แก้วบุญธรรม  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
อรรยา นีระวงศ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
มณี พันธุ์เกษตร  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ณัฐวดี อักษรกิ่ง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
พัดชา อังสุโชติเมธี  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
มินตรา กิตติขจร  
นักวิชาการสาธารณสุข
ธรารัตน์ ผาพิศาล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
คฑาวุธ แผนดี  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
น้ำผึ้ง เพ็งพานิชภักดี  
นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ
อานนท์ ชัยวงค์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
วิรุฬห์ คำวังสวัสดิ์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
พิมพ์นิภา ตาทิพย์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
สุคนธรัตน์ ศิริวรรธนะไชย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จิราภรณ์ กลิ่นด้วง  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
ยุพา แสงใส  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชวลี วิจิตรปัญญาเมธี  
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ชำนาญงาน
นภสรณ์ หอมแก่นจันทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วืศรุต โมราสุข  
นายแพทย์ ชำนาญการ
วัชราทร เดชะผล  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วรณัน จันทร์ใจ  
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
อุไร ชวดนุช  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชลทริกา ลอพันธ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ศรุตา สมตน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
ศรีอนุชา ตาสุวรรณ์  
ยาม ปฏิบัติงาน
รัชนิดา แก้วผัด  
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
นฤมิตร อินทุยศ  
เภสัชกร ชำนาญการ
สาคร สระเสริม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พจนา รุกขชาติ  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
สุดารัตน์ สุ่มเล็ก  
เจ้าพนักงานธุรการ
วีรนุช จินเพชร  
พนักงานพิมพ์ดีด ปฏิบัติงาน
รัศมี ฟุ้งไพศาล  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
นางอรอินทร์ พิกุลทอง  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
สังวาลย์ แววนำ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
กนกวรรณ นิยมจันทร์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
สมปราถนา ธูปประสม  
เจ้าพนักงานสถิติ ชำนาญงาน
ชาติ อึ่งเส็ง  
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
ุรุ่งทิพย์ คำผิวพา  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติการ
อิสรพงศ์ ดวงมี  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ชลินทรา จันทะคุณ  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ ปฏิบัติงาน
พรศรี นาคด้วง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วสุธร จินะวงษ์  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
นราวัลย์ เจิดอัศวสิน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สมชาย โพธิ์พฤกษ์  
พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน
กาลัญญา พิทูรย์วรวิทย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อังคณา ไชยสุ้ย  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
จันทร์ทิวา ทองแดงสี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สมาน ผาดาวงค์  
พนักงานขับรถยนต์
เบญญาดา ปลั่งกลาง  
พนักงานห้องยา
สุวภัทร บัวนาค  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อารีย์ สิงห์ราช  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
รัตนา ลบลม  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
กฤตพร ชะเอม  
พนักงานซักรีด
หนูเขตร์ กิตติขจร  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วราลี ศรีวิชัยจันทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อรวรรณ วัชรพัฒนกุล  
แพทย์แผนไทย เชี่ยวชาญ
โชติรส งามประดับเลิศ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นฤทธิ์ จันทร์ใจ  
พนักงานห้องยา
จักรพงษ์ เฮงตระกูลเวนิช  
นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
เขียวสนั่น สุภานัน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
อนุวัฒน์ แก้วกำกง  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน
บุผา ทาวุธ  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
สาวิตรี คชพันธ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
วนิดา บัวกล้า  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ธิราพร ปัญญาเสน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กรวิชญ์ วังศิริกุล  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ธัญญา คัจฉพันธ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อรวลัญช์ เสนีวงศ์ณอยุธยา  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
มนัญญา ศรีเดช  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศิริกัญญา วาสิกานนท์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
วิลาวัณย์ ภัทรไกร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
เอกทัศน์ ตุ่มทรัพย์  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
นายสิทธิโชค ราชศิริ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
รันชนา เขียวทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
จิรสุดา แสงศิลป์  
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
วรุตพร อำพลพรรณ  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ชาติ โด่สันเทียะ  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ประนอม อึ่งเส็ง  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
นวพร เพชรพลาย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จันทิรา ทับทิมทอง  
พยาบาลเทคนิค ชำนาญงาน
ปัทมา กิจจา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กฤษณี เฮงตระกูลเวนิช  
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
นิรุจต์ ดารินทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พงศ์วริศ ปั้นจันทร์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
กอย ตาสุวรรณ์  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
กัญญารัตน์ อยู่ยืน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศิริวัฒนา ศรีงาม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุขุมาล โรจน์พัฒนกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
นัฏฐา กาญจนะสิงห์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุพพัต ปฐมพรทวีวัฒน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ขวัญเรือน แหลมภูตา  
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู ปฏิบัติการ
ถกล สระทองอินทร์  
พนักงานขับรถยนต์
กนกวรรณ พรมชาติ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กาญจนา อดุลยาธร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ศรีสุดา จันลือ  
พนักงานบันทึกข้อมูล


Untitled Document