สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

11230 คลองลาน ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 130 คน
มีรูปประจำตัว 89 คน
สุรัตวดี เงินทอง  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
โชติรส งามประดับเลิศ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นางอรอินทร์ พิกุลทอง  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
วราลี ศรีวิชัยจันทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นฤมิตร อินทุยศ  
เภสัชกร ชำนาญการ
นัฏฐา กาญจนะสิงห์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กนกวรรณ พรมชาติ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เอกทัศน์ ตุ่มทรัพย์  
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
วสุธร จินะวงษ์  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
สุวภัทร บัวนาค  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อรรยา นีระวงศ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชลินทรา จันทะคุณ  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ ปฏิบัติงาน
วีรนุช จินเพชร  
พนักงานพิมพ์ดีด ปฏิบัติงาน
สุกัญญา ไชยโย  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สลักเพชร รุ่งน้อย  
นักวิชาการเงินและบัญชี
เบญญาดา ปลั่งกลาง  
พนักงานห้องยา
อานนท์ ชัยวงค์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
กาญจนา อดุลยาธร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ฐิติภัทร จันเกษม  
นักวิชาการสาธารณสุข
จักรพงษ์ เฮงตระกูลเวนิช  
นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
ชาติ โด่สันเทียะ  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปฏิบัติงาน
จันทิรา ทับทิมทอง  
พยาบาลเทคนิค ชำนาญงาน
ขวัญเรือน แหลมภูตา  
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู ปฏิบัติการ
อุไร ชวดนุช  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เต็มสิริ ชาญสูงเนิน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
รัศมี ฟุ้งไพศาล  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
ลักษิกา ย่อมคำ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
กอย ตาสุวรรณ์  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
วรณัน จันทร์ใจ  
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
กฤตพร ชะเอม  
พนักงานซักรีด
กาลัญญา พิทูรย์วรวิทย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นายสิทธิโชค ราชศิริ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
วนิดา บัวกล้า  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
วิลาวัณย์ ภัทรไกร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
กาญจนา ต๊ะมา  
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
อารีย์ สิงห์ราช  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
เด็ดดวง วาจี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วรุตพร อำพลพรรณ  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ชาติ อึ่งเส็ง  
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นราวัลย์ เจิดอัศวสิน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ถกล สระทองอินทร์  
พนักงานขับรถยนต์
ศรีสุดา จันลือ  
พนักงานบันทึกข้อมูล
ปริญญา มาศธนานันต์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พัดชา อังสุโชติเมธี  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
เขียวสนั่น สุภานัน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
วืศรุต โมราสุข  
นายแพทย์ ชำนาญการ
กนกวรรณ นิยมจันทร์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
สุวภรณ์ ส่งเสริมล้อสกุล  
เภสัชกร ชำนาญการ
วิมล สระเสริม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศรีอนุชา ตาสุวรรณ์  
ยาม ปฏิบัติงาน
นิรุจต์ ดารินทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปัญธิตา บุญช่วย  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
นภสรณ์ หอมแก่นจันทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธิราพร ปัญญาเสน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชุติกาญจน์ ขาวนวล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สาวิตรี คชพันธ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
พจนา รุกขชาติ  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
ประนอม อึ่งเส็ง  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
นัทธพงศ์ กันทาสม  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
วัชราทร เดชะผล  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
อังคณา ไชยสุ้ย  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
อรวรรณ วัชรพัฒนกุล  
แพทย์แผนไทย เชี่ยวชาญ
จันทร์ทิวา ทองแดงสี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วรัญญากานต์ ปานทอง  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
มณี พันธุ์เกษตร  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
สุดารัตน์ สุ่มเล็ก  
เจ้าพนักงานธุรการ
ยุพา แสงใส  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปรากฏ ปรีชา  
พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน
สุภาพร อาจหินกอง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ศิริกัญญา วาสิกานนท์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
หนูเขตร์ กิตติขจร  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อรวลัญช์ เสนีวงศ์ณอยุธยา  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
บุผา ทาวุธ  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
อนันท์ หารวัง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รัชนิดา แก้วผัด  
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
กรวิชญ์ วังศิริกุล  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
พศิน รักษาสิทธิ์  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
กัลยาณี ม่านมูล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จุรีรัตน์ มโนมัย  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน
ศศิธร คงหอม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
มินตรา กิตติขจร  
นักวิชาการสาธารณสุข
อุรารัตน์ พิลึก  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สังวาลย์ แววนำ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
คะนองเดช รัตนมิถุนา  
ช่างไฟฟ้า
ชวลี วิจิตรปัญญาเมธี  
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ชำนาญงาน
พงศ์วริศ ปั้นจันทร์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
สมชาย โพธิ์พฤกษ์  
พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน
ปิติพร โชติกเจริญกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธัญญา คัจฉพันธ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุกัญญา พันธมาศ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ณัฐวดี อักษรกิ่ง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
พิมพ์นิภา ตาทิพย์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
สุพพัต ปฐมพรทวีวัฒน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นฤทธิ์ จันทร์ใจ  
พนักงานห้องยา
จิรสุดา แสงศิลป์  
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
ขนิษฐา สนธิคุณ  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
สมาน ผาดาวงค์  
พนักงานขับรถยนต์
สมปราถนา ธูปประสม  
เจ้าพนักงานสถิติ ชำนาญงาน
ุรุ่งทิพย์ คำผิวพา  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติการ
นิภา แซ่โซ้ง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
มนัญญา ศรีเดช  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นวพร เพชรพลาย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รัตนา ลบลม  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
อนุวัฒน์ แก้วกำกง  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน
จิราภรณ์ กลิ่นด้วง  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
วิรุฬห์ คำวังสวัสดิ์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
ธิศวรรณ ลอพันธ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ธรารัตน์ ผาพิศาล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
สาริสา อ่วมสถิตย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อิสรพงศ์ ดวงมี  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
กฤษณี เฮงตระกูลเวนิช  
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
น้ำผึ้ง เพ็งพานิชภักดี  
นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ
วาสนา เดชะผล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศิริวัฒนา ศรีงาม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เนตกาฬ รัชนีภรณ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สุคนธรัตน์ ศิริวรรธนะไชย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
คฑาวุธ แผนดี  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กัญญารัตน์ อยู่ยืน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สมัชชา แก้วบุญธรรม  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
ศรุตา สมตน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
ชลทริกา ลอพันธ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
พรศรี นาคด้วง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พจนีย์ อักษรกิ่ง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สาคร สระเสริม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ลาวัณย์ หาสินทรัพย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จิราวรรณ มากสาคร  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
สุขุมาล โรจน์พัฒนกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
รันชนา เขียวทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ปัทมา กิจจา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จารุวรรณ ปราโมชณอยุธยา  
เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ


Untitled Document