สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

11230 คลองลาน ,รพช.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 125 คน
มีรูปประจำตัว 84 คน
สาริสา อ่วมสถิตย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชุติกาญจน์ ขาวนวล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รัชนิดา แก้วผัด  
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
เบญญาดา ปลั่งกลาง  
พนักงานห้องยา
นัฏฐา กาญจนะสิงห์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปัทมา กิจจา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธัญญา คัจฉพันธ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศิริกัญญา วาสิกานนท์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
สาคร สระเสริม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อานนท์ ชัยวงค์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
เด็ดดวง วาจี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
กฤตพร ชะเอม  
พนักงานซักรีด
จิรสุดา แสงศิลป์  
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
พรศรี นาคด้วง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อนันท์ หารวัง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อิสรพงศ์ ดวงมี  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
นายสิทธิโชค ราชศิริ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
พงศ์วริศ ปั้นจันทร์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
สุกัญญา พันธมาศ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ลักษิกา ย่อมคำ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ปัญธิตา บุญช่วย  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
สุพพัต ปฐมพรทวีวัฒน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชวลี วิจิตรปัญญาเมธี  
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ชำนาญงาน
นราวัลย์ เจิดอัศวสิน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กนกวรรณ พรมชาติ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นิภา แซ่โซ้ง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
อังคณา ไชยสุ้ย  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
พจนีย์ อักษรกิ่ง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุกัญญา ไชยโย  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
เอกทัศน์ ตุ่มทรัพย์  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
วิมล สระเสริม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รัศมี ฟุ้งไพศาล  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
นภสรณ์ หอมแก่นจันทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จักรพงษ์ เฮงตระกูลเวนิช  
นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
มินตรา กิตติขจร  
นักวิชาการสาธารณสุข
จุรีรัตน์ มโนมัย  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน
ณัฐวดี อักษรกิ่ง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ปริญญา มาศธนานันต์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
คะนองเดช รัตนมิถุนา  
ช่างไฟฟ้า
ชลินทรา จันทะคุณ  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ ปฏิบัติงาน
หนูเขตร์ กิตติขจร  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นฤทธิ์ จันทร์ใจ  
พนักงานห้องยา
นัทธพงศ์ กันทาสม  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
บุผา ทาวุธ  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
นฤมิตร อินทุยศ  
เภสัชกร ชำนาญการ
พิมพ์นิภา ตาทิพย์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ธิศวรรณ ลอพันธ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
กนกวรรณ นิยมจันทร์  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ศรีสุดา จันลือ  
พนักงานบันทึกข้อมูล
อนุวัฒน์ แก้วกำกง  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน
พัดชา อังสุโชติเมธี  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
ลาวัณย์ หาสินทรัพย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วืศรุต โมราสุข  
นายแพทย์ ชำนาญการ
ธรารัตน์ ผาพิศาล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
ฐิติภัทร จันเกษม  
นักวิชาการสาธารณสุข
กาลัญญา พิทูรย์วรวิทย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จิราภรณ์ กลิ่นด้วง  
ทันตแพทย์ ชำนาญการ
สุวภัทร บัวนาค  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชลทริกา ลอพันธ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
นวพร เพชรพลาย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุดารัตน์ สุ่มเล็ก  
เจ้าพนักงานธุรการ
สังวาลย์ แววนำ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ชาติ โด่สันเทียะ  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปฏิบัติงาน
คฑาวุธ แผนดี  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
พจนา รุกขชาติ  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน
โชติรส งามประดับเลิศ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สาวิตรี คชพันธ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ถกล สระทองอินทร์  
พนักงานขับรถยนต์
อุรารัตน์ พิลึก  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุรัตวดี เงินทอง  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
อุไร ชวดนุช  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศิริวัฒนา ศรีงาม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชาติ อึ่งเส็ง  
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
อรวลัญช์ เสนีวงศ์ณอยุธยา  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
ประนอม อึ่งเส็ง  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
ปิติพร โชติกเจริญกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วิลาวัณย์ ภัทรไกร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ศศิธร คงหอม  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วีรนุช จินเพชร  
พนักงานพิมพ์ดีด ปฏิบัติงาน
ขวัญเรือน แหลมภูตา  
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู ปฏิบัติการ
กาญจนา ต๊ะมา  
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
สุวภรณ์ ส่งเสริมล้อสกุล  
เภสัชกร ชำนาญการ
กฤษณี เฮงตระกูลเวนิช  
ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
กัญญารัตน์ อยู่ยืน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อรวรรณ วัชรพัฒนกุล  
แพทย์แผนไทย เชี่ยวชาญ
พรทิพา ทรัพย์นุ้ย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุขุมาล โรจน์พัฒนกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
วาสนา เดชะผล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วัชราทร เดชะผล  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วนิดา บัวกล้า  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
พศิน รักษาสิทธิ์  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
กรวิชญ์ วังศิริกุล  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
สมัชชา แก้วบุญธรรม  
เภสัชกร ปฏิบัติการ
สุคนธรัตน์ ศิริวรรธนะไชย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วสุธร จินะวงษ์  
เภสัชกร ปฏิบัติงาน
วรณัน จันทร์ใจ  
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
เต็มสิริ ชาญสูงเนิน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
นิรุจต์ ดารินทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กาญจนา อดุลยาธร  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สลักเพชร รุ่งน้อย  
นักวิชาการเงินและบัญชี
ศรีอนุชา ตาสุวรรณ์  
ยาม ปฏิบัติงาน
Nutthinee Suaetoo  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
มณี พันธุ์เกษตร  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
อรรยา นีระวงศ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นางอรอินทร์ พิกุลทอง  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
ศรุตา สมตน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
วรัญญากานต์ ปานทอง  
นายแพทย์ ปฏิบัติการ
ุรุ่งทิพย์ คำผิวพา  
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติการ
สมปราถนา ธูปประสม  
เจ้าพนักงานสถิติ ชำนาญงาน
กอย ตาสุวรรณ์  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน
น้ำผึ้ง เพ็งพานิชภักดี  
นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ
จันทิรา ทับทิมทอง  
พยาบาลเทคนิค ชำนาญงาน
อารีย์ สิงห์ราช  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
วิรุฬห์ คำวังสวัสดิ์  
ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ
วราลี ศรีวิชัยจันทร์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สมาน ผาดาวงค์  
พนักงานขับรถยนต์
วรุตพร อำพลพรรณ  
นายแพทย์ ปฏิบัติงาน
ธิราพร ปัญญาเสน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จิราวรรณ มากสาคร  
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
สมชาย โพธิ์พฤกษ์  
พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน
รัตนา ลบลม  
นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ
ยุพา แสงใส  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุภาพร อาจหินกอง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
จารุวรรณ ปราโมชณอยุธยา  
เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ
มนัญญา ศรีเดช  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document